Hotărârea nr. 581/2016

Hotărârea 581/2016 - Retragerea dreptului de administrare Liceului de Arte Vizuale „Romulus Ladea” asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 72 și darea acestuia, în administrare, Liceului Teoretic „Gheorghe Șincai”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra te renului, aferent, spațiului comercial nr, 32. ■ situat în municipiul Clu i-Napoca, Calea Florești nr. 2C, bl Al C, înscris în CE ni. 252406-CEU27

■ Cluj-Napoca ( provenită din. conversia, de pe hârtie a:C.F/im. 119834 Cluj),

sub nr. top-o. 21523/3/XXXII

. Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre .privind transmiterea dreptului de concesiune, asupra terenului, aferent spațiului comercial nr. 32, situat în municipiul CfeENapoca, Calea Florești nr, 2C bl. A.1C, înscris in. CF. nu 252406-CI.4.12? Cluj ^Napoca (provenită din conversia de pe .hârtie a C.E nr. 119834 Cluj), sub nr, topo.2l523/3/XXXII - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 420403 din 12,12,201.3 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenul ui. aferent spațiului comercial nr, 32, situat în municipiul Cl.uj-N.apeca< Calea Horești nr, 2C, bt A1C-înscris în CE nr, 252406-CMJ27' CluFNapoca (pro venită din. conversia de pe hârtie a CF, nr, 119834 Cluj), sub nr. topo. 21523/3/XXXII;

' . Reținând prevederile Legii nr, 50/1991, republicată și actualizată;

'Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunîlor ort. 36, 39 al,. 2 și 45 din Legea nr,. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl» Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei de 16/981 parte din terenul în- suprafață, de 981 mp., situat în municipiul CluhNapoca, Cafea Florești nr. 2CS înscris în C.E nr, 252.406 (provenita din conversia, de pe hârtie a C.E nr. 119822 Cluj),, sub nr, top-o. 21523S, teren aferent spațiului comercial'nr, 32,. înscris în CE ra..252406-Cl“U27 Cluj-Napoca (provenită din conversia de. pe hârtie a. C,E nr, 119834 CltyXsub nr. topo, :21.523/3/XXXIh în. favoarea domnului

Dohocan .Mircea Marcel având                      și șotia Dobocan Mirela Elisabeta având CN.R

încep and cu data de 22TL2001, până în data de 2l.03.2D05.

ArtJ, (1) Se aprobă transmiterea, dreptului de concesiune asupra cotei de 1679ȘI parte din. terenul în suprafață'de- 981 mp., situat în municipiul Cluj -Napoca, Calea Fforțști. nr., 2C, înscris în

C.F. nr, 252406 (provenită din conversia de pe hârtie a CE nr. 119822 Cluj), sub nr. topcn 21523/3, teren aferent spapumi comercial nr, 32, înscris în CE nn.252406-CbU27.Cl:uj-Napoca (pravenită din conversia de pe hârtie a. CE nr. 119834 Cluj), sub nr. topo. 2i523/3/XXXIL în. favoarea

S.C.- NERVADENT CABINET STOMATOLOGIC SJL.L identificai prin C.U.L -9880065. începând cu data, de 22.03-2005.

(2) Asupra cotei, de 16/981 parte din,terenul în. suprafață de 981 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 2C înscris în CE nr. 252406 (provenită din conversia de pe hârtie a C.F.: nr, 119822. Cluj), sub nr. topo. 21523/3,. drept de proprietate STATUL ■ ROMAN - se aprobă înscrierea dreptului de' concesiune ■ în favoarea SXL NERVADENT CABINET STONIAI’OLOGIC S.R.L. identificată prin CILI. 9880065,

A.rt.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.. Direcția economică.și. Serviciul juridic-contencios.

Secretarul

Jr. AV.T:'

Nr. 5K1 din 30 decembrie 2013 (Hotărârea a fost adoptată eu 24 voturi)