Hotărârea nr. 59/2016

Hotărârea 59/2016 - Acceptarea ofertei de donaţie a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Eta Boeriu nr. 25, identificat prin nr. cadastral 317288.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Eta Boeriu nr. 25, identificat prin nr. cadastral 317288

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Eta Boeriu nr. 25, identificat prin nr. cadastral 317288 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 41448/453/01.02.2016 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune acceptarea ofertei dc donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Eta Boeriu nr. 25, identificat prin nr. cadastral 317288;

Reținând prevederile art. 121 alin. (3) și 115 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 863 și 1014 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit „a”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se acceptă oferta de donație autentificată sub nr. 98/14.01.2016, având ca obiect imobilul-teren intravilan, în suprafață de 113 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Eta Boeriu nr. 25, identificat prin nr. cadastral 317288, înscris în CF nr. 317288 Cluj-Napoca, în proprietatea lui Crețeanu Horia și Crețeanu Emilia, bun comun. în vederea reglementării profilului de servitute publică, conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 493/2014.

(2) Cheltuielile aferente încheierii și autentificării actului de donație vor fi suportate de către donator.

Art. 2. Imobilul care face obiectul ofertei de donație menționată la art. 1 va fi intabulat în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca și va fi inclus în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Se mandatează doamna Horvâth Anna, viceprimar. să semneze actul de donație în formă autentică.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția Generală de Urbanism și Direcția economică.


Contrasemne Secretarul Jr. Auror

Nr. 59 din 4 februarie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)