Hotărârea nr. 599/2016

Hotărârea 599/2016 - Aderarea Municipiului Cluj-Napoca la Patronatul Serviciilor Publice, plata cotizației anuale de 6.000 lei și a taxei de înscriere, ca membru al P.S.P., în valoare de 1.000 lei.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții

“Modernizare, consolidare clădire str. Memorandumului nr. 22, Municipiul Cluj-Napoca“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tchnico-cconomici ai obiectivului de investiții “Modernizare, consolidare clădire str. Memorandumului nr. 22, Municipiul Cluj-Napoca“ - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 420653/445/13.12.2013, al Direcției Tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Modernizare, consolidare clădire str. Memorandumului nr. 22, Municipiul Cluj-Napoca“ ;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al.2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Modernizare, consolidare clădire str. Memorandumului nr. 22, Municipiul Cluj-Napoca“, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

Nr. 599 din 30 decembrie 2013 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

DIRECȚIA TEHNICA


Anexa la 1 lotararea nr. 599/201 3

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“ Modernizare, consolidare clădire str. Memorandumului nr. 22, Municipiul Cluj-Napoca“

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT:Str. Memorandumului nr. 22

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

  • >  Valoarea totală a investiției conform devizului general, prețuri octombrie 2013:

Total: 7.080.300 lei fără T.V.A., din care

C+M : 5.452.000 lei fără T.V.A

  • >  Regim de înălțime: S + P +1E + Mansardă

  • >  Consolidarea și restaurarea acestei clădiri - în funcție de concluziile expertizei tehnice, expertici stratigrafîce, expertizei biologice și a studiului istoric, care necesită intervenții de conservare și restaurare a clădirii.

  • >  Se păstrează forma arhitecturală a construcției existente.

  • > Tîmplărie: lemn

  • > Compartimentare:

Parter : 6 săli de clasă , camera portar , depozit material didactic , atelier /activități practice grup sanitar fete /băieți , spațiu centrală termică, acces subsol, acces etaj si subsol;

Etaj: 8 săli de clasă , secretariat, hol etaj, hol/scara etaj, depozit, grup sanitar fete /băieți, cursiva -circulație exterioară etaj

Mansarda : 2 laboratoare , hol mansardă . depozit Subsol: depozite

  • >  Finanțarea investiției : din fonduri de la bugetul local

  • >  Durata de realizare a investiției: 24 luni.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.