Hotărârea nr. 597/2016

Hotărârea 597/2016 - Modificarea art. 3 al Hotărârii nr. 499/2013 (aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca [R.A.T.U.C.] prin transformarea acesteia în societate pe acţiuni sub numele de COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ S.A.), astfel cum a fost modificat prin Hotărârea nr. 64/2016.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 712/2007, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 148/2008, 255/2009 și 29/2010 și încetată parțial valabilitatea prin Hotărârea nr. 109/2010

(reglementarea taximetriei pe raza municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 712/2007 astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 148/2008, 255/2009 și 29/2010 și încetată parțial valabilitatea prin Hotărârea nr. 109/2010 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 426074/17.12.2013 al Direcției tehnice, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 712/2007, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 148/2008, 255/2009 și 29/2010 și încetată parțial valabilitatea prin Hotărârea nr. 109/2010, în sensul modificării tarifelor maximale de distanță pe timp de zi;

Reținând prevederile Legii nr. 38/2003, modificată și completată de Legea nr. 265/2007, ale Legii nr. 68/2008, ale Ordinului nr. 243/2007, precum și ale avizului Comisiei de prețuri și tarife;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică art. 10 al Hotărârii nr. 712/2007, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 148/2008, 255/2009 și 29/2010 și încetată parțial valabilitatea prin Hotărârea nr. 109/2010, în sensul modificării tarifului maximal de distanță pe timp de zi la 2,25 lei/km, tariful pe timp de noapte de 3 lei/km nefiind modificat.

Art.II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Direcția poliția locală.

Nr. 597 din 30 decembrie 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)


Secretarul municipiului,

5 I Jr. AurdraRoșca