Hotărârea nr. 574/2016

Hotărârea 574/2016 - Modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 431/2016.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită, Cantinei de ajutor social și pensiune, a imobilului cu suprafața utilă de 492,30 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 5, ap. 32

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită, Cantinei de ajutor social și pensiune, a imobilului cu suprafața utilă de 492,30 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 5, ap. 32 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 420133/453/12.12.2013 al Serviciului evidență patrimoniu și cadastru prin care se propune darea în folosință gratuită, Cantinei de ajutor social și pensiune, a imobilului cu suprafața utilă de 492,30 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 5, ap. 32;

Reținând prevederile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 36, 39 alin. 2, 45 și 124 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă darea în folosință gratuită, Cantinei de ajutor social și pensiune, a imobilului cu suprafața utilă de 492,30 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 5, ap. 32, subsol, compus din: sală de mese, trei magazii, două antree, vestiar, două bucătării, carmangeria, birou, o arhivă, trei sasuri, patru wc-uri, identificat cu nr. topo 436/1/XXXII, înscris în CF ind. nr. 255996-C1-U22, cu părți indivize comune în cotă de 18,94/100 parte, înscrise în CF col. nr. 119898, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Imobilul va fi dat în folosință gratuită în baza unui protocol de predare-primire, pe durata desfășurării activității Cantinei de ajutor social și pensiune.

Spațiul are valoarea de inventar de 133.927,23 lei.

Art, 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul

Nr. 574 din 30 decembrie 2013 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)