Hotărârea nr. 60/2016

Hotărârea 60/2016 - Acceptarea ofertei de donaţie a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tudor Muşatescu nr. 28, identificat prin nr. cadastral 316519.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tudor Mușatescu nr. 28, identificat prin nr. cadastral 316519

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tudor Mușatescu nr. 28, identificat prin nr. cadastral 316519 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 31736/453/26.01.2016 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tudor Mușatescu nr. 28. identificat prin nr. cadastral 316519;

Reținând prevederile art. 121 alin. (3) și 115 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 863 și 1014 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit „a”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se acceptă oferta de donație autentificată sub nr. 3954/08.12.2015, completată cu încheierea de rectificare nr. 6 din data de 13.01.2016, având ca obiect imobilul-teren intravilan, în suprafață de 74 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Tudor Mușatescu nr. 28, identificat cu nr. cadastral 316519. înscris în CF nr. 316519 Cluj-Napoca, în proprietatea lui Anca Lucreția în cotă de 1/2 parte și Anca Horia Beniamin și Anca Andrada Denisa în cotă de 1/2 parte, în vederea reglementării profilului de servitute publică, conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 493/2014.

(2) Cheltuielile aferente încheierii și autentificării actului de donație vor fi suportate de către donatori.

Art. 2. Imobilul care face obiectul ofertei de donație menționată la art. 1 va fi intabulat în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca și va fi inclus în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Se mandatează doamna Horvâth Anna, viceprimar, să semneze actul de donație în formă autentică.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția Generală de Urbanism și Direcția economică.


Secretarul

Jr. Auro


Nr. 60 din 4 februarie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)