Hotărârea nr. 592/2016

Hotărârea 592/2016 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 490/2016 (repartizarea și numirea consilierilor locali în consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 560/2016.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației tehnice de dezmembrare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Grădinarilor nr.l

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de dezmembrare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Grădinarilor nr.l - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 430042/45/20.12.2013 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății privind documentația documentației tehnice de dezmembrare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Grădinarilor nr.l ;

Reținând prevederile Ordinului nr. 634/2006, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 și ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 36 al. 1 lit. „c”, al. 5 lit „b”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Grădinarilor nr. 1, compus din: teren identificat prin nr. cadastral 24722, în suprafață de 14.180 mp. și construcțiile: Corp CI, clădire P cu destinație de clădire școală, având 17 încăperi, cu suprafață construită desfășurată de 541,18 mp., cu nr. cadastral 24722-C1; Corp C2, clădire P+2E, cu destinație clădire școală, având la parter: 21 de încăperi, la etajul I, 15 încăperi, la etajul II, 15 încăperi, cu suprafață totală construită desfășurată de 1579,29 mp., cu nr. cadastral 24722-C2; Corp C3, clădire P+1E, cu destinație clădire școală, având la parter 18 încăperi, la etajul I, 12 încăperi, cu suprafață totală construită desfășurată de 992,97 mp., cu nr. cadastral 24722-C3; Corp C4, clădire P+2E, cu destinație clădire școală, având la parter: 7 încăperi, la etaj I, 6 încăperi, la etajul II: 6 încăperi, cu suprafață totală construită desfășurată de 811,74 mp., cu nr. cadastral 24722-C4; Corp C5, clădire P cu destinația sală de sport, având la parter 7 încăperi, cu suprafață totală construită desfășurată de 1060,44 mp., cu nr. cadastral 24722-C5; Corp C6, centrală termică, cu suprafață construită desfășurată totală de 75,44 mp., cu nr. cadastral 24722-C6; Corp C7, cabina poartă, suprafața construită desfășurată totală de 10 mp., cu nr. cadastral 24722-C7, înscrise în C.F. nr. 276054 Cluj-Napoca, C.F. Vechi nr. 186945, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, astfel:

- Parcela 1, teren în suprafață de 12.380 mp. și construcțiile: Corp CI, clădire P cu destinație de clădire școală, având 17 încăperi, cu suprafață construită desfășurată de 541,18 mp.; Corp C2, clădire P+2E, cu destinație clădire școală, având la parter: 21 de încăperi, la etaj I, 15 încăperi, la etajul II, 15 încăperi, cu suprafață totală construită desfășurată de 1579,29 mp.; Corp C3, clădire P+1E, cu destinație clădire școală, având la parter: 18 încăperi, la etajul I, 12 încăperi, cu suprafață totală construită desfășurată de 992,97 mp.; Corp C4, clădire P+2E, cu destinație clădire școală, având la parter: 7 încăperi, Ia etaj 1, 6 încăperi, la etajul II, 6 încăperi, cu suprafață totală construită desfășurată de 811,74 mp.; Corp C6, centrală termică, cu suprafață construită desfășurată totală de 75,44 mp., și Corp C7, cabina poartă, cu suprafață construită desfășurată totală de 10 mp., cu nr. cadastral 24722-C7, care va fi înscrisă în CF nou Cluj-Napoca, cu nr. cadastral nou, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;                               '

- Parcela 2, teren în suprafață de 1.800 mp., cu construcția Corp C5, clădire P cu destinația sală de sport, având la parter 7 încăperi, cu suprafață totală construită desfășurată de 1060,44 mp., care va fi înscrisă în CF nou Cluj-Napoca, cu nr. cadastral nou, în proprietatea Municipiului Cluj-napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se însușește documentația tehnică de dezmembrare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Grădinarilor nr. 1, întocmită de ing. Comiza Gheorghe, ce se constituie în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 592 din 30 decembrie 2013 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 592/2013
DOCUMENTAȚIE TEHNICA

w


MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. GRĂDINARILOR, NR. 1, JUD. CLUJ.

C.F. NR. 276054 CLUJ-NAPOCA

NR. CAD.: 24722.
MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresă imobil: mun. Cluj-Napoca, str. Grădinarilor, nr. 1, jud. Cluj.

 • 2. Beneficiarul lucrării: Consiliul Local al mun. Cluj-Napoca prin primar Emil Boc, cu sediul în mun. Cluj - Napoca, str. Moților, nr. 1-3, jud. Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: Ing. Comiza Gheorghe, cu domiciliul în Aleea Godeanu, nr. 12, ap. 77, mun. Cluj - Napoca, cod unic de înregistrare 1820221385589, autorizație Seria CJ, Nr.193.

 • 4. Obiectul lucrării: Imobilul este situat în mun. Cluj-Napoca, str. Grădinarilor, nr. 1,

având ca suprafață măsurată 14.180 mp. Terenul mai sus menționat are categoria de folosință curti-construtii.                              ...........

»                     t                                    >

 • 5. Scopul lucrării: întocmirea planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru dezmembrare imobil.

 • 6. Amplasarea imobilului: imobilul' este^situat în mun. Cluj-Napoca, str. Grădinarilor, nr. 1, între vecinii la:

  - Nord


  - Est


  - Sud


  - Vest


  • - str. Anina,

  • - str. Grădinarilor,

  • - str. Grădinarilor,

  • - str. Fabricii.


7. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară: Imobilul este înscris în favoarea beneficiarului în C.F. 276054 Cluj-Napoca, cu nr. cad. 24722, având suprafață de 14.180 mp.

Decembrie 2013


Cluj - Napoca


întocmit, ing. C
CONȚINUTUL DOCUMENTATEI

9                                                                    9

PARTEA SCRISĂ:

 • ■  Fișa proiectului                                                    1 pag.

 • ■ Conținutul documentației                                      1 pag.

 • ■ Memoriul tehnic                                             2 pag.

 • ■ Extras C.F. nr. 276054 Cluj-Napoca                           1 pag.

 • ■ Tabel cu mișcarea parcelelor                                 1 pag.

  PARTEA DESENATĂ:

  planșa 1


Plan de încadrare în zonă

Plan de amplasament și delimitare al imobilului cu propunerea de dezmembrare

planșa 2


EXTRAS ©£ CARTE FUNCIARA

f Nr.cerere

150282 '

| Ziua

05

•■ *7 ■

p e r1 r iu XSM F© RM A R E

j Luna

. ’O

| Anul

2013    ’

ANI:PI

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară CLUJ

Birou! de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

A. Partea I. (Foaie de avere)


iEREW intravilan                                                                      Nr. CF vechi: 18694$

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Grădinarilor, nr. 1

CONSTRUCȚII

—---------~--------


Nr. Crt.

Nr.cadastral Nr. topografic

Adresa

z ■*        Observații / Referințe

Al.l

Cad: 24722- CI Top: -

Cluj-Napoca, Strada

Grădinarilor, nr. 1

Corp CI, clădire P, cu destinație clădire școală , având 17 încăperi , cu 0 suprafață construită desfășurată de 541,18 mp.

Al.2

Cad: 24722- C2 Top: -

Cluj-Napoca, Strada

Grădinarilor, nr. 1

Corp C2, clădire P+2E, cu destinație clădire școală, având ia

parter : 21 încăperi, la etaj 1 , 15 încăperi , la etajul II; 15 încăperi , cu suprafață totală construită desfășurată de 1579,29 mp

Al.3

Cad:

24722- C3 Top: •

Cluj-Napoca, Strada

Grădinarilor, nr. 1

Corp C3 , clădire P+1E , cu destinație clădire școală, având la parter 18 încăperi la etajul 1:12 încăperi, cu suprafață totală construită desfășurată de 992,97 mp

A1.4

Cad:

24722- C4

lOp: -

Cluj-Napoca, Strada

Grădinarilor, nr. 1

Corp C4, clădire P+2E cu destinație clădire școală , având la parter : 7 încăperi , la etaj 1 : 6 încăperi , la etaj II8 încăperi , cu suprafață totală constrită desfășurată de 811,74 mp

A1.5

Cad: 24722- C5

Top: -

Cluj-Napoca, Strada Grădinarilor, nr. 1

Corp C5 ,clădire P cu destinația sală de sport, având la parter 7 încăperi, cu suprafața totală construită desfășurată de 1060,44 mp

Al.6

Cad: 24722- C6

Top: -

Cluj-Napoca, Strada

Grădinarilor, nr. 1

Corp C6, centrală termică, suprafață construită desfășurata totală de 7$,44 mp

Al.7

Cad: 24722- C7 Top: -

Cluj-Napoca, Strada-

Grădinarilor, nr. 1

Corp C7, cabina poartă , suprafața construită desfășurată totală de 10 mp


Nr crt

Nr,cadastrsr

Nr. topografic

Suprafața- (mp)

Observații 1 Referințe

Al

Cad; 24722

Top: -

Din acte: 14180; Măsurată: 14180

-

B. Partea ZI. (Foaie de proprietate)

înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe

50324/ 22.05.2009

Certificat de atestare nr. a edificării construcției nrl 274, din 21.OS.2OO9, emis de Primăria Mun. Cluj Napoca

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Construire, cota actuala 1/1

Al, Al.l, Al.2,

Al.3, Ai.4,

Al.5, Al.6, Al.7

1 MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

(provenita din conversia CF 186945)

C. Partea HI. (Foaie de sarcini)

înscrieri privitoare Ia sarcini

Observații / Referințe


NU SUNT

Anexa Wr. 1 'la Partea î

< EREN iniravtSan

adresa: Cluj-I\l3pocă, Strada Grădinarilor, nr. 1

Nr.

1 csduStrsț

Suprafața masurata (mp) ®

-

Observații / Referințe

CAD: 24722 Top: -

14180

J

* Suprafața este determinata in pianul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare ia teren

Nr. crt

Categoria de folosința

Intra viian

Suprafața

(mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografic

Observații / Referințe

1 L

curți construcții

DA

Din acte; 14180; asurata:141E

0

. 4

Date referitoare ia construcții

Nr. Crt.

Număr

Destinația construcției

1 Supraf. (mp)

Situație juridica

Observării / Referințe

AEi

CAD: 24722- CI

Top: -

construcții administrative si social culturale

Din acte:-; Măsurată:-

Cu acte

Corp Ci, clădire P, cu destinație clădire școală , având 17 încăperi, cu o suprafață construită desfășurată de 541,18 mp.

Al.2

CAD: 24722- C2

Top: -

construcții administrative si social culturale

Din acte:-; Măsurată;-

Cu acte

Corp C2, clădire P+2E, cu destinație clădire școală, având la parter : 21 încăperi, la etaj 1 , 15 încăperi , la etajul.IÎ; 15 încăperi , cu suprafață totală construita desfășurată de 1579,29 mp

A 1.3

CAD: 24722- C3 Top: -

construcții administrative si social culturale

Din acte;-; Măsurată: -

Cu acte

Corp C3 , clădire P+ IE , cu destinație clădire școală, având la parter 18 încăperi ta etajul 1 : 12 încăperi, cu 1 suprafață totală construită desfășurată de 992,97 mp

Al.4

CAD:

24722- C.4 Top: -

construcții administrative si social culturale

Dîn sete; ”, Masurata:-

CiJ oCtc

Corp C4, clădiră P+2E cu destinație clădire școală , având la parter : 7 încăperi , ia etaj 1 ;

6 încăperi , la etaj. Iî 6 încăperi , cu suprafață totală constrită desfășurată de 811,74 mp

A 1.5

CAD: 24722- CS rop: -

construcții administrative si social culturale

Din_acte;-; Măsurate-:-

Cu acte

Corp C5 ,clădire P cu destinația sală de sport , având la parter 7 încăperi, cu suprafața totală construită desfășurată de 1060,44 mp

AL.6

CAD: 24722- C6

Top: -

construcții anexa

Din acte:-; Măsurată:-

Cu acte-

Corp C6, centrală termică, suprafață construită desfășurată totală de 75,44 mp

Al.7

CAD: 24722- C7

Top: -

construcții anexa

Din acte;-; Măsurată;-

Cu acte

Corp C7, cabina poartă , suprafața construită desfășurată totală de 10 mp

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 100 ROM, chitanța nr, CJ13C43476/05-12-2013, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,


Data soluționării,

’șirstor,

UDAN


J. ,

Șioi *p/


05/12/2013

Data eliberării, / /-

(par*fo și serfn Sturz)

x...

Pssrt de încadrare ?n zonă scara 1.5000

L - 34 - 48 - C - a - 4 - IIPROPRIETAR: CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCASITUAȚIA PROPUSĂ DUPĂ DEZMEMBRARE

NOU

12.380

Peren în str. Grădinarilor, nr. 1

Drept de proprietate, în favoarea:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

-CI

Corp CI, clădire P, cu destinație clădire școală, având 17 încăperi, cu o suprafață construită desfășurată de 541,18 mp.

-C2

Corp C2, clădire P+2E, cu destinație clădire școală, având la parter; 21 încăperi, la etaj I, 15 încăperi, la etajul II; 15 încăperi, cu suprafața totală construită desfășurată de 1579,29 mp.

-C3

Corp C3, clădire P+1E, cu destinație clădire școală, având la parter 18 încăperi la etajul 1; 12 încăperi, cu suprafața totală construită desfășurață de 992,97 mp.

-C4

Corp C4, clădire P+2E cu destinație clădire școală, având la parter; 7 încăperi, la etajul 1: 6 încăperi, Ia etajul II 6 încăperi, cu suprafața totală construită desfășurată de 811,74 mp.

-C5

Corp C6, centrală termică, suprafață construită desfășurâtă totală de 75,44 mp.

-C6

Corp C7, cabină pqartă, suprafața consțruită desfășurată totală de 10 mp.

NOU

1.8od

Teren în str. Grădinarilor, nr. 1

Drept de proprietate, în favoarea;

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

-CI

Corp C5, clădire P cu destinația sală de sport, având la parter 7 încăperi, cu suprafăta totală construită desfășurată de 1060,44 mp.

i t I

I

i

f

NUMĂR

SUPR

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C. F. 1

CAD.

1 MP

i         SITUAȚIA ACTUALĂ - CONFORM C.F.

24722

14.180

Teren în str. Grădinarilor, nr. 1

24722-C1

Corp CI, clădire P, cu destinație clădire școală, având 17 încăperi, cu o suprafață construită desfășurată de 541,18 mp.

i

24722-C2

Corp C2, clădire P+2E, cu destinație clădire școală, ^vând la parter: 21 încăperi, la etaj 1,15 încăperi, la etajul 11: 15 încăperi, cu suprafața totală construită desfășurată de 1579,29 mp.

j

■ 276054

l

1

1

1

I

24722-C3

i r

Corp C3, clădire P+1E, cu destinație clădire școală, ăvând la parter 18 încăperi la etajul 1: 12 încăperi, cu suprafața totală construită desfășurață de 992,97 mp.

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în

24722-C4

Corp C4, clădire P+2E cu destinație clădire școală, având la parter: 7 încăperi, la etajul 1: 6 încăperi, la etajul II 6 încăperi, cu suprafața totală construită desfășurată de 811,74 mp.

administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

i

24722-C5

!

1 f

Corp C5, clădire P cu destinația sală de spoțt, având la parter 7 încăperi, cu suprafăta totală construită desfășurată de 1060,44 mp.

#7 CERTIFICAT

Z/O DE AUTORIZARE

fi SERIA CJ NR. 193

Î2    categoriile    ș

Uz       8/C       mjl

1 t

24722-C6

Corp C6, centrală termică, suprafață construită desfășurată totală de 75,44 mp.

1

24722-C7

Corp C7, cabină poartă, suprafața construită desfășurată totală de 10 mp.

\\2, COM1ZA   o

gheorghe 5/

1 L


TABEL CU MIȘCAREA PARCELELORPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE DEZMEMBRARE


45.35»


2Cc

S« 1.800mp


POST trafc

207

** 4.5fe


Nr. codostrol

S'Jpr. mas (mp)

24722

14.180

C.F. «r

276054 | UAT


... J

-0

_______I ---t I


Nr. cad.

Supe (mp)

Categoria de roiosinta

Descrierea | imobilulv*

24722

14.180

Curți-construcții

i

J

Total

14.180

1

1

Situotia viitoare (după dezmembore)


Slr. Grădinarilor


ȘCOALA ION AGAR8ICEANU


S*<.2.380mp


Curii-eonstrudn


Curți— construcvi


S*615mp


ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEaNU”

Str. Grădinarilor, Nr. 1

400632, CLUJ-NAPOCA, CLUJ, RO

TeL'Fax: +40 264 446 556, +40 264 462 279

E-rnail; ionagarbiceanu@yahoo.com, fiacovita@yahoo.com


Către,

Consiliul Local al Municipiului Cluj-NapocaSubsemnata, Iacoviță Flavia, director al Școlii Gimnaziale „Ion Agârbiceanu” Cluj-Napoca, numită prin Decizia nr. 4631/19.08.2013, înaintez spre însușire Consiliului Local, documentația tehnică pentru dezmembrare teren amplasament Municipiul Cluj-Napoca, str. Grădinarilor nr.l, jud. Cluj, CF nr. 276054 Cluj-Napoca, nr. CAD 24722, beneficiar Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca.

înaintăm prezeta documentație, având în vedere comunicarea Serviciului de Revendicări, fond funciar și RA, compartiment Revendicări nr. 387576/304.1/20.11.2013, Direcția Comunicare, Relații Publice și Turism, Serviciul Strategie și Dezvoltare Locală.

Menționăm faptul că, conform prezentei comunicări a fost depusă în data de 12.12.2013 și înregistrată la Primăria Cluj-Napoca cu nr. 419855/304 o informare cu privire la depunerea declarației notariale de către reprezentantul legal al unității școlare.
SERVICIUL. REVENDICĂRI, FOND FUNCIAR și RA COMPARTIMENT REVENDICĂRI

Nr.3 875 76/304.1/20.11.2013

CĂTRE,

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE ȘI TURISM SERVICIUL STRATEGIE SI DEZVOLTARE LOCALA

Urmare solicitării dvs. din nota internă nr. 387576/423/19.11.2013, vă comunicăm următoarele:

-din evidentele noastre până, la această dată parcelele identificate de dumneavoastră cu nr. top. 6351, nr. top. 6350 , nr. top. 6352,nr. top. 4808, nr. 4805, nr. top. 4806 și nr. top. 4952, nu figurează ca fiind revendicate în baza Legii nr. 10/2001.

-din parcela identificată de dumneavoastră cu nr. top. 6348, este revendicată în baza Legii nr. 0/2001, parcela cu nr. top. 6348/1, revendicator Hunyadi Gheorghe, făcând obiectul dosarului intern cu ir. de ordine 2239, dosar în care a fost emisă Dispoziția Primarului municipiului Cluj-Napoca nr. 105 din data de 23.01.2012, privind propunerea de acordare de despăgubiri pentru terenul în suprafață de 6379 mp, dispoziție pe care o anexăm în copie.

-parcela cu nr. top. 6349, aeste revendicată în baza Legii nr. 10/2001, de către numituȚȚarkanyi Gbeorghe, făcând obiectul dosarului intern cu nr. de ordine 3669, dosar în care a fost emisă Dispoziția Primarului municipiului Cluj-Napoca nr. 1783 din data de 10.03.2008, privind propunerea de acordare de despăgubiri pentru terenul în suprafață de 1050 mp, dispoziție pe care o anexăm în copie. Vă facem cunoscut faptul că dispoziția a fost contestată în instanță.

Menționăm că în baza Legilor fondului funciar respectiv Legea 247/2005, Legea 169/1997, Legea nr 1/2000 și Legea 18/1991, au fost revendicate următoarele parcele;

‘l I

/

este revendicată în baza Legii nr.

- parcela identificată de dumneavoastră cu nr. to169/1997, de către Hunyadi Gheorghe, prin cererea nr. 2530/14.03.1998, cerere nesoluționată, de către comisia locală de fond funciar.        X''——'"'T'-

-parcelele identificate cu nr. top 0^6349^^. topMjSSOspnr. tom 6352 au fost revendicate în baza egii nr. 169/1997, de către Școala nr. 5 „ Ion Agarfnceanu” prîlr-eeferea nr. 3963/1998, cerere -esolutionată de către comisia locală de fond funciar.

>

Din evidențele noastre până la această dată parcelele de teren identificate de dumneavoastră cu nr. top. 4808, nr. top. 4805, nr. top. 4806, nr. top. 4952 și nr. top. 6351, nu figurează ca fiind revendicate în temeiul legilor fondului funciar, dar precizăm că nu toți revendicatorii' au menționat în cerere ce numere topografice revendică, mai mult H.G.890/2005, la art.ll, alin.8, stipulează: „ în cazul în care după înregistrarea cererii fostul proprietar prezintă probe doveditoare înainte de punerea în posesie, pentru suprafețe mai mari avute în proprietate, reconstituirea se face pentru întreaga suprafață dovedită”.

ȘEF SERVICIU, COSMINA CĂNDREA