Hotărârea nr. 566/2016

Hotărârea 566/2016 - Aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2016, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Anca Angela Mureșan, din partea U.S.L. și validarea mandatului de consilier local supleant al domnului Ioan Bîldea, din partea U.S.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Anca Angela Mureșan, din partea U.S.L. și validarea mandatului de consilier local supleant al domnului Ioan Bîldea, din partea U.S.L. - proiect din inițiativa primarului;

Văzând demisia doamnei Anca Angela Mureșan, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 432.587/3, în data de 23 decembrie 2013, din funcția de consilier local din partea U.S.L. în cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Luând în considerare Adresa nr. 111/23.12.2013 a Uniunii Social Liberale - Filiala Cluj, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 432.674/305, în data de 23 decembrie 2013, prin care Uniunea Social Liberală - Filiala Cluj ne comunică faptul că următorul pe lista supleanților pentru Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, la alegerile locale din 10 iunie 2012 , din partea U.S.L., este domnul Ioan Bîldea;

Analizând Referatul nr. 432.682/3/305 din 23.12.2013 al Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, prin care se propune încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Anca Angela Mureșan, din partea U.S.L. și validarea mandatului de consilier local supleant al domnului Ioan Bîldea, din partea U.S.L.;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 9 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 31 alin. 5, 32 alin. 1, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. încetează de drept mandatul de consilier local al doamnei Anca Angela Mureșan, din partea U.S.L.

Art. 2. Se validează mandatul de consilier local supleant al domnului Ioan Bîldea, din partea

U.S.L.


Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Secretarul municipiului Cluj-Napoca și Serviciul Relații cu consiliul și administrație locală.


Nr. 566 din 30 decembrie 2013 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)