Hotărârea nr. 598/2016

Hotărârea 598/2016 - Numirea de administratori provizorii în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Construire pasaj pietonal subteran de legătură între pasajele existente, în fața gării din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Construire pasaj pietonal subteran de legătură între pasajele existente, în fața gării din municipiul Cluj-Napoca“ - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 405677 din 02.12.2013 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Construire pasaj pietonal subteran de legătură între pasajele existente, în fața gării din municipiul Cluj-Napoca";

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Construire pasaj pietonal subteran de legătură între pasajele existente, în fața gării din municipiul Cluj-Napoca", cu caracteristicile principale, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.


Nr. 598 din 30 decembrie 2013 ( Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Direcția Tehnică


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 598/2013


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: “Construire pasaj pietonal subteran de legătură între pasajele existente, în fața gării din municipiul Cluj Napoca“

TITULAR:         Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR:     Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

Capacități:

  • •  Pasai pietonal de legătură

  • - Lungimea totală pasajului este de 96,00 m;

  • - Lumina pasajului (deschiderea) de 5,00 m, din dale tip D5;

  • - înălțimea utilă a pasajului este de 2,75 m;

  • - Distanța dintre axele reazemelor la dale prefabricate 80 cm;

  • - Lățimea totală a pasajului 7,90 m - constantă pe toată lungimea;

  • - Adâncimea de construcție a pasajului 6,28 m - constantă pe toată lungimea;

  • - Intervenții parte carosabilă (refacere) - 1,80 m lățime si lungime 96,00 m;

  • - Intervenții trotuar (refacere) - 9,00 m lățime, lungime 35 m +20 m, delimitat de carosabil prin borduri 20x25 cm.

Durata de realizare (luni): C+M - 10 luni

  • •  Valoarea totală a investiției, fără TVA

5.197,746 RON

din care, construcții-montaj:

4.402,7111 mii RON

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului se face din fondurile bugetului local și alte fonduri legal constituite

cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.