Hotărârea nr. 58/2016

Hotărârea 58/2016 - Aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 39268/102/29.01.2016 al Serviciului Resurse umane, prin care se propun unele măsuri cu privire la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca;

Văzând Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 323/2016 privind avizul pentru stabilirea funcțiilor publice;

In urma dezbaterilor care au avut loc și având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Organigrama și Statul de funcții ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca, conform Anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu data adoptării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea art. I din Hotărârea nr. 162/2015 (unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca).

Art. 3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează șefii compartimentelor de muncă din Primăria municipiului Cluj-Napoca.

Nr. 58 din 4 februarie 2016 (Hotărârea a fost adoptată 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Ancxu 11a llnlât iiiea ni. 58/21116

LEGENDA


1

VICEPRIMAR 1PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


4 CABINET

PRIM \R


l

VICEPRIMAR 2


Tnlnl-5POSTURI BUGETATE

NR POSTURI XPROBAIE

TOTAL - din care:

ItlIH

Demnitari aleși

3

Funcțlnnarl puhlici din ca re:

735

- de conducere

73

- dc execuție

662

Personal contractual-dm care

280

- dc conducere

9

- de execuție

271Serviciul Audi! public mlcrnr


t


I DIRECTOR EXECUTIV Conulicr-lLecțiiur nuldic 4c rwm«


Serviciul Public de interes local pentiu administrare parcări Cluj-Napoca


26 Serviciul Revendicări tond lunciar și registru agricol

I

—E

I ARHITECT ȘEF

i unjMiter dc ipcNialiialc -|x»m cnmaciual dc

CXCCUjlC


I

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI Șl EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

I

DIRECȚIA GENERALA COMUNICARE. DEZVOLTARE LOCALĂ Șl MANAGEMENT nnnrpr-rp


I DIRECTOR GENERAL

I Intpccmt-funcțiiui JXiMk dc CNCVMIC
▼.

DIRECȚIA IMPOZITE Șl TAXE LOCALE


11 Serviciul Buget și execuție bugetară


DIRECȚIA URBANISM


3 Complimentul

Buget. imtlâmdnl prcunivgrsitar

><■* <«i


9 Serviciul Contabilitate


12 Serviciul Rate.

I chirii tarife și preturi


Diregă dc

istcn|â

soc.#2 și

g

dtcalâ

Cluj-N

î

oca


ANFP: AVIZ FUNCȚIILE P


DIRECTOR EXECUTIV


Serviciul Urbanism


2 Comp. Proroci ia Monumentelor


17 Serviciul

Autorizări construcții


R Biroul Strategii urbane


Total-47


3 Comp. Ecologie


9 Serviciul de

Salubritate


44 Serv Evidență mijloace li.xe și achiziții materiale


t director EXECUTIV


t

I DIRECTOR

EXECUTIV


i

I DIRECTOR LXI CLI IV ADJUNC1


25 Serviciul Tehnic, reparații imobile, monitorizare servicii comunitare de ulilită|i publice


13 Serviciul

Sigurunța circulației urbane, rdțclc edilitare și ttinspon local


Serviciul

Achiziții publice


Serviciul Atbninistrarc hale


4

Control urbanism și disciplina In construcții


27 Serv Constatare, impunere și control persoane fizice


23 Serviciul Administrare spatii, terenuri

4

3 Coityaniincttul vânzări bunuri imobile


6 Biroul Evidenta și administrarea bazei materiale a unităților de InufilXiTiĂnl


Compartimenlul

peștiru monitorizarea managementului Ngiilor autonome șl întreprinderilor comerciale din subordinca Consiliului


organigrama

PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Aprobata în ședința Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

în data dc 04.02.2016


17 Biroul Ordine publica


15 Biroul Ordine publidț

7nnn II


7 Biroul Ordine publica


Ordine publica Zona VI *


13 Biroul Ordine publica 7nna VII


12 Serv.

Constatare, impunere și control penionne juridice


_

6 Biroul


nlnspcc|ie fiscala


23 Serv Evidența persoanelor, baze de date și relații publice


11 Serv Urmările creanțe buget local


18 Serv

Executare silită.

creun|e buget local


1. - ..

7 Componimeniui Evidentă contavcn|ii. mandate dc muncă în folosul comunității


9 Serv.

Insolvcnțâ. contesta|ii, informații baze dc dateZonarea municipiului Cluj-Napoca-în anexa la Organigramă


Anexă la Organigrama

ZONAREA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Zona I - Centrală - limite str. Coșbuc, str. Clinicilor, P-ța Lucian Baga, str. Avram Iancu, P-ța Baba Novac, P-ța Ștefan cel Mare, P-ța Avram Iancu, str. Cuza-Vodă, P-ța Mihai Viteazu, str. I.P. Voitești, str. Traian, str. Vrăbiilor, str. Scurtă, str. Căii Ferate, P-ța Gării, str. Mecanicilor, str. Emil Racoviță, str. Splaiul Independenței, mal Somrș paralel cu str. Dragalina - Cartier Dâmbu Rotund -limite str. Valea Chintăului, str. Oașului, str. Gării, str. Fabricii de Chibrituri, str. Maiakovski, Valea Nadășului

Zona II - Cartier Mărăști - limite str. Traian Moșoiu, str. Năsăud, str. Inău, str. Progresului, Calea Dorobanților, str. Teodor Mihaly, str. Sarmisegetuza, str. Dunării, str. Tulcea, str. Streiului, str. Răsăritului, str. Fabricii, mal Someș, str. Oașului, str. Traian, str. Iașilor

Zona III - Cartier Gheorgheni - limite str. Calea Turzii, P-ța Baba Novac, str. Str. General Traian Moșoiu, str. Năsăud, str. Coastei, str. Inău, str. Teodor Mihaly, str. Sarmisegetuza, Cartodrom, str. Alexandru Vaidavoievod și străzile adiacente.

Zona IV - Cartier Mănăștur - limite Valea Gârbăului, Aleea Negoiu, Aleea Bâlea, str. Frunzișului + străzi adiacente, Calea Mănăștur, str. George Coșbuc, str. Spalaiul Independenței de la Parcul Central,mal Someș - parcul Rozelor

Zona V - Cartier Grigorescu - limite str.Paul Ioan, B-dul 1 Decembrie 1918, str. Gavril Muzicescu, str. Mamaia, str. Dragalina, str. Eremia Grigorescu, str. Emil Racoviță, str. Mecanicilor, str. Maiakovski, valea Nadășului,

Zona VI - Cartier Zorilor - limite str. Frunzișului, str. Gheorghe Dima, str. Mărginașe, str. Piezișă, str. B. P. Hașdeu, str. Clinicilor, P-ța Lucian Blaga- str. Victor Babeș și str. Republicii, str. Avram Iancu, Calea Turzii, str. Eugen lonesco + străzi adiacente,

Zona VII - Cartier Someșeni - limite Someșeni + străzile adiacente


ROMÂNIA

Ml NICIl’ll L CLUJ-NAPOCA PRIMĂRIA


Anexa 2 1a Hotărârea nr. 58/2016


Nr.


Structura


crt.


Numele, prenumele/


Codul


vacant, temporar vacant


Demnitari


Boc Emil


2-2.1


Horvalh Anna


3 - 2.2


Șnnibani Gheorghe


Secretar


Roșea Aurora Ariana

l.i Cabinet primar


Chircâ Adrian Eugen


•l


Vacant

Boc Mihaela Eugenia

---—

Vacant

2.10 Cabinet viceprimar (1)


Szabo Monica


Vacant


2.20 Cabinet viceprimar (2)


Vinczc Ioana Maria


Apan Diana Andreea


Inceu Aura


Duza Diana Raluca


STAT DE FUNCȚII NOMINAL

- APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CI.IJ-NAI’OCAtreaptă profe- Nivelul sională studiilor!


—Secretar muiuciniu


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate100.1 Compartimentul Control managerial și managementul calității

1

Temporal ocupat (Eerencz Ștefanla Gabriella’*)

Consilier

>

superior

s

-

100.2 Compartimentul Documente secrete

1

Vacant

'nâPCC,OT ... ................

L

asistent

2

39

101 Biroul Mass-media

1        Perșa lulia Mana

Șef birou

. .. /         iu\iu £> s

4

II

74

j

2       Toșa bnela Mariana

-

inspector

i

superior

s..........

3

57

3       Temporar vacant (Radutu Daniel loan***)

Referi             |\

M

2

184 Ferenjiu Florin

5

1 emporar vacant (Tămaș Marinei

Florian»**)

.............

6

Bălan M treia Conna

7

Pădurcan Radu loan

8

Cioban Vasile Călin

9

Temporar ocupat (Bolboacă Flavi

i")

102 Serviciul Resurse umane

1

Madni losif

Șef serviciu

2

Acatrinei losif

Consilier

I

superior

s

3

Ciucaitu Angola Maria

Consilier

I

superior

s

4

Dragotă Floarea

Consilier

I

superior

s

5

Temporar vacant (Pop Monica***

)

Consilier

1

superior

s

6

Dinuță Adrian

Consilier

1

superior

s

7

Vacar.t

Consilier

1

superior

s

8

Vacart

Consilier

I

superior

s

9

Upu Snnona Manana

......

10

Cozea Bogdan Claudiu

103 Serviciul Audit public intern

1

Murețan Fabian

Șef serviciu

2

Vacant

Auditor

I

superior

s

3

Cojocnean Veronica

Auditor

I

superior

s

4

Hoha Claudia Maria

Auditor

I

superior

s

5

Vlassa Hiena Teodora

Auditor

I

superior

s

6

Vacant

Auditor

I

asistent

s

7

Vacant

Auditor

t

asistent

s

8

Vacant

104

Serviciul Strategii de informatizare

1

Ielcea i Marcel Sebastian

Șef serviciu

2

Rizzoli Candido Florin

Inspector

1

superior

s

3

Temporar vacant (Rotar Grigore 1

aurentiu***)

Inspector

1

superior

s

4

Moraiu Marius Daniel

Inspector

I

asistent

s

5

Pop Ican

Inspector

I

superior

s

6

Burzo loan

Inspector

I

superior

s

7

Cristea Amalia-l.idia

8

Temporar ocupat (Vâsc lonuț**)

105 Biroul Relații externe și investitori

1

Bolezan Emilia Alina

Șef birou

< .....

................

Referent

IA

M

5

30

Referent

IA

M

2

22

Inspector de specialitate

2

43

Inspector de specialitate

I

s

1

41

Inspector de specialitate

I

s

2

43

Inspector de specialitate

II

s

1

36

5

II

------------------------------------------------------.--------------------------------------------------------------------

76

5

59

3

57

5

59

3

57

3

57

3

57

5

59

Inspector de specialitate

IA

s

4

56

Inspector de specialitate

IA

s

2

53

5

II

76*5

5

64

5

59 • 5

4

58+5

2

5545

13

.34

B

.34

Inspector de specialitate

IA

s

5

57

5

II

76

4

58

2

55

5

43

4

58

5

59

Inspector de specialitate

1

S

2

43

Inspector dc specialitate

11

S

1

36

3

74

2

Temporar vacant (Boc Mihaela Eugenia***)

Inspector

I

principal

s

3

Vacant

Inspector

I

principal

s

4

Vacant

Inspector

l

asistent

s

5

Marc Carmen Diana

1

Inspector

1

principal

s

6

Tiușan Alina Maria

Inspector

I

superior

s

7

Temporar ocupai (I.ăpușan Vlad-Emilian-mutat tcmp 1

a Sv Evenimente publice.

■lugustin Alexandra Diana**)

301 Serviciul .Autoritate tutelară, arhivă

1

Moldcvan Gabriela

Șef serviciu

2

Bucerzan Stanca

Consilier

I

superior

s

3

Runcan Daniela

Consilier

l

superior

s

4

Pop Liana Roxana

Consilier

l

superior

s

5

Deac Argentina

Consilier

I

superior

s

6

Hoza Ramona Oana

Inspector

I

superior

s

7

Vacant

8

Rusu Susana

. ..

9

Ploscar Adriana

10

Tosa Eugenia Mărioara

II

Cioplea Vironcuta

1

12

Obrcjz Ioana Mihaela

13

Runcan Florin Antonius

1

14

Vacant

303 Serviciul Juridic-contencios

1

Rus Aurelia Alina

Șef serviciu

2

Trif Alexandrina Gianina

Consilier juridic

1

superior

s

3

Temporar vacant (Ghennan Nicoleta Sorina***)

................... ........... ....................

Consilier juridic

I

asistent

s

4

Vacant

Consilier juridic

I

principal

s

5

Gavrisan Ioana Cristina

Consilier juridic

I

principal

s

6

Fetea Lilioara

■....................................

Referent

III

superior

M

Î7

Dan Gabriela Teodora

Consilier juridic

I

superior

s

8

Lăpușan Lucia Roxana

........1"...............................

Consilier juridic

1

principal

s

9

Munteanu Adriana

Consilier juridic

1

superior

s

10

Bora Mirela Mihaela

Consilierjuridic

1

superior

s

11

Șimonca Daniela Emanuela

Consilier juridic

1

superior

s

12

Zagun Aurel

i

Consilierjuridic

I

superior

s

13

Vacair.

Consilierjuridic

I

asistent

s

14

Temporar vacant (Țicală Georgia

Cornelia Violeta*

'•)

Consilierjuridic

1

superior

s

15

Vacant

Inspector

I

asistent

s

> T

44

2

44

2

39

2

44

3

57

Inspector de specialitate

11

S

B

33

4

11

76

4

58

2

39

2

44

3

46

5

32

5

59

3

46

4

58

5

50

4

58

3

57

2

39

3

57

2

302

44

*4

42

3

4t

1

37

B

34

3

41

Inspector dc specialitate

IA

s

B

38

4

II

76

5

59

5

59

5

59

5

3

5’

2

55

2

55

3

46

3

46

5

59

2

44

3

57

2

44

5

59

2

44

1

37

2

44

2

44

2

39

Inspector de specialitate

II

S

4

41

Inspector de specialitate

I

s

3

45

Inspector de specialitate

II

s

4

41

Inspector de specialitate

IA

s

5

57

Referent

II

M

5

22

Inspector de specialitate

11

S

4

41

3

57

5

59

3

Giurgiu Liliana

Inspector

I

superior

s

4

Andreșan Mihaela Mana

■ '

Inspector

I

superior

s

305 Serviciul Relații cu consiliul și administrație locală

1

Bobină Dumitru

Șef serviciu

2

Stratulai Ana Maria

Referent

III

principal

M

3

Pușcaș loan Râul

Inspector

1

superior

s

4

Poptelecan Meda Diana

Inspector

l

asistent

s

5

Crisan Norica

Inspector

1

asistent

s

r

Frătean Cristina Raluca

Inspector

I

superior

s

7

Girda liliana

Inspector

I

superior

s

8

Pârv Oana Simina

Inspector

1

asistent

s

9

Mateș Lucia Aurica

10

Vacant

II

Nicoaiă Sonn Alin

12

Vacant

13

Vacant

31

Direcția de Evidență a persoane

lor

1

Runcan Traian

Director executiv

-

311 Scn iciul de Evidența a persoanelor

1

Temporar ocupat (Bogdan Dclia (

laudia*)

Sef serviciu

2

Temporar ocupat (Rotunjanu Marinei*)

......................................................

Inspector

I

superior

s

3

Temporar ocupat (Baciu Simona*

Referent

III

superior

M

4

Temporar ocupat (Brandusan Roi

ica*)

Referent

ni

superior

M

5

Pop Ana Maria

Consilier

i

superior

S

6

Temporar vacant (Viinan Cristina

Referent

IU

superior

M

7

Temporar ocupat (Skorka Marton

Romulus*)

Consilier

i

superior

S

8

Lucaciu Maria

Inspector

i

superior

s

9

Temporar ocupat (Pavelia Claudii

Marius*)

.................................................

Referent

in

superior

M

10

Vacant

Referent

ui

superior

M

11

Vacant

Referent

iii

superior

M

12

Dascâu Eleonora Ovidia

Consilier

i

superior

S

13

Temporar vacant (Rotunjanu Mihaela Bianca***)

Inspector

i

principal

S

14

Turcu Andrei Horațiu

Referent

III

superior

M

15

Turnuleț Ioana Nicoleta

Inspector

I

superior

S

16

Vacant

Inspector

1

asistent

S

17

Vacant

Inspector

1

asistent

s

18

Sigărtâu Cristina Florina

.....

Inspector

1

superior

s

5

59

2

55

<■

5

II

76

2

24

2

55

2

39

4

42

3

57

5

59

2

39

Operator xerox

I

5

24

Inspector de specialitate

IA

s

2

53

Administrator

1

M

2

20

Inspector de specialitate

I

S

3

45

Inspector de specialitate

I

S

3

45


5         II 80-5

5

II

76

5

59

5

32

5

32

5

59

5

32

5

59

3

57

5

32

3

30

5

32

5

59

2

44

o

28

3

57

B

34

B

34

2

55

■ ----------------------------------------

19

1 cinporar ocupat (Ru>u Nadia**)

Adriana*)

Temporar ocupat (Dragu Cristina

21

Peinporar ocupat (Poptean Siinon

Georgiana*)

22

Temporar ocupat (Ureche Lucia*)

-H

Temporar ocupat (Curtean Maria*

1

24

Hoza Cristina Mădălina

-

Cadar Florica

313 Serviciul Stare civila

r

Munthiu Maria

Sef serviciu

2

Vacant

Inspector

I

superior

s

3

Mica Ioana Elena

i

Inspector

I

principal

s

t

Blaga Viorica Rodica

Inspector

I

principal

s

s ~

Ognean Luminița Adriana

Inspector

1

superior

s

I6

Matei Dorina Jana

Inspector

1

superior

s

7

Mircca Diana Claudia

Inspector

I

superior

s

E

Bogdan llajnal

Inspector

1

superior

s

Macivei Ofelia llena

Inspector

I

superior

s

fc -

Man Ana

Inspector

I

superior

s

11

Pascu Carmen

Inspector

1

superior

s

I.12

Babjuc Razvan Ciprian

Consilier

I

superior

s

r

Temporar ocupat (Ignat Dana Mii

acla***Rus Cam:

t"

en Einilia-înlocuitoare)

Inspector

1

principal

s

114

Roșea Daniela Mariana

Inspector

I

superior

s

I'5

Pop Ioana Mihaela

Inspector

I

superior

s

16

Zalian Claudia

Inspector

I

superior

s

Parcalab Ovidiu loan

Inspector

I

asistent

s

18

Ketesdy Beata Erzsebet

Inspector

l

superior

s

19

Popa Marinela Georgeta

Inspector

I

principal

s

I20

llovan Ileana

Inspector

I

principal

s

5T

Teirporar ocupat (Bodizs Gvongyi Irma"

'•Bonjidean Daniela

ladia-îolocuitoare)

Inspector

I

superior

s

F

Bogdan Dorin

Inspector

I

superior

s

23     ITemporar ocupat (Ghcnnan Anca

Mirabcla***Neel

ita Raluca-Andreea*‘)

Puian Camelia

125

Temporar ocupat (Maniu Elena Gabriela**)

26

Dușa Momea

■41 Direcția Economică

Moigrădan Olimpia

Director executiv

I2

Vacant

Consilier

1

superior

s


Referent

IA

M

30

Inspector de specialitate

IA

S

5

57

Inspector de specialitate

IA

s

3

55

Referent

IA

M

5

30

Referent

IA

M

5

30

Referent

1

M

20 -

Inspector de specialitate

I

S

5

n

47

5

r "

80-4

4

__

_ - -

58


411 Serviciul Financiar

1

logdan loan

Șef serviciu

2

Fărcaș Rainona Adela

nspector

I

superior

S

3

lirișcău Elena

Inspector

I

superior

S

4

Mureșan Luminița Rodica

...................................

Inspector

1

principal

s

5

’op Cristina Nicoleta

Inspector

I

superior

s

6

Csallos Adela Liana

Inspector

I

principal

s

7

Sabău Veronica

Inspector

1

principal

s

8

iXtrdai Lucia

".......

Referent

III

superior

M

9

Abrudan Lia Elena

Inspector

I

principal

S

10

Cîmpian Dorina

Inspector

1

principal

S

11

Hannaih Rodica

......................

Inspector

1

superior

s

12

llărăslășan Silvia Angela

' ..........................

Inspector

1

principal

s

1.1

Klein Lidia Dorina

...

Inspector

1

principal

s

14

Vâlăsutean Alina Georgeta

" "•""".....

Referent

III

superior

M

15

Peter Emilia Sorana

Inspector

I

superior

s

16

Mo Ido van Maria

Referent

III

superior

M

17

Iriinic Dorina

Referenf

III

superior

M

18

Costea Raveca

Inspector

I

asistent

S

19

Rus Magdalcna Corina

..........................

Inspector

1

principal

s

20

Morocoș Sanda

Inspector

I

principal

s

21

Lobonî Maria

Inspector

I

principal

s

22

llieș Alexandru

Referent

ni

superior

M

23

Vacant

24

Mercian Alexandra Codruta

......................................

25

Țop Andreea Monica

26

Plușa Roxana luliana

27

Temporar ocupat (Pora Jenica**)

28

-----

Vacant

29

Vacant

412 Serviciul Contabilitate

1

Peltice Dorina

Șef serviciu

2

Rusu Ana

Consilier

i

superior

S

3

Pop Bogdan Mihai

Inspector

I

superior

S

4

Mariș Monica Angelica

... .

Inspector

i

superior

s

5

Bârăiin Ana

Inspector

1

principal

s

r---------

|6

Purdea 1 iana Viorica

Inspector

i

principal

s

4

11

76-4

5

59

5

59

5

48

4

58

5

48

3

46

5

32

5

48

5

48

5

59

5

48

5

48

3

30

4

58

5

32

5

32

3

41

5

48

4

47

5

48

5

.31

Inspector de specialitate

1

S

2

43

Inspector specialitate

IA

S

3

55

inspector de specialitate

II

s

2

38

Referent

1

M

B

17

Inspector specialitate

1

s

3

55

Inspector specialitate

1

s

5

47

Referent

IA

M

5

t

30

5

11

76'4

5

59

4

58

4

58

5

48

5

48

7

Panfiloiu Marius

Inspector

8

Slanciu Maria Camelia

Inspector

9

Irinius l.oredana 1 iliana

............... ..............

Inspector

413 Serviciul Rate, chirii, tarife și prețuri

1

Todomț Mihaela Adela

Șef serviciu

2

Tanțăi. Vasile

Consilier

3

Aris Viorica

Inspector

4

Dirjan Monica

Inspector

5

lludrca Monica Tatiana

Referent

6

llea Elena

Inspector

7

Dâncan Viorica Valentina

Inspector

Temporar vacant (Pop Daciana Pa

raschiva***)

Inspector

9

Slabâi /Xdela Raluca

Inspector

10

Tîmâcop Daniela

Inspector

11

Mureșan Dina

Inspector

Ujlaki Angela Adriana

Inspector

414 Serviciul Buget și execuție bugetară

1

Mădâraș Ștefania Julieta

Șef serviciu

2

Csatari Daniela Ileana

Inspector

3

Onița Violeta Sofia

Inspector

4

Bota Daciana Maria

Inspector

5

Petrule Nicoleta Viorica

Inspector

6

Martin Niculina Mariana

Inspector

7

Matiș Simona Gabriela

Inspector

Vacant

Inspector

9

Vacant

Inspector

10

Vîtcă Adriana Ionela

11

Rus Loredana

414.1 Compartimentul Buget, învățământ preuniversitar de stat

1

Vacant

Inspector

2

Vacant

Inspector

3

Vacant

Inspector

42 Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte

1

Vacant

Director general

2

Pop Liana

Inspector

42.1 Direcția Evenimente publice și informare cetățeni

1        Ciir.pean Ovidiu Vasile


I

superior

S

3

57

1

superior

s

58

I

superior

s

4

58

4

II

76-4

1

s

5

50

1

principal

s

4

47

I

superior

s

5

59

III

superior

M

5

- 1

I

asistent

S

___

5

43

1

principal

s

5

48

1

superior

s

4

58 .

1

......

principal

s

3

46

I

superior

s

4

58

superior

s

5

59      1

1

asistent

s

5

43

5

II

76-4

I

superior

s

5

59

I

superior

s

59

.........1.....

superior

s

5

59

1

superior

s

4

58

1

superior

s

5

59

I

principal

s

3

46

1

superior

s

B

30

I

superior

s

B

50

Inspector de specialitate

IA

S

3

55

Arhivar

M;G

4

__

181

superior

s

principal

s

1

■............................................................

superior

s

.________________

_____________________________________________________________________________________________________________1


1

superior

" s


422 Serviciul Evenimente publice

1

Macovei Vasile Dan

2

Katona Andreea-lrina

3

Temperat vacant (Mesaroș Delta-

nutatâ temporar)

4

Temporar ocupat (Cecalasan Virg

1 Călin**’Lăpușa

i Vlad-Emilian-mutat ter

tp de la Biroul Relajii externe

i invest

(ori)

5

Temporar ocupat (Mureșan Manii

:1a Liltana***Mes

--

aroș Delia-mutată temp)

6

Fărăgău Vasile Nicolae

7

1‘eter l'al

8

Boțoc Pavel Marin

9

Mocan losif

IU

Petruș Ana

11

Burz Cristian Valentin

12

Temporar ocupat (Pascariu Andreea Dana**)

13

Vacant

14

Vacant

425 Serviciul Centrul (le informare pentru cetățeni

1

Mureșan Oana Mana Victoria

2

Bușiția Felicia Maria

3

Sacmarean Elena

4

Cenan Pompilia

I5

Cabutea Lucia

6

Moldovan kirisa Maria

7

Rus Teodora Gabriela

.....

8

Haiduc Ovidiu

9

Temporar vacant (Andrășan Andrada Nicoleta***)

fio

Cutbuș Adina Codruța

11

Motrici Anca Ioana

12

Moldovan Ioana Camelia

113

Madru Alexandra Maria

OSi

.....................................................

14

r

l empcrar ocupat (Coroian Ana Maria Alina***Toj

K>ran Dorina»*)

'15

Temporar ocupat (Pop Roxana Nora***Cimpean D;

iana Raluca-înlocuitoare

16

Meșter Gabriela Ana

17

Temporar vacant (Cioban Cristini

Liliana***)

18

Câmpean Alin Gheorghiță

19

Pinte Crina Claudia

20

Ispas Dorina

Director adjunct

5

II          76

Șef serviciu

2

11           74

Referent

1

M

2

22

Inspector de specialitate

1

s

1

41

Inspector de specialitate

I

s

2

43

Inspector de specialitate

IA

s

2

53

Referent

1

M

4

25

Rreferent

I

M

3

24

Rreferent

IA

M

5

30

Inspector de specialitate

II

S

5

42

Inspector de specialitate

IA

S

53

Inspector de specialitate

I

S

1

41

Inspector de specialitate

11

s

1

36

Inspector de specialitate

IA

s

2

53

-

Rreferent

I

M

3

24

Șef serviciu

3

II

74

Inspector de specialitate

IA

S

5

57

Referent

IA

M

5

30

Inspector de specialitate

1

s

4

46

Inspector de specialitate

11

s

2

38

Inspector de specialitate

1

s

3

45

Inspector de specialitate

I

s

2

43

Inspector de specialitate

I

s

3

45

Inspector de specialitate

1

s

2

43

Inspector de specialitate

I

s

3

46

Inspector de specialitate

11

s

3

40

Inspector de specialitate

IA

s

4

56

Inspector de specialitate

II

s

1

36

Inspector de specialitate

IA

s

1

51

Referent

I

M

2

Referent

1

M

5

26

Inspector de specialitate

11

S

2

38

Inspector de specialitate

11

S

1

36

î* |    'X

Inspector de specialitate

11

s

5

42

Inspector de specialitate

1

s

2

43

I2'

Pui Daniela Aurora

l2

Temporar ocupat (Prunean Liv ia*

>)

II dan Diana Simina

I24 -

Fiiita Mădălina

Temporar ocupat (Mocan Adrian;

F -

26

Mureșan Flavia Roxana

27

Vacant

I28 -

Vacant

29

Vacant

,30

Vacant

31      ! Vacant

Biroul Strategii de marketing

11 _

Vacant

2 1

Vacant

k

Vacant

Vacant

F -

Vacant

£Z

Vacant

421 Serviciul Relații comunitare și turism

1

Cimpcan Manuela Mirela

Sef serviciu

2 _

Oprea Marius Daniel

Inspector

I

principal

s

3

llann Karin Elisabeta

Inspector

1

superior

s

4

Cora Ovidiu Sebastian

L_

1 azin Marius Cristin

L

Petmș Simona Andreea

2

Temporar ocupat (Peter llunor**)

p

Temporar ocupat (Marina llilda-1

imea**)

Vacant

i10

Vacant

423 Serviciul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte

1         | Vacant

Sef serviciu

I2

Dumea Tilda Speranța

Consilier

I

superior

S

Nicoschi Mirela Adriana

Consilier

1

superior

S

Revesz Bogdan Alexandru

Consilier

I

superior

s

s

Trombitaș Eniko

Consilier

1

superior

s

Temporar vacant (Sâcâliș Codruț;

•••)

Consilier

1

principal

s

\L

Antal Ana Maria

Consilier

1

asistent

s

/O

Inspector de specialitate

II

S

33

Referent

II

M

B

r 13

Inspector de specialitate

II

S

1

36

Inspector de specialitate

11

S

° r

33

Referent

II

M

b

i              '             1

13

Inspector de specialitate

1

s

3

45

Inspector de specialitate

II

s

3

40

43

X

Inspector de specialitate

1

s

2

Inspector de specialitate

IA

s

5

57 n

Inspector de specialitate

I

s

5

47

Inspector de specialitate

II

s

5

__

J

Șef birou

-

62

Inspector de specialitate

IA

s

2

53

Inspector de specialitate

IA

s

2

53

Inspector de specialitate

I

s

* r

45     1

Inspector dc specialitate

I

s

1 i

-

Referent

IA

M

jJ

30

5

II

76

3

44

5

56     |

șș

Inspector de specialitate

I

S

1

7 -

Inspector de specialitate

1

S

2

1

43

Inspector de specialitate

1

s

2

43     |

-

Inspector de specialitate

IA

s

5

Inspector dc specialitate

II

s

B

34

Inspector de specialitate

1

s

5

47

Inspector de specialitate

11

s

5

42

3

II      1      76

58

J

*

57

3 T_     53

2

44

1

3

30

8

Biida Florin lonuț

Consilier

I

asistent

s

9

Vacant

...... .

Consilier juridic

I

superior

s

10

Vacant

Consilier juridic

1

asistent

s

n

Temporar ocupat (Stinea Adrian-Mihai

12

Temporar ocupat (Ghiurco Răzvan-Ionuț**)

13

Temporar ocupat (Benea Atnalia biana**)

4’4

Biroul învățământ, cultură, culte, sport și societate

1

Filipaș Cnstofor loan

Șef birou

2

lonescu Ștefan

Consilier

I

superior

s

3

Răinniceanu Torsin Ioana Camelij

Consilier

I

superior

s

4

Țene loan Vasile

Inspector

1

superior

s

5

Bula Andrei

Inspector

I

principal

s

6

Vacant

Inspector

1

superior

s

?

Moldovan Alexandru Ovidiu

Consilier

I

superior

s

O

Vacant

426

Biroul Management proiecte sociale, culturale și sportive

L

Vacant

Șef birou

2

Vacant

Consilier

I

superior

s

3

Vacant

. ■. - ■

Inspector

I

asistent

s

4

Vacant

Inspector

I

asistent

s

5

Vacant

Consilier juridic

1

asistent

s

6

Vacant

43

Direcția Generală de Urbanism

1

Vacant

Arhitect Șef

2

Temporar ocupat (Subțirică Ligia Ileana**)

43.1

Direcția Urbanism

1

Ciuban Elena C’orina

Director executiv

431

Serviciul Urbanism

1

Spiroiu Sanda

Șef serviciu

2

Barllia Crislina Vasilica

Inspector

1

superior

s

3

Neagotă Ana

Consilier

I

superior

s

4

Stanciu Mihaela Ioana

Consilier

1

superior

s

5

Măgurean Ciprian

Inspector

I

superior

s

6

Loloș Monica Claudia

Inspector

I

superior

s

7

Post muiat letnp la B Strategii urbane (Le

>ca Sabin Roman"

turban Andreea-inlocuiloare)

Inspector

l

principal

s

8

Kudor Maria

Inspector

I

superior

s

9

Giurgiu Paula Diana

Inspector

1

asistent

s

//

2

39

5

59

*

B

34

51

Consilier-managgr de proiect

IA

S

2

Consilier-managcr de proiect

IA

s

5

57

Consilier-manager de proiect

IA

s

2

51

5

'■

74

5

59

5

59

4

58

3

46

3

57

3

57

¥

Inspector de specialitate

II

S

»

24

5

11

74

5

59

5

43

y

5

43

5

43

Inspector de specialitate

IA

S

5

57

5

II

81

57

Inspector de specialitate

IA

S

5

5

II           80

......

4

II

76

5

59

5

59

4

5

59

59

5

57

w

3

46

3

57

2

39

10

Florca Adina Ramona

Inspector

I

asistent

s

II

Lung Adrian

Inspector

I

asistent

s

12

Cioclu Codru| Radu

Inspector

I

asistent

s

13

Temporar ocupat (Popa I aura***Bu

inbac Bianca Roxa

ida-inlociutoarc)

Inspector

1

superior

s

14

Vasiu Floriea

Consilier

I

superior

s

15

Kantar Ștefan

16

Marchiș Maria Felicia

17

Vacant

431.10

Compartimentul Protecția monumentelor istorice

1

Vacant

Inspector

1

principal

s

2

Vacant

Inspector

I

asistent

s

432

Serviciul Autorizări construcții

1

Rușescu Ramona

Șef serviciu

2

Popa Sorina Simona

Consilier

1

superior

s

3

Onețiu Geta Cornelia

Consilier

1

superior

s

4

Stoia Daniela

Inspector

1

superior

s

5

Macea Liviu Constantin

Consilier

1

superior

s

6

llodrea Doina Maria

Inspector

I

superior

s

7

/.ai Elisabeia

Inspector

I

superior

'S

8

Anca Dan lonuț

Inspector

l

asistent

s

9

Dușmanii Oana Laura

Inspector

I

superior

s

10

Bivolaru Dana Rodica

Referent

III

superior

M

11

Șerban Măritiș

Referent de specialitate

II

superior

SSD

12

Pop Daniela

Inspector

I

asistent

S

13

Călian-Mic Viorica

Inspector

I

superior

s

14

Pop Claudius-Daniel

Inspector

I

principal

s

15

Pop Luiza-Mura

Inspector

I

asistent

s

16

Nădăsan Andreea Roxana

Inspector

I

asistent

s

17

Vacant

Inspector

1

asistent

s

433

Biroul Strategii urbane

1

Vacant

Șef birou

2

Tripon Doina

Consilier

I

superior

s

3

Buliga Ion

Consilier

I

superior

s

4

Cipcigan Simona Maria

Consilier

I

superior

s

5

Bîrjac Adina 1 .aura

Inspector

I

principal

s

6

Eilip Camelia

Referent

III

superior

M

I7

Bivolaru Dorin-mutat temporar cu

post la Serviciul

Jrbanism

Inspector

1

superior

S

/2

2

,0

B

34

1

37

3

57

5

59

x .' '<

Inspector de specialitate

11

S

5

42

Inspector de specialitate

1

S

3

45

Inspector de specialitate

IA

S

2

53

3

46

B

34

5

II

76

5

59

5

59

5

59

5

59

5

59

4

58

B

34

4

58

3

30

5

48

5

43

5

59

2

44

B

34

B

34

B

1

34

5

II

74

5

59

5

59

5

59

2

44

5

32

3

57

■" -------

8

Pop Dan Alexandru

i

■■■

L......Z

L

44

Direcția Tehnică

1

Ponițiu Virgil

1

Director executiv

441

Serviciul Administrare căi publice

£

(ora Gabriela Metania Lucia

Șef serviciu

P__

Faur Crisan Ruxandra luliana

1

Consilier

1

superior

s

r

Guizăii Dorel Aurel

Consilier

1

superior

s

4 _

Nezg Răducu Sorin

Consilier

I

superior

s

Socaciu Irina

Consilier

I

superior

s

6

Socaciu Mircea Fliade Ștefan

Consilier

I

superior

s

|7

Vacant

Consilier

I

superior

s

8

Stare iu Adriana

Consilier

I

superior

s

L

Vacant

1

Consilier

1

superior

s

Vacant

Consilier

I

superior

s

te

Fanta Simion Gavril

442

Serticiul Administrare cimitire

domeniul public

1       'l-arcaș Camelia Rodica

Șef serviciu

|2

Avram Irina Maria

Consilier

l

superior

s

3       (vacant

Inspector

1

superior

s

4

Țion Marius lacob

Inspector

1

superior

s

Pop Marius

Inspector

I

superior

s

I6

Vacant

Coste Roza

Capotă Traian

443

Serviciul Tehnic reparații imobile, monitorizare servicii comunitare de utilități publice

F

Mâgurean Adriana Lucia

Șef serviciu

2

Moldovan Alexandru

1"

Consilier

1

superior

s

1__

Vlașin Dorel

Inspector

1

superior

s

Loloș Alexandru Romi

Consilier

1

superior

s

Coroș Marius Emil

Inspector

I

superior

s

Lupaș Sorin Vasile

Inspector

I

superior

s

Capotă Mariana

Consilier

1

superior

s

ir

Gheoghiade Gheorghe

Consilier

I

superior

s

Panea Liana

Consilier

I

superior

s

10

Popescu Ioana Elena

Consilier

I

superior

s

E

llișiu Flaviu Mihai

Inspector

I

superior

s

Budai Rcka Agota

Inspector

1

superior

s


f3


a

Inspector de specialitate                     I

S

41

j......„

■»

11 80

5      1      11             70

5

59

5

T 59

n

5

i _pn

59

,9

59

5

59 J

5

L

—1

59

5 1

1

59

Inspector de specialitate

IA

S

. ■ T !>■

3

n

5

5

4

58

n ■

57

Inspector de specialitate

IA

S

5

r « n

Casier

II

5

22

Referent

IA

M

LI

30

13 I Popa Ioan Bogdan


Fr___

15 jCovașă luliana Rodica


Cocis Marcela Daniela
jMurcșan Ileana Lucia Cadar Ileana [\icoara Ana

.Crăciun Gheorghe Iacob


Vacant


'Vacant

— Vacant


|—

23


[Vacant


VacantVacant


Consilier

.......

Consilier

Inspector

Consilier

Consilier

Consilier

ReferentFi

P—P

444 Biroul Eficiență energetică, iluminat public

F

- -

1 emporar ocupat (Dranca Daniel Gavril-i

urnit temp)

Șef birou

Berindean Mirela Lansa

Temporar vacant (Dranca Daniel

Consilier

javril-numit temp

trarsef birou)

Inspector

r

Vacant

Inspector

|5

Vacant

........

Inspector

6

Vacant

......

Inspector44S,Serviciul Investiții

Henî Liana

Șef serviciu

  • 2       .Costni Voichița

  • 3      IRusu Carmen Oana

Consilier

Consilier

Pop Maria

■............

Referent de specialitate

1__

r

Maier Rodica

Consilier

Relegan Rodica Corina

Inspector

E

Roșu Carmen

Consilier

Murcșin Viorica

Temp» rar ocupat (Bucur Ioana*’-

'   1. <'■<..   Vjî,...

Consilier

t

Căpută Iancu Nic

dae-inlocuitor)

Inspector

i10

Temporar vacant (l.upu Olga Diai

a”’)

Inspector

k

Pop Tilus

Referent de specialitate
446 Serviciul Siguranța circulației urbane, rețele edilitare și transport local

1

Mărincean Mirela

Șef serviciu

4__

Avram Camelia

Consilier

Vameș Conici Traian

Grosz Rodica

Consilier

Consilier


I

superior

s

57

l

superior

s

5

59

1

principal

s

3

1

superior

• g

5

1

asistent

s

4

2

I

superior

s

*

HI

superior

M

j

32

Inspector de specialitate

IA

s

5

1

57

Inspector dc specialitate

IA

s

5

r .

57

Inspector de specialitate

I

s

2

43

Inspector de specialitate

I ■

S

*

-

Inspector de specialitate

11

s

42

...

Inspector de specialitate

II

s

S -

42

11

57

I

superior

s

1

principat

s

2

r-

44     ’

l

principal

s

7

44

I

asistent

s

1

41

I

asistent

s

___

J_        4L 1

--

5

n

76

I

superior

s

5

59

I

superior

s

5

1

*

n

superior

SSD

5

4a

i

superior

s

3

i

I

asistent

S

5

43

1

superior

s

5

--

5,     |

1

superior

s

ț

59

I

superior

s

4

1

1

principal

s

*

46

11

superior

SSD

L__

__

5

J_4*

......

vr

-58-

48

5

50

s

50

45     .

46

Inspector de specialitate

IA

S

5 H

57

Inspector de specialitate

IA

S

57

Inspector de specialitate

1

S

43

Șef serviciu

> F" ’

74

Inspector de specialitate

1

S _

5

47

Administrator

1

M

*

24

Inspector de specialitate

1

S

5

-

Inspector de specialitate

I

S

5

47

Inspector de specialitate

I

s

4

1

46

Inspector de specialitate

I

s

2

43

Lăcătuș mecanic

I

5

24

lăcătuș mecanic

I

5

24

Lăcătuș mecanic

1

5

1      24

..

Lăcătuș mecanic

11

5

2iF

îngrijitor clădiri

1

2

10

_

îngrijitor clădiri

1

B

îngrijitor clădiri

1

5

îngrijitor clădiri

I

3

*

îngrijitor clădiri

I

5

14

îngrijitor clădiri

1

5

_

14

Inspector de specialitate

IA

s


Vacant


'22      Vacant

E JpȘE ■—

I 451.iojc ,   :•


Lazarica Ana Maria


..Compartimentul vânzări bunuri imobileI1

Horval Roxana Lavinia

Consilier

2

Vacant

3

Bucur Anca-Valeria

452

Serviciul Autorizări comerț

1

Cri șan Dacia

Șef serviciu

2

Chișiuca Lenuța

Consilier

3

riueraș Carmen Lavinia

Consilier

4

lideoan Munica

Consilier

5

Petre Diana Paula

Consilier

6

Cătană Viorica

Consilier

7

Dinea Ariana Lucia

Consilier

8

Vancca Cornelia Carmen

Consilier

9

Bâlgrădean Cristina Alexandra

Consilier

10

Ciinpean Floare

Consilier

453

Serviciul Evidență patrimoniu și cadastru

I

Mirun Mihaela Dorina

Șef serviciu

2

David Adriana Maria

1

Consilier

3

Vacant

Consilier

4

Todoran Mircea Tenie

Consilier

5

Popovici Cristina Elena

Consilier

6

Buha Anainaria

Inspector

7

Nistor Mana Silvia

Inspector

8

Bota Elena

Referent de specialitate

9

Conica Cipcigan Mariana

Consilier

10

Drâgan Rodtca

Inspector

11

Tardean Steliana

Consilier

12

Henț Adnan Viorel

Consilier

13

Cucereanu Ștefania Minerva

Consilier

14

Temporar vacant (Buiga Angela l

ivia***)

Consilier

15 .

Vajas Cristina Maria

Consilier

454

Biroul Cadastru, topometrie

1

Vacant

2

Oiriș Cristian Mihai

3

Popoviciu Constantin Comei

4

Bjzea Eugen Cosmin

5

Temporar ocupat (Tîmovean 1’

iul Vlad***Bart

Maria**)

6

Vacant

I

asistent

s

B

Inspector de specialitate

IA

S

B

48

Inspector de specialitate

IA

s

55

5

II

76

I

superior

S

5

59

I

superior

s

4

58

1

asistent

_

s

5

43

1

superior

s

4

58

I

s

5

59

1

superior

s

5

59

1

superior

s

5

59

J

superior

s

5

59

1

superior

S

5

59

4

II

76

I

superior

s

5

59

I

superior

S

5

59

I

superior

s

5

59

l.......

superior

s

5

59

1

principal

s

2

44

1

superior

s

2

55

11

superior

SSD

5

48

1

superior

S

5

59

I

principal r   r

S

5

48

I

superior

S

5

59

1

superior

s

5

59

1

superior

s

3

57

I

superior

s

5

59

1

superior

s

5

se

Șef birou

5             11

62

Inspector de specialitate

IA

s

2

53

Inspector de specialitate

IA

s

2

53

Inspector de specialitate

I

s

3

45

........

Inspector de specialitate

1

S

1

41

Inspector de specialitate

II

s

B

1

Vacant

Șef birou

i2 .

Vacant

Inspector

3       Vacant

Inspector

'4

Vacant

Inspector

'5

Vacant

Inspector

6

Vacant

Consilier juridic

456 Biroul Evidența și administrarea bazei materiale a unităților de învățământ

1       ’ Vacant

Șef birou

2       Vacant

|

1.........■ .. ..

Inspector

3       Vacant

| .. ■

Inspector

r

4       i Vacant

!

Inspector

5       jVacant

1

Inspector

6       jVacant

Inspector

46 Direcția Ecologie urbană, spații verzi și salubritate

Director executiv Ț~

jl |Vacant


461 Serviciul Spații verzi, ecologie urbană

Mcldovan Vasile

1

Șef serviciu

L2 _j

Florescu Sanda Maria

1

Consilier

B q

Boian Liliana Anica

Consilier

L

('clean Bogdan Constantin

j

Consilier

5

Vacant

Consilier

6

Gocan Claudia-Iaura

Consilier

iToir.oroga Fiona Cezara

Referent de specialitate

Temporar vacant (l.azăr Cosmin Eugen*•*)

f

461.1

Compartimentul Ecologie urbană

1

I.ucaciu Ștefan Marcel Doni

Consilier

■2

Trifan Lupșor Viorel

Consilier

Vacant

Inspector

462 Serviciul de Salubritate-

1

principal

S

■ : q:« ■

5                 |    48

1

principal

s

1

principal

s

5 1

48

1

principal

s

" 5 T“

1

asistent

s

5

43

■ »

76

superior

s

59

I

superior

s

4 Ț       1   58 ’

1

superior

s

; r

59

superior

s

r < r

58

I

superior

s

4

58

11

superior

SSD

51     j_ 48

Inspector de specialitate

s

2   1       J_ 38

1

superior

s

5

5 1

1

superior

s

1

asistent

s

L_1 J

——r---r--

Șef serviciu

IZ]

B

II           74

—r«r

+ 58

Inspector de specialitate

IA

s

~~

Inspector de specialitate

1

s

B

...

Inspector de specialitate

1

s H

B

Inspector de specialitate

II

s

B

_ 1 ” -

Inspector de specialitate

»

s

B

Inspector (le specialitate

JL.

S

B

L

Vacant

Vacant

Direcția de Administrare

ir

Suc iu Vaier

Director executiv

II III 11 III mii«

n

47!

Serviciul Evidență mijloace fixe și achiziții materiale

Rusu Adela Georgeta Tal ia na

Șef serviciu

2

Fetii Tibenu Grațian

Inspector

1

suțierior

s

P

4

Jeana Virginia

Inspector

1

principal

s

Miron Cornelia

Consilier

I

superior

s

Vacant

1

i6

Temporar ocupat (Deiak Victor Teodor**)

Marc Felicia C'arolina

1

Temporar ocupat (Berendi Monica loana)***( Alber §

Eduanl-înlocuitor)

£

Baciu Anuța

1

10

F

Mogoș Nuța

Ploscar loan

l oader Viorica

!3

l'ripon Vasile

14

Ca’.in Ionel

5

l .enard losif

1«:

Panica Alexandru loan

1

17

Coste Gherasim

i

IX

Vacant

19

Mimn Florin Cristian

1 ... .

*20

Temporar ocupat (Marian Maria*

')

|2l

l.âpușan Livia

j22

Temporar ocupat (Ferco Livia**)

1

123

Mocan Susana

Onaț Viorica

125     iVereș Julianna

r

!26     |Drăgan Livia

1 ' •

127

Călinean Radu

I

128

Balica Irina

|29

Sâlăgian Maria

.. ...; 'r-               ;

|30

Mareș Maria

Pali Erszebet

1                                        .................

Temporar ocupat (Oltean Iuliana*

_

lL___

3             II


Inspector de specialitate

II

S     B J        JJ

Referent

II

M      B               ,3_

5

11

3

57 1

5

59

59

Instalator încălzire centrală și gaze

1

r i

1 24 '

Fochist cazane de abur și de apă fierbinte

1

s

Magaziner

M

5

Inspector de specialitate

S

3

40

47     '

24

Inspector de specialitate

1

S

5

Telefonist

1

5

Șofer

1

Telefonist

1

5

5

1 24

șofer

1

șofer

1

5

"  24 ’

Tâmplar universal

1

5

24

Tâmplar universal

I

5

24

Electrician de întreținere și reparații

I

5

_ 1 24

Inspector de specialitate

II

s

5

42

șofer

1

4

q

23

îngrijitor clădiri

J 21

îngrijitor clădiri

5

21

îngrijitor clădiri

5

i 21

îngrijitor clădiri

5

21

îngrijitor clădiri

r 5

2'

îngrijitor clădiri

r

5

-

2'

îngrijitor clădiri

5

îngrijitor clădiri

5

‘ 2!

îngrijitor clădiri

4

20 J

îngrijitor clădiri

r s

2'

îngrijitor clădiri

5

_ 21

îngrijitor clădiri

5

21

îngrijitor clădiri

21

48.10 Direcția Inspecție și control

1

Vacant

Director executiv

-481

Serviciul Control urbanism si disciplina in construcții

1

Șandor Florin Dumitru

Șef serviciu

2

Rusu Adriana Mona

Polițist local

3

Vig Zsolt Imre

Polițist local

4

Diaconescu Ștefana

Polițistlocal

5

Chiorean Victoria Valeria

Polip# local

6

Vădan Ana

Polip» local

7

Colceriu Cristina

Polipst local

8

Dnițâ Amalia

Polițist local

9

Morar Horațius

Polițist loca!

10

Șipoș Nicolae Stelian

Polipst loca!

11

Roca Cristian

Polițist local

12

Borsos Denes

Polițist local

13

Gaia Rares

Polipst local

14

Vacant

Polițist local

15

Ciornei Manuela Irina

Polițist local

16

Andrășan Cosmin Vasilc

Polițist local

482

Serviciul control proiecția mediului

1

Abmdan Mircea Vasilc

Șef serviciu

2

Vacant

Polițist local

3

Vacant

Polipst local

4

Șipoș Gabnela

Polipst local

5

Moldo van Alin Daniel

Polipst local

6

Lovasz Andraș Mikloș

Polipst local

7

Molnar Attila

Polițist local

8

Pleșa Viorel

Polițist local

r

Mărgineanu Alexandru Traian

Polipst local

10

Filip Stelian Vasile

Polițist local

1.1

Maier S imuna Oana

Polipst local

12

Pop Dorina

Polipst local

13

Mindruț Miliai- Rareș

Polițist local

14

Uifălcan Simion Radu

Polițist local

15

1 lăran Daniel loan

Polițist local

r

Vacant

Polipst local

Vacant

Polipst localA

11

80

4

II

76*3

I

....."• ■

superior

s

3

57

1

superior

S

4

58

. 1

4

58-3   |

I

s

5

59-3

I

superior

s

5

59-3

I

superior

s

5

59-3   ,

11

superior

SSD

5

48-3   1

11

superior

SSD

5

48*3

I

principal

S

5

48*3   :

1

principat

S

3

46+3

1

principal

s

5

48’3

III

asistent

M

2

20-3 I

1

superior

S

5

59

I

superior

s

3

57+3

1

asistent

s

4

42

■ ■

5

II

76+3

I

superior

s

••• ■■ ■

5

59

1

superior

s

5

59

1

superior

s

5

59+3

1

superior

s

4

58+2

1

superior

s

4

58

1

superior

s

3

57*3   ;

1

superior

-

s

5

59’3

1

superior

u. -X'..........

s

3

57+3

I

principal

s

5

48»3

1

asistent

s

4

42'3

I

asistent

s

5

43+3

1

superior

s

3

57+2

I

orincfDal P

s

5

48+3

1

superior

s

3

57.3

I

asistent

s

B

34

1

asistent

s

B

______________3433

Aron Elena

34

Pop Voichița Lăcrămioara

35

Douda Beatrix Zenobia

.16

Ghiran llena

Motrocean Latura Lăcrămioara

18

Vi lac Mana Stanca

39

Temporar ocupat (Eelecan Adrian

B**)

40

Temporar ocupat (Misarăș Aurica

41

Molrici Emilia Aurelia

42

Piesa Victoria

4.1

Temporar ocupat (Crăciunel Mire

:a")

44

ITntea Georgeta

472

Serviciul Situații de urgență

i

Damian Mihail

Șef serviciu

2

Curșeu Vladimir

Inspector

I

superior

s

3

Vaiș Ioana Roxana

Inspector

1

principal

s

4

Maxim Vasile Ionel

Consilier

I

superior

s

5

Rus loan Mireca

Inspector

I

superior

s

6

Chirilean Gheorghe

Consilier

I

superior

s

7

Moldo van Dumitru

8

Vscant

9

Vacant

1

47.1

Biroul Protecție civilă, securitate și sănătate în muncă - PSI

1

Temporar ocupat (Mureșan Gheorghe Re

nus-nunm temp)

Șef birou

2

Vacant

Referent

ni

principal

M

3

Temporar vacant (Mureșan Gheorghe Remus-numit

lemp Șef birou)

Inspector

ț

principal

S

4

Chindriș loan Antonio

Inspector

i

asistent

S

5

Temporar ocupat (Ureche Solovă

tru")

6

Adi Alexandru

7

Bcleiu Avram

474

Compartimentul Servicii interne

1

Vacant

Consilier

i

superior

s

2

Vacant

Consilier

i

superior

s

3

Vacant

4

Vacant

48

Direcția Generală Poliția locală

1

Vacant

Director general

..... .. .............1 .....

? fl

îngrijitor clădiri

21

îngrijitor clădiri

4

20

21

îngrijitor clădiri

5

îngrijitor clădiri

4

20

îngrijitor clădiri

2

îngrijitor clădiri

3

:

îngrijitor clădiri

5

îngrijitor clădiri

5

21

îngrijitor clădiri

5

21

Referent

IA

M

5

30

Lăcătuș mecanic

1

5

21

îngrijitor clădiri

2

17

5

11

76

5

59

2

44

5

50

......

5

59

5

59

Șofer

1

5

24

Magaziner

M

5

22

1

Inspector de specialitate

IA

s

5

-

1

5

11

74

5

28

5

48

2

.39

Referent

IA

M

5

30

Magaziner

M

5

21

Referent

IA

SSD

5

46

5

59

5

59

Inspector de specialitate

IA

S

5

57

Referent

IA

M

5

30

_

5

■'

S2

18

Oros loan

Polițist loca)

principal

s

4«3

Serviciul Inspecție comerciala

1

Oltean Sorin I.iviu

1

Șef serviciu

,9

Andone 1 ucia Mihaela

Polițist local

I

superior

s

3

Toina Sorina Mirela

Polițist local

1

superior

s

4

larcca I aura Ainalia

Polițist local

I

superior

s

5

Rus Rodica

Polițist local

1

superior

s

6

Imbuzan Radu

Polițist local

I

asistent

s

7

Vacant

Polițist local

III

principal

M

8

Roșealoan

Polițist local

111

superior

M

9

Rus Alexandru Emil

Polițist local

1

asistent

S

10

Coroian Călin Gabriel

Polițist local

1

asistent

s

II

l’etric I ivia

Polijist local

1

asistent

s

12

Dan Vasile

.........................

Polițist local

1

principal

s

13

Bulea Florin

Polițist local

1

asistent

s

14

Vacant

Polițist local

1

asistent

s

15

Vacant

Polițist local

1

asistent

s

I16

Bogătean Scrgiu

.................•

Polițist local

III

asistent

M

17

Goia Constantin

Polifist local

I

superior

s

486

Serviciul Evidența persoanelor,

baze de date și relații publice

1

Cimpian Marius Daniel

Șef serviciu

2

Mărginean Ioana Cătălina

Polițist local

1

superior

s

3

Ceteau Mariana Nicoleta

Polițist local

1

superior

s

4

Săcăliș Adrian

Polipst local

I

superior

s

5

Ster Codruța

Polițist local

I

principal

s

6

Oltean Dorina

Polițist local

1

asistent

s

7

buia Ștefan

Polițist local

I

principal

s

8

Vacant

Poli|ist local

I

superior

s

9

Cokeriu loan Dan

Polițist local

III

superior

M

10

Moldovan Aurelia

Polițist local

I

asistent

s

II

Manciu Maria

Polițist local

I

asistent

s

12

Tulbure Dan

Polijist local

1

asistent

s

13

Cristea Gheorghe Emil

Polițist local

I

asistent

s

14

Baci Sanda

Polițist local

I

principal

s

15

Vacant

Polițist local

111

principal

M

16

Bocea Teodora Măriuca

Polițist local

1

asistent

s

17

Pruncan Elena

Polițist local

III

asistent

M


r      --

5

48-3

5

II

76+3

5

59 ■ 3

5

59+3

5

59+3

4

58-3

5

43+3

5

28

5

32'3

5

43*3

5

43 • 3

4

42'3

2

44+3

5

43*3

B

M

B

34

2

20

5

59-3


3

11        76'3

5

59-3

5

1    59 • 3

5

'   59+3   1

3

46*3

5

43-3

- -

5

48+3

5

-

59

32,3

5

5

43•3

5

43+3

4

42-3

4

42+3

/

-1^— *o\

3

46 ■ 3

5

28

4

42

1-5

r l

3

22


18

Coldea Elena

1

Polițist local

I

principal

S

19

Bolboacâ Nicolae

Polițist local

I

asistent

s

20

Cremene Ileana

Polițist local

1

asistent

s

21

Ploscar Mariana Cristina

Inspector

1

superior

s

22

IVureșan Nicoleta Liliana

23

Temporar ocupai (I ritea M inodor

Medi”)

48.20

Direcția Ordine publică și trafic rutier

1

Temporar ocupat (Banga Vasile-njuinit temporar) |

Director executiv

484

Serviciul Ordine si siguranța publica

1

Temporar vacant {Banga Vasile-numit tei

np director executiv)

Șef serviciu

2

Vacant

Polițist local

I

principal

s

3

Miron Vasile

Polițist local

1

asistent

s

4

Moldovan Lucian Ovidiu Romina

Polițist loca!

1

asistent

s

5

Motrici Flaviu Sebastian

Polițist local

I

asistent

s

6

Pârțoc loan Gavril

Polițist local

1

asistent

s

7

Marian loan

Polițist local

III

superior

M

8

Șimonca Damei Octavian

Polițist local

1

principal

S

9

Ceratozi - Hiseni Sami

F

Polițist local

I

asistent

S

10

Andrășan Cristian Alin

Polițist local

I

asistent

s

11

Cimpean loan

1

Polițist local

111

principal

M

12

Dzvid loan

Polițist local

III

asistent

M

13

Mocan florin Vasile

Polițist local

in

asistent

M

14

Pocol Vasile

1

Polițist local

11!

asistent

M

15

Rus Viorel Cosmin

Poli(ist local

I

asistent

S

16

Cililor Cristian loan

Polițist loca)

III

asistent

M

17

Pop Mircea Gabriel

Polițist local

III

asistent

M

18

Vacant

Polițist local

1

superior

S

19

Muntean Mărim» Aurel

1

Polițist local

III

asistent

M

20

Aldca Mocan Marcel

Polițist local

1

asistent

S

21

Oltean Cosmin Mircea

Polițist local

III

asistent

M

22

Boca Lucrefia

Polițist local

I

asistent

S

23

Moldovan Ovidiu Cristian

Polipst local

I

principal

s

24

Zah Ana

Polițist local

I

principal

s

25

Terec Lucian

Polițist local

III

asistent

M

26

Ghib Rafael Petru

1

Polițist local

I

debutant

S

27

Perșa loan

1

Polițist local

III

asistent

M

28

Mcldovan Răzvan Alin

Polițist local

I

debutant

S

z?

5

48*3

5

5.)

5

43*3

4

58

Agent de mlervcnjie pa/â ii ordine (Guard)

4

20

Inspector de specialitate

“.......

s

5

57 .

3

II

76-3

2

44

3

41 *3

5

43+3

3

41-3

4

42-3

m

5

J2O

5

48-3

4

42-3

■’

41+3

5

28+3

5

24 3

5

24 -3

5

24*3

3

41-3

4

23 - 3

24-3

5

4

58

5

24-3

2

39

1

18

5

43»3

''

4

47*3

..........

5

48-3

4

23-3

1

27

5

24+3

____

_

1

27

29

ioban Silviu Florin

i ............

30

kreschi Florica

1.31 J

Oltean Vasile 2

484.1 Biroul Ordine publicâ-zona 1

I       ÎBad-u Alexandru Gabriel

Șef birou

2       Vacant

1

Poli|ist local

1

superior

S

3       Toda V ictor

Polițist local

1

principal

S

4       Stoianovici Laurențiu Ludovic

Polițist loca!

I

asistent

S

5       Kiss Istvan Csaba

Polițist local

IU

superior

M

6

Câxăcean Radu 1 oan

1 . .

Polițist loca!

1

principal

S

Precup Victor

Polițist local

UI

asistent

M

8      | Pop Bogdan Cosmin

|

Polițist local

1

asistent

S

|9       Vacant

Polițist local

1

superior

s

10     (Vacant

Polițist local

I

asistent

s

'li      (vacant

j          -

Polipst local

UI

asistent

M

Vacant

Polițist local

I

superior

S

13     [vacant

Polițist local

I

debutant

s

Vacant

Polițist local

IU

principal

M

05

Vacant

Polițist local

UI

asistent

M

Vacant

Polipst local

I

debutant

s

17

Banga Emilia

r ■ ■ \\ ’          v? £

Polițist local

1

principal

s

484.2 Biroul Ordine publicâ-zona 11

1

Poptelecan Cristian Vasile

Șef birou

2

Purdca Mihail Cornel

1

Polipst local

I

asistent

s

3       Harco Corina

Polițist local

III

superior

M

Echer Eugen

Polițist local

1

asistent

s

tz

Inmuș Ciprian Gheorghc

..

Polițist local

UI

asistent

M

6

Vacant

Polițist local

1

superior

s

E

Todea Gheorghc

Vacant

Polițist local

I

principal

s

Polițist local

III

principal

M

L.

Vacant

Polipst local

III

asistent

M

R

Chete Emil Gabriel

Polițist local

IU

asistent

M

i"

Sabău Domide Augustin

Polipst local

UI

asistent

M

Vacant

Polițist local

I

principal

S

Vacant

Polițist local

1

asistent

S

...

Vacant

Polițist local

III

principal

M

1

Vacant

Polițist local

III

asistent

M

Inspector de specialitate

II

S

2

-38 .

22

Referent

11

M

5

Inspector de specialitate

11

41

4

II

74 - 3

s< ■

5

43 • 3

5

32’3

Ș

434 3

5

24+3   ]

5

5-,

5

48.3  ]

2

24

1

12 1

4

23

3

22-3

3

46

B

34 -1

2

24

1

18

484.3 Biroul Ordine publică-zona III

1

Rus I.eonora Loredana

Șef birou

2

Miron Lucian Mihai

Poli(ist local

3

Tomuș Ștefan Ioan

Polițist local

4

Cioază Ioan Samuel

Polițist local

5

Prunean Emil

Polițist local

6

Baciu Teodor

Polițist local

7

Cristea Grigore

Polițist local

484.4 Biroul Ordine publică-zona IV

1

Vacant

Șefbirou

2

Mureșan Manus Ioan

Polițist local

3

Roșea Grinda l .ivia

Polițist local

4

Manciu Alexandru Marian

Polițist local

5

Horea Emanoil

Polițist local

6

Brie Liviu Cornel

Polițist local

7

Pintea Dan

Polițist local

8

Vacant

Polițist local

9

Vacant

Polițist local

10

Vacant

Polițist local

n

Vacant

Polițist local

12

Vacant

Poltțist local

1.1

Munteanu Vasile

Polițist local

14

Gherman Benjamin Alin

Polițist local

15

Vacant

Polițist focal

16

Vacant

Pohpst local

17

Vacant

Polițist local

484.5

Biroult Ordine publică-zona V

1

Bura Marius Leon

Șefbirou

2

I ripon Cosma Vasile

Polițist local

3

Corobeanu Simion Andrei

Polițist local

4

Mureșan Elavia Elisabela

Polițist local

5

Crăciun Călin

Polițist local

6

Pop Alexandru

Polițist local

484.6 Biroul Ordine publică-zona VI

1

Mărgineanu Laura Maria

Șefbirou

2

-

Turc Gheorghe

Polițist loca!

3

Pop Gavril

Polițist local

4             11

74’3

ÎH

superior

M

5

32'3

!II

asistent

M

5

24-3

UI

asistent

M

3

22-3

III

asistent

M

5

24-3

24-3

ni

asistent

M

5

HI

asistent

M

5

24-3

5

11

74

I

superior

S

5

59-3

I

superior

S

4

58+3

I

asistent

s

5

43-3

III

asistent

M

4

23

III

asistent

M

5

24

III

asistent

M

5

24+3

I

superior

S

4

58

1

asistent

s

B

34

III

principal

M

2

24

III

asistent

M

1

12

III

asistent

M

1

12

III

superior

M

5

32 • 3

1

asistent

S

-

5

4J-t

1

asistent

S

B

34

III

principal

M

2

24

in

asistent

M

1

12

3

11

74-3

iii

superior

M

5

32 -3

ni

superior

M

5

32’3

ni

superior

M

*

5

32-3

i

principal

S

5

48'3

ni

asistent

M

4

23-3

5             II

74+3

1

superior

s

5

59+3

III

superior

M

5

___________________.__________________1_______________________________________

32

4

Manzat Augustin

Polipsi local

Ș

Suciu Călin Tiberiu

Polițist local

6

Ghiran loan Adrian

Polițist local

7

Vacant

Polițist local

484.7 Biroul Ordine publică-zona Vil

1

Vacant

Șefbirou

2

Vacant

Polițist local

3

Jțni Marin

Polițist local

4

Leș Comei luliu

Polițist local

5

Kun Iosif

Polițist local

6

Pop Mateiu Radu

Polițist local

7

Potor Marian

Polițist local

8

Nonica Vasile

Polițist local

9

Tâniaș loan Florin

Polițist local

10

Vacant

Polițist local

11

Vacant

Polițist local

12

Vacant

Polițist local

13

Vacant

Polițist local

485

Serviciul Control trafic rutier

1

Bereschi Mihai Dorin

Șef serviciu

2

Vacant

Polițist local

3

lișiu Viorel Radu

Polițist local

4

Pleșa Vasile

Polițist local

5

Rusu Petru Teodor

Polipst local

6

Totoreanu Valeriu Constantin

Polițist local

7

Trif Remus Ștefan

Polițist local

8

Batea Cristian

Polițist local

9

Vacant

Polipst local

10

Beudean Ion

Polipst local

11

Buculei Nicolae Florian

Polițist local

12

Chira Sebastian Alexandru

Polipst local

13

Roman Sorin Vasile

Polipst local

14

Rusu Dan

Polipst local

15

Toșa Dănuț

Polipst local

16

Popa Petru

Polițist local

17

Mureșan Rodind

Polițist local

18

Vacant

.............................<.....

Polițist local

ni

superior

M

5

32-2

i

principal

S

5

48-3

i

asistent

S

5

43 • 3

ui

■ • .

P

M

2

24

,4

ni

asistent

M

2

20

ni

superior

M

5

32*3

IU

superior

M

3

30-3

ui

superior

M

5

iii

superior

M

4

31+3

in

superior

M

5

32»3

UI

asistent

M

5

24-3

iii

asistent

M

3

22-3

i

asistent

s

B

34

ni

principal

M

2

24

ni

asistent

M

1

18

iu

asistent

M

1

12

5

tl

76-3

1

principal

S

3

46

1

asistent

S

4

42-3

1

principal

s

5

48+3

III

superior

M

32 • 3

I

principal

S

5

48-3

I

asistent

s

.. ...

5

43+3

I

principal

s

5

48’3

1

debutant

s

B

24

III

superior

M

5

32+3

I

principal

S

5 ~

48+3

III

superior

M

4

31-3

48-3

I

principal

S

5

III

... * ,, suncr or

»

M

5

32'3

I

asistent

S

5

43 +3

III

...............

superior

M

5

32 • 3

1

principal

S

•. '... .

5

48-3

1

debutant

s

B

24

19

CI iș Mircea

Polițist local

I

principal

S

20

Rus Emil

Polițist local

I

principal

s

21

bocșa Dorina Olimpia

Polițist local

1

principal

s

22

llirlca Elena

Polițist local

1

asistent

s

23

Constantin Cristian

j

Polițist local

J

asistent

s

24

Pcp Comei

Polițist local

III

asistent

M

25

Vacant

Polițist local

III

principal

M

26

Onaț Claudiu Daniel

Polinst local

III

principal

M

27

temporar vacant (Farcaș Dragoș

<areș***)

Polițist local

III

principal

M

28

Vacant

Polițist local

III

asistent

M

29

Ciinpean Călin

Polițist local

III

principal

M

30

Vacant

Polițist local

III

debutant

M

31

Vacant

i

Polițist local

111

debutant

M

32

Vacant

Polițist local

III

debutant

M

33

Vacant

Polițist local

I

debutant

S

34

-

Oltean Petru

Polițist local

111

superior

M

35

Fcșmc llie

..........................

Polițist local

I

asistent

S

36

Vacant

Polițist local

I

debutant

■ s

37

Vacant

Polițist local

1

asistent

s

38

Rotaru-Bodea loan - Claudiu

Polițist local

1

debutant

s

39

Salem Hajnal

Polițist local

III

principal

M

487

Seni ciul Pază

1

Andro Marinei loan

2

Banta Vasile

3

Sons Tibor

4

1 lerțeg Leon

5

Moldovan Bogdan Marian

6

Bere Adrian

7

Mocan Liviu

8

Corchiș loan

9

Mureșan Marius Vasile

10

Selicean Romulus Spartacus

11

Șușman Comeliu

12

Cociș Liviu

13

Rus Râul Cătălin

14

Băiețan Alexandru

15

Mocan Nicolae

5

48» 3

5

48-2

4

47*3

4

42+3

5

43+3

5

24-3

2

24

22+3

3

26-2

4

23

3

26+3 i

B

8

B

8

B

8

B

24

5

32-3

5

43+3

B

24

B

34

2

27*3

2

24

Șef serviciu

5

II

74

Referent

11

M

5

22

Referent

II

M

5

22

Referent

n

M

5

22

Portar

B

12

Portar

4

20

Paznic

5

21

Portar

5

21

Referent

ii

M

5

22

Paznic

4

20

21

Portar

5

Portar

5

21

Paznic

B

12

K

Referent

n

M

5

--

22

Paznic

16     iBaciu Teodor Pau!

1

E_!

Geaca Liviu

Abrudan Doru Gavril

19     'Bukos Ghcorghe

20      Suciu Vaier 2

■ :

Cociș Vasile

2

Grăban Ștefan

23      'piluț Gelu Daniel

g -

Rarău Răzvan Sebastian

î                           ■                                             ■                              '              ■

t -

Bric iu Sorin

î

«O

Stoica loan

!

27     iBuzea Adrian

£8

Morocoș Tudorel-Florin

& z

Vacant

Vacant

p

Vacant

48«

Biroul Juridic

I1

temporar ocupai (Pâtraș Mana Carnien***Lola Râul Flonn-nu

Șefbirou

2

Nicula Alina Alexandra

Consilier juridic

1

asistent

S

Temporar vacant (Lola Râul Flori

î-numit temp sef t

irou)

Consilier juridic

1

asistent

S

r   n

14

Coșiu Manuela

Consilier juridic

I

asistent

S

O

Maxim Iulian Vasile

Consilier juridic

1

asistent

s

Feșnic Ioana Alexandra

Consilier juridic

1

asistent

s

4X9('onipartimentul Evidență contravenții, mandate de muncă în folosul comunității

>

Temporar vacant (Lupaș Florina /

lina***)

Polipst local

I

asistent

s

*

Temporar vacant (Dolean Ioana R

odica***)

Polițist local

I

principal

s

3

Feșnic Monica

Polițist local

1

asistent

s

r

Vacant

Polițist local

III

superior

M

Vacant

Polițist local

1

principal

s

6

Sirbu Augusta Rodica

Polițist local

I

asistent

s

7

Dobocan Georgeta

n

49

Direcția Impozite și taxe locale

'1       jRâdoi Victor

Director executiv

2       iCaprar Liana Mărioara

Director executiv adjunct

491

Serviciul Constatare, impunere

și control persoane fizice

1

Cota Sorin Valeriu

r

Șef serviciu

2

Robu Viorel Cătălin

Consilier

1

superior

s

Paznic

B |             1     12

Paznic

5

2-

Referent

11

M

5

T n

Paznic

4

20    t

Paznic

5

;21

Portar

..

5

Agent de intervenite pază și ordine (Guard)

3

Agent de uiterven|ie pază $. ordine (Guard)

.. .

3

__1   19 J

Agent de interveni ie pază ți ordine (Guard)

3

r                 i                    1

I   19 J

Agent de iniei ven|i« pază <1 ordine (Guard)

5 i 1 2! .

Referent

II

M

5

22

Referent

1

M

5

__

L

19

Paznic

Paznic

k 5

21 J

Paznic

21

Paznic

5

2LI

3            11           74

39

4     .     _    .    32

2

__ . . ”

B ; _L »

n± i »

2

19. J

. 30” J

5

....

’    !               32 J

46

5

....

Inspector dc specialitate

IA

s

s L , 1 57

1

5 i " -

80 1

1

5 1 11

78

l

4           II     |     76

1

_

4 i

3

Temporar vacant (Cozea Monica

Mihaela***)

Consilier

4

Vacant

Consilier

5

Baciu Adina Delia

Consilier

6

Cuc Elena

Referent

7

Rcbu Simona

Referent

X

Indolean Angela Lăcrămioara

Referent

9

Raita Crislina

Consilier

10

Ardelean Codnița Miliacla

Consilier

11

Temporar vacant (Cuibuș Dana S

inona***)

Consilier

12

Lascăti Ioana Mihaela

Consilier

13

Luchian Elena

Consilier

14

Oros Simona Ștefania

Consilier

15

Pă'.răfanu Eleonora Cnslina

Consilier

16

Purdea Adriana Rodica

Consilier

17

Via ic Viorica

Consilier

18

Comoiu Maria

...

Consilier

19

Buga loan

Referent

20

Vacant

Inspector

21

Rădulescu Ioana Bianca

Consilier

22

Arghisan Sergiu Robert

Consilier

23

Cimpcan Daniel

Consilier

24

Vacant

Inspector

25

Vacant

......................... .....................

Inspector

26

Vacant

Referent

27

Vacant

Referent

492

Serviciul Constatare, impunere și control persoane

juridice

l

Petrovan Gabriela

Șef serviciu

2

Nicoară loan Dan

Consilier

3

Bile Liliana

Consilier

4

Rus Ovidiu Alin

Consilier

5

Rus Momea Luminița

Consilier

6

Abrudan Monica

Consilier

7

Brcbcanu Aurora

Consilier

8

Cocheci Gabriela

Inspector

9

Colcer Ramona Valentina

Inspector

10

Vacant

Inspector

>’

Vacant

Inspector

i

superior

s

3

~ 57

i

superior

s

5

59

superior

s

5

59

UI

superior

M

4

31

UI

superior

M

4

31

ni

superior

M

5

32

i

superior

S

4

58

i

superior

S

4

58

i

superior

S

4

58

i

superior

S

4

58

i

superior

S

58

i

superior

S

4

58

i

superior

s

4

58

S

5

59

î

superior

s

5

59

i

asistent

s

5

43

in

superior

M

5

32

i

asistent

s

5

43

i

principal

s

3

46

i

principal

s

4

47

i

superior

s

5

59

i

asistent

s

5

43

i

asistent

s

5

43

iii

asistent

M

5

24

iii

asistent

M

5

24

5

II

76

1

superior

S

5

59

superior

S

5

59

I

superior

s

4

58

1

superior

ș

4

58

1

superior

s

5

59

I

principal

s

5

48

I

principal

2

44

1

principal

.............."..............

3

46

1

asistent

s

5

43

1

asistent

s

..........................

5

43

12


Vacant

493 Biroul Inspecție fiscală


Vacant

Vacant

Vacant

Vacant


VacantVacant494 Serviciul Urmărire creanțe buget local

1

Cuni| Conici Horațiu

*

Crișan Lucia Rodica

g

3

Crișan Bodea Otilia

4

Lonnț Gheorghe-mutat icmpcu post

a Sv Constatare, impi

5

Vacant

S

6

Isip simona Marioara

7

Sîntejudean Maria

8

Fina Maria

9

Chișluca Traian Dumitru

10

Chiș Simona Amelia

••

11

Vacant

495

Serviciul Executare silită, creanțe buget local

1

Andneș Andreea

2

Muntean Angola Maria-muiatâiemi

cu post la Sv Constat

3

Mihu Liliana Mirela

4

Șnnonca Alin Dorel

5

Săsâran Ancuta Dclia

6

Isac Silvia-mutatâ tentp cu posi la Sv (

onslalare, impunere p

M

7

Opriș Dan

8

Pașcalău Eugenia

9

Șuba Simona

10

Partoc Ioana Alina-mutată temp cu p

>st la Sv Constatare, ii

11

l elcean Dorin Râul

12

Temporar ocupai (Mindru|-Vin|ăler Malwna*”Radu Oana Cai

15

Pop Elena Narcisa

14

Oltean Daniel Marin

15

Temporar vacant (Zamblau Iulian

Elena’**)

16

Mărginean Maria

17

Stupar Paul Sergiu


.......................

[inspector

L ’

asistent

rzr

5

43

Șef birou

5

II           74

Consilier

1

superior

s

5

59

Inspector

I

superior

s

5

59

Inspector

I

superior

s

5

59

Inspector

1

principal

s

2

44

Inspector

I

principal

s

5

44

Șef serviciu

5

11

76

Consilier

I

superior

s

5

59

Consilier

I

superior

s

5

59

persoane juridice

Consilier

I

superior

s

5

59

Consilier

I

superior

s

4

58

Consilier

I

superior

s

5

59

Consilier

I

superior

s

2

■■■

55

Consilier

l

superior

s

5

59

Consilier

I

superior

s

5

59

1 nspector

1

superior

s

5

59

v onstuvi

1

superior

s

5

59

Șef serviciu

2

II

76

impunere persoane fin ce

Consilier

1

superior

S

5

59

.......................

Consilier

1

superior

s

4

58

___

Consilier

1

superior

s

4

58

Inspector

I

superior

s

5

59

mefiaoe

Inspector

1

principal

s

5

48

.............

nun reni

111

superior

M

5

32

Consilier

1

superior

s

5

59

Insnerfor

1

principal

s

5

48

sere persoane Bria

Inspector

1

principal

s

2

44

Referent

HI

superior

M

2

28

-tnloeuitoare)

Inspector

I

asistent

s

2

39

Inspector

I

principal

s

3

46

Inspector

I

asistent

s

3

41

Inspector

I

asistent

:     S

2

39

Referent

III

superior

M

4

31

Referent

III

principal

M

2

24
*♦ posturi vacante sau temporar \acante încadrate cu detașați posturi a căror titulari sunt suspendați

DEMNITARI AI.ESI

3

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE

735

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

662

NR. TOTAL FUNC III CONTRACTUALE

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

280

9

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

271

NR. TOTAL DE FUNCȚII IN STATUL. DE FUNCȚII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

I--—                     .                                          _

NR 101 AL DE POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN (2) DIN O.U.G. NR. 63'2010 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA LEGII NR 273'2006PRIVIND FINANȚELE PUBLICE LOCALE. PRECUM SI PEN TRU STABII.IRE/X UNOR MASURI FINACIARE. CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE


i ULTERIOARE-TRANSMIS DE INSTITUȚIA PRF.FCTULU1 JUDEȚULUI CLUJ, CU ADRESA NR. 4180/2015. CU RESPECTAREA PREVEDERILOR ART XIII din O U G. nr. 2/2015


NR. TOTAL DE FUNCȚII IN INSTITU IE (APROBAT IN STATELE DE FUNCȚII: APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI


MUN. CLUJ-NAPOCA 1018. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PT. ADMINISTRAREA PARCĂRILOR DIN MUN. CLUJNAP


[SERVICIUL PUBLIC PT.ADMINISTRARE OBIECTIVE CULTURALE =21 SI CASA MUNICIPALA DE CULTURA CLUJ-NAPOCA^)-


[CONFORM O.U.G NR. 612010 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA LEGII NR. 273 2006,