Hotărârea nr. 562/2016

Hotărârea 562/2016 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 492/2016 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 401466/102/28.11.2013 al Serviciului Resurse umane, prin care se propun unele măsuri cu privire la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca;

Văzând Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 46293/2013 conexat cu nr. 46585/2013 privind avizul pentru stabilirea funcțiilor publice;

în urma dezbaterilor care - au avut loc și având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, art. 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Organigrama și Statul de funcții ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca, conform Anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea art. 1 din Hotărârea nr. 355/2013 (unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca).

Art. 3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Resurse umane și Direcția Economică.

Președinte de ședinț


Jr. Olâh Emesi/intrasemne; / *                          i-------

1 municipn

intrasemneaZa:

1 municipiului, i îJri Aurorcrraoșca


• iJri Auror;

/ o J /


Nr. 562 din 11 decembrie 2013 (Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi)

ROMÂNIA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

PRIMĂRIA


Anexa 2 1a Hotărârea nr. 562/2(113

STA I DE FUNCȚII NOMINAL

-APARATUL l)E SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPII IUI CLUJ-NAPOCA


Nr.

Structura

Funcția

Funcția publică

crt.

Numele, prenumele/

de

Codul

vacant, temporar vacant

demnitate

de conducere

dc execuție

publică
■ ■ ■ . .

Clasa Gradul


Nivelul studiilor


Demnitari

1 - 1

Boc lunii

Primar

94

2-2.1

Ilorvath Anna

Viceprimar

3 - 2.2

Știrubaiu Gheorgbe

Viceprimar

1

89

3 Secretar

1

Roșea Aurora Ariana

_T~  .

. municiniu

... ■ '                                   ............. i........

11»

.............'.......:........1

4

87


1.1 Cabinet primar

1

Chircă Adrian Eugen

HB||

i " \

Inspector de specialitate

IA

S

5

B

57

48

2

Vacant

.............................................................................

.....

___1 ....

Inspector dc specialitate

IA

S

3

Boc Mihaela Eugenia

______________________________________

..................

........................

Inspector de specialitate

IA

s

2

5

53

4

Temporar ocupat < Subțirică 1 igia

**(desf activ la 1

irecția Urbanism»

Inspector de specialitate

IA

s

57

2.10 Cabinet viceprimar (I)

1

Temporar ocupat (Szabo MonicaJF*

............................,

-

_

Inspector dc specialitate

11

2

Temporar ocupat (Kinizsi Zoltanjr*

*

Inspector de specialitate

IITemporar ocupat (Vinczc Ioana Maria**)

Inspector de specialitate

IA

s

1

51

Temporar ocupat (Apan Diana Andreea**)

.........." ~ '

Referent

IA

M

5

30

Temporar ocupat (1 nccu Aura * *)

Inspector dc specialitate

I

s

i

38

Huza Diatia Raluca

Inspector de specialitate

II

s

7

38

100.1 Compartimentul control intern și managementul calității


100.2 Compartiment Documente secrete

Perșa Iul ia Maria Radutu Daniel kim


5 TăutauA larmei-loXan

pal (Ogruțan Mucla Coiina**)


Șef birou

.. : ...... ...

Referent

IA

M

.

.

J'4’* ;•     ’ ;-L'- f

Referent

IA

M

.................— ' ------■---

---

Inspector

I

superior

r-

s

__

Referent

IA

M

Inspector de specialitate

II

s7

Temporar ocupat (Pădurea» Radu loan**)

102

Serviciul Resurse umane

1

Madru losif

Șef serviciu

7

Acatrinei losif

Consilier

1      superior

s

3

Ujiu Simona Mariana

Referent

III

asistent

M

4

Ciucanu Angola Maria

Consilier

1

principal

S

5

Pop Monica

Consilier

1

superior

S

6

Cozca Bogdan Claudiu

Inspector

1

principal

s

7

Dobocan Gcorgcla

8

( hisiu Alin loan

9

Vacant (Moldovan Aurelian-eliberat din funcția publica-

pensia de invaliditate)

Consilier

I

superior

s

103 Compartimentul Audiî public intern

l

..

Mureșan Habian

Auditor

I

superior

s

2

(’ojocnean Veronica

Auditor

I.

superior

s

3

Hoha Claudia Maria

Auditor

!

superior'

s

4

Vlassa Elena Teodora

Auditor

I

principal

s

104 Serviciul Strategii de informatizare

1

lelcean Marcel Sebaslian

Șef serviciu

■>

Rizzoli Candido l’loiin

3                       ••••■•

Inspector

l

superior

s

3

Temporar vacant (Rotar Grigore Laurentiu***)

Inspector

1

superior

s

4

Bojan loan Dorin

Inspector

I

superior

s

5

Pop loan

Inspector

1

superior

s

6

Burzo loan

Inspector

1

superior

s

7

Apolzan Amalia L.idia

8

Temporar ocupat (Ispas Dorina**)

105 Biroul Relații externe și investitori

1

Botezau Emilia Alina

Șef birou

2

Temporar vacant {Boc Mihaela Eiigcnia***)

Inspector

l

principal

s

3

Bucur Mihaela

Inspector

I

principal

s

4

Temporar ocupat (Belea Codruța Mihaela** |

5

1 Marc Carmen Diana

Inspector

1

principal

s

6

Tiușan Alina Maria

301 Serviciul Autoritate tutelară, arhivă

1

Moldovan Gabriela

Șef serviciu

2

t emporar vacant (Bucerzan Slane i***)

Inspector

1

superior

s

3

Runcan Daniela

Consilier

I

superior

s

4

Pop Liana Roxana

Consilier

1

superior

s

Inspector de specialitate

1

36

5

II

76

5

59

3

■>n

3

46

3

57

1

. 42

Inspector de specialitate

IA

s

5

57

Inspector de specialitate

II

s

2

.W

5

59

5

64

5

64

4

63

-

45

5

11

76

3

5?

1

55

4

58

4

58

5

59

Inspector de specialitate

II

s

38

Inspector de specialitate

II

S

1

36

3

11          74

1

42

2

’    44

Inspector de specialitate

II

S

l

36

2

* 44

Inspector de specialitate

li

S

B

33

5           II           76

4                    58

5                  59

5                    59

L

Deac Argentina

Inspector

I

superior

6

1 loza Ramona Dana

Inspector

1

principal

7

Temporar ocupai (|op Andreea \lonica**-desf acu

itatea la D. Economici)

8

Rusii Susana

9

Ploscar Adriana

10

Tosa l.ugenia Mărioara

11

Cioplea Viioncula

12

Rardasan Ioana Mihaela

303

Serviciul Juridic-contencios

1

Rus Aurelia Alina

Șefserviciu

2

Irit" Alexandrina (iianina

Consilier juridic

1

superior

3

Ghennan Nicoleta Sorina

Consilier juridic

I

asistent

4

llieș Manuela

Consilier juridic

1

principal

5

(îavrisan Ioana Cristina

Consilier juridic

1

principal

6

l’etca l.ilioara

Referent

III

superior

7

Dan Gahriela Teodora

Consilier juridic

I

superior

8

l.âpușan Lucia Roxana

Consilier juridic

1

asistent

9

Muntean Adriana

Consilier juridic

I

superior

10

Szeker Marius Adrian

Consilier juridic

1

principal

II

Șimonca Daniela 1 jnanuela

Consilier juridic

1

superior

12

Zagura Aurel

Consilier juridic

1

superior

o

t emporar vacant (Talar Gyongyi

liva***)

Consilier juridic

I

asistent

14

1 icalft Georgia Cornelia Violeta

Consilier juridic

I

superior

15

Vacant

Inspector

I

asistent

16

Pop Adina Ixaterina

Consilier juridic

I

principal

304 Serviciul Revendicări, fond funciar și registru agricol

1

Candrea Cosmina

Șef serviciu

2

Pop Mia

Consilier

1

superior

3

Rus Dorinei

Consilier

1

superior

4

Pop Liana

Inspector

I

superior

5

Rusu Sorin Radu

Inspector

1

superior

6

Fi lip Mariana

...

..................

Referent

III

superior

7

Bogdan Mirabela Fuinnia

Inspector

I

principal

8

Deac Nieoleta

Inspector

1

principal

9

Temporar ocupat (Pop Alexandra

Dana*** înlocuite

r-Rus Pan Aurelian)

Inspector

I

principal

10

Cosma Violeta

Inspector

I

asistent

‘1

Macavei Violeta

Inspector

I

asistent

12

Zsejki Marehis Aurora

Consilier juridic

I

principal

s

4

S

3

Referent

IA

M

5

Inspector de specialitate

1

S

5

Inspector de specialitate

1

s

1 ",

Arhivar

M

5

l.egător manual (Muncitor calificat)

1

5

---—V... .

Inspector de specialitate

11


58 -j

46

* -------------- I

30

P 47

I

45


24

3876

57

>7

41

44

32

59

39

 • 57

44

 • 58

57

39

57

39

4413

Sicoe Cristian Virgil

14

1 etnporar vacant (Glieti Gradin**

»)

15

Sipos Murcșan Antonia Vandana

16

1 lokiis I liana Cristina

17

Vacant

18

Temporar ocupat (Pop Lavinia 1 icinia Sidonia**)

19

Tlișa Snnion

Consilier

I

superior

s

20

Mogoș Rochea Lansa Lucia

304.1

('ompartiment Revendicări

1

Rațm Ovidm

Inspector

1

superior

s

■)

Andro Maria

Consilier

I :

superior

s

3

Giurgiu Liliana

Inspector

I

superior

s

4

Audreșan Mihacla Mana

Inspector

1

superior

s

305 Serviciul Relații cu consiliul și administrație localii

1

Bobină Dumitru

Șef serviciu

2

Per șa Ana Maria

3

Pușcaș loan Râul

Inspector

1

principal

s

4

Buze 1 idia

Referent

III

superior

M

5

Crisan Norica

6

Popovici Septimiu Ciprian

--

7

Temporar ocupat (Poptelccan Mc<

la Diana”)

8

In mus l.orciUna l.iliana-Postul este muta

i lemp la Sv Constat:

-c, impune»;.- control pws tizii,

Inspector

1

superior

s

9

Gîrda Titiana

Inspector

I

superior

s

10

Mateș Lucia Aurica

31 Direcția de Evidență a persoanelor

-

Runcan Traian

Director executiv

■flHHlK

311

Serviciul de evidenta a persoanelor

1

Temporar ocupat (Bogdan Deliu (

laudia*)

Scf serviciu

2

Temporar ocupa! (Rotunjanu Mar

net*)

Inspector

1

superior

s

3

Temporar ocupat (Baciu Simona*

......... .......................

Referent

III

superior

M

4

Temporar ocupat (Brandusan Roi

ica*l

Referent

III

superior

M

5

Temporar ocupat (Curtean Mana*

)

t---—j——— .....——-

6

Pop Ana Maria

Consilier

I

superior

S

7

Temporar ocupai (Ureche Lucia*'

8

I emporar ocupat (Viman Cristina

f)

Referent

III

superior

M

9

Temporar ocupat (Skorka Martori

Romulus*)

Consilier

1

superior

S

10

Temporar ocupat (Dragu Cristina

Adriana*)

Inspector de specialitate

1

s

*1

43

Inspector de specialitate

II

s

1

36

Inspector de specialitate

II

s

38

Inspector de specialitate

II

s

•>

38

Referent

IA

M

5

30

Inspector de specialitate

IA

S

5

57

...

5

59

Inspector de specialitate

11

S

38

2

55

......

5

59

5

59

■>

55

_

5

II

76

Referent

II

M

n

IX

1

42

5

32

Inspector de specialitate

II

S

4

41

Inspector de specialitate

IA

S

•>

53

Inspector de specialitate

II

s

■>

3X

3

57

5

59

Operator xerox(Muncilor calificat)

1

5

24

L

-

5

II

80

5

5

5

5

Referent

IA

M

5

4

■ 1

Referent

IA

M

5

5

4

Inspector de specialitate

I

s

L


"6

59

32

32

30

58

30

32

58


l I      temporar ocupai (Popiean Simona Ci cor

?,ianu*)***(inlociulor

Temutei Ioana Nicoteuu

12

Uicaciu Maria

Inspector

I

superior

s

13

Temporar ocupat (l’avelia Claudii

Marius*)

Referent

in

superior

M

14

Vacant

Referent

ni

Superior

M

15

Vacant

Referent

nr

superior

M

16

17

Temporar ocupat ( l unca 1 ivia Roizalia*)

Dascălii Eleonora Ovidia

*

Consilier

i

superior

S

18

Rotunjanu Mihaela Bianca

Inspector

i

principal

S

 • 19

 • 20

Turcit Andrei llora|iu

Referent

iii

superior

M

Vacant

Referent

iii

superior

M

21

Sabău Ovidiu Toader

22

Temporar ocupai (lloza Cristina Nlâdălina*’)

23

Temporar ocupat (Cadar T'lorica*

313 Serviciul Stare civila

1

2

Munthiu Maria

Maniu Gabriela Elena

Sef serviciu

Inspector

i

superior

S

 • 3

 • 4

Nica Ioana Elena

Blaga Viorica Rodica

Inspector

i

principal

S

Inspector

i

principal

s

5

Ognean 1 umimta Adriana

Inspector

i

principal

s

6

Matei Dorina Jana

Inspector

i

principal

s

7

Mircca Diana ('laudia

Inspector

i

principal

s

8

Bogdan llajnal

Inspector

i

superior

s

9

Macavei Ofelia llena

Inspector

i

superior

s

10

Man Ana

Inspector

i

superior

s

11

Pascu Carmen

Inspector

î

superior

s

12

13

Babjuc Razvan Ciprian

Temporar vacant (Ignat Dana Mii

aela***)

Consilier

i

principal

s

Inspector

i

principal

s

14

Roșea Daniela Mariana

Inspector

i

superior

s

 • 15

 • 16

Pop Ioana Mihaela

Zahan C laud ia

Inspector

i

principal

s

Inspector

i

principal

s

Parcalab Ovidiu loan

Inspector

i

asistent

s

i*

(ihennan Anca Mirabela

 • 19

 • 20

Temporar ocupat (Puian Camelia*

Keiesdy Beata Erzsebet

♦♦-înlocuitoare Ik

van Ileana)

Inspector

i

superior

s

41 Direcția Economică

-

Moigrădan Olimpia

Director executiv

411 Serviciul Financiar

Inspector de specialitate

1

s

2

43

.. . . . . .

3

57

4

31

5

32

32

5

Referent

IA

M

30

s

59

2

44

28

2

5                    *2

Arhivar

M:G

1

20

Referent

11

M

5

Inspector de specialitate

1

s

B

38

5             II

76

5

.   ‘59

3

16

3

, 46

4

47

5

48

..................

5

48

4

58

5

59

5

59

5      .               59

2

44

2

44

3

57

3

46

4

47

2

39

Inspector de specialitate

11

s

B

33

Inspector de specialitate

II

s

B

33

3                    57

]II           80


1

Bogdan loan

Șef serviciu

2

Fărcaș Rainona Adela

Inspector

1

superior

s

3

1 lirișcău Elena

Inspector

I

superior

s

4

Mercian Alexandra Codruta

5

Murcșan 1 uinimța Rodica

Inspector

1

asistent

s

6

PopCristina Nicoleta

Inspector

I

superior

s

7

(satlos Adela I.iana

Inspector

1

asistent

s

8

Sabău Veronica

inspector

I

asistent

s

9

lempoiai ocupat (Moigrâdan Georgiana Andreea**- la

v public administrare obiec

ive culturale (Popa Marinela Gco

geta’*-

lesfactiv la Sv

Stare civilă))

10

Dor dai Lucia

Referent

III

superior

M

11

Abrudan l .ia Elena

Inspector

1

asistent

S

12

('impian Dorina

Inspector

I

asistent

S

13

liannath Rodica

Inspector

1

superior

s

14

llărăstășan Silvia Angola

Inspector

I

asistent

s

15

Klein l.idia Dorina

Inspector

I

asistent

S

16

Meieu|ă Mariana 1 loriana

Referent

III

superior

M

17

Salăjan Felicia Anișoara

Inspector

I

superior

s

18

Moldovan Maria

Referent

III

superior

M

19

Irimie Dorina

Referent

III

superior

M

20

('oștea Raveca

Inspector

I

asistent

S

21

Rus Magdalena ('orina

Inspector

I

asistent

S

22

Marcus Sanda

Inspector

1

asistent

s

23

1 .obonț Mat ia

Inspector

1

asistent

s

 • 24

 • 25

llieș Alexandru

Referent

111

superior

M

(’oia Sorin Valeriu

_

Consilier

1

superior

' S/

412

Serviciul Contabilitate

!

l’etrice Dorina

Șef serviciu

2

Vacant

Consilier

1

superior

S

3

Pop Bogdan Mihai

Inspector

1

superior

s

4

t emporar ocupat (Mariș Momea .

tngelica***( Rusii

Ana-inlocuitoarel)

Inspector

I

principal

s

5

Bărăian Ana

Inspector

l

asistent

s

6

Punica Liana Viorica

Inspector

I

asistent

s

7

Panfîloiu Măritiș

Inspector

I

superior

s

8

Stanciu Maria Camelia

Inspector

I

superior

s

413 Serviciul Rate, chirii, tarife și prețuri

1

l odortH Mihaela Adela

Șef serviciu

•>

1 aripii Vasilc

Consilier

1

superior

s

*

5

5, '

5

59

Inspector specialitate

I

s

3

43

5

43

3

S7 1

4

42

41

Inspector de specialitate

1

s

1

41

5

5

43

5

43

5

59

5

43

5

43

5

32

5

5

5

p

3

41

5

43

3

4!

5

43

5

31

3

57

n

76

5

59

4

58

3

46

5

43

5

43

3

5"

4

. 583

Aris Viorica

Inspector

I

asistent

S

i

Dîrjan Monica

Inspector

1

principal

S

5

1 ludrca Monica Tal ia na

Referent

III

superior

M

6

llca 1 lena

Inspector

1

asistent

S

7

Dâncan Viorica Valentina

Inspector

1

asistent

s

8

Pop 1 luciana Raraschiva

Inspector

1

principal

s

9

Slabâi Adela Raluca

Inspector

1

asistent

s

10

Tirnăcop Daniela

Inspector

1

superior

s

11

Mureșan Dina

Inspector

I

superior

s

12

lljlaki Angela Adriana

Inspector

l

asistent

s

414 Serviciul Buget și execuție bugetară

1

Mădăraș Ștefania Juliela

Șef serviciu

2

('salari Daniela Ileana

Inspector

1

superior

s

3

Onița Violeta Sofia

Inspector

I

superior

s

4

Boia Dac ia na Maria

Inspector

I

superior

s

5

Pctnile Nicoleta Viorica

Inspector

1

superior

s

6

Martin N icnii na Mariana

Inspector

I

superior

s

7

Matiș Simona Gabiicla

*

Inspector

I

principal

s

8

Tempoiar ocupat (Vitcă Adriana 1

mela***(Pni Dan

cla Aurora**-desf activ 1

t CIC))

9

Rus 1 oredana

' ■ * . • - ■ ■ ’

42 Direcția Generală de Comunicare, relații publice și turism

1

42.1

Vacant

Director general

.......:....... z

zzz

Direcția Evenimente publice și informare cetăței

i

1

(împean Ov idiu Vasilc

2

Fonia ( alin Vasilc

422 Serviciul Evenimente publice

Tempoiar ocupat (Miclăuș 1 iana***(X1acovei Vasil

: Dan‘*-protnovat temp t

det rle la Central Bugetar adtni

listrare

:rese)))

Temporar ocupat (Kalona Andree

a**)

Vacant

la Liliana***Mcs

Cecalasan Virgil Călin

lemporar vacant (Mureșan Mânu

troj Delia-inlocuitoare)

Temporal ocupat (Fărăgău Vasile

Ni col ac**»

l’cter Pal

Boțoc Pavel Marin

Mocan losif

l emporar ocupat (Rașca Ana**)

Temporar ocupat (Moldovan Alexandru Ovidiu**)

4 25 Serviciul Centrul de informare pentru cetățeni

.3

41

5

48

5

32

5

43

4

42

4

47

3

'    41

4

58

5

• 59

5

43

II

5

4

4

3

5

i

Inspector de specialitate

1

s

■>

Arhivar

M;G

2

Director

Director adjunct

Șef serviciu

.............~lp-

Inspector de specialitate

IA

S

2

Inspector de specialitate

1

s

1

Inspector de specialitate

1

s

2

Inspector de specialitate

IA

s

2

Referent

1

M

1

Rreferent

1

M

■>

R referent

1

M

5

Referent

1

M

5

Inspector de specialitate

IA

s

Inspector de specialitate

IA

s

•)

1

Mureșan Oana Mana Victoria

■>

Biișipa Felicia Maria

3

Sacinaruan hiena

4

1 arcasiu Maria

5

Cenan Pompilia

6

1 cmporar vacant (Cabulea Lucia*

**)

7

Moldova» 1 arisa Maria

8

Temporar vacant (Rus Teodora G

ibricla***)

9

t emporar ocupat (Haiduc Ovidiu1

IO

Andrașan Andrada Nicoleta

1 1

Temporar ocupat (Cuibuș Adina

odru|a ♦♦♦Fmta

vlsdalina-inlocuitoare)

12

Cioban Silviu Fiorin

13

Motrici Anca Ioana

14

Moklovan Ioana Camelia

15

Temporar ocupat (Petrean Alexandra Mana**)

16

temporar ocupat (Coroian Ana N

aria**)

17

Temporar ocupat (Cimpean Alin (

iheorgliițâ**)

18

Meșter (iaht icla Ana

19

Temporar ocupat (Cioban (ristin;

l.iliana**)

20

1 emporar ocupat (Pop Roxana**)

421

Serviciul Relații comunitare și turism

1

Cimpean Manuela Mirela

Sef serviciu

2

Temporar ocupat (('ora Ovidiu Sc.

bastian**)

3

1 azin Marius ('ristin

4

Tempoiar ocupat (Pctrtiș Simona

\ndreea’*)

5

Temporar ocupat (Peter llunor**]

6

Oprea Marius Daniel

Inspector

1

principal

7

llann Karin llisabeta

Inspector

1

principal

8

Vacant

9

Badiu Alexandru Gabriel

Inspector

I

principal

10

Temporar ocupat i Macovei Vasili

Dan* *-desf activ

la B.Evenimntc publicc-ț

romovat ternp Sef birou evenit

tente pt.

blice)

423

Serviciul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte

1

Răulea Adrian Nlicolae

Sef serviciu

2

Din nea Tilda Speranța

*

Consilier-tnanager de proiect

1

superior

3

Nicosclii Mirela Adriana

Consilier-manager de proiect

1

superior

4

Revesz Bogdan Alexandru

Consilier-manager de proiect

I

principal

5

Szabo Tamas

6

temporar ocupat (Buda Florin loi

ut**-del de la Sci

v Administrare parcați)

7

1 azarica Ana Maria

. . . ■          '-Ț'

Șef serviciu

■>

11

74

Inspector de specialitate

1

s

s

'47

Referent

IA

M

5

30

Curier (Muncitor recalificat)

5

2I

Inspector de specialitate

II

s

.3

40

Inspector de specialitate

II

s

38

Inspector de specialitate

I

s

4

46

Inspector de specialitate

11

s

1

36

Inspector de specialitate

II

s

5

3.3

Inspector de specialitate

1

s

•>

43

Inspector de specialitate

11

s

38

Inspector de specialitate

II

s

1

38

Referent

IA

M

3

28

Inspector de specialitate

1

s

4

46

Referent

II

M

B

1.3

Inspector de specialitate

IA

S

53

Referent

I

M

B

17

Referent

I

M

5

26

Referent

II

M

B

13

Referent

11

M

»

1.3

-—..

...

5

II

?6

Inspector de specialitate

11

s

1

36

Inspector de specialitate

II

s

38

Inspector de specialitate

II

s

2

• 38

Inspector de specialitate

IA

s

5

-

39

s

1

- ■

s

5

48

Inspector de specialitate

II ■

s

B

33

s

2

44

Inspector de specialitate

li

s

B

24

1             II            76

s

4                    58

s

3

5?

s

2                  44

.......

Consilier-inanager de proiect

11

s

5

J8

5?

Consilier-manager de proiect

IA

s

Consilicr-manager de proiect

11

S

■>

38

x

Trombitaș Eniko

9

Sacahș Codnița

10

424

Antal Ana Maria

Biroul învățământ, cultură, culte, sport și societate

1

2

l-ilipaș Cristofor loan

Șef bit ou

lonescu Ștefan

Consilier

I

superior

3

Rămniceanu Torsin Ioana Camelie

Inspector

1

superior

l

| cne loan Vasile

Inspector

I

superior

5

Temporar vacant (Buia Andrei **

►)

Inspector

I

principal

6

Bondar Voichila

Inspector

1

superior

43

Direcția l rbanism

1

Vacant

Arhitect Șef

2

Ciuban Elena ('urina

1........ ’......" " ' '

Director executiv

■ ■ ' ' ' x

431

1

Serviciul Urbanism

Spiroiu Sanda

Șef serviciu

2

3

Bartha l'risiina Vasilica

Inspector

1

superior

Neagotâ Ana

Consilier

I

superior

4

Stanciu Mihaela Ioana

Consilier

I

superior

5

Măgurean Ciptian

Inspector

1

superior

6

t emporar ocupat (l.oloș Momea (

■|audia****Bivola

ru Dorin-inlocuitor)

Inspector

I

superior

7

Criste Maria Pelicia

man***)

8

Temporar vacant (l euca Sabin R<

Inspector

I

principal

9

Kudor Maria

Inspector

1

superior

10

l empurar ocupat (Giurgiu Paula I

>iana**J itnona**)

11

Temporar ocupat (Horea Adina l<

12

432

1

temporar ocupat (Pop Dan Alexa

»dni**)

Serviciul Autorizări construcții

Rușescu Raniona

Șef serviciu

2

3

Popa Sorina Sitnona

Onețiu Geta Cornelia

Consilier

1

superior

Consilier

I

superior

4

Stoia Daniela

Inspector

I

superior

5

Macea l.iviu Constantin

Consilier

I

superior

6

llodrea Doina Maria

Inspector

l

superior

7

Zai Elisabela

Inspector

1

principal

8

Rusii Adriana Mona

Referent de specialitate

II

superior

9

Dușmanu Dana lama

Inspector

I

superior

10

11

Bardoș Maria

Referent

III

superior

Șerban Marius

Referent de specialitate

II

superior

12

Pop Daniela

Inspector

I

asistent

Consilier-inanagcr de proiect

IA

S

Consilier-inanager de proiect

11

s

Referent

1

M5               11

s

5

s

4

4

s

s

3

s

__

34

II       j ?r>

s

4

58

s

5

59

s

5

.59

5

59

s

3

57

Inspector de specialitate

II

s

3

40

s

3

4b

s

2

55

Inspector de specialitate

II

s

B

33

Inspector de specialitate

II

s

2

38

Inspector de specialitate

1

s

1

41

5

II

5

s

5

s

5

s

5

s

5

s

4

SSD

 • 3

 • 4

S

M

5

5

SSD

S

--:i------

__

5


■?6

5‘>

50

59

59

59

4?

46

58

n

48


13

Mic Viorica

Inspector

1

superior

S

14

Temporar ocupat (Cioban Vasile (

'ălin* *-desf aci v 1

a B. Mass-mcdia)

433

Compartiment Strategii urbane

1

1 ripon Doina

Consilier

1

superior

S

2

Buliga Ion

Consilier

1

superior

S

3

(ipcigan Simona Mat ia

Consilier

I

superior

S

4

Adridan Adina Laura

Inspector

l

principal

S

5

Vasiu 1 lorica

Consilier

I

superior

s

6

l'ilip Camelia

Referent

III

superior

M

44

Direcția Tehnică

1

Poruțiu Virgil

Director executiv

441

Serviciul Administrare căi publice

1

('ora Gabricla Metania l ucia

Șef serviciu

2

FaurCrisan Ruxandra luliana

Consilier

1

superior

S

3

Guizău Dotei Aurel

Consilier

1

superior

s

4

Neag Raducu Sorin

Consilier

1

■ superior'

s

5

Socaciu Irina

Consilier

f

superior

s

6

Socaciu Mircea l’liadc Ștefan

Consilier

I

superior

s

7

Stanciu Adriana

Consilier

1

superior

s

8

fanta Simian Gavril

443

Serviciul Administrare cimitire

domeniul public

1

Rai Au Camelia Rodica

Șef serviciu

2

Avram Irina Maria

Consilier

1

superior

s

3

Coama Steluța

Inspector

I

superior

s

4

Țion Marius lacob

*

Inspector

1

superior

s

5

l’op Marius

Inspector

1

principal

s

6

Lupaș Vasile

7

( osie Roza

8

('apotă Traian

443 Serviciul Tehnic reparații imobile, monitorizare servicii comunitare de utilități publice

1

Măgutean .Adriana l ucia

Șef serviciu

2

Moldovan Alexandru

Consilier

I

superior

s

3

Vlașin Dorel

Inspector

I

superior

s

4

l.oloș Alexandru Romi

C onsilier

1

. superior

s

5

(’oroș Mauus I nul

Inspector

I

superior

s

6

Lupaș Sorin Vasile

Inspector

I

superior

s

7

Temporar vacant (Șimon Mihaela

Dana***)

Inspector

1

principal

s

8

Capotă Mariana

Inspector

I

superior

s

9

- -

Berindcan Mi re la Lansa

Inspector

1

principal

s

*

59

Inspector de specialitate

11

s

■J

16

5

n

,6

5

•   59

5

59

4

’ 58

5

59

5

59

5

59

Inspector de specialitate

IA

S

2

5.1

7

II

76

4

58

5

59

4

58

.1

46

Lăcătuș mecanic (Muncitor calificat)

1

5

24

Casier

II

5

71

Referent

IA

M

5

.10

5

II

76

5

59

5

59

5

59

4

58

5

59

3

46

5

59

46

10

Gheoghiade Gheorghe

Consilier

II

Panea I iana

Consilier

12

Popescu Ioana Elena

..............

Consilier

1.1

llișiu llaviu Mihai

Inspector

14

Budai Reka Agota

Inspector

 • 15

 • 16

Popa loan Bogdan

Cocis Marcela Daniela

Inspector

inspector

17

Moraru Ella I.iliana

Referent de specialitate

18

 • 19

 • 20

Mureșan Ileana l ucia

Inspector

Cadar Ileana

Nicoara Ana

Inspector

Consilier

444 Serviciul Spații verzi, monumente istorice, ecologie urbană

1      Moldovan Vasilc

Șef serviciu

2     Olar Beniamin

Consilier

3      Boian I.iliana Anica

Inspector

4     Ceteai) Bogdan Constantin

Inspector

5     I'lorescu Sanda Maria

Inspector

6     Ciocan Claudia-l.aura

Consilier

7      lomoroga 1 iona Cezara

Referent de specialitate

8     Chiș Siniona Amelia

Inspector

9     I.ucaciu Ștefan Marcel Doni

Consilier

10    Tnlan Lupșor Viorel

Consilier

445 Serviciul Investiții

2

l lent Liana

Șef serviciu

Cosma Voicliița

Inspector

 • 3     Rusu Carmen Dana

 • 4     Pop Maria

Inspector

Referent de specialitate

 • 5     Maior Rodica

 • 6     Reiegan Rodica Corina

-...........................—...................

Inspector

Inspector

7     Roșii Cannen

Consilier

8

losip Maria 1 ucia

Consilier

9

Bucur Ioana

Inspector

10

11

temporar ocupai (1 upu Olga Diai

Pop Tilus

a***(Mureșan Vi

orica-inlocuitoerej)

Inspector

Referent de specialitate

446

Serviciul Siguranța circulației urbane, rețele edilitare $i transport local

1

Mărincean Mircla

Șef serviciu      |

2

Avram ('amelia

(Consilier

3

Vamoș Comei 1 iaian

(Consilier

4

Grosz Rodica

(Consilier80


1

superior

s

5

59

1

superior

s

5

$9

1

superior

s

5

5‘)

I

superior

s

4

- - - -]

58

1

superior

s

5

59

I

principul

s

2

44

1

principal

s

5

48

n

superior

ssp

5

48

i

superior

s

5

59

i

asistent

s

4

42

i

superior

s

5

59

5

II

76

I

superior

S

5

59

I

superior

S

4

58

l

superior

s

4

58

I

superior

s

4

58

I

șuperior

s

4

58

II

superior

SSD

48

I

superior

S

4

58

superior

s

5

59

1

superior

s

5

59

5

II

1

h s"PCTior

s

5

superior

s

»

superior

SSD

5

*

superior

S

3

î

asistent

S

I

superior

s

4

1

superior

s

5

1

superior

s

4

I

principal

s

3

11

superior

SSD

5

//

5

Chinciușan Dartus Cristian

Consilier

I

superior

s

6

Vicas Emilia

Inspector

1

asistent

s

7

Gliile Maria

Consilier

1

superior

s

8

Boian Claudia

Consilier

1

superior

s

9

Rus Xlaria

10

Vacant

11

Temporar ocupat (Rusii kinuț**)

12

Lazar Monica Eugenia

Inspector

I

asistent

s

Pop Angola Daniela

Inspector

I

asistent

s

448

Biroul Achizi|ii publice

1

Lupca Lucia

.........................................

Șefbirou

2

Gabor R a mo na

Inspector

I

principal

s

3

Crăciun Gheorghe lacob

Referent

III

superior

M

4

Temporar ocupat ( l oilea Gabriela

“)

5

Temporal ocupat (1 a/ăr Cosimn 1

ugen**)

6

Dranca Daniel Gavril

449

1

Serviciul Administrare hale și piețe

Temporar ocupat l ’ M iele George I

manuel-nuinit ten

p>

2

Prunean loan

* ■

3

Pop Nicolae

4

l odor Viorel

5

Cozea Elena

6

Ionii Ovidiu Ștefan

2

Temporar ocupat (Bozga Vasile**)

8

Temporar ocupai (l-arcaș Alexand

»• ’)

9

temporar ocupat (Moldovan Eugen Danielde**)

10

Prodan Istvan Mircea

11

Prodan Emanuel Călin

12

Cristea Sever Septimiu

13

Temporar ocupat (Dondoti Anuța

*)

14

Temporar ocupat (Petrovan Elena

’*)

15

Temporar ocupat (Prodan Erika**

)

16

Temporar ocupat (Kolbay Rodica

limilia**)

...............................

...........

17

Temporar ocupat (Pop Vasile**)

44.10

Compartimentul pentru monitorizarea managementului regiilor autonome

1

Temporar ocupat (Coroian Alexai

dru**)

_______________

1

45

Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății

1

Ardcuș lulta Ionela

Director executiv

451

Serviciul Administrare spații, terenuri

4

58

5                    43

5                    59

5

59

Inspector de specialitate

IA

s

5

•   *5?

Referent

11

M

B

13

Inspector de specialitate

I)

S

4

-41

5

43

3

41

 • 2          11          74

 • 3                    46

5                    32

B     ’              33

5            .         42

Inspector de specialitate

11

s

Inspector de specialitate

11

s

Inspector de specialitate

1

s

2                    43

Șef serviciu

1

11

74

Administrator

1

M

5

24

Administrator

1

M

5

24

Administrator

1

M

5

24

1

Administrator

1

M

5

24

Administrator

1

M

3

24

Administrator

I

M

5

24

Lăcătuș mecanic (Muncitor calificat)

1

5

24

Lăcătuș mecanic (Muncitor calificat)

1

5

24

îngrijitor clădiri

1

5

24

Lăcătuș mecanic (Muncitor calificat)

II

.s

îngrijitor clădiri

I

->

10

îngrijitor clădiri

l

B

5-

îngrijitor clădiri

1

B

5

.......

îngrijitor clădiri

1

B

5

îngrijitor clădiri

I

13

5

îngrijitor clădiri

I

B

5

1

Inspector de specialitate

!A

s

i .:ji

o

rj

4

B

-

l'erezan Raluca Bogdana

Șef serviciu

2

Marinei) ș l-'lorica

Inspector

l

superior

s

3

Mirau Adriana Roxana

Inspector

I

superior

s

>1

Miș Ramona Mirela

Inspector

1

superior

s

5

Boșca l ucia Mariana

Referent

III

superior

M

6

Nicoarâ Monica

Inspector

1

superior

S

7

Petrea Murinda Crisiina

Referent de specialitate

11

superior

ssn

8

Petric Aurelia Rodica

Inspector

1

superior

s

9

Gabur Carmen Ileana

Referent

III

superior

M

10

Suciu Mariana

Inspector

1

asistent

S

11

Dinu|A Adrian

Inspector

I

principal

S

12

lușan Einipi

Consilier

I

superior

s

1.1

Plosear Mariana Crisiina

Inspector

1

superior

s

14

Temporar ocupai (Perșa Alexand

ina*** Ciobolca 1

liltaela Laura-lnlocuitoat

s. desf activ la Sv Juridic)

15

Bogdan Dorin

Inspector

1      superior

s

16

Gârbovan Radu Ioachim

Consilier

I      superior

s

17

Miron Cornelia

Consilier

I      superior

s

18

Zcicu Camelia Marlcna

Inspector

1

asistent

s

19

Boca Doina Mai ia

Consilier

l

superior

s

20

Buiga Petru

Consilier

1

superior

s

21

1 arcaș Marius

22

Vacant

Consilier

1

superior

s

21

llorotan Adriana 1 ucica

Consilier

1

superior

s

452

Serviciul Autorizări comerț

1

Cu șan Dacia

Șef serviciu

■>

Chișltica l.emița

Consilier

I

superior

s

3

Flueraș Carmen Lavinia

Inspector

I

superior

s

4

l'iiteoan Monica

Inspector

1

asistent

s

5

Petre Diana Paula

Inspector

I

superior

s

6

Câtană Viorica

Consilier

1

superior

s

7

Dinea Ariana I.ucia

Consilier

I

superior

s

8

Vancea Cornelia Carmen

......................,™. . .......... -

Consilier

1

superior

s

9

Bâlgrădean Crisiina Alexandra

Consilier

1

superior

s

10

Cimpean floare

Consilier

1

superior

s

453

Serviciul Evidență patrimoniu și cadastru

1

Miron Mihaela Dorina

Șef serviciu

2

David Adriana Maria

Consilier

1

superior

s

3

Cuc Gavrilâ

Consilier

1

superior

s

4

1 odoran Mircea Tenie

Consilier

1

superior

s

2

II

76

5

50

5

“ 59

4

58

5

32

5

59     >

5

48

5

59

5

32

5

43

3

46

.1

5?

3

57

Inspector de specialitate

11

s

■ț

.38

5

59

5

59

5

59

5

43

5

59

5

59

Inspector de specialitate

1

s

■>

43

5

59

.59

15

Popovici Crislina Elena

Consilier

I

superior

6

Bulia Anamaria

Inspector

1

asistent

7

Nislor Maria Sil\ ia

Inspector

I

principal

8

Boia Elena

Referent de specialitate

11

superior

9

Cornea Cipcigan Mariana

Consilier

l

superior

10

Drăgan Rodica

Inspector

I

asistent

11

1 urdcan S te liana

Consilier

1

superior

12

1 len| Adrian Viorel

Consilier

I

superior

13

Cucereanu Ștefania Minei va

Inspector

I

superior

14

Buiga Angcla 1 ivia

Consilier

I

superior

15

Vajas Crislina Maria

Inspector

I

superior

454

Compartimentul Cadastru, topometrie

1

Temporar ocupat (Opriș Cristian Miliar*)

2

1 cinporar ocupat (Popoviciu Constantin Comei**)

3

Buze a Eugen Cosmin

4

Temporar ocupai (Tîrnovean P

pul Vltnl**)

47

Direcția de Administrare

1

Suciu Vaier

Director executiv

471

.Serviciul Evidență mijloace fixe

și achiziții materiale

1

Rusu Adela Georgeta Ta liana

Șef serviciu

_>

1 cili Tiberiu Grapan

Inspector

1

superior

3

.leana Virginia

Inspector

1

principal

4

Cătună Emil

5     Mareș Dâiniij loan

Marc Eelicia Carolina

7

Berendi Munica Ioana

8

Baciu Anuța

9

Mogoș N'uța

T

10

Ploscar loan

II

l’oailcr Viorica

12

lîipon Vasile

13

Calin Ionel

14

l.cnard losif

15

Panica Alexandru loan

16

Coste Glierasim

17

Venczel Zsoli

18

Miron 1 lorin Cristian

19

('Alună Ana

20

Lâpușan l.ivia

s

5

*59

s

1

3?

s

0

44

SSD

5

48

S

5

59

5

43

s

5

59

s

5

59

s

3

5?

s

5

59

s

4

58

Inspector de specialitate

I

s

1

41

Inspector de specialitate

I

s

1

41

Inspector de specialitate

1

s

2

43

Inspector de specialitate

II

s

B

33

5          II          80

_______

II

76

s

3

5?

s

5

59

Instalator încălzire centrală și gaze (Muncitor calificat)

I

5

24

Fochist cazane de abur și de apă fierbinte

1

5

24

Magaziner

M

5

■>1

..

Inspector de specialitate

II

s

3

40

Inspector de specialitate

II

S

4

41

Telefonist

1

5

24

Șofer

1

5

24

Telefonist

1

5

24

șofer

I

5

24

șofer

1

5

24

Tâmplar universal(Muncitor calificat)

I

5

24

Tâmplar uni versal( Muncitor calificat)

1

5

24

Electrician dc întreținere și reparați i( Muncilor gal i ficat)

1

5

24

șofer

1

4

23

șofer

1

3

.■>n

îngrijitor clădiri

5

21

îngrijitor clădiri

_

21

21

Temporar ocupat (Legian Maria*yFerco Ltvia**)

■>7

Mocan Susana

23

Onaț Viorica

W

24

Vacant

25

Vereș Julianna

26

Drăgan 1 .ivia

. . ...........................................

27

Câtinean Radu

28

Balica Irina

29

Temporar ocupai (Sălăgean Mana**)

30

Mareș Maria

31

Pali Lrszebet

32

Miron Maria

33

t emporar ocupat (Aron Hiena**)

34

Pop Voicliița 1 ăcrămioara

35

Douda Beatrix Zenobia

36

Ci li iran llena

37

Motrocean 1 aura lăcrămioara

38

r

Milac Maria Stanca

39

Vacant

40

Cojocnean Maria

41

Moinei Emilia Aurelia

42

Piesa Victoria

.1

43

Beleiu Avram

44

1 ulbas Laurcnliu .Aurel

45

1 antea Georgeta

472

Biroul Situații de urgență

Damian Mihail

Șef birou

2

Curșeu Vladimir

Inspector

Temporar vacant (Vaiș Ioana Roxana***)

Inspector

4

Nădejde V'asile

Referent

5

Rus loan Mircca

Inspector

6

Moldovan Dumitru

. . . .

Chirilean Gheorghe

Consilier

473

Biroul Protecție civilă, securitate și sănătate în muncă - PSI

1

( hira Octavian

2

Temporar ocupat t Ureche Solovâ$lru**-dcsf activ 1;

D.Cpmunicare, relații pi

blice și turism)

Drăgan loan

4

Mureșan Gheorghe Remus

5

Cliindriș loan Antonio

îngrijitor clădiri

5

21

........

’                                                . i

îngrijitor clădiri

4

20

îngrijitor clădiri

5

21

____________

îngrijitor clădiri

5

21

îngrijitor clădiri

5

21

ngrijitor clădiri

5

ii

™ —

ngrijitor clădiri

5

21

ngrijitor clădiri

4

20

ngrijitor clădiri

i

17

ngrijitor clădiri

5

21

..

“ '' ".....s"

ngrijitor clădiri

5

21

ngrijitor clădiri

5

* '21

.

ngrijitor clădiri

■4

20

ngrijitor clădiri

4

• 20

ngrijitor clădiri

5

21

_

ngrijitor clădiri

3

19

■*

• ■'■ \ ,•

ngrijitor clădiri

T

17

_

ngrijitor clădiri

2

17

ngrijitor clădiri

5

21

ngrijitor clădiri

5

21

îngrijitor clădiri

3

21

Referent

IA

M

5

30

Referent

IA

SSI)

5

46

Lăcătuș mecanic( Munci tor calificat)

1

5

21

îngrijitor clădiri

2

17

....... .

5

11

•4

1

superior

s

5

59

I

principal

ș

-i

44

III

superior

M

5

32

1

principal

S

5

48

Șofer

1

5

24

superior

s

59

Șef birou

5               II

[ -

62

■ ■■

Referent

IA

■*

M

5

30

■ .

Referent

IA

M

____________________________I

30

Inspector de specialitate

IA

S

-

5

57

Electromecanici Muncitor calificat)

>1

7

17

zr

6

Adi Alexandru

48

Direcția Poliția locală

1

Vacant

Director executiv

2

l-'ritea M inodora Medi

Director executiv adjunct

3

Vacant

Director executiv adjunct

481

Serviciul Control urbanism si disciplina in construcții

1

Șandor 1‘lorin Dumitru

Șef serviciu

2-----

Vacant

Polițist local

I

superior

3

Vig Zsolt lmre

Polițist local

I

superior

4

Diaconescu Ștefana

Polițist local

1

superior

5

Chiorean Victoria Valeria

Polițist local

I

superior

6

Vădan .Ana

Polițist local

I

superior

7

Colceriu Cristina

Polițist local

I

superior

8

Dni|ă Amalia

Polițist local

II

superior

9

Morar 1 lorațius

Polițist local

II

superior

10

Șipoș Nlicolae Stelian

Polițist local

1

asistent

11

Bota Cristian

Polițist local

I

asistent

12

Borsos Denes

... "

Polițist local

I

asistent

13

Gaia Rares

Polițist locăl

11!

asistent

14

Burz Cristian Valenlin-deslășoară

activitatea la B E

veniniente publice

15

Vacant

16

Postelniccscu lunii loan lacob

Polițist local

1

superior

17

Vacant

Polițist local

1

asistent

18

Andrășan Cosmin Vasile

482

Serviciul control proiecția mediului

1

Abrud an Mircea Vasile

Șef serviciu

Vacant

Polițist local

I

superior

3

Popa Huria

Polițist local

I

superior

4

Șipoș Gabncla

Polițist local

I

superior

5

Moldovan Alin Daniel

Polițist local

I

superior

6

l.ovasz Andraș Mikloș

Polițist local

1

superior

7

Molnar Atlila

Polițist local

1

superior

8

Plușa Viorel

Polițist local

I

principal

9

Mărgineanu Alexandru Tratau

Polițist local

1

superior

IO

l'ilip Stelian

Polițist local

I

asistent

II

Maier Simona Oana

Polițist local

I

asistent

12

Pop Dorina

Polițist local

1

asistent

13

Mindruț Miliai- Rareș

Polițist local

I

principal

14

Litălean Simion Radu

Polițist local

1

asistent5

11

5

II

....

5

115

s

3

■ .

s

S

5

s

4

_

SSD

5

5

SSD

5

s

5

S

2

s

............

5

M

2

Inspector de specialitate

11

s

B

Agent de interven|ie pa/ă și ordine (Guard)

4

5

$

H

șofer

I

3


-

5

11

s

5

s

5

s

5

s

4

s

4

s

3

*"

5

s

3

s

5

s .

4

5

*■

3

s

5


15

1 lăran Daniel loan

Polițist local

I

superior

16

Vacant

Polițist local

1

asistent

17

Vacant

Polițist local

I

asistent

18

Oros loan

Polițist local

1       asistent

483

Scniciul Inspecție comerciala

1

Oltean Sorin l.iviu

Șef serviciu

2

Aniione l ucia Mihacla

Polifist local

l

superior

3

Toina Sorina Mi reia

Polițist local

1

superior

4

Turcea l-aura Amalia

Polițist local

1

superior

5

Rus Rodica

Polifișț local

1

principal

6

linbuzan Radu

Polițist local

I

asistent

7

Vacant

Polițist local

III

principal

8

Roșea loan

Polițist local

III

superior

9

Rus Alexandru Emil

Polițist local

1

asistent

10

Coroian ( âlin Gabriel

Polițist local

I

asistent

11

l’etric l.ivia

Polițist local

1

asistent

12

Dan Vasile

Polițist local

I

asistent

13

Bulea Florin

Polițist local

I

^sistem

14

temporar ocupat -Micle George l in.

nuci-numii lemp șef

cn la Sv Adm hale ?i piețe

15

Vacant

Polițist local

I

asistent

16

Vacant

Polițist local

I

asistent

17

Temporar ocupai < Bogâtean Sorgi

I**)

484

Serviciul Ordine si siguranța publica

1

Banga Vasile

Șef serviciu

‘2

Vacant

Polițist local

I

superior

3

Vacant

Polițist local

1

principal

t

Miron Vasile

Polițist local

l

asistent

5

Moldo van Lucian Ovidiu Roinina

Polițist local

1

asistent

6

Metrici Flaviu Scbastian

Polițist local

I

asistent

7

Pârțoc loan Gavril

Polițist local

I

asistent

8

Marian loan

Polifist local

III

superior

9

Șimonca Daniel Octavian

Polițist local

' 1 ;

asistent

10

Ceratozi - lliseni Saini

Polifist local

I

asistent

11

Andrâșan Cristian Alin

Polițist local

I

asistent

12

Temporar ocupat (l’inle ( rina**)

*

3

Cîmpcan loan

Polifist local

III

asistent

14

Da vid loan

Polițist local

III

asistent

15

Temporar vacant (Kantor Atlila**

>1

|l6

Mocan Florin Vasile

Polițist local

111

asistent

S

3

57 H

s

B

34

s

li

34

s ..

5

43-3

■ -

5

II

• 3

s

5

5>;i3

s

5

5913

......s.

4

58'3

s

.......

4

47-3

s

5

43-3

M

5

2X- 3

M

5

32'3

S

5

43' 3

S

5

43’3

s

4

42-3

s

1

37.i

s

5

43'3

Inspector de specialitate

II

s

1

36

B

34

S

B

M

.....-■■■■■■.•........

Referent

II

M

B

13

5     | U

s

5

s

2

s

3

S

5

S

3

4

M

5

s

5

4

s

2

Inspector de specialitate

II

s

B

M

5

M

5

Referent

II

M

5

M

5


7(j ■ <41'3

43*3

4H3

42-3

 • 32  ?

43 • 3

42-3

39-3   |

 • 33

24-3

24-3

22

24-317


Pocol Vasile


18


Rus Viorel Cosmin


19


Cititor Cristian loan


20


Pop Mircea Gabriel


21


Vacant


22


Temporar ocupat (Muntean Marii s Aurel**)


•25


24


Temporar ocupat (Aldca Mocan Marcel**)

Temporar ocupat (Foiță Râzvan Alin**)


25


Boca Lucreția


26


Moklovan Ovidiu Cristian


27


Zali Ana


28


l erec Lucian


Temporar ocupai (Gltib Ratael PePerșa loan


Biroul Online puhlică-zona I


Vacant


Vacant


I oda Victor


Stoianovici Laurențiu l udovic


Kiss Ist van Csaba


(âvâcean Radu I.oan


iPrccup Victor

Pop Bogdan ('osmin


Vacant


10


Vacant


Vacant


12


Bolboacâ Mitei Horin-desftșoarâ


15


Vacant


14

Vacant


15


Vacant


16


Vacant


Vacant


Banga Emilia


484.2

Biroul Ordine publică-zona II

Poptclccan Cristian Vasile


2 Purdea Mihail Cornel


Harco Corina


1 emporar ocupat i Mocan .Adriana
Polițist local


Polițist local


Polițist local


Polițist local


Polițist local

Polițist local


Polițist local

Polițist local

Polițist local


Polițist local


vendiciri, fond funciar si registru) agricol


Polițist local


Polițist local

Polițist local

Polițist local


Polițist local


Polițist local


superior


asistentM

5

24 -3

S

3

41’3

M

3

22 3

M

5

24 -3

s

4

Referent

11

M

5

■>2

Referent

11

M

5

Referent

II

M

B

13

s

5

43+3

s

4

42 • 3

s

5

43’3

M

4

23-3

Referent

II

M

5

M

5

24 • 3


3

s

5

M

5

s

5

Referent

I!

M

5


II

"4 3

43+3

32- 3

43 3


6     Irimuș Ciprian Glieorghe

Polițist local

III

asistent

7

Maxim Vasile Ionel

Polițist local

1

superior

8

Vacant

Polițist local

I

asistent

9

Vacant

Polițist loeal

III

principal

10

Vacant

-

Polițist local

III

asistent

11

Temporar ocupat (Chele Emil Gal

riel**)

12

Sabău Doinide August in

Polițist local

III

asistent

13

Vacant

Polițist local

I

principal

14

Vacant

Polițist local

I

asistent

15

Vacant

Polițist local

III

principal

16

Vacant

Polițist local

III

asistent

4X43

Biroul Ordine publică-zona III

1

Rus Ix’onora lorcdana

Șef birou

2

Miron Lucian Mihai

Polițist local

UI

superior

3

Toinuș Ștefan loan

Polițist local

III

asistent

4

Cioază loan Saniuel

Polițist local

III

asistent

5

Prunean Emil

Polițist local

III

asistent

6

Bac iu Teodor

Polițist local

III

asistent

7

Crislea Giigore

Polițist local

III

asistent

484.4

Biroul Ordine puhlică-zona IV

1

Vacant

Șef birou

2

Mureșan Marius loan

J =           ;         • .

Polițist local

1

superior

3

Roșea Crinela l.i via

Polițist local

I

principal

4

Manciu Alexandru

Polițist local

III

superior

5

Vacant

- '' V'".

6

Temporar ocupat (1 Io rea Einanoil

»)

*.................................

7

Brie Liviu Cornel

x

Pintea Dan

Polițist local

III

asistent

9

Vacant

Polițist local

I

superior

10

Vacant

Polițist local

I

asistent

11

Vacant

Polițist loeal

III

princițxtl

12

Vacant

Polițist local

111

asistent

13

_

Vacant

Polițist local

UI

asistent

14

Munieanu Vasile

Polițist loeal

Uf

principal

15

Ghennan Beniainin Alin

Polițist local

IU

superior

16

Vacant

Polițist local

I

asistent

17

Vacant

Polițist local

III

principal

IX

Vacant

Polițist local

III

asistent

484.5 Biroult Ordine publică-zona V

....... | a

M

5

5

24-3

s

59

e

B

34

24

12

M

■>

1

Referent

II

M

5

22

M

■’

22'3

46

34

s

B

M

•»

1

2-1

M

18

4

II        ?4-3

M

5

,V2 • 3

M

5

24-3

M

.3

' •'

M

5

24-3

M

5

24-3

M

5

24-3

.........................

5

II

74

s

4

58-3

s

3

46 - 3

KH

5

32'3

Referent

1

M

B

17

Referent

II

M

5

Referent

II

M

5

22

M

5

24 3

S

4

58

s

B

34

1

2

24

M

1

12

EM

1

12

M

4

17t"*

M

5

' 32.3

S

B

34

M

■>

* 24

1

12

1

Bura Marius Leon

Șefbirou

2

Pripon (’osina Vasile

....................

Poliția local

UI

superior

3

Corobeanu Simion Andrei

1‘olilist local

III

superior

4

Mureșan llavia Elisabeta

Polițist local

UI

superior

5

Crăciun Calin

Polițist local

1

asistent

6

Pop Alexandru

Polițist local

IU

asistent

484.6

Biroul Ordine publică-zona XI

1

Mârgineanu Lama Mana

Șefbirou

2

Turc (iheorghe

Polip» local

I

superior

3

Pop Gavril

Polițist local

III

superior

4

Manzat Augustin

Polițist local

III

superior

5

Suciu (’âlin Tiberiu

Polițist local

I

asistent

6

(îhiran Ioan Adrian

Polițist local

1

asistent

7

Vacant

Polițist local

UI

principal

4X4.7

Biroul Ordine publică-zona X II

1

Vacant

Șefbirou

2

Vacant

Poliția local

III

asistent

3

l țiu Marin

.......................

Polițist local

IU

superior

4

Leș Comei luliu

Polițist local

III

superior

5

Kun losif

Polițist local

IU

superior

6

Pop Matciu Radu

Polițist local

III

principal

7

Potor Marian

", <:•

Poli|i« local

IU

principal

8

Nonica Vasile

Polițist local

III

asistent

9

Tâmaș Ioan Florin

Polițist local

III

asistent

10

Vacant

Polițist local

1

asistent

11

Vacant

Polițist local

111

principal

12

Vacant

Polițist local

III

asistent

13

Vacant

Polițist local

III

asistent

485

Serviciul Control trafic rutier

1

Vacant

Șef serviciu

2

Vacant

Polițist local

1

principal

3

hșni Vtorel Radu

Polițist local

1

asistent

4

Pleșa X'asile

Polițist local

I

asistent

5

Rusii Petru Teodor

Polițist local

III

superior

6

Totoreanu Valcriu Constantin

Polițist local

1

asistent

7

I ttf Renins Ștefan

Polițist local

I

asistent

8

Batea Cristian

Polițist local

1

asistent

9

Bereschi Miluit Dorin

Polițist local

I

asistent

,0

Beudean Ion

Polițist local

III

superior

5

>1

74

2

2(1

M

5

32’3

1

30+3

M

5

3213

M

4

27+3

28-3

5

M ■

5

24+3

3

22+3

S

B

34

M

2

24

M

1

IX

M

1

12

’           11          76

3

46

5

43 •

5

43*

M

5

32*

S

5

43-

s

5

43 -

43+

5

5

8

43'

M

5

32’

- ..

2

■■

5

M

5

M

5

s

..........

5

' ■■■

M

’L


74’3II

Buculei Nicolae l'lorian

Poliția local

1

asistent

12

Cliira Scbastian Alexandru

Polițist local

III

superior

13

Roman Sorin Vasile

Polițist local

I

asistent

14

Rusu Dan

Polițist local

III

superior

15

l'oșa Danul

Polițist local

I

asistent

16

Popa Petru

Polițist local

III

superior

17

Murcșan Rodinul

Polițist local

l

asistent

18

Todea Gheorghe

Polițist local

I

asistent

19

Cliiș Mircca

Polițist local

I

asistenl

20

Rus lunii

Polițist local

I

asistent

21

1 ocșa Donna Olimpia

Polițist local

1

asistent

22

1 lirica l-lena

Polițist local

I

asistent

23

Constantin Cristian

Polițist focal

1

asistent

24

Pop Conici

Polițist local

III

asistent

25

Rolani Bodea loan - Claudiu

Polițist local

III

asistent

26

Onaț Claudiu Daniel

Polițist local

III

asistent

27

l-arcaș Dragoș Rareș

■r

Polițist local

III

asistent

28

Vaca ni

Poliția local

III

asistent

29

Cîmpcan Călin

Polițist local

ni

asistent

30

Vacant

Polițist local

iii

asistent

31

Vacant

Polițist local

m

asistent

32

Vacant

Polițist local

iu

asistent

33

Vacant

Polițist locul

i

asistent

34

Oltean Petru

Polițist local

III

superior

35

1 cmporar ocupat (Nicula Alina A

exandra**)

36

l'eșmc Ihe

Polițist local

iii

superior

486

Serviciul Evidența persoanelor, ha/e de date și relații publice

1

Cîmpian Marius Daniel

Șef serviciu

2

Mărginean Ioana Cătălina

Polițist local

i

superior

3

( clean Mariana Slicoleta

Polițist local

1

superior

4

Săcăliș Adrian

Polițist local

i

superior

5

Ster Codruța

Poliția local

i

principal

6

Oltean Dorina

Polițisi local

HI    superior

7

Fu ia Ștefan

Polițist local

l

asistent

8

Vacant

Polițist local

I

superior

9

Colccriii loan Dan

Polițist local

III

superior

10

Moldovan Aurelia

Polițist local

1

asistent

11

Manciu Maria

Polițist local

III

principal

12

Murcșan Ni colet a 1 iliana

z/


M

5

4

S

5

M

8

S

£

M

5

s

s

5

s

5

s

5

n

4

s

 • 4

 • 5

8

M

5

M

B

B

S9UH

2

M

4

2

M

M

2

M

2

M

2

S

B

M

5

Referent

1

M

»

M

*

5


s

8

8

s

M

s

s

M

8

M-

Agent dc intervenție pază și ordine (Guard)


4rl

31 - 3

43» J

32-2

43-3

n» i

43 • 3

43»3

43 ■ 3

43-2

42+3

42'3

43 i 3


13

Feneșan lelicia llena

Polițist local

I

superior

14

Tulbure Dan

Polițist local

1

asistent

15

Cristea Glicorghe Finii

Polițist local

1

asistent

16

Baci Sanda

Polițist local

1

asistent

17

Vacant (Sahăii N’cli Auriea-eliberată

din funqia publică

pensie de invaliditate)

Polițist local

III

principal

18

Temporar ocupat (Bodea Teodora

Măriuca**)

19

Prunean Elena

20

Coldea Elena

Polițist local

I

principal

21

Bolboacă Nicolae

22

Cremene Ileana

Polițist local

III

superior

488

Biroul Juridic

1

Pătraț Maria Carmen

Șef birou

2

Vacant

...... .. .. ...... ,

Consilier juridic

I

asistent

3

Lola Râul Florin

Consilier juridic

1

asistent

4

Vacant

Consilier juridic

I

asistent

5

Lupaș Florina Alina

Poli|ist local

1

asistent

6

Rus Ioana Rodica

Polițisț îocal

I

principal

7

Feșnic Monica

Polițist focal

III

superior

8

Sirbu Augusta Rodica

Polițist local

III

superior

9

Ciornei Manuala

'             • l — -» " xl2'                    ' '■'W;

Polițist local

1   : principal

487

Serviciul Pază

1

Temporar ocupat (Andro Marinei

loan**)

V

Rama Vasile

3

Soos l ibor

4

1 lerjeg l.eon

5

Vacant

6

Bere Adrian

7

Mocan l.iviu

8

Coiclnș loan

9

Mureșan Marius Vasile

10 1

Oltean Vasile 1

11

Șușinan Comei iu

12

Coctș l.iviu

13

Moldovan Ștefan

14

Bâicjan Alexandru

15

Mocan Nicolae

|||||||

16

1 -decan Viorel

17

Ceaea l.iviu

18

Abrudan l)oru (iavril

zz

Șef serviciu

5    ” ii

"4

Referent

11

M

5

Referent

II

•M

5

Referent

II

M

5

Portar (Muncitor necalificat)

5

21

Portar (Muncitor necalificat)

4

20

Paznic (Muncilor necalificat)

21

Portar (Muncitor nccalificat)

5

21

Paznic (Muncitor necalificat)

5

21

Paznic (Muncitor necalificat)

5

21

Portar (Muncitor necalificat)

5

21

Portar (Muncitor necalificat)

5

21

Paznic (Muncilor necalificat)

5

21

......

Paznic (Muncitor necalificat)

5

21

Paznic (Muncitor necalificat)

5

:i

Paznic (Muncitor necalificat)

5

21

Paznic (Muncitor necalificat)

5

21

Referent

II

M

5

■>i

.....

s

5

S

4

s

4

s

3

M

5

Agent de intervenție paza $i ordine (Guard)

3

Agent de intervenție pa/â $i ordine (Guard)

3

s

3

Inspector de specialitate

II

s

5

M

5


59 • 3

42 3

42’3

41 -».3

2X ■ 3

19

I9_

46 • J

42

32 • 3


1

I
19

Bukos Gheorghe

20

Suciu Vaier 2

21

Cociș Vastle

22

Grâban Ștefan

23

l*ihi| Gelu Daniel

24

Ratâu Răzvan Scbastian

25

Briciu Sorin

26

Stoica loan

*

27

Oltean Vasile 2

28

Buzea Adrian

29

lemporar ocupat (Morocoș Tudo

el-Floiin**)

49

Direcția Impozite și taxe locale

l

Rădoi Victor

Director executiv

•>

(’aprar 1 lana Mărioaia

Director executiv adjunct

491 Serviciul Constatare, impunere și control persoane fizice

1

Pârâu Elena

Șef serviciu

2

Robii Vioiel Cătălin

Inspector

I

superior

s

.1

Cozea Monica Mihaela

Inspector

I

principal

s

4

1 cucian IleanaCristina

Inspector

1

superior

s

5

Baciu Adina Delia

Inspector

1

principal

s

6

Cimpean Camelia Mariana

Referent

III

superior

M

7

1 leșetiu 1 idia Silvia

Referent

III

superior

M

8

Indolean Angela Lăcrămioara

Referent

III

superior

M

 • 9

 • 10

Raita Cristina

Inspector

I

principal

S

Ardelean Codriqa Mihaela

Inspector

I

superior

s

11

Cuibuș Dana Simona

Inspector

I

superior

s

12

13

t.ascău Ioana Mihaela

Inspector

I

superior

s

l.uchian Elena

Inspector

I

superior

s

14

l emporar vacant (Oros Simona 3

tefania***)

"............................

Inspector

1

principal

s

 • 15

 • 16

Pătră|anu Eleonora Cristina

... ■ : -

Inspector

I

superior

s

Purdea Adriana Rodica

Inspector

I

superior

S'

 • 17

 • 18

Vlaic Viorica

Inspector

I

superior

s

Cornoiu Maria

Inspector

I

asistent

s

19

Buga loan

Referent

III

superior

M

20

21

Popa Otilia

Inspector

I

asistent

s

Rădulescu Ioana Bianca

Inspector

I

principal

s

22

Arghisan Scrgin Robert

Inspector

1

asistent

s

23

Cimpean Daniel

Consilier

I

superior

s

492

Serviciul C onstatare, impunere și control persoane juridice

ț"'

Paznic (Muncitor necalificat)

2

-

Paznic (Muncitor nccalificat)

5

Portar (Muncitor necalificat)

5

Agent de intervenpe pază și ordine (Guard)

3

3

Agent de intcrvcn|ie pază și ordine (Guard)

Agent de intervenție pază și ordine (Guard)

2

Agent de interi cnpe pazâ și ordine (Guard)

5

■ 1

Agent de intervenție pa/â și ordine (Guard)

5

3

Muncitor calificatdnslalator încălzire centrală și

-

1

Fochist pentru cazane de aburi și apă fn bintc

1

5

Paznic (Muncitor necalificat)

2

5

II

4

II

5

4

5

5

4

5

•i

5

4

4

3

4

3

3

Hi

3

i

5

5

5

5

5

2

4

.5


76

 • 58

44

 • 59

48

 • 31

 • 32

4?

58

 • 57

 • 58

46

57

 • 59

$9

43

32

 • 43

 • 44

42Pelrovan Gabricla iNtcoaril loan Dan Bile l.iliana


 • 4     Rus Ovidiu Alin

I—   *------

 • 5     Rus Momea l uminița

L    Abntdan Monica

i7     Vescan Ana Augusta

8     jcocbeci Gabricla***

19     Colcer Ramona Valentina


10 Pop Vasilc__I


494 Serviciul l'rmărire creanțe buget local


1 |Curuț Cornel I lorațm


 • 2     ‘('nșan Lucia Rodica

 • 3     jCri șan Bodca Otilia

 • 4|l orinț (iheorglie


Sînlcjudcan Maria


l ina Maria


Chișluca Traian Dumitru

495;Serviciul Executare silită, creanțe buget


 • 1     lAndrieș Andreea

 • 2    .Muntean Angela Maria

3

Miliu l .iliana Mirela

4

Șnnonca Alin Dorel

5

Sasaran Ancuta Delia

6

hac Silvia

E

()prtș Dan

8

Pașcalău Eugenia

Șuba Simona

10

Partoc Ioana Alina

pT

Telcean Dorin Râul

Mindruț-Vințaler Mal vina

13

Pop Elena Narcisa

•±_

Papp Erancisc Dragoș

15

Zamblau luliana Ide na

16

Mărginean Maria

17

Brauligain Robert


Șef serviciu

Consilier

Inspector

Inspector

Inspector

Inspector

Inspector

Inspector

Inspector

Inspector


Șef serviciu

Consilier

Consilier

Consilier

Inspector

Inspector

Inspector

Inspector

Consilier

local

Șef serviciu

Consilier

Inspector

Inspector

Inspector

Inspector

Referent

Inspector

Inspector

Inspector

Referent

Inspector

Inspector

Inspector

Inspector

— -

Referent

Referent

->

5

4

I

superior

s

I

superior

1

1

superior

s

4

I

principul

S

5

I

es.s.eni

s

5 R

III

superior

M

1

S

' I.........

asistent

S

5

1

' a5isle"!.....

S

2

III

superior

M

1

asistent

s

2

1 .

principal

3

2

I

principal

s

I

asistent

s

2

III

superior

M

3

III

superior

M

2Inspector dc specialitate

Inspector de specialitate


Temporar ocupat (ilunyadi Andreba Monica**)


Temporar ocupat (Kantor Ștefan* f-desf activ la Dl


rbanism)


Inspector de specialitate


2

H t

1

76

2

38

1 1

41 1

1

36

1

r r

5

30

5

59

L t

*5<n

.57 i


posiun vacante sau temporar vacante încadrate cu detașați

postui i a căror titulari sunt suspendați

Posturile prevăzute în prezentul Stat nominal de funcții au fost aprobate în Ședința Consiliului local al municipiului C'luj-Napoca în data de 11.12.2013-Ilntârârca nr. 562

Dl MM1 ARI Al ESI

InR.TOTAL funcții publice

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

NR. TOTAL U NCHI CONTRACTUALE

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

3

604

64

Z°~

_243_

7CETĂȚENII MUNICIPIULUI CLVJ-NAPOCA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

1    PRIMARUL

4 C VBI.NET

MUNICIPIULUI     —

---*1     primar

CLUJ-NAPOCA

1

'           X

Serv public -de interes local pentru administrare parcuri Cluj'Napoeu ' v-         ___________/


/-----------;---------x

Casa Municipali de Cultură

Cluj-Napxwa ________-___________'

DIRECTIV URBANISM


1 ARHITECT


l DIRECTOR EXECUTIV


2 Serviciul Urbanism


14 Serviciul

Autorizări construcții


DIRECȚIA TEHNICĂ


DIRECTOR EXECUTIV


Serviciul

Administrare căi publice


Serviciul

Administrare cimitire domeniul public


Serv Tehnic, reparajii imobile, monitorizare servicii comunitare de utilități publice


12 Serv. Rate, chirii, urile și prețuri


6 Coizijxinimcntul Strategii urbane


Serviciul

Spații verzi, monumente istorice, ccolozte urbană


Serviciul Investirii


Serv. Public -pentru administrare obiective culturale și sportive


Biroul

Economic, juridic, resurse


Siguranța circula|ict urbane, rețele edilitare și transport local


f» Biroul Achiziții publice


“       Serviciul

Administrare hale șt piele


Compartimentul ntru monitorizarea cncului regiilor tonii ineVICEPRIMAR 2


DIRECȚIA DE ADMINISTRARE


1

1 DIRECTOR L

4

J t DIRECTOR q .adjunct


23 Serviciul

11 Serviciul

Administrare

Evenimente

spui ii. terenuri i

publice


10 Serviciul Strategie și dezvoltare locala, management proiecte
ANFP: AVIZ FAVORABIL PENTIUM-* FUNCȚIILE PUBLICE NR. 4629370 U* CONEXAT CU NR. 46585/2013

1 J^o4l-95

ORGANIGRAMA

PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA Aprobată în ședința Consiliului local ai municipiului Cluj-Napoea în data de i 1.12.2013


POSTURI BL CETATE

NX POSTURI t?RDBA!E

—1

TOTAL - din care

Săi

Demnitari aleși

3i

Funcționari publici

6114

din care:

1

- de conducere

-de executiv

5-Rl

Personal contractual -din care.

243

- dc conducere

71

- de execuție

_


DIRECȚIA POLITIA LOCAL \


l DIRECTOR EXECUTIV AD.KNCT


£

I DIRECTOR EXECUTIV A DII IMTT


I I DIRECTOR

1 EXECUTIV J


29 Serviciul


I DIRECTOR EXECUTIV «omrj


36 Serviciul Control trafic rutier


30 Serv. Ordine și siguranță


18 Serv.

Control protecția mediului


13 Serv. Constatare, impunere și control persoane lizicc


I 7 Biroul Ordine publica


13 Biroul Ordine publica


Ordine oublira


17 Serv. Inspecție comercială


22 Sen-

Evtden|ii persoanelor, baze de date și relații


10 Serv. Constatare, impunere șt conți ol persoane juridice


L/mărire . creume bUtfet local


Anexă la Organigrama

ZONAREA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Zona I - Centrală - limite str. Coșbuc, str. Clinicilor, P-ța Lucian Baga, str. Avram Iancu, P-ța Baba Novac, P-ța Ștefan cel Mare, P-ța Avram Iancu, str. Cuza-Vodă, P-ța Mihai Viteazu, str. I.P. Voitești, str. Traian, str. Vrăbiilor, str. Scurtă, str. Căii Ferate, P-ța Gării, str. Mecanicilor, str. Emil Racoviță, str. Splaiul Independenței, mal Somrș paralel cu str. Dragalina - Cartier Dâmbu Rotund -limite str. Valea Chintăului, str. Oașului, str. Gării, str. Fabricii de Chibrituri, str. Maiakovski, Valea Nadășului

Zona II - Cartier Mărăști - limite str. Traian Moșoiu, str. Năsăud, str. Inău, str. Progresului, Calea Dorobanților, str. Teodor Mihaly, str. Sarmisegetuza, str. Dunării, str. Tulcea, str. Streiului, str. Răsăritului, str. Fabricii, mal Someș, str. Oașului, str. Traian, str. Iașilor

Zona III - Cartier Gheorgheni - limite str. Calea Turzii, P-ța Baba Novac, str. Str. General Traian Moșoiu, str. Năsăud, str. Coastei, str. Inău, str. Teodor Mihaly, str. Sarmisegetuza, Cartodrom, str. Alexandru Vaidavoievod și străzile adiacente.

Zona IV - Cartier Mănăștur - limite Valea Gârbăului, Aleea Negoiu, Aleea Bâlea, str. Frunzișului + străzi adiacente, Calea Mănăștur, str. George Coșbuc, str. Spalaiul Independenței de la Parcul Central,mal Someș - parcul Rozelor

Zona V - Cartier Grigorescu - limite str.Paul Ioan, B-dul 1 Decembrie 1918, str. Gavril Muzicescu, str. Mamaia, str. Dragalina, str. Eremia Grigorescu, str. Emil Racoviță, str. Mecanicilor, str. Maiakovski, valea Nadășului,

Zona VI - Cartier Zorilor - limite str. Frunzișului, str. Gheorghe Dima, str. Mărginașe, str. Piezișă, str. B. P. Hașdeu, str. Clinicilor, P-ța Lucian Blaga- str. Victor Babeș și str. Republicii, str. Avram Iancu, Calea Turzii, str. Eugen lonesco + străzi adiacente^

Zona VII - Cartier Someșeni - limite Someșeni + străzile adiacente


str. Oașului-B-dul..Mupcii, str- Fabricii, str. Răsăritului, str. Streiului, str. Dunării, Calea