Hotărârea nr. 572/2016

Hotărârea 572/2016 - Aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca la constituirea Asociației Clusterul de Industrii Creative Transilvania, aprobarea actului constitutiv și a statutului asociației.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 322/2013

(relocarea unor titulari ai contractelor având ca obiect locuințe sociale)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 322/2013 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvâth Anna, Gered Imre, Ioan Pop și Lazăr Ovidiu

Chifor;

Analizând Referatul nr. 420132/451/12.12.2013, al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății privind modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 322/2013;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică art. 1 al Hotărârii nr. 322/2013, care va avea următorul conținut:

„ Art.l. Se aprobă relocarea titularei Contractului de închiriere nr. 38323/14.07.1999, doamna Lakatos Ildiko și familia compusă din patru persoane, din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca str. Traian nr. 24, în imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 65, ap. 1."

Art. n. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

•eședinte de ședință, l Jr. OlakEmea£^&


Nr. 572 din 30 decembrie 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)