Hotărârea nr. 580/2016

Hotărârea 580/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 322323.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Hotărâre

privind aprobarea fondului locuințelor de serviciu al Municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea fondului locuințelor de serviciu al Municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvâth Anna, Gered Imre, Ligia Mihaiu, Ioan Pop și Lazăr Ovidiu Chifor;

Analizând Referatul nr. 420290/451/12.12.2013 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății privind aprobarea fondului locuințelor de serviciu al Municipiului Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 114/1996, actualizată și republicată, cu completările și modificările ulterioare și ale H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996, actualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 2 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă lista imobilelor care constituie fondul de locuințe de serviciu al Municipiului

Cluj-Napoca, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul

municipiului și evidența proprietății.PREȘEDINTE D^ȘEDINȚĂ,
otitrasemnează:


licipiului,


Nr. 580 din 30 decembrie 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLU.I-NAPOCA


ANEXĂ la Hotărârea nr.580/2013


LISTA IMOBILELOR CARE CONSTITUIE

FONDUL DE LOCUINȚE DE SERVICIU AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


NR.

CRT.

STRADA

NR.

AP.

SUPRAFAȚĂ

REVENDICAT / NEREVENDICAT

1

CR1ȘAN

32

5

97.34 MP.

NEREVENDICAT

2

BUCEGI

17

149

31.28

NEREVENDICAT

3

MEMORANDUMULUI

10

26

44.06

NEREVENDICAT

4

ALEEA PADIN

32

5

49.9

NEREVENDICAT

5

BUZĂU

14

75

55,71

NEREVENDICAT

6

ION I. C. BRÂTIANU

24

1

49,91

NEREVENDICAT

7

PIAȚA UNIRII

10

3

REVENDICAT

8

PIAȚA UNIRII

10

4

REVENDICAT

9

COTITĂ

10

4

22,53

NEREVENDICAT

10

GHEORGHE ȘINCAI

16

4

36,10

NEREVENDICAT

11

CALEA MOȚILOR

117

2

23.19

REVENDICAT

12

BUREBISTA

12-14

3

48,44

NEREVENDICAT

13

PARCUL

FEROVIARILOR

IA

18

CAMERE

536,99

NEREVENDICAT

14

BULEVARDUL 21 DECEMBRIE 1989

32

16

21,5

REVENDICAT

15

BULEVARDUL 21

DECEMBRIE 1989

60

34

24,15

NEREVENDICAT

16

TULCEA

9

16

55,29

NEREVENDICAT

17

CALEA

DOROBANȚILOR

93

70

61,44

NEREVENDICAT

18

REGELE FERDINAND

4

21

35,37

REVENDICAT

19

RENE DESCARTES

11

2

66,13

NEREVENDICAT

20

TRAIAN MOȘOIU

54

3

26,39

NEREVENDICAT

21

HOREA

16

15/11

21,53

REVENDICAT

22

HOREA

35

9

36,06

NEREVENDICAT

23

HOREA

65

28 + 33

54,38

NEREVENDICAT

24

HOREA

94

3B

55,58

NEREVENDICAT

25

IULIU MANIU

25

1

46,35

NEREVENDICAT

26

AUREL SUCIU

32

27

30,42

NEREVENDICAT

27

AUREL SUCIU

32

105

30,68

NEREVENDICAT

28

AUREL SUCIU

32

141

30,96

NEREVENDICAT

29

BĂIȚA

5

27

56,97

NEREVENDICAT

30

MUNCITORILOR

10 A

6

28,00

NEREVENDICAT

31

UNIRII

3

9

51,12

NEREVENDICAȚ--

32

CRAIOVA

9

10

91,02

NEREVENQH^f^ A

33

DRAGALINA

6

1

65,35

NEREVENDieMS-P^

34

ȘESULUI

4

20

53,48

NEREVE^t)l/ĂO^