Hotărârea nr. 593/2016

Hotărârea 593/2016 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016 (repartizarea și numirea consilierilor locali în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 561/2016.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

construire ansamblu de patru clădiri de locuințe colective P+2E, str. Colinei nr. 28

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire ansamblu de patru clădiri de locuințe colective P+2E, str. Colinei nr. 28 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 388457 din 16.12.2013 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire ansamblu de patru clădiri de locuințe colective P+2E, str. Colinei nr. 28, beneficiar: Vidican Alexandru Radu;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 192615/731/16.10.2013, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire ansamblu de patru clădiri de locuințe colective P+2E, str. Colinei nr. 28, beneficiar: Vidican Alexandru Radu, pentru amplasarea unor locuințe și amenajarea incintei, pe o parcelă proprietate privată.

Documentația PUD reglementează:

  • • accesul pietonal și auto din str. Colinei (ampriza de 11,0 m., conform PUZ);

  • • regimul de înălțime propus: P+2E;

  • • staționarea autovehiculelor pe teren proprietate a investitorului, respectând Regulamentul privind asigurarea locurilor de parcare aprobat prin Hotărârea nr.

. 539/2006.

în vederea autorizării construcțiilor se va prezenta dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de „drum” a suprafeței de teren necesare pentru continuarea str. Colinei. Realizarea drumului se va face pe cheltuiala beneficiarilor, cu profilul prevăzut prin PUZ aprobat prin Hotărârea nr. 726/2007, la nivel de strat de rezistență și strat de uzură. Drumul va fi cu acces public nelimitat și va fi prezentată o declarație notarială în acest sens, înaintea emiterii autorizațiilor de construire.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Diffecțiajirbanism.Nr. 593 din 30 decembrie 2013 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)ȘȚDINTE\DE ȘEDINȚĂ,

mese