Hotărârea nr. 602/2016

Hotărârea 602/2016 - Plata sumei de 15.628,69 lei, reprezentând cheltuieli de întreținere, penalități de întârziere, fonduri aferente perioadei aprilie 2012-februarie 2015, inclusiv și a sumei de 500 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către Asociația de proprietari str. Constantin Brâncoveanu nr. 58-60, bl. B1, sc. 2, ap. 21.


consiliul local al

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Maniei pi ui ui Cluj-Napoea, In calitate de membru fondator, la constituirea Fnndației CLUJ INNOVATION CITY, aprobarea Actului Constitutiv și a Statului Fodațieî CLUJ INNOVATION CITY

r.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru fondator, la constituirea Fundației CLUJ INNOVATION CITY, aprobarea Actului Constitutiv și a Statului Fundației CLUJ INNOVATION CITY - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 426791/423/18.12,2013 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală» management proiecte prin care se propune aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru fondator, la constituirea Fundației CLUJ INNOVATION CITY în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (cu modificările și completările ulterioare), aprobată prin Legea nr. 246/2005 cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. 7, 39, alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată» cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art, L Se aprobă participarea municipiului Cluj Napoca, în calitate de membru fondator, la constituirea Fundației CLUJ INNOVATION CITY, persoană juridică de drept privat și fără scop patrimonial.

Art. 2. Se aprobă actul constitutiv al Fundației CLUJ INNOVATION CITY, in forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre și Statutul Fundației CLUJ INNOVATION CITY, în forma prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se mandatează Primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc ca, în numele municipiului Cluj-Napoca, să semneze Actul Constitutiv și Statul Fundației CLUJ INNOVATION CITY.

An. 4. Se aprobă patrimoniul social inițial al Fundației CLUJ INNOVATION CITY de 80.000 lei (opt zeci mii) și aportul în numerar din partea municipiului Cluj-Napoca in valoare de 11.200 lei (unsprezece mii două sute).

Art. 5, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Primarul municipiului Cluj-Napoca, Serviciul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, Direcția Economică.

Nr. 602 din 30 decembrie 2013 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Subscrisele: L


ACT CONSTITUTIV AL FUNDAȚIEI

„CLUJ INNOVATION CITY’


Municipiul Cluj'Napoca, persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napaca, str. Moților, ffî. 3, județul Cluj, cod fiscal 4305857, reprezentată legal de către d-1 Primar Emil Boc

Județul Cluj, persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 106, județul Cluj, cod fiscal 4288110, reprezentată prin Președintele Consiliului Județean Cluj - d-1 Horea Dorin Uioreanu

Universitatea „Babeș-Bolyai”, persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, Str, M. Kogălniceanu, nr* L 400084 Județul Cluj, codul fiscal 4305849, reprezentată prin Rector Acad. Prof. Dr. loan Aurel Pop

Universitatea Tehnică Ouj-Napoca» persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, județul Cluj, codul fiscal 4288306, reprezentată prin Rector Prof Dn Ing. Aurel Vlaicu

Universitatea de Medicină și Farmacie „luliu Hațicganu”, persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Victor Babeș, nr. 8, cod fiscal 4288047, reprezentată prin Rector Prof. Dr. Alexandru Irimie

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj*Napoc% persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Mănăștur 3-5. cod fiscal 4288381, reprezentată prin Rector Prof. Dr. Ing. Doru Pamfil

Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, persoană juridică romană, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Ion LC.Biătianu, nr. 25, cod fiscal 4722471, reprezentată prin Rector Conf, Univ. Dr. Vasile Jucan

 • 8, Universitatea de Artă și Design Cluj-Napocat persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, Strada Aurel Vlaicu 17-19, cod fiscal 4288098, reprezentată prin Rector Prof. univ, dr, Radu Solovastru

 • 9. Asociația Cluj IT, persoană juridică română, cu sediul în Clj^

Turcului nr. 47, județul Cluj. înregistrată la grefa Judecăto


■ ■/2.


5.str. Tăietura ta sub nr.


174/2012, cod fiscal 30866506, reprezentată, legal prin d-l Președinte Tulai Ioan

Alexandru

 • 10. Lucian Isar, persoană fizică romană, cu domiciliul în j identificată prin CI seria H

  având CNP


 • 11, Norhert Thmn# persoană fizică romană, cu domiciliul în,..... identificată prin CI nr...., eliberată de...... la data de....având CNP........

  sena.


 • 12. Florin ton Pogonaru, persoană fizică romană, cu domiciliul în |

  L eliberată de


identificată prin CI seria |

SPCLHP Sector 2, la data de               CNP | în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (cu modificările și completările ulterioare) și cu Legea 287/2009 privind Codul civil, în calitate de fondatori, am hotărât constituirea unei fundații astfel:

Fundația va fi denumită „CLUJ INNOVATION CITY” șî este O persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial. Fundația are sediul în România» județul Cluj, municipiul Clnj-Napoca, str. Moților nr. 5, jud. Cluj .

Scopul Fundației „CLUJ INNOVATION CITY este de a dezvolta un pol al inovării și cercetării în municipiul Cluj-Napoca și în zona metropolitană Cluj - Cluj Innovation City - orientat înspre generarea de creștere economică sustenabilă bazată pe tehnologii și procese antreprenoriale cu valoare adăugată mare, precum și înspre dezvoltarea comunității prin creșterea gradului de educație și incluziune socială. Cluj Innovation City va deveni una dintre cele mai avansate zone din punct de vedere economic, social și cultural din Europa. Obiectivele pe care fundația și le propune în vederea realizării acestui scop sunt prevăzute ta Statut.

Fundația se constituie pe durată nedetermtaată.

Patrimoniul Fundației este format dîntr-un activ patrimonial inițial în valoare de 80.000 (opt zeci mii) leî și este alcătuit din aport în numerar ce va fi depus de fondatori intr-un cont bancar deschis pe numele Fundației ce se constituie prin prezentul act, după

cum urmează:

 • 1. Municipiul Cluj-Napoca-11.200 lei

 • 2.  Județul Cluj ’ 11.200 lei

 • 3. Universitatea „Babeș-BolyaF • 3.400 lei

 • 4. Universitatea Tehnică Cluj-Napoca - 3.400 lei

 • 5. Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” - 3.400 lei

 • 6. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj -Napoca - 3.400 tei

 • 7. Academia de Muzică „Gheorghe Dima” -1.600 lei

 • 8. Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca- 1.600 tei

 • 9. Asociația Cluj IT - 24.800 tei

 • 10. Lucian Isar - 5.334 lei

 • 11. NortaThom- 5333 lei

 • 12. Florin Ion Pogonam - 5.333 tei

întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie, pe numele Fundației și va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

Conducerea și administrarea Fundației vor fi realizate de un Consiliu director. Consiliul director este format din 12 membri, câte unul din partea, fiecărui membru fondator, numiți de organizațiile pe care te reprezintă pe o perioadă de 4 ani sau pe

 • 1. Municipiul Cluj-Napoca - Primar Emil Boc

 • 2. Județul Cluj - Președinte Consiliu Județean - Horea Dorin Uioreanu

 • 3. Universitatea „Babeș-Bolyai" - Rector Acad. Profi univ. dr. Ioan-Aurel Pop

 • 4. Universitatea Tehnică Cluj-Napoca - Rector Prof. dr. mg. Aurel Vlaicu

 • 5. Universitatea de Medicină și Farmacie „luliu Hațieganu” - Rector Profi univ, dr. Alexandru Irimie

 • 6. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca - Rector Profi univ. dr. Dom Pamfil

 • 7. Academia de Muzică „Gheorghe Dima” - Rector Confi univ. dr. Vasile Jucau

 • 8. Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca - Rector Prof. univ. dr. Radu Solovăstru.

 • 9. Asociația Cluj IT - Președinte al Consiliului Director Alexandru Tulai

 • 10. Lucian Isar

 • 11. Norbert Thom

 • 12. Florin Ion Pogonaru

Președintele Consiliului Director va fi ales ulterior prin Hotărârea Consiliului

Director în prima ședință a Consiliului Director.

Membrii fondatori ai Fundației „CLUJ INNOVATION CnT’, împuternicesc pe Avocat Iulia Podar, ca în numele nostru și pentru noi să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice, înscrierea Fundației în Registrul asociațiilor și fundațiilor, obținerea avizelor necesare, semnătura sa fiindu-ne pe deplin opozabilă.

SEMNĂTURA MEMBRILOR FONDATORI

L Municipiul Cluj Napoca •

Primar Emil Boc

 • 2. Județul Cluj *

Președinte ai Consiliului Județean Horea Dorin Uforeanu

 • 3. Universitatea „Babeș-BoIyaF * Rector Acad. Prot univ. dr. Ioan-Aure! Pop

 • 4, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca -Rector Prof. dr. îng. Aurel Vlaicu

 • 5. Universitatea de Medicină și Farmacie „lullu Hațieganu” -

Rector Praf. univ. dr. Alexandru Irimîe

 • 6, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca -Rector Prof. univ. dr, Dorn Pamfil

 • 7,    Academia de Muzică ^Gheorghe Diman -

Rector Cont* univ* dr. Vasilc Jucan

 • 8, Universitatea de Artă >i Design Cluj-Napoca -Rector Prof* univ, dr. Radu Solovăstra

 • 9. Asociația Cluj IT -

Președinte al Consiliului Director Alexandru Tutai

10* Lucian Isar

11* Norbert Thom

12. Florin Ion PogouaruConsiliul Local al Muniripiitlai Cltq-Napoca         Anexa 2 la Hotărârea nr. 602 /2&I3

STATUTUL FUNDAȚIEI

„CLUJ INNOVATION CITY”

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. L Fundația “CLUJ INNOVATION CITY^ fondată potrivit Actului constitutiv de

Municipiul Cluj-Napoca, persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților, or. 3, județul Cluj, cod fiscal 4305857, reprezentată legal de către d-1 Primar Emil Boc

2.


Județul Cluj, persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 106. județul Cluj, cod fiscal 4288110, reprezentată prin Președintele Consiliului Județean Cluj - 44 Horea Dorin Uforeanu

Universitatea „Babeș-BoIyaF, persoană juridică română, cu sediul în CIuj-Napoca, Str. M. Kogălnîceanu, nr. 1,400084, județul Cluj, codul fiscal 4305849, reprezentată prin Rector Acad. Prof. Dr. loan Aurel Pop

Universitatea Tehnici Ouj-Napocas persoana juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, județul Cluj, codul fiscal 4288306, reprezentată prin Rector Prof. Dr. Ing. Aurel Vlaîcu

5.


Universitatea de Medicină fi Farmacie „Iuliu HațiegamF, persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Victor Babeș, nr. 8, cod fiscal 4288047, reprezentată prin Rector Prof. Dr. Alexandru Irimie

 • 6. Universitatea de Științe Agricole |i Medicină Veterinară Cluj-Napoca, persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea MMștur 3-5, cod fiscal 428838L reprezentată prin Rector Prof Dr. big. Doru Pamfil

 • 7, Academia de Muzică „Ghrnghe Dima”, persoană juridică română, cu sediul în

Cluj-Napoca, Str. Ion LCJBrătianu, nr. 25, cod fiscal 47J34                 prin


Rector Conf. Univ. Dr. Vasite Jucan

& Universitatea de Artă și De&îgn Cluj-Napoca, persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, Strada Aurel Vlaicu 17-19, cod fiscal 4288098, reprezentată prin Rector Prof. univ. di. Radu Solovastru

9, Asociația Cluj IT, persoană juridică româna, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tăietură Turcului nr. 47, județul CLuj, înregistrata la grefa Judecătoriei Cluj-Napoca sub nr. 174/2012, cod fiscal 30866506, reprezentata legal prin d-1 Președinte Tulai Ioan

Alexandru

 • 10, Lucian bir, persoană fizică romană, cu domiciliul în

  K având CNF


identificată prin CI seria N

1L Norbert Thom, persoană fizică romană, cu domiciliul în.........identificată prin CI

seria,., ^nr...., eliberată de...... ladatade„„., având CNF...

12. Florin Ion Fogonaru, persoană fizică romană, cu domiciliul în identificată prin CI seria                   eliberată de

SPCLEP Sectar 2, la data de 11,09.2012, având

a fost constituită în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații șî fundații (cu modificările șt completările ulterioare) și cu Legea 287/2009 privind Codul civil

Art. 2, Scopul Fundației „CLUJ INNOVATION CITY’ este de a dezvolta un pol al inovării șl cercetării în municipiul Cluj-Napoca și ta zona metropolitană Cluj - Cluj Innovation City - orientat înspre generarea de creștere economică sustenabilă bazată pe tehnologii și procese antreprenoriale cu valoare adăugată mare, precum și înspre dezvoltarea comunității prin creșterea gradului de educație și incluziune socială. Cluj Innovation City va deveni una dintre cele mai avansate zone din punct de vedere economic, social și cultural din Europa

Art. 3» Denumirea Fundației este „CLUJ INNOVATION CITY”.

Art. 4. (1) Sediul Fundației este ta România, județul Cluj, municipiul Cluj*

Napoca, rtr. Moților nr. 5, jud. Cluj *

 • (2) Sediul Fundației poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului director.

Art 5. Fundația „CLUJ INNOVATION CITY” se constituie pe durată nedeterminată.

Ari. 6. (1) Patrimoniul inițial al Fundației este alcătuit dintr-un activ patrimonial, inițial, în valoare de 80.000 (opt zeci mii) lei și este alcătuit din aport în numerar ce va fi depus de fondatori într-un cont bancar deschis pe numele Fundației ce se constituie prin prezentul act, după cum urmează:

 • 1. Municipiul Cluj-Napoca -11 «200 lei

 • 2.  Județul Cluj -11 «200 lei

 • 3. Universitatea „Babeș-Bolyai” - 3.400 lei

 • 4. Universitatea Tehnică Cluj-Napoca - 3.400 lei

 • 5. Universitatea de Medicină și Farmacie „Inliu Hațieganu” - 3.400 lei

 • 6. Universitatea de Științe Agricole șî Medicină Veterinară Cluj-Napoca - 3.400 lei

 • 7. Academia de Muzică „Gheorghe Dima” -1.600 lei

 • 8. Universitatea de Artă și Desîgn Cluj-Napoca -1 >600 lei

 • 9. Asociația Cluj 1T - 24.800 lei

 • 10. Lucian Isar - 5334 lei

 • 11. Norbcrt Thom- 5.333 lei

IX Florin Ion Pogonaru - 5.333 lei

 • (2) întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie, pe numele Fundației și va fi folosit exclusiv pentru realizaiea obiectivelor «L

Art, 7. (1) Scopul Fundației este cel menționat în art 2 din prezentul statut.

 • (2) Obiectivele Fundației, în vederea realizării scopului ei, sunt următoarele:

 • - Dezvoltarea municipiului Cluj-Napoca și a zonei metropolitane Cluj ca un pol inovațiv al Europei.

 • - încurajarea dezvoltării socioeconomice, cu abordarea integrată a creșterii economice, dezvoltării sociale și protecției mediului.

 • - încurajarea dezvoltării infrastructurii pentru educație, cercetare și inovare, afaceri, cultură, în contextul unei dezvoltări durabile a municipiului Cluj-Napoca și a zonei metropolitane Cluj.

• Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării prin dezvoltarea unor rețele de parteneriate între mediul economic, unități de învățământ și institute de cercetare.

- Stimularea unei colaborări eficiente între lumea științei și mediul academic pe

 • - îmbunătățirea accesului la tehnologiile informației și comunicațiilor, a utilizării și a calității acestora.

 • - Dezvoltarea industriilor legate de tehnologiile informației și comunicațiilor, de energiile regenerabile, de biotehnologii și de sănătate în municipiul Cluj-Napoca și în zona metropolitană Cluj.

 • - Stabilirea unor parteneriate public-private durabile pentru realizarea scopului Fundației

 • - Stimularea» susținerea și promovarea soluțiilor inovative românești.

 • - Asigurarea accesului echitabil la resurse existente de know-how și tehnologie, respectând în același timp regulile pieței.

 • - Atragerea și gestionarea de investiții.

 • - Facilitarea finanțării proiectelor de cercetare șl dezvoltare, fie prin investiții private, fie prin parteneriate public-private,

 • - Creșterea gradului de implicare în proiecte internaționale de anvergură a companiilor din regiune prin extinderea rețelei de parteneri.

 • - Asigurarea managementului privat performant pentru activitățile aferente scopului Fundației.

 • - Crearea unui cadru operațional responsabil șl transparent.

~ Crearea mecanismelor operaționale necesare pentru atingerea scopului Fundației, inclusiv crearea unor companii cu activitate în domeniile prioritare pentru realizarea scopului Fundației,

» Asigurarea convergenței demersurilor comunității cu impact în realizarea scopului Fundației.

 • - Facilitarea și încurajarea unul proces participativ al comunității locale pentru atingerea scopului Fundației.

 • (3) Schimbarea scopului Fundației se face numai prin hotărârea unanimă a membrilor fondatori, respectiv a tuturor membrilor fondatori în ființă la momentul adoptării hotărârii,

 • (4) în toate cazurile, schimbarea scopului Fundației se poate face numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit.

Art B (1) Fundația tși poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii autentificate a Consiliului director prin care li se alocă un patrimoniu.

 • (2) Filiala este condusă de un Consiliu director propriu, alcătuit din cel puțin trei membri.

 • (3) Filiala este entitate cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare și de conservare în condițiile stabilite de Consiliul director prin actul constitutiv al ei și se pot încheia acte juridice de dispoziție, în numele și pe seama Fundației, numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului director al Fundației,

Capitolul II

«SURSELE PATRIMONIALE ȘI CHELTUIELILE FUNDAȚIEI

Art. (1) Veniturile Fundației provin din:

 • a) dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiții

legale». ■.        : . ' .      .         '           • ■        ■                                                ;

 • b) dividendele societăților comerciale înființate de fundație;

 • c) venituri realizate din activități economice directe;

 • d) donații, sponsorizări sau legate;

 • e) resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale;

 • f) alte venituri prevăzute de lege.

 • (2) Fondurile existente vor fi folosite cu precădere pentru îndeplinirea scopului Fundației și realizarea obiectivelor propuse. Disponibilitățile bănești se vor păstra într-nn cont în lei șî valută, deschis la o bancă, prin intermediul căruia se vor efectua încasări și plăți, donații și sponsorizări de către persoanele fizice și juridice.

Art 10. (1) Fundația poate înființa societăți comerciale ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc în aceste societăți, se vor folosi pentru realizarea scopului ei.

(2) Fundația poate desfășura orice alte activități economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu și au legătură strânsă cu scopul principal al ei.

Art. 11, (1) Principalele cheltuieli ale Fundației sunt

 • a) cheltuieli aferente scopului Fundației;

 • b) salarii și adaosuri la salarii, indemnizații, gratificați!, prime și premii;

 • c) cheltuieli materiale cu utilitățile consumate, imprimate, rechizite și tipărituri;

 • d) chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;

 • e) cheltuieli de deplasare (cazare* masă, transport);

 • f) reparații la clădiri, mobilier, mașini de birou și obiecte de inventar;

 • g) documentare și publicitate;

 • h) alte cheltuieli

(2) Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli și se aprobă de Directorul Executiv

 • (3) Salariile, indemnizațiile și alte drepturi bănești ale personalului se stabilesc în limitele statului de funcțiuni și ale bugetului de venituri și cheltuieli.

 • (4) Consiliul director poate dispune plata de premii, gratifîcații și altele asemenea din disponibilitățile existente.

Art. 12. Exercițiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an

Capitolul 111

CONDUCEREA, ADMINISTRAREA ȘI CONTROLUL FUNDAȚIEI

Secțiunea I

Consiliul director

Art, 13. (I) Consiliul director este organul de conducere și administrare a Fundației și este format dintr-un număr de membri egal cu numărul de membri fondatori, nominalizați de organizațiile de care aparțin pe o perioadă de 4 ani sau pe perioada mandatului de reprezentare deținut.

 • (2) La expirarea mandatului membrilor Consiliului director, precum și în alte cazuri de vacantare cum sunt incapacitatea* pierderea calității de reprezentare legală a instituției sau organizației, incompatibilitatea, decesul, renunțarea etc., fondatorii au obligația de a desemna noii membri ai Consiliului director.

Art. 14, (1) Drepturile de vot în cadrul Consiliului director se distribuie

respectiv 2 % pentru Academia de Muzică „Gheorghe Dima” și Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca )>

 • 3) 31% din drepturile de vot sunt deținute de Asociația CLUJ FE

 • 4) 20% din drepturile de vot vor fi deținute de membrii independenți (acestea se vor împărți în mod egal între aceștia),

 • (2) Durata mandatului membrilor Consiliului director va fi de 4 ani, exceptând celelalte cazuri de vacantare prevăzute la Art. 13 afin.(2).

 • (3) Membrii Consiliului director vor răspunde în fața fondatorilor pentru actele de gestiune efectuate pe durata mandatului lor.

Art 15. (1) In caz de descompletate a Consiliului director, funcțiile rămase libere se completează prin numire de către organizațiile de care aceștia aparțin.

 • (2) Completarea funcțiilor râmase libere se face în cel mult 30 zile.

 • (3) Membrii Consiliului director își pot numi împuterniciți legali care sări reprezinte în toate activitățile Fundației

Art. Consiliul director al Fundației asigură realizarea scopului și obiectivelor acesteia, exercitând următoarele atribuții:

 • a) stabilirea strategiei generale și a programelor Fundației;

 • b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a bilanțului contabil;

 • c) alegerea și revocarea cenzorului/membrilor comisiei de cenzori;

 • d) înființarea de filiale;

 • e) încheierea de acte juridice, în numele și pe seama Fundației;

 • f) executarea bugetului de venituri și cheltuieli;

 • g) aprobarea organigramei și a strategiei de personal în cadrul Fundației;

 • h) modificarea statutului Fundației;

 • i) elaborarea regulamentului intern de funcționare a Fundației;

 • j) îndeplinirea oricăror alte atribuții prevăzute în lege sau în statut»

Art. 17, Membrii Consiliului director care, Intr-o anumită problemă, supusă hotărârii sale, sunt interesați personal sau prin soții lor, ascendenții sau descendențil rudele în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua pane Ia deliberare și nici la vot. în caz contrar vor răspunde pentru daunele cauzate Fundației dacă farâ votul lor nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.

Art, 18. Deciziile Consiliului director contrare legii actului constitutiv sau statutului Fundației pot fi atacate în justiție oricând de reprezentanții membrilor fundației

3

sau de către oricare dintre membrii Consiliului director care au lipsit sau au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesub-verbai de ședință.

Art 19. Consiliul director poate împuternici unul sau mai mulțî dintre membrii săi sau una sau mai multe persoane cu funcții executive» inclusiv persoane care nu au calitatea de fondator ori sunt străine de Fundație pentru a încheia acte juridice în numele și pe seama Fundației, să reprezinte Fundația în relațiile cu alte entități, să semneze actele și documentele adoptate m cadrul Fundației, să asigure ducerea la îndeplinire a hotărârilor, deciziilor și măsurilor stabilite în cadrul Consiliului director sau orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut

Art, 20. Președintele Consiliului Director este ales cu majoritate simplă de către Consiliul director pe o perioadă de 2 ani dintre persoanele propuse de membrii fondatori, fiecare membru putând propune o singură persoană.

Art. 21. Atribuțiile președintelui Consiliului director sunt:

 • a) Convoacă și conduce lucrările Consiliului director.

 • b) Reprezintă Fundația în raportul cu alte entități.

 • c) Semnează acte și documente adoptate în cadrul Fundației.

 • d) Urmărește si asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor, deciziilor și măsurilor stabilite în cadrai Consiliului Director.

 • e) Propune Consiliului Director numirea și revocarea cenzorului.

Art 22. (1) Consiliul director se întrunește cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori nevoile Fundației o impun.

 • (2) Convocarea Consiliului director se face de către directorul executiv sau de un membru al Consiliului director împuternicit în acest sens, prin poșta electronică.

 • (3) Ședințele ordinare ale Consiliului director se organizează lunar, în ultima zi lucrătoare din ultima săptămână a lunii. Ședințele extraordinare ale Consiliului director se organizează ori de câte ori o cer membrii Consiliul director cu aprobarea președintelui Consiliului director. Convocatorul pentru ședințele Consiliului director va fi comunicat prin poșta electronică, la adresa de e-mail indicată de fiecare membru al Consiliului director, cu cel puțin 72 de ore înainte de data stabilită pentru ședința ordinară, Convocatorul se va considera comunicat dacă se confirmă primirea.

 • (4) Consiliul director se va întruni în ședințe extraordinare ori de câte ori se dezbate modificarea statutului Fundației. Convocatorul pentru ședințele extraordinare ale

Consiliului director privind modificarea statutului va fi comunicat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită pentru ședința extraordinară.

 • (5) Consiliul director deliberează, în mod valabil, în prezența membrilor deținând jumătate plus unu din numărul total de drepturi de vot și adoptă hotărâri cu o jumătate plus unu din numărul total de drepturi de vot, cu excepția prevederilor de Ia art 7 alin (3),

(<) Deliberările și hotărârile Consiliului director se consemnează în procese» verbale încheiate cu ocazia fiecărei ședințe.

(7) Este permisă exprimarea votului prin corespondență și organizarea de ședințe ale Consiliului director utilizând mijloace de comunicare la distanță (teleconferințe, videoconfermță).

Ârt» 23. Membrii independenți din Consiliul director

 • (1) Membrii independenți, fondatori sau aderenți, sunt persoane fizice române sau cu cetățenie străină cu activitate recunoscută în mediul de a&ceri, cercetare sau ta domeniul relațiilor internaționale din România sau dta afara țării, neafiliate politic, care s-au remarcat prin realizări deosebite, competență și valori morale.

 • (2) Totalul voturilor membrilor independenți din Consiliul director este de 24% din drepturile de vot. Numărul de membri independenți este de minimum 2 și maximum 4, totalul voturilor împărțindu-se în mod egal între membrii independenți.

 • (3) Numărul și identitatea membrilor independenți este stabilită, prin intermediul Actului Constitutiv, fiind în mod tradițional de 3 persoane. în cazul ta care se dorește numirea tacă a unui membru independent, propunerea de numire poate fi făcuta doar de către membrii fondatori și trebuie aprobată prin acordul majorității simple a Consiliului director.

 • (4) în cazul ta care unul dintre membrii independenți este nevoit să renunțe, din orice motiv, la calitatea de membru independent al Fundației, procedura de înlocuire a acestuia trebuie să conțină următoarele etape:

 • a. propunerea de înlocuire pentru locul rămas disponibil poate fi făcuta doar de către membrii fondatori;

 • b. propunerea poate fi aprobată prin acordul majorității simple a Consiliului director.

Secțiunea a Il-a

Aparatul de lucru al Fundației

Art 24* (1) Consiliul director aprobă regulile generale de organizare și funcționare ale aparatului de lucru al Fundației,

 • (2) Consiliul director numește și revocă directorul executiv al Fundației și îi stabilește atribuțiile,

 • (3) Directorul executiv al Fundației este numit pe o perioada determinată, stabilită de către Consiliul director, cu posibilitatea de reînnoire a mandatului, Mandatul primului director executiv este de doi ani.

 • (4) Directorul executiv are In principal următoarele atrîbuțiî:

 • a) organizează și conduce Fundația în scopul aplicării hotărârilor Consiliului director, a programelor și planurilor de activitate aprobate;

 • b) pregătește împreună cu Consiliul director programele și planurile de activitate ale Fundației, bugetul anual de venituri și cheltuieli, situația periodică a execuției bugetare șî asigurarea bazei materiale;

 • c) aprobă cheltuielile efectuate de Fundație;

 • d) implementează strategia generală și programele Fundației;

 • e) este responsabil de managementul operațional al Fundației;

 • f)  implementează prevederile regulamentului intern de funcționare al Fundației;

 • g) angajează Fundația în relațiile cu terții» în limitele competenței delegate de către Consiliului director;

 • h) participă la ședințele Consiliului director fără drept de vot;

 • i)  menține legăturile dintre membrii, membrii Consiliului Director, personalul

angajat, beneficiarii și partenerii Fundației;

j)


întocmește raportul anual de activitate al Fundației și orice alte rapoarte, la solicitarea Consiliului director,

•ft.


 • k) îndeplinește orice alte sarcini delegate de Consiliul director, conform legii și

prevederilor acestui Statut.

 • (5) Directorul executiv nu poate cumula aceasta funcție cu cea de Președinte ori cea de membru al Consiliului director,

Secțiunea a III-a

Controlul financiar

io

Ari 25» Prin hotărârea membrilor fondatori dl Mureșan Marinei DăJiuț, domiciliat în Cluj-Napoca, stn Iugoslaviei nn 28, identificat cu CI seria KX, nr, 647777, având CMP 160122612064, este desemnat cenzor al Fundației „CLUJ INNOVATION CITY”.

 • (1) în realizarea competenței sale cenzorul:

 • a) verifict modul în care este administrat patrimoniul Fundației,

 • b) întocmește rapoarte și te prezintă Consiliului director,

 • c) poate participa la ședințele Consiliului director, fără drept de vot

 • (2) Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori,

Capitolul IV

MEMBRU Drepturi și obligații

Ari. 26» (1) Pot deveni membri aderenți ai prezentei fundații persoanele fizice sau juridice fără distincție asupra naționalității sau cetățeniei, care la aprecierea Consiliului Director aderă ta scopurile acesteia.

 • (2) Admiterea noilor membri în cadrul Fundației se face prin hotărâm Consiliului director, pe baza unei cereri de înscriere în care membrul aspirant precizează că a luat la cunoștință și aderă la statutul și regulamentele interne ale fundației.

 • (3) Consiliul Director decide asupra admiterii cererii cu două treimi din numărul total de drepturi de vot. Admiterea sau respingerea cererii se comunică membrului aspirant.

Art 27. (1) Membrii au următoarele drepturi:

 • a) să participe la toate activitățile fundației;

P) să contribuie ta realizarea scopurilor fundației.

Art. 28. (1) Membrii au următoarele obligații:

 • a) să respecte statutul, hotărârile organelor de conducere și regulamentele interne;

 • b) să participe activ, în mod direct, ta toate activitățile fundației;

 • c) să propage prin orice mijloace posibile scopul și obiectivele fundației;

 • d) să dea dovadă de corectitudine în raport cu ceilalți membri ai fundației.

Art- 29. (1) Calitatea de membru încetează:

u) la cerere, prin renunțare la calitatea de membru

p) în caz de deces /pierdere/încetare a personalității juridice;

X) la dizolvarea Fundației;

a) prin excludere, la decizia Consiliului director, cu două treimi din numărul total de drepturi de vot, atunci când membrul:

■ încalcă grav sau repetat dispozițiile statutului sau deciziile adoptate de organele de conducere,

• prin acțiunile sale aduce gravă atingere scopului și activităților Fundației ori devine nedemn ca efect al unei condamnări penale.

 • (2) Decăderea din calitatea de membru al Fundației se comunică în scris cu scrisoare recomandată celui interesat, decăderea producând efecte imediate.

 • (3) Redobândirea calității de membru se face prin hotărârea Consiliului Director dacă au fost înlăturate cauzele care au determinat excluderea și există garanții pertinente că nu se vor mai produce în viitor.

fWOATlM

Art 30 (1) Modificarea actului constitutiv și/sau a statutului Fundației se face prin înscrierea modificării în Registrul asociațiilor $i fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritoriala îșj are sediul fundația, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 33 și art. 8-12 din Ordonanța Guvernului României nr. 26/2000-modificata și completată.

Art» 31 (1) Cererea de înscriere a modificării va fi însoțită de procesul-verbal al consiliului director și/sau de actul adițional la statutul și ia actul constitutiv al fundației în forma autentificată.

(2) Demersurile pentru autentificarea pcocesului-verbal și/sau a actului adițional si înscrierea modificării se întreprind de Consiliul director. Pentru efectuarea formalităților la notarul public nu este necesară prezența altor persoane decât aceea a membrilor Consiliului director sau a unora dintre ei, desemnați de Consiliul director, după caz»

Art. 32 (1) Mențiunea privitoare la schimbarea sediului se va opera, dacă este cazul, atât în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție se află vechiul sediu, cât și în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat Ia grefa judecătoriei în a cărei circumscripție se află noul sediu.

Capitolul VI

DIZOLVAREA ȘI LICHIDARE A

Art 33. Fundația „CLUJ INNOVATION CfflT se va dizolvă:

 • (1) De drept:

a» Prin realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fept nu se produce schimbarea acestui scop.

b. In situația imposibilității constituirii Consiliului director în conformitate cu statutul Fundației, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Consiliul director trebuia constituit»

 • (2) Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, atunci când:

 • a) scopul sau activitatea Fundației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

 • b) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

 • c) urmărește alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

 • d) a devenit insolvabilă;

 • e) nu mai obține autorizațiile prealabile necesare, potrivit legii.

 • (3) în alte situații prevăzute de lege.

Art. 34» (1) în cazul dizolvării Fundației, lichidatorii se numesc de instanța judecătorească.

(2) Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului director încetează.

 • (3) Lichidatorii la intrarea în funcție efectuează inventarul și încheie un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului.

 • (4) Ei sunt obligați să primească și să păstreze registrele și orice alte acte ale Fundației și să țină uh registru cu toate operațiunile lichidării, în ordinea datei acestora.

 • (5) Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.

Art 35. (1) Lichidatorii au obligația de a continua operațiunile juridice în curs, de a încasa creanțele, de a plăti creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma și restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitație publica a bunurilor mobile și imobile.

(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operațiuni noi care simt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.

Art 36. (1) în cazul dizolvării Fundației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

 • (2) Bunurile rămase după lichidarea Fundației, vor fi preluate de către membrii fondatori persoane juridice de drept public sau privat, proporțional cu aportul inițial adus de aceștia.

 • (3) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

Art. 37. Lichidatorii încheie operațiunile și remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării Fundației.

Art 38. După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligați ca în termen de două lud să depună bilanțul, registrul jurnal și un memorandum, să declare operațiunile de lichidare Ia Registrul asociațiilor și fundațiilor al judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul fundația și să îndeplinească toate procedurile de publicare și radiere din acest registru.

Art. 39. Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanțului nu se înregistrează nici o contestație, bilanțul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile și sumele rămase de la lichidare, împreună CU toate registrele și actele Fundației și ale lichidării, după aceasta fiind considerați descurcați.

Art. 40« (1) Fundația încetează a avea ființă la data radierii din Registrul asociațiilor și fundațiilor,

(2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligațiile asumate.

Capitolul VII

D1SPOZ1ȚUF1NALE

Art 4L Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

Art. 42. Tehnoredactat și autentificat de Biroul notarului public „..„...în exemplare>din care.... exemplare s-au eliberat părții.

SEMNĂTURA MEMBRILOR FONDATORI

 • 1, Municipiul Cluj Napoca *

Primar Emil Boc

 • 2. Județul Cluj -

Președinte Consiliu Județean Horea Dorin Uioreanu

X Universitatea „Babeș-Bolyai” -

Rector Acad. ProL univ. dr. Ioan-Aurel Pop

4. Universitatea Tehnici Clnj-Napoca *

Rector ProL dr. ing. Aurel Vlalcu

5» Universitatea de Medicină și Farmacie „Iulin Hațieganu” -

Rector Prof. univ» dr. Alexandru Irimie

6. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară CluJ-Napoca *

Rector Prof. univ. dr. Duru Pamfil

X Academia de Muzică „Gheorghe Dlman -

Rector Conf. unuk< dr* VasOe Jucau

8. Universitatea de Artă și Design Chij-Napoca -Rector Prof. unh?, dr. Radu Solovăstru

% Asociația Cluj i'T -

Președinte al Consiliului Director Alexandru Tulaî

10» Lucian Isar

 • 11. Norbert Thom

 • 12. Florin Ion Pogonaru