Hotărârea nr. 568/2016

Hotărârea 568/2016 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 5”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea taxei speciale de transport public local

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de transport public local -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 421233/41/13.12.2013 al Direcției economice, prin care se propune aprobarea taxei speciale de transport public local, nota de fundamentare a Regiei Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca, urmare a dezbaterii publice;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și ale Legeii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art.36 al.4 lit. A, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă instituirea taxei speciale de transport public local în procent de 6,65%, care se aplică la tariful biletului/abonamentului de călătorie, începând cu 01.01.2014.

Art.2. Se aprobă Regulamentul privind încasarea, evidența și accesarea fondurilor constituite ca urmare a instituirii taxei speciale de transport public local, pentru finanțarea achizițiilor de mijloace de transport public în Municipiul Cluj-Napoca, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Transport Public S.A. Cluj-Napoca, Direcția tehnică și Direcția economică.


Nr. 568 din 30 decembrie 2013 (Hotărârea a fost adoptată

cu 14 voturi)