Hotărârea nr. 587/2016

Hotărârea 587/2016 - Aprobarea P.U.D. construire ansamblu mixt, str. Salcâmului nr. 37A; beneficiari: Așchilean Nicolae Călin și Gheorghe Gabriel.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acceptarea ofertei de donație a unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. AI. Vaida Voievod nr. 80

Consiliu] local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind acceptarea donației unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voievod nr. 80 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 420165/453/12.12.2013 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune acceptarea donației unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voievod nr. 80;

Văzând Hotărârea nr. 396/2013 privind aprobarea PUD - construire imobil cu funcțiuni mixte: servicii și locuințe S+P+3E+etaj retras, str. Al. Vaida Voievod f.n.;

Reținând prevederile art. 121 alin. (3) și 115 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 863 și 1014 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit „a”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se acceptă oferta de donație autentificată sub nr. 2332/15.11.2013, având ca obiect imobilul-teren în suprafață de 576 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voievod nr. 80, identificat prin număr cadastral 300673, înscris în CF nr. 300673 Cluj-Napoca.

Cheltuielile aferente încheierii și autentificării actului de donație vor fi suportate de către donator.

Art. 2. Imobilul care face obiectul ofertei de donație menționate Ia art. 1 va fi intabulat în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Se completează în mod corespunzător Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiul Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 133/2005, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 498/2012, prin includerea imobilului identificat la art. 1 la Capitolul 15. Terenuri alei și spații verzi.

Art. 4. Se mandatează Doamna Hovath Anna să semneze contractul de donație în formă autentică.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 587 din 30 decembrie 2013 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)