Hotărârea nr. 585/2016

Hotărârea 585/2016 - Cumpărarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 16.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind revocarea parțială a Hotărârii nr. 431/2013 și însușirea documentației topo-cadastrale de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 300634, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Episcop Nicolae Ivan f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind revocarea parțială a Hotărârii nr. 431/2013 și însușirea documentației topo-cadastrale de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 300634, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Episcop Nicolae Ivan f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 422333/45/16.12.2013 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății privind revocarea parțială a Hotărârii nr. 431/2013 și însușirea documentației topo-cadastrale de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 300634, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Episcop Nicolae Ivan f.n.;

Reținând prevederile Decretului-Lege nr. 115/1938, privitor la Cărțile funciare, ale Ordinului nr. 634/2006 și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit „b”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă revocarea art. 3 și 4 din Hotărârea nr. 431/2013 privind însușirea documentației topo-cadastrale de dezlipire și înscriere în cartea funciară a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Episcop Nicolae Ivan f.n.

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, str. Episcop Nicolae Ivan f.n., categoria de folosință curți - construcții, înscris în CF nr. 300634 Cluj-Napoca, cu nr. cadastral 300634, în suprafață de 1720 mp., cu drept de proprietate în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Centrului Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca, astfel:

- parcela cu nr. cadastral nou 301403, în suprafață de 1477 mp., cu drept de proprietate în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Centrului Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca;

 • - parcela cu nr. cadastral nou 301404, în suprafață de 243 mp., cu drept de proprietate în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Centrului Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în cartea funciară a imobilelor rezultate prin dezlipire, astfel:

 • - imobilul cu nr. cadastral 301403, în suprafață de 1477 mp., va fi înscris în C.F. nr. 301403 Cluj-Napoca, cu drept de proprietate în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Centrului Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca;

 • - imobilul cu nr. cadastral 301404 „teren” în suprafață de 245 mp., va fi înscris în C.F. nr. 301404 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Centrului Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca.

Art. 4. Se însușește documentația topo-cadastrală de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 300634, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Episcop Nicolae Ivan f.n., întocmită de S.C. TOPOVEST S.R.L., ce se constituie în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 585 din 30 decembrie 2013 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 585/2013

S.C. TOPOVEST S.R.L,

Punct de lucru: str.Sf.loan, nr.12, loc. Cluj Napoca Certificat de autorizare seria B ,Nr. 918 Clasa III, e-mail:topovest@yahoo.com,

tel. mob: 0740-220 213

tel/fax: 0264-425 642

Documentație cadastrală

*

pentru dezlipire a imobilului situat în loc. Cluj-Napoca, str. Episcop Nicolae Ivan, FN, jud. Cluj

Beneficiari:

Centrul Bugetar de Administrare

Creșe Cluj-Napoca

CUPRINS

 • 1. Cererea de soliciare informații și convenție conform anexei 1;

 • 2. Cererea de recepție pentru dezlipire conform anexei 3;

 • 3. Declarație pe proprie răspundere cu privire la înstrăinare conform anexei 5;

 • 4. Memoriu tehnic;

 • 5. Plan de încadrare în zonă 1:5000;

 • 6. Plan de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire scara 1:500;

 • 7. Plan de amplasament și delimitare scara 1:500 pentru fiecare imobil care rezultă din dezlipire;

 • 8. Extras CF;

 • 9. Copie CIF;

 • 10. Copie act de identitate;

 • 11. Dovada plății tarifelor.S.C. TOPOVEST S.R.L.

Punct de lucru: str.Sf.loan, nr. 12, loc. Cluj Napoca Certificat de autorizare seria B ,Nr. 918 Clasa III, e-mail:topovest@yahoo.com,

tel. mob: 0740-220 213

tel/fax: 0264-425 642

MEMORIU TEHNIC

 • 1.     Adresa imobil: loc. Cluj-Napoca, str. Episcop Nicolae Ivan, FN, jud Cluj.

 • 2.     Beneficiarul lucrării: Centrul Bugetar de Administrare Creșe - Cluj-Napoca, cu sediul

social în Ioc. Cluj-Napoca, str. Mehedinți, nr. 15, jud. Cluj;

 • 3.     Persoană juridică autorizată: S.C. TOPOVEST S.R.L, aut. seria: B, nr. 918, cu sediul social în loc. Cluj-Napoca, str. Câmpului, nr. 42/70, jud. Cluj, reprezentată de Antonescu Florin-Andrei, aut. RO-CJ-F, nr. 0054, în calitate de administrator.

 • 4.     Numărul lucrării în registrul propriu :

 • 5.     Obiectul lucrării: Imobilul este situat în loc. Cluj-Napoca, str. Episcop Nicolae Ivan, FN, jud. Cluj.

 • 6.     Scopul lucrării: Documentația cadastrală a fost executată la cererea beneficiarilor în vederea atribuirii numerelor cadastrale, necesare la dezlipirea imobilului.

 • 7.     Amplasamentul imobilului: este amplasat în loc. Cluj-Napoca, str. Episcop Nicolae Ivan, FN, jud. Cluj și are ca și vecini: la N - str. Episcop Nicolae Ivan, la E - proprietar necunoscut, la S -proprietari necunoscuți, nr. cad. 1789, nr. cad. 8945, la V - str. Episcop Nicolae Ivan.

 • 8. Operațiuni topo-cadastrale:

a. Pentru efectuarea măsurătorilor s-a folosit metoda radierii, legătură în sistem național de referință Stereografic 1970 și Sistem de cote Marea Neagra 1975 s-a realizat cu aparatura GPS, folosind metoda de lucru RTK. Transformările de coordonate s-au executat cu ajutorul programului TransDatRo 4.1, implementat în carnetul de teren al GPS-ului. S-a staționat pe țăruș determinat GPS-1 cu vize pe țăruș determinat GPS-2, din care s-au efectuat măsurătorile. Aparatul folosit la determinarea punctelor radiate a fost stația totală NIKON NPR 362, iar datele au fost prelucrate cu ajutorul programului Terramodel.

b.


Sistemul de coordonate folosit: Stereografic 1970;


CERTIFICAT DE autorizare Seria B Nr.318 Ciasa III


„n'1z,S.C. TOPOVEST S:R.l


'GOrfl


c. Calculul suprafețelor s-a efectuat prin metoda analitică și este prezentat în tabelul de mai jos:

LOT 1+LOT2

Nr. Pct.

X [ml

Y

[m]

2

587167.760

394300.363

11

587163.706

394306.099

10

587165.609

394319.831

9

587168.470

394340.462

8

587169.715

394350.128

110

587171.089

394361.651

7

587172.704

394372.126

6

587173.365

394375.610

62

587201.845

394371.876

5

587200.966

394363.886

4

587191.732

394325.364

3

587188.000

394320.455

Suprafața totală măsurată: 1720 mp

LOT 1

Nr. Pct.

X

[m]

Y

[m]

18

587166.004

394302.847

11

587163.706

394306.099

10

587165.609

394319.831

9

587168.470

394340.462

8

587169.715

394350.128

110

587171.089

394361.651

7

587172.704

394372.126

6

587173.365

394375.610

19

587198.870

394372.266

20

587198.005

394364.402

21

587188.962

394326.677

22

587185.738

394322.437

Suprafața totală măsurată: 1477 mp

LOT 2

Nr.

Pct.

X

[m]

Y

[m]

2

587167.760

394300.363

18

587166.004

394302.847

22

587185.738

394322.437

21

587188.962

394326.677

20

587198.005

394364.402

19

587198.870

394372.266

62

587201.845

394371.876

5

587200.966

394363.886

4

587191.732

394325.364

3

587188.000

394320.455

Suprafața totală măsurată: 243mp

d. Reperajul punctelor topografice:

Nr. pct.

Schița si descrierea topografica

Coordonatele Punctului

Marcaj

Județul

Loc.

Obs.

1

•ș

- /•* r

:  /     .V

3 /         E 1 - —_____

Bulon metalic situat la: 7.37m E fata

i

i

V / v- iz 1 —

wes ZZ'Z

frântura gard si la 1.35m S de stâlp de metal.

X=5B7198.218

y=33432B.558

bulon me

5

O

Cluj-Na

9. Situația juridică a imobilului: Imobilul este identificat în C.F. Nr. 300634 - Cluj-Napoca, cu suprafață de 1720 mp, având ca proprietari? Municipiul Cluj-Napoca în adminstrarea Centrului Bugetar de Administrare Creșe - Cluj-Napoca. Propunem a se efectua următoarele operațiuni de CF:

- atribuirea numerelor cadastrale și înscrierea acestora în cărți funciare noi


Data: 27.11.2013


. '-J

• o

v

di

' 'A

S.C.TOPOVEST S:P.L.(


Poze limiteFotografiile au fost efectuate în data de 26.08.2013

Data: 27.11.2013

4-.eW'-e Iwc-,


/Z CER^,CAD^Ct'TIFV

 • ■ X

 • ■  iiM w.

\7<.S.C,rOPOY=STS


EXECUTAT:


t ' DE % \

1 rA..iTCr';7ARE 7,\

..■p4>Zp npîN-ANDRf■ * /   |

.    , W AN'TUNESCO JaQ j.

, a/ -■ - i

S.C. TOPOVES'îf S.R^aX^eria^, nr. 913


AUTORIZAI

Seria 3 Nr.5, Clasa IIIPLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

scara 1:5000

L - 34 - 48 - C - a - 4 ■ II


JZona amplasament


rf:V\

"-X.

%

Of- V\

^JȚOPJZ’^ t\

jR>h-AMOR£‘ J7 a ^Țobșescu


'T CERTIFICAT DE AUTORIZARE Seria BNr.918 Clasa .-)                 IU

s.c.topovests;r.l.q.

Fl-01 x<^£icg^ , i:

X-Tjy „_____

IQ k. Proprietar: Municipiul Cluj-Napoca in

administrarea Centrului Bugetar de administrare crese. Clui-Naooca


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

intravilan

Scara 1.500


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

1477 mp

str. Episcop Nicolae Ivan, FN, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj.I

I
A. Date referitoare la teren

Categoria de folosința

SuprafUa [mp]

Valoarea de impozitare [lei]

Mentiur i

DURTI-CONSTRUCTII

1477

Teren parțial .mprevuit cu gard de lemn.

■ ,ipi

1477

B. Date referitoare la construcții

Cod onstr.

Suprafața construita la sol [mp]

Valoarea de impozitare [lei]

Mențiuni

Total


INVENTAR DE COORDONATE. 'Sisterp de Proiecție Stereografica 1970'


n

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

X(m]

Y[m]

~ 18

587166:004’

394302.847

22

587105.738

394322437

21

587188.962

394326.677

20

587198.005

394364.402

19

587198.870

394372.266

6

587173.365

394375.610

7

587172.704

394372.126

110

587171.089

394361.651

8

587169.715

394350.128

9

587168.470

394340.462

10

587165.609

394319.831

11

587163.706

394306 099


Suprafața totala masurata = 1477mp

Suprafața cfin act = 1477 mp


ExecuU*- SC TOPOVESTSRL

aut. seria B, nr.9li.L-întocmit: Antonescu Florin-Anurei

aut. seria RO-CJ-F. nr.0054

Recepționat:

J Isa


»O

cr> n


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

intravilan

Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

Jb/ Jc

243 mp

str. Episcop Nicolae Ivan, FN, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj


Cartea Funciara nr.

UAT

Cluj-Napoca
Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața [mp]

Valoarea de impozitare [lei]

Mențiuni

1CC

:URTI-CONSTRUCTfl

243

Teren neîmprejmuii.

Total

243

B. Date referitoare la construcții

Cod constr

Suprafața construita la sol [mp]

Valoarea de impozitare [lei]

Mențiuni

Toial

Recepționat:


,< DE COORDONATE 'Siateip ju i- iviectie Stereografica 1970"

I Nr. Pct.

Coordonate pctde contur

X[m)

Y[m)

■ 18

587166.004

394302.847

2

587167 760

394300.363

3

587188.000

394320.455

4

587191.732

394325.364

5

587200.966

394363.886

62

587201.845

394371.876

19

587198.870

394372.266

20

587198.005

394364.402

21

587188.962

394326.677

22

587185.738

394322.437

Suprafața totala masurala = 243mp

Suprafața din act

= 243 mp

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOB.LULUI CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE inlravilan Scara 1:50D

St
587150

'   '        Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

--          300634

1720mp

Loc. Cluj-Napoca, str. Episcop Nicolae Ivan. FN, jud. Cluj

!           Cartea Funciara nr.

300634

UAT   Cluj-Napoca

Situația înainte de dezlipire

Situația viitoare după dezlipire

Nr. cadastral

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cadastral

Nr.          ' Suprafața

parcela      !     (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

300634

1720

Curti-constructii

Teren intravilan in loc. Cluj-Napoca. str. Episcop Nicolae Ivan, FN, jud. Cluj.

LOT1           1477

Curti-constructii

Teren intravilan in loc. Cluj-Napoca, str. Episcop Nicolae Ivan. FN, jud. Cluj.

LOT 2           243

Curti-conslructi

Teren intravilan in loc. Cluj-Napoca, str. Episcop Nicolae Ivan. FN, jud. Cluj

Total

1720

Total                     1720

ANCPL

Vi I A X \ I1OSAI X Jj I (. A l. A A » i I *1 n iljCu*îi iMOiiiMi*


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

Nr. ce re re

147212

Ziua

28

Luna

11

Anul

2013


A. Partea I. (Foaie de avere)


TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Episcop Nicolae Ivan, nr. FN

Nr crt

Nr.cadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

300634

Din acte: 1720;

Masurata: 1720

-

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe

129155 / 22.10.2013

Act administrativ nr. 113051, din 13.09.2013, emis de BCRI CLUJ NAPOCA, act administrativ nr. 431/12-09-2013 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 325734/07-10-2013 emis de DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

1

1

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, CIF; 4305857, in administrarea

2

CENTRUL BUGETAR DE ADMINISTRARE CREȘE CLUJ-NAPOCA

C. Partea III. (Foaie de sarcini)

înscrieri privitoare la sarcini

Observații / Referințe


NU SUNT


** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 si sunt rotunjite la 10 centimetri. ss* Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 10 centimetri.

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 100 RON, chitanța nr. CJ13C42635/28-11-2013, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,

Data soluționării,

28/11/2013


Asistent..

ANA-RAHE


Data eliberării,

______!________i-r i '''


XANCPJ

AGENȚIA NAȚIONALA DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARĂ

Nr. cerere

147896

Anul

2013

Luna

11

Ziua

29

REFERAT DE ADMITERE (dezmembrare imobil)

Domnului/Doamnei SC Topovest SRL

Domiciliul______________________________

Referitor la cererea înregistrată sub numărul 147896 din data 29.11.2013, vă informăm:

Imobilul situat în județ CLUJ, UAT Cluj-Napoca, localitate Cluj-Napoca, str Episcop Nicolae Ivan, nr. FN având numărul cadastral 300634 a fost dezmembrat în imobilele:

»        301403- județ CLUJ, UAT Cluj-Napoca, localitate Cluj-Napoca, str Episcop Nicolae

Ivan, nr. FN având suprafața măsurată de 1477 mp,

■        301404- județ CLUJ, UAT Cluj-Napoca, localitate Cluj-Napoca, str Episcop Nicolae

Ivan, nr. FN având suprafața măsurată de 243 mp.

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI CLUJ la data- 03 12.2013

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, în condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare.

rANCPT


AGENȚIA NAȚIONALĂ

D £ G A D A 5 T K U $ J PUILTCITATE J-MODJUARÂ


Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară pentru

Imobil număr cadastral 300634/UAT Cluj-Napoca

Carte Funciară Nr. 300634

Comună/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

TEREN intravilan

Adresa: Județ CLUJ, UAT Cluj-Napoca, Localitate Cluj-Napoca, Str Episcop Nicolae Ivan, Nr. FN

Nr. cadastral

Suprafața măsurată (mp) * .

Observații / Referințe

300634

1720

587100

!


Executat: S.C. TOPOVEST S R L.

Aut. seria B, Nr. 918 întocmit: Antonescu Florin- Andrei j______ Auț^ seria RO- C J - F, N r. 0054

’l ' Data: 27 11.2013


Stampila BCPI


J.


Șl
2l"ancpt

AGENȚIA NAȚIONALA DE CADASTRU $ 1 PUBLICITATE J.MODÎLLASÂ


as


încadrare în zonă
scara 1:500


spii

sas

SET w fer

1

i

B

t

HS


XÂNCPI

AGENȚIA NAȚIONALĂ D £ CADASTRU $ J PUBLICITATE J MOBILIARĂ

xs

Date referitoare la teren

Nr. Crt

Categoria de

folosință

Intravilan: Mț

Suprafață (mp)

Tarla

Parcela

Observații i Referințe

1

curți construcții

DA

1720

-

-

-

Total ■

-

-

1720

-

-

-

Date referitoare la construcții

--------------------------------------------------------------------------------------------------------l-------------------------1

Imobilul nu are în componență construcții.

Listă segmente

Punct început. ■■

Punct sfârSit

Lungime segment ** (m)              Ș :

1

2

28,5

2

3

7,0

3

4

13,9

4

5

20,8

5

6

9.7

6

7

11,6

7

8

10.6

8

9

3.5

9

10

28.7

10

11

8,0

11

12

39,6

12

1

6,2

** Lungimea segmentelor este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Pentru acest imobil există înregistrate următoarele documentații cadastrale neînscrise în cartea funciară :

Nr. Crt

Număr cerere

bata cerere

Termen eliberare

Obiect Cerere

' . '• - '• • •••

1

147896

29.11.2013

04.12.2013

Dezmembrare/Comasare

Ca urmare a soluționării cererii nr. 147896 înregistrata la data de 29.11.2013, s-a propus dezmembrarea imobilului rezultând următoarele imobile:

Nr. Cri. i

Identificator electronic

Adresa      ■-.^L      Li ■

. .■

Suprafață (mp)

1

301403

județ CLUJ, UAT Cluj-Napoca. localitate Cluj-Napoca, str Episcop Nicolae Ivan, nr. FN

1477

2

301404

județ CLUJ, UAT Cluj-Napoca, localitate Cluj-Napoca, str Episcop Nicolae Ivan, nr. FN

243

Cancpl


AGENȚIA NAȚIONALĂ D £ CA D A S T X U $ J PL’EUCJTATE IMOBILIARĂ


Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI CLUJ la data: 03.12.2013

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, în condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Consilier/lnspector de specialitate,

Elena BOTA