Hotărârea nr. 563/2016

Hotărârea 563/2016 - Alocarea sumei de 4.000 lei de la bugetul local pe anul 2016, în vederea premierii sportivului Alexandru Bologa, medaliat cu bronz la Jocurile Paralimpice de la Rio de Janeiro – Brazilia și a antrenorilor Geanina Andreica și Tamas Gergely.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind restituirea sumei de 290.687,04 lei către S.C. FRIZERIA 3+3 S.R.L, ca urmare a constatării nulității absolute a Contractului de vânzare-cumpărare nr. 34/11.05.2005

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind restituirea sumei de 290.687,04 lei, ca urmare a constatării nulității absolute a Contractului de vânzare-cumpărare nr. 34/11.05.2005 - proiect din inițiativa consilierilor locali: Olăh Emese și Constantin Tomoș;

Analizând Referatul nr. 404759/451/02.12.2013 al Comisiei de aplicare a Legii nr. 550/2002, prin care se propune restituirea sumei de 290.687,04 lei către S.C. FRIZERIA 3+3 S.R.L, ca urmare a constatării nulității absolute a Contractului de vânzare-cumpărare nr. 34/11.05.2005;

Văzând avizul comisiilor de specialitate;

Reținând Sentința civilă nr. 774/2010, Decizia civilă nr. 274/A/2011 și Decizia nr. 1231/2013, pronunțate în dosrul nr. 5245/211/2009;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă restituirea și plata sumei de 290.687,04 lei către S.C. FRIZERIA 3+3

S.R.L., reprezentând prețul și dobânda achitată pentru spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca,

Piața Unirii nr. 13, de către S.C. FRIZERIA 3+3 S.R.L, ca urmare a constatării nulității absolute a

Contractului de vânzare-cumpărare nr. 34/11.05.2005.

(2) Suma prevăzută la alin. 1 va fi actualizată cu indicele de inflație la data achitării

efective și va fi suportată de la bugetul local.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul

municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 563 din 11 decembrie 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi)