Hotărârea nr. 583/2016

Hotărârea 583/2016 - Însușirea documentației cadastrale de ieșire din indiviziune, dezlipire și partaj voluntar pod, pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Gruia nr. 51.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLLLLNAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea raportului de evaluare a imobilului situat ta municipiul Cluj-Napoca, str* Lîviu Refeream* nr* 15, ap* 2$ și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de tadivizitme asupra imobilului

Consiliul focal al municipiului Cluj-Napoca întrunit ta ședința extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare a imobilului situat ' în municipiul Cluj-Napoca, str. Liviu Rebieanu ni. 15, ap. 28 și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de îndiviziune asupra imobilului -- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 420 î 40/12.122013 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea raportului de evaluare a imobilului situat ta municipiul Cfuj-Napoca str. Liviu Rebreanu nr. 15, ap. 28 și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de tadiviziune asupra imobilului;

Reținând prevederile Ordinului nr. 634/2006, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare tir. 7/1996 și ale art 670, 676 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 36 al 1 îit. aL 5 lit „b”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 235/2OOÎ a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art*. L (1) Se însușește raportul de evaluare a imobilului situat în municipiu] Ciuj-Napoca, str. Liviu Rebreanu nr. 15, ap, 28, cu nr. topo 23099/SZXXV11L suprafața utilă de 53,14 mp. compus din: două camere, bucătărie, cămară de alimente, baie, antreu, două logiL sas, înscris în C.E individuală wr. 251457-CLU8 Cluj-Napoca, ta favoarea Statului Român ta cotă de 1/4 parte și Stanciu Ana, în cotă de 3/4 parte.

(2) Conform raportului de evaluare, valoarea totală a imobilului este de 49300

euro, din care 12.375 euro reprezintă valoarea cotei-părți de 1/4 din imobil, aflată ta proprietatea

Statului Român, ta administrarea Consiliului toca] al municipiului CIuj-Napoca.

(3) Raportul de evaluare, întocmit de expert evaluator Chiș Adrian, se constituie în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

AM* .X Se aprobă sistarea stării de îndiviziune asupra imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. LI viu Rebreanu nr 15, ap, 28, prin atribuirea cotei de 1/4 parte din apartament, aflată în proprietatea Statului Roman. în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj*Napoca, în

favoarea municipiului Cluj-Napoca.

Aru 3» Stanciu Ana va efectua plata sultei în valoare de 12,375 euro (la cursul BNR din data plății), reprezentând contravaloarea cotei de 1/4 parte din apartamentul nr. 28, în favoarea Consiliului local al municipiului CIuj-Napoca, anterior demarării formalităților de înscriere în CF, în termen de 60 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art> 4 Se mandatează Doamna Horvath Anna pentru semnarea actului în forma autentică.

AM 5* Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 583 din 30 decembrie 2013 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 583/2013

1. introducere

IX Rezumatul faptelor și al coBcIuziilor principale

Denumire proprietate

Apartament cu 2. camere, AU—53Ț4 mp ''

Tip proprietate

Rezidențial       ...     : ..........

Adresa proprietății

Loc. Cluj-Napoca.' Str. Livîu Rebreanu nn 15, jud.. .

CM, ap»28, etd . ■   .    . .        .....:.

Identificare cadastrală

CP nr, 34374 :CM -.Nșpoca-       :. .       ' ■' ' :

Proprietarul imobilului

Stanciu Ana, domiciUaxa

,.proprietar asupra % din : -apartament conform CFnn 34374     ■■    . . . ■    :

■ Beneficiarul      .          :

Primăria Municipiului Cluj-Hapoca ■

Scopul evoluării

: Estimarea valorii de piață        .

Dreptul evaluat

Dreptul de proprietate integral ' . . . . . .

Data evaluării

24 Iulie 2013

Valori estimate rezultate

RON    :   EUR

Metoda comparației directe

218000         49500

Metoda capitalizării

229000         52000    j

Ținând cont de metodele de : evaluare aplicate, de relevanța lor și ipotezele prezentate: privind: valoarea fi. având în vedere ■ contextul actual' al' pieței imobiliare, precum șt de concluziile prezentate în subcapitolul 4.S Rcondliai^a Valorilor, în opinia evaluatorului valoarea depiață estimată a proprietății evaluate la data de 24 iulie 2013, este:

49500 auro      echivalent        218 000 RON

Curs de referință BNR, la data evaluării ^-4,484$ rcrdeurhfacererg        1

J 'Zio ș.

' . - G7           I.

L.     I T

III l-:Q . Ț

.1 :1 Mîji     !■:

'20î3    1


EXTRAS DE CARTE FOMCIARÂ

: ..pentru; 'I^FORMAO . . ' . '   ■

LL : OficiuJide Cadastru- șîiPubi leitele Imobiliară- CLUJ '.

' ‘ Birșut.de Cadastru :șrPublȚțits.te-Imcbilia ră--G.uj-Napoca ' ■■

A» Partea I... (Foaie, de avere)


. Njț;:CP vgehk '343 ?4


Uriitets ÎHdîvfduaîa

Adresa-:. Cljj^NapQtâ, Str^c&.Mviv Rebreaflu. m,!'^. eUj4,-nr. ■     .                        ■ -'

gp. -28' -_ '          ■ ■         :                              ■ ■            ■      -.    ■             ■       ■'              ..•-..         . ■'            .....

Părți- com une: foîcsmt.a terenul iii >• tuntetiîfe-, acoperișul/ fetada,. scările, pivnița., .4 urscatcrii, .raccjrduriie: si 'braasarri'enteJe 'de apa, csna./. gșz, hcahireicentrala,!! boiun'eiectriștalte,:.' '..ascensorub; t3:togg;camerB- .pgntriJ\gunct carnera .plentru trollîu,. terasa ,riedrrui3bila:: -  ;  . -


Nr<

■ Crt..

Nr.csiMtrad /1

Hr-.țcp&gmfk- ■

Suprafața construita'

OlO

ș»prafșt<. -. utila (mp)

*——.-.- ■ ■ ■ ■ ■ ■—""

Cote părți .

comune

-. ....

Cote teren ■

/.......:.....■'“■...... ■■■ ■■.....-. -■■.......... .

OtiseryaUl / Reienntft

■Al'

: W 23099/ '! : -S/' XXVIU -''

■23/1000 :

1 5/.390' . .

■   ■ torn pus d in ‘' Z ca mere <i ucâtirie.:

cămară deaiinwnte, baie, art&eu/l.

■ .loga, sas, .tu. suprafața construită de. -.53,14-mo.Șî. pic aferente în cvte de.

2,3/103; partfrîn&cme in cf r&I 30413» ' l Tare n ■ atri hui 11 n fa ’cssînți 9/398 $a rte |

Ek Partea II- (Foafe dș proprietate)

înscrieri privitoare ta proprietate

Observații / Refcrfate

: 11674/T&lc2.i$7&       .      . . . ■' .     . ' I'                  -        '               . . ■ ' '               . .

: Titlu proprietatenn 1094, 4in 02^2,1574.    ■      ' ■ ■               '            .: ■

I.â2

fatabuiare, drept d* PRQFPȚETA1T,Cit titlu O- cumpărare, dnășnditprfrrConveritfa/ ecta:ațtț»|a.2/4 . .:'      ■     ■         . . ■           1 ' '.          .              '■      .    1 ■

■ i pro venite 1 di a cc n versia CF

j4.374J'      .-.        .               ■■

1 j STÂNCIU ANA

36S9:/2S.O4.1S&6       .                 .    '    ..... |..      ...... '    ' '     ■ ' '

Certificat <te. moșteni tor nr. 175S/19$S, dîn09lXC498S-. : ■    '      .-..'.'.

:B3l

Intafaulârei, drept de PROPRIETATE^ cu-Slu de moștenire, atabandit p.rinSucxssiune,.

cota actuala 1/4     . '■     . 'i .'-    -.       ■      ..... .'.     -. ■;

^t.. - -Ai -T~

.(■provenite-din canveniaCfy ■ ■' ■

.34374/ . - -.■■

3 (sTANCIU ANA

77.1.91 / 07.07.2011 :      . .      . . .         I         ..     . . .         '             .      .      .          . .          ' . . :

Act notarial nr. 1755,1 d?n U9>1C. 198E, emis de ftOTARÎATLIL DE STAT JUDEȚEAN ' ■ CLUJ. a ct ac mi mstrativ ar. 4 79/22-12-1986 -an îs de CONSILIUL FOPJ LAR AL :   ■ 1

JUDEȚULUI CLUJ 1:      1 ■           '     ' '     \ . 1     ■ ’..      .       ' '                     .: :. .

as

fa ta bu to re, ■ d re at de PRCPRI ETATE, do bar dT prin' Lpge, gc ia ăctua la 17 4

... ’

i (statul rumân în administrarea consiliului local al

‘MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

/. ....       ....—J

C- Partea ÎIL (Foaie de sarcini)

■.Ihseri.ari-privîtnăr^ii^ ssrdnî '■.                                                            . .   |

■ '' Observații /■ Referințe .. .

NIJ SUNT ....... :' ■ .       .''       1       '         ' 1.1' :.' '.         :       ''' ' ■       :           ■ 1' ■ ■.:'                       ■-.■■...... :

■   .               ■   . Anexa . Nf< U« Partea I

Unitate individuala '■             '            ' ■ ' '

Adresa:: Cluj-Ngpcca, .Strada Uvw ReȘreanv, nr 15; etaj C m* 3p? 28'      ..       ■ . . ..       .     :

Fgrti Cdmane; fainswa terenuiul, fundatW:, scoperisuțrâtedX scar/le, :pjvnita,:4 -u5cacoHir rșcoraunte si Aransamenteie de apa, canal, gaz,' înw^.ire.c.antra^:,!! .holuri- ^electricitate:, ascensorul:,- 13 legi; c&rnera pentru

■                Pentru trcld, terasa ■ niegrculebUa-

Crt-

. :Ssr.fcMd*.sKFsf /

: HfUsp^EVȘrk: ■

suprafața

(îW)

: Supr&fâte

: utfk (mp)

'■ w;- ■

Cate par ti

ccmuse: ■

Cote . teren .:.

: ' ,.......,.. -:■■ ■ ■ ■ .........................

■ Observații / /teferintt

pr

■ W: 23099/:

: âzxxvm-.

sa,o: ■ ■

■ ■....................

: 2.3/ MW :

' 5/ 3R

J

■ .Cg mp us d in: 2- re meri;, fcucȘlâ n e, cămară de aii.TJănte, baie, antreu. 2 ' fagii, sa$, CM șapnafata mnptrjiiă de ■: 5X1'4 mp7 :plr aferente în catâ -tfe ■ 2/3/100 parte Hiâcrfee.tn cf rs) 30419. Teren atribuit îr» ftlcsfală:9/398 parte'

: Certific că; prezentul extras corespcnde intruitotul: cu pozițiile im vigoare din cartee funciara original, păstrată de acest birou. .  .    ;   .             .'   '.      .'     .'.'';      ■ . ' . .

  • ■ Prezentul extras de carte funderS NU este valabil la autentifice rea: acte.br juridice de notarul public,

br intermatiiie prezentate sunt susceptibile tie orice mcdiQcare, în condițiile legii. ; :      " ''

S-a achitat tariful de. 20 RONr chltante nr. CJ13C3Ș513/^'7-lG'-2013, pentru serviciu! de publicitate

  • ■ imobiliară cu codul nn 272,

Data sq|u|ig>n&rlîf

■QB/10/2013 ■

A sistvnt’ r^fctța tor,

ICN£L DANUT MATES ‘\.........Data «h&erârti,

.. / ■ 7 ■ '


■ ppciifîî^t                  *3 czrsc'Ur                      pf~v^AA>e-