Hotărârea nr. 576/2016

Hotărârea 576/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dragalina nr. 97/a, identificat prin nr. cad. 322037.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind vânzarea unor locuințe din fondul locativ de stat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind vânzarea unor locuințe din fondul locativ de stat - proiect din inițiativa primarului și a consilierului local Florin-Valentin Gliga;

Analizând Referatul nr. 419852/451/12.12.2013 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății privind vânzarea unor locuințe din fondul locativ de stat;

Reținând prevederile Legii nr. 112/1995, actualizată;

Văzând avizul comisiei tehnice mixte de specialitate pentru evaluarea și vânzarea locuințelor din fondul locative de stat, precum și cel al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea locuințelor din fondul locativ de stat, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se însușesc procesele-verbale de evaluare a locuințelor, conform Anexelor 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. La data perfectării contractului de vânzare-cumpărare, titularii contractelor de închiriere vor prezenta următoarele documente:

 • a) adeverință eliberată de asociația de proprietari/locatari sau orice document care atestă faptul că nu înregistrează restanțe rezultate din neachitarea cheltuielilor comune.

 • b) certificat fiscal eliberat de autoritatea locală privind obligațiile față de bugetul local.

 • c) declarație notarială din care să rezulte că atât titularul cât și membrii familiei sale (soț, soție, copii minori) nu au dobândit sau nu au înstrăinat o locuință proprietate personală, după data de 1 ianuarie 1990, în localitatea de domiciliu.

în cazul nedepunerii documentelor, contractul de vânzare-cumpărare nu va fi încheiat.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 576 din 30 decembrie 2013 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL 'LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-I POCA

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

LISTA LOCUINȚELOR DIN FONDUL LOCATIV DE STAT EVALUATE DE CĂTRE COMISIA TEHNICĂ MIXTĂ DE SPECIALITATE

PENTRU EVALUAREA ȘI VÂNZAREA ACESTORA ÎN BAZA LEGII NR. 112/1995

Nr. Crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

ADRESĂ

LOCUINȚĂ

DESCRIERE

IDENTIFICARE CF/ DESCRIERE CF

SUPRAFAȚĂ MĂSURATĂ mp.

PREȚIL

VALABIL LA DATA

DE 01.01.1990 (RON) CARE SE

VA ACTUALIZA POTRIVIT NORMELOR

METODOLOGICE*

VALOAREA ACTUALIZATĂ CU COEFICIENTUL AFERENT LUNII SEPTEMBRIE 2013, VALABIL PÂNĂ LA DATA l>E 31.12.2013

1

V1NTILÂ TRA1AN

1L1.E MĂCELARU

NR. 18/4

1 cameră,

1 bucătărie,

l hol,

 • 1 baie,

w.c. comun cu ap.

 • 2 și 3

CF nr. 250673-CI-U3 (prov. din conversia de pe hârtie a CF nr. 120107), nr. cadastral 250673-C1-U3;

1 cameră, 1 bucătărie,

l hol, 1 baie,

w.c. comun cu ap. 2 și 3

42,85 mp.

4,4456 RON

24.231,00 lei

2

BERE ELENA-VOICHIȚA

REPUBLICII NR. 22/1

) cameră,

l bucătărie,

1 baie,

1 pivniță

r

CF nr. 257533-CI-U5 (prov. din conversia de pe hârtie a CF nr. 125638), nr. topo 876/2/1;

1 cameră, bucătărie, baie, pivniță

64,74

7.3348RON

39.979,00 leiPreședinte comisie,

Ghcorghe Șurubaru

întocmii)

IȚotna Bocit \

mi


* Prețul de vânzare al locuințelor este cel stabilit prin procesele-verbale de evaluare la nivelul prețurilor la data de 1 ianuarie 1990, determinatjrptrivit îiormejZi metodologice și care la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare se actualizează cu coeficientul de actualizare în funcție de creșterea veniturilor salariate medii le pe economie din ultima luna a trimestrului anterior plății prețului locuinței.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-Na.. OCA

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

LISTA LOCUINȚELOR DEN FONDUL LOCATIV DE STAT EVALUATE DE CĂTRE COMISIA TEHNICĂ MIXTĂ DE SPECIALITATE

PENTRU EVALUAREA ȘI VÂNZAREA ACESTORA ÎN BAZA LEGII NR. 112/1995


Șei .Ral


■czsmNUMELE Șl PRENUMELE

ADRESĂ

LOCUINȚĂ

DESCRIERE

IDENTIFICARE CE/

DESCRIERE CF

SUPRAFAȚĂ

MĂSURATĂ

mp.

PREȚUL

VALABIL LA pATA

DE 01.01.1990 (RON) CARE

SE VA ACTUALIZA POTRIVIT NORMELOR METODOLOGICE*

VINTILĂ TRAIAN

ILIE MĂCELARI)

NR. 18/4

i cameră, 1 bucătărie,

1 hol,

1 baie,

w.c. comun cu ap. 2 și 3

CF nr. 250673-CLU3 (prov. din conversia de pe hârtie a CF nr. 120107), nr. cadastral 250673-C1-U3;

1 cameră, 1 bucătărie,

1 hol, 1 baie,

w.c. comun cu ap. 2 și 3

42,85 mp.

4,4456 RON

BERE ELENA-VOlCI-iq A

REPUBLICII NR. 22/1

1 cameră,

1 bucătărie,

1 baie,

1 pivniță

CF nr. 257533-C1-U5 (prov. din conversia de pe hârtie a CF nr. 125638), nr. topo 876/2/1;

1 cameră, bucătărie, baie, pivniță

64,74

7.3348RON

în tocmit, D(Hna Roca \

* Prețul de vânzare al locuințelor este cel stabilit prin proccsele-vcrbale de evaluare la nivelul prețurilor la data de 1 ianuarie 1990, determinat potriviLiibrmelormetodologice și care î data încheierii contractului de vânzarc-cumpărare se actualizează cu coeficientul de actualizare în funcție de creșterea veniturilor salariale medii nete pe economie din ultima luna trimestrului anterior plății prețului locuiuței.

România

Județul Cluj

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca

Nr.../?/£<.... din ..                   .. 20

PROCES-VERBAL încheiat azi................

PRIVIND EVALUAREA APARTAMENTULUI SI ANEXELOR AFERENTE

situat in Cluj-Napoca, ...AtE.'E"..................... nr.l.th..apZk. Etaj ...Eh......

înscris în c.f. nr.!&?P.feTî3cu nr.topo......................cota indiviză .'h\6.ț P■?...% teren atrib'.E’.?/.^2'


cof. normelor metodologice privind aplicarea Legii nr.112/1995, aprobate prin H.G.nr. 20 din 17 01 1996

Titular contract de închiriere ...?X.....................

Număr contract de închiriere                        Q.T7._4<m 767....................

Modul de preluare a imobilului de către Statul Român.......................

valabila la data de..............

Comisia tehnica de specialitate:

 • 1. PREȘEDINTE

 • 2. MEMBRI:


pentru 1$ =GHEORGHEȘURUBARU Florin-Valentin Gliga Csoma Botond

Claudia Anastase Ioana Sanda Borza Tarcea Dan Ștefan tuf ia Ardeuș Alina Rus Raluca Ferezan

Mihaela Mîron

Mihaela Todoruț Henț Adrian V.

Cristina Popovici Steliana Turdean Ștefania Cucereanu Cristina Vajas Mircea T. Todoran • - consilier local'.v.....

 • - director D.P.M.E.P -șef serv. Juridic

 • - șef serv. S.A.S -șef serv. S.E.P.G....

 • - șef serv. S.R.C.TP

 • - consilier...; -consilier.... -consilier...!

 • - inspector..

 • - insp

 • - consilierValoare in preturi      ian.

1990 (lei)

Coeficient de actualizare

Valoarea

Actualizată

Coeficient de

Actualizar

Valoarea

Actualizata

// Jb/3

LOCUINȚA

Su =

8'72

BOXA- PIVNIȚA

Su =

/ ‘

împrejmuire Magazie Șopron

S6

—// —

Z>o4 66T

3./ kt

TOTAL

VALOARE (Locuința si anexe) Valabila la data de............

44-<6

——*47----

244.esv.s5e

TO-Î - '2.4486 U

7

3/

VALOARE

ACTUALIZATA

Valabila la data

de.............

Valoare GARAJ..............................................................................................

Su =

România

J u dețu I CI uj                                       Anexa 3 la Hotărârea nr. 5 76/2013

Consiliul Lgcaf a! municipiului Cluj-Napoca

Nr../3.ZJ..... din          ...........20/3

PROCES-VERBAL

____________________;____î.ncheia.tazi.„:—■.    ---■ ■■■--------

PRIVIND EVALUAREA APARTAMENTULUI SI ANEXELOR AFERENTE -

situat in Cluj-Napoca,                              .....................nr.£2...ap.zA Etaj

înscris în c.f. nrZZSdH*^ cu nr.topo                  cota indiviză !?.....% teren atrib..33Z?Z7

cof. normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995, aprobate prin H.G.nr. 20 din *1701^996                                                       ' ■*     *

Titular contract de închiriere                                       ............................

Număr contract de închiriere ... 2............,.............. ..  .

Modul de preluare a imobilului de către Statul Român^6?.'?/'A..A,zk<.d6:..^/Z?.^.

Ze<JiJ/UMeA AG&'eutiv frloe

r—

Valoare in preturi     ian

1990 (lei)

Coeficient de actualizare

Valoarea

Actualizată MO. /Z Ayd

Coeficient' . de Actualizar e

Valoarea Actualizata

COCS'WOL

AP. 57.2

75Î-.57Z 80 7

1-------------

»

J ■ ' .                       . .

L&c‘-

oog

-n —

223SO^ ^3

BOXA- PIVNIȚA

Su =

-//-•

48.738. $77

împrejmuire Magazie Șopron

w

-ir -

2.027. GM

TOTAL VALOARE (Locuința si anexe) k/alabila la data de............

73773

—tf—

3 W78 £.&>?■

fyxi.

VALOARE

ACTUALIZATA

Valabila la data

de.......!

..

. i

l

Valoare GARAJ'...............

Șu = ..

valabilaladata.de..............

Comisia tehnica de specialitate: • 1. PREȘEDINTE

 • 2. MEMBRI:GHEORGHE ȘURUBARU Florin-Valentin Gliga Csoma Botond

Claudia Anastase

Ioana Sanda Borza

Tarcea Dan Ștefan lulia Ardeuș Alina Rus

Raluca Ferezan

Mihaela Miron

Mihaela Todoruț

Henț Adrian V.

Crisiina Pcpovici

Steiiana Turdean

Ștefania Cucereami

Cristina Vajas

Mircea T. Todoran


 • - viceprimar...........,...<?....................

-consilier local......7i.          ........

 • - consilier local................................

 • - consilier local.......................;.........


 • - consilier local.

 • - consilier local.

 • - director D.P.M.E.P..;

 • - șef serv. Juridic.

 • - șef serv. S.A.S

 • - șef serv. S.E.P.C.

 • - șef serv. S.R.C(£

 • - consilier.’

 • - consilier..

-consilier...

 • - inspector.

 • - inspe

-■consilier../CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-T POCA

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

LISTA LOCUINȚELOR DIN FONDUL LOCATIV DE STAT EVALUATE

DE Către’COMISIA TEHNICĂ MIXTĂ DE SPECIALITATE PENTRU EVALUAREA ȘI VÂNZAREA ACESTORA ÎN BAZA LEGII NR. 112/1995


Nr. Cri.

NUMELE Șl PRENUMELE

ADRESĂ

LOCUINȚĂ

DESCRIERE

IDENTIFICARE CF/ DESCRIERE CF

SUPRAFAȚĂ

MĂSURATĂ

mp.

PREȚÎL

VALABIL LA

DATA

DE 01.01.1990 (RON) CARE SE

VA ACTUALIZA j

POTRIVIT NORMELOR

METODOLOGICE*

VALOAREA ACTUALIZATĂ CU COEFICIENTUL AFERENT LUNII SEPTEMBRIE 2013, VALABIL PÂNĂ LA DATA DE 31.12.2013

1

V1NTILĂ TRA1AN

ILiE MĂCELARU

NR. 18/4

1 cameră, (bucătărie,

1 hol,

 • 1 baie,

w.c. comun cu ap.

 • 2 și 3

CF nr. 250673-CLU3 (prov. din conversia de pe hârtie a CF nr. 120107), nr. cadastral 250673-C1-U3;

1 cameră, 1 bucătărie,

1 hol, 1 baie,

w.c. comun cu ap. 2 și 3

42,85 mp.

4,4456 RON

24.231,00 lei

2

BERE ELENA-VO1CHIȚA

REPUBLICII NR. 22/1

1 cameră,

1 bucătărie,

1 baie,

l pivniță

r

CF nr. 257533-C1-U5 (prov. din conversia de pe hârtie a CF nr. 125638), nr. topo 876/2/1,

1 cameră, bucătărie, baie, pivniță

64,74

7.3348RON

39.979,00 lei

Președinte comisie, Ghcorghe Șurubaru


* Prețul de vânzare al lo&iințelor csle cel stabilit prin proccsele-verbale de evaluare la nivelul prețurilor la data de 1 ianuarie 1990, detenninrtțjj.otl ivit nofmejfir metodologice și care la data încheierii contractului <le vânzare-cumpărare se actualizează cu coeficientul de actualizare în funcție dc creșterea veniturilor salariate medii pe Ic pe economie din ultima luna a trimestrului anterior plății prețului locuinței.