Hotărârea nr. 570/2016

Hotărârea 570/2016 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 6”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind desemnarea unor consilieri locali, membri și membri supleanți în Comisia de vânzare a spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului

medical precum și în Comisia de contestație

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali, membri și membri supleanți, în Comisia de vânzare a spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, precum și în Comisia de contestație, constituite în baza O.U.G. nr. 68/2008, aprobată prin Legea nr. 192/2011 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 419896/451/12.12.2013 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune desemnarea unor consilieri locali, membri și membri supleanți în Comisia de vânzare a spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical și, respectiv, în Comisia de contestație;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă desemnarea unor consilieri locali, membri și membri supleanți, în Comisia de vânzare a spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, astfel: membri titulari:

  • 1) Borza Ioana Sanda

  • 2) Turdean Ovidiu,

Membri supleanți:

  • 1) Moisin Radu

  • 2) Stoica Doru Mugurel.

Art. 2. Se aprobă desemnarea unor consilieri locali, membri și membri supleanți, în Comisia de contestație, astfel:

Membri titulari:

  • 1) Mureșan Adrian

  • 2) Horvâth Anna,

Membri supleanți:

  • 1) Popa Irimie

  • 2) Rațiu Radu Florin.

Art. 3 - Cu data prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 299/2008.

Art. 4 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Serviciul Relații cu consiliul și administrație locală.

Nr.570 din 30 decembrie 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)