Hotărârea nr. 579/2016

Hotărârea 579/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 278737.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației topo-cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Locomotivei nr. 1 și 3

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Locomotivei nr. 1 și 3 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 420173/45/12.12.2013 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației topo-cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Locomotivei nr. 1 și 3;

Reținând prevederile Ordinului nr. 634/2006, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 și ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 36 al. 1 lit. „c”, al. 5 lit „b”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. L (1) Se aprobă alipirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Locomotivei nr. 1 și nr. 3, identificate după cum urmează:

 • - imobilul compus din: teren în Locomotivei nr. 1, în suprafață de 158 mp., cu nr. topo 9298 și construcțiile: casă din piatră cu tinichea compusă din: la parter: două camere, o bucătărie și dependințe; la etaj: două camere, o bucătărie și dependințe, cu nr. topo. 9298-CI și casă din cărămidă, acoperită cu tinichea cu o cameră, o bucătărie, cu nr. topo 9298-C2, imobil înscris în C.F. nr. 280983 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - imobilul - teren în str. Locomotivei nr. 3, în suprafață de 46 mp., cu nr. topo. 9297/2, înscris în CF nr. 298166 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

(2) Prin alipirea celor două imobile se va forma un singur corp cadastral, compus din teren în str. Locomotivei nr. 1, în suprafață de 204 mp., cu nr. topo. 9298, 9297/2 și construcțiile: casă din piatră cu tinichea compusă din: Ia parter: două camere, o bucătărie și dependințe; la etaj: două camere, o bucătărie și dependințe, cu nr. topo. 9298-C1, 9297/2 - CI și casă din cărămidă, acoperită cu tinichea cu o cameră, o bucătărie, cu nr. topo 9298-C2, 9297/2 -C2, imobil care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se însușește documentația topo-cadastrală de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Locomotivei 1 și 3, întocmită de ing. cadastru Buzea Eugen-Cosmin, ce se constituie în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Președinte de ședință,

Jr.QlâhEAiase

Nr. 579 din 30 decembrie 2013 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

____________________ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 579/2013

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

»

PENTRU ALIPIRE TEREN

AMPLASAMENT:

STR. LOCOMOTIVEI, NR. 1 MUN. CLUJ - NAPOCA, JUD. CLUJ C.F. NR. 280983, NR. TOPO. 9298

C.F. NR. 298166, NR. TOPO. 9297/2

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA STR. MOȚILOR, NR. 1-3 MUN. CLUJ - NAPOCA

JUD. CLUJ

CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI

>                                                                         5


PARTEA SCRISĂ:


Fișa proiectului

1 pag.

Conținutul documentației

9                                                       I

1 pag.

Memoriul tehnic

1 pag—

Extras C.F. nr. 280983 Cluj-Napoca

2 pag,

Extras C.F. nr. 298166 Cluj-Napoca

1 pag.

Tabel de mișcare a parcelelor

1 pag.


PARTEA DESENATĂ:


■ Plan de încadrare în zonă


planșa 1


■ Plan de amplasament și delimitare a imobilului cu


propunerea de alipire


planșa 2


■ Plan de amplasament și delimitare a imobilului


1 planșe


fe            I

\\£ buzea o#


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresă imobil: Mun. Cluj-Napoca, str. Locomotivei, nr. 1, jud. Cluj.

 • 2. Beneficiarul lucrării: Consiliul local al mun. Cluj - Napoca, cu sediul în mun. Cluj - Napoca, str. Moților, nr. 1-3, jud. Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: Buzea Eugen - Cosmin, certificat de autorizare Seria CJ, Nr. 187, Categoria B, C.

 • 4. Număr lucrare: Lucrarea este înregistrată în registrul de evidență la nr./2013.

5. Obiectul lucrării: Imobilul este situat în mun. Cluj - Napoca, str. Locomotivei,

nr. 1, având ca suprafață măsurată 204 mp. Pe acest teren sunt edificate două construcții

ale căror elemente tehnico-economice~sunt prezentate în tabelul de^mâfjosr--

Nr. Crt.

Destinația

Suprafața

Nr. nivele

Observații

1

Casă

383mp

P+E

2

Casă

383mp

P

J

Terenul mai sus menționat are categoria de folosință curți-construcții.

6. Scopul lucrării: întocmirea planului de amplasament și delimitare a imobilului

pentru alipire teren.

 • 7. Amplasarea imobilului: Imobilul este situat în mun. Cluj - Napoca, str.

Locomotivei, nr. 1, între vecinii la:

 • - Nord - Petean R.,

 • - Est - Str. Locomotivei,

 • - Sud - Str. Kovari Laszlo,

 • - Vest - Proprietar particular.

 • 8. Operațiuni topo - cadastrale efectuate:

 • - Drumuire combinată cu radiere, Leica TC 407;

 • - Sistem de proiecție: Stereografic 1970; Sistem cote: Marea Neagră 1975

 • - Puncte vechi: 1 (Punct GPS), 2 (Punct GPS)

 • 9. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară: în prezent imobilul este intabulat pe mun. Cluj-Napoca, în C.F. nr. 280983 Cluj-Napoca, nr. topo. 9298, având suprafața de 158 mp și în C.F. nr. 298166 Cluj-Napoca, nr. topo. 9294/2, având suprafața de 46 mp. Conform prezentei documentații se propune alipirea imobilelor, conform

tabelului de mișcare anexat.


Noiembrie 2013

Cluj - Napoca

TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR. (MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

CAD.

TOPO.

SITUAȚIA ACTUALĂ - CONFORM C.F.

280983

Cluj-Napoca

9298

158

Teren în str. Locomotivei, nr. 1

Drept de proprietate, în favoarea:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ - NAPOCA £

*

t-

/

9298-C1

Casă din piatră cu tinichea compusă din: la parter: 2 camere, 1 bucătărie, și dependințe, la etaj: 2 camere, 1 bucătărie și dependințe.

929^C1

Casă din cărămidă, acoperită cu tinichea cu 1 cameră, 1 bucătărie.

298166

Cluj-Napoca

9297/2

46

Teren în str. Locomotivei, nr. 3

Drept de proprietate, în favoarea:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ - NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ ALIPIRE TEREN !

NOU

Cluj-Napoca

9298

9297/2

204

Teren în str. Locomotivei, nr. 1

Drept de proprietate, în favoarea:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ - NAPOCA

9298-C1

9297/2-C1

Casă din piatră cu tinichea compusă din: la parter: 2 camere, 1 bucătărie, și dependințe, la etaj: 2 camere, 1 bucătărie și dependințe.

9298-C2

9297/2-C2

Casă din cărămidă, acoperită cu tinichea cu 1 cameră, 1 bucătărie.

l$lr,ceneiB

43423 î

( Ziua

. P?

! Luna

... 1

1 AnOi

2013 i


ANCP1.


UN.’ A -fi 4 •*

W WtKnAniMWtf A>4


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul db Cadastru și Publicitate Imobiliara Cluj-Năpoca

TEREN intravilan


A. Partea I. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 280983 Comuna/bhisZWtonldpiu: Su}-Napoca Nr. CF Vechi: Nr. 6392 (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr, 6332 )
Adresa: Cluj-Napoca,. Strada Locomotivei, nr, .1

Ni-

Crt

Nr,eaaMtral

Nr.tapo prafic

SUprafeta* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top; 9298

Ofri acte: 158;

Măsurată: -

*

CONSTRUern

Nr. Xft.

NriMwțral

Adresa

Observații / Referințe

A1.1

Qtjj-tf apoca. Strada

Casă din plattii acoperită «ii «hicfiea com/sisiriln : ft> parter: 2 camera, 1 bucătărie și-dependințe, ’lauetajj t- Z camere, 1 buaȘtărte și dependiw^

A1.2

lZLΗ2S

CasStffn<ăiăn)id®>                                  1 bucătărie

C. Partea HI. (PcraTcfiessarcirti)

CARTE FUM3ARANR. 280983 ,,.... ........ .Jafe .   - ■                                        _________________Comunu/Oras/Municiptu: OuJ-Napoca

Inwriei-i privitoare insarctnl.........     ........... '                   .          j ...... oțniarvatfi ZReferinte'

W8WT..  ..

Anexa Nr. 1 Sa Partea 1

CARTE FUNCIARA NR. 220983 Comuna/Orăs/Miinicipii;; Ou^NspaȘă TEREN intravilan                                             (provenita din conversia de pe hârtiee CF Nn 6392)

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Locomotivei, nr. 1

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp) *

Observații / Referințe

Top; 9298

-

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70,

Geometria imobilului nu este disponibila io planul cadastral de carte funciara din Sistemul informatic.

Date referitoarei la teren

fir. cft

Categoria de folosința

Intra vi lan

Suprafața

<«P>

Nr. tarta

Nn parcela

fir.

topografii

Observații / Referințe

1'

CUrtf“" * consîrwtU ?

OA

ț£.f- z: :'

■ act&lSE; * Hașurată-

e>-

9298

1 .

Nr. crt

Număr

Destinația

A            fr a >

pSHaWlKȘlBt

Suprtrf.

(ma>

juridice

Observata / Referințe

AM

CÂpK w.

deloculnte

"•gfcWri

NfeSuhdfc-

Cu acte

OrSfidln plattâ-aGoperftă cu tinichea compusă din : ta parter: 2 camere, 1 bucătărie ji dependințe, le ^tajs 2 camere, 1 teA^tărfe-ți depândlnțe

■Wi

szssfez

CQJUîlJ UÎSSÎ

C. de locuințe

Oln-acte:-; ■

Nasurata:.-

Cu acte

..... rr.nw.                       .râ     -  .,    „■

Certific că prezentul ektrasttarespundelntrdtotal cu pozițiile in vigoare dfn cârtea fundară originală,

Prezentai-0rirasriexarte fijndâ^ MJ.este valabtl ta, autentificarea actator jueidtce de notarul public, iar informațiile pr^entateisunt susceptibile de orice tnodificare, în concfitHte fegH.

S-a achitat tarifai de iZDsWSM, diffiantă nr« ai3Cli^^/02rtM-20i^; țârdTti serviciul depuMcitate imobiliara cu codrii tir 231,2S1-p,        / ‘ShHt» soluțioBărit, 1WM3

Bjftaellbeirîrfl,


Referent

_____flMferfi,...

’Tteufi&Sfâițlbhț


AN'CPT

?.f, t A’T e >■ ATtnxA\ <■     •; r?l > 1 »•. r Ș?

M-if o-.n-'.Ti s >iu«(h;;im


EX t RÂS DE CAR 5E FUNCIARĂ pentru INFORMARE

Nr.cerere

74786

Ziua

13

Luna

06

Anul

2013


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

A. Partea I. (Foaie de avere) CARTE FUNCIARA NR. 298166 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

Nr. CF vechi: Nr. 7282 Cluj - Napoca

TEREN intravilan                                (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 7282 Cluj - Napoca )

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Locomotivei, nr. 3

Nr crt

Nr.cadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 9297/ 2

Din acte: 46; Măsurată: -


B. Partea II. (Foaie de proprietate)

C. Partea III. (Foaie de sarcini)


CARTE FUNCIARA NR. 298166


Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca


înscrieri privitoare la sarcini

NU SUNT


Observații / ReferințeCARTE FUNCIARA NR. 298166

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe

74786 / 13.06.2013

Act normativ nr. 213, din 17.11.1998, emis de PARLAMENT, act normativ nr. 215/23-04-2001 emis de PARLAMENTUL;

02

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al J

1

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, în administrarea

2

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexa Nr. 1 la Partea I

CARTE FUNCIARA NR. 298166

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

TEREN intravilan                                    (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 7282 Cluj - Napoca)

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Locomotivei, nr. 3     

Nr. cadastral

Suprafața măsură ta (mp) *

Obser vații / Referințe

Top:

9297/2

-

-

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Geometria imobilului nu este disponibila in planul cadastral de carte funciara din sistemul informatic.

Date referitoare Ia teren

Nr. crt

Categoria de folosința

Intra vilan.

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr.

parcela

Nr,

Topografic

Observații / Referințe

1

altele

DA

Din acte:46; Măsurată:-

-

9297/2

teren                               j

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU

iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 60 RON, chit ta nr. CJ13C21690/13-06-2013, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 231,242,valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public,


Data soluționării,

02/07/2013

Data eliberării.„

5 ML, 2013


AsisteAt-registrator,

ADRIAN ’ÎRVU - BRAICA


Referent,