Hotărârea nr. 588/2016

Hotărârea 588/2016 - Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și din serviciile publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2017.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind darea în administrare, Grădiniței Așchiuță, a unui spațiu situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nirajului nr. 9

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind darea în administrare, Grădiniței Așchiuță, a unui spațiu situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nirajului nr. 9- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 420126/45/12.12.2013 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune darea în administrare, Grădiniței Așchiuță, a unui spațiu situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nirajului nr. 9;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și ale art. 867-870 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate, precum și avizul Inspectoratului Școlar Județean Cluj nr. 13729/20.11.2013;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă darea în administrare, Grădiniței cu program normal „Așchiuță”, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Nirajului nr. 9, a spațiului în suprafață totală de de 197,29 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nirajului nr. 9, identificat ca ap. 1 și ap. 2 din imobilul - bloc de locuințe P5, cu nr. topo. 24437/C, înscris în CF colectivă nr. 265452-C1 Cluj-Napoca (CF vechi 114707), în proprietatea Statului român, pe perioada desfășurării activității specifice.

Art. 2. Spațiul va fi dat în administrare în baza unui protocol de predare-primire, încheiat între Municipiul Cluj-Napoca și beneficiar.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Jr. OlâhE

Contrasem

ngazăi

Secretarul

Jr. Aurora^

&uniJ RoșcaA


Nr. 588 din 30 decembrie 2013 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)