Hotărârea nr. 560/2016

Hotărârea 560/2016 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 490/2016 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință unifamilială, D+P+E, zona str. Nicolae Corcheș fn.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire locuință unifamilială, D+P+E, zona str. Nicolae Corcheș fn. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 275848 din 31.10.2013 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială, D+P+E, zona str. Nicolae Corcheș fn., beneficiar: Moldovan Daniel Vasile;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 356015/75 din 20.02.2013, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială, D+P+E, zona str. Nicolae Corcheș fn., beneficiar: Moldovan Daniel Vasile, pentru amplasarea unei locuințe, pe o parcelă proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • • accesul auto și pietonal din drumul (De 7196) dintre Calea Turzii și str. Nicolae Corcheș, cu profil proiectat de 7,0 m. carosabil+două trotuare de câte 1,0 m. lățime;

  • • accesul auto și pietonal la parcelele situate la nordul parcelei studiate va fi făcut pe drum proiectat cu lățimea de 6,0 m. carosabil+două trotuare de câte 1,0 m.;

  • • regimul de înălțime D+P+E, din max. P+2E;

  • • staționarea auto în incintă, respectând Regulamentul privind asigurarea locurilor de parcare în Municipiul Cluj-Napoca.

în vederea autorizării va fi reglementată dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de „drum” a suprafeței de teren necesare pentru corectarea traseului străzii și asigurarea profilului proiectat. Drumul va avea acces public nelimitat și situația juridică a acestuia va fi reglementată până la darea în folosință a locuinței care face obiectul prezentului studiu.

Art. 2. - Se aprobă atribuirea denumirii „str. Orizontului”, drumului pe care este amplasată parcela, drum de exploatare existent (De 7196).

Art. 3. - Se aprobă încadrarea str. Orizontului în zona fiscală "D".

Art. 4. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.


Art. 5. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


ȘEDINȚE f|E ȘEDINȚĂ, Jr. Olâh Emese


Contrasemnează :Nr. 560 din 11 decembrie 2013 (Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi)