Hotărârea nr. 559/2016

Hotărârea 559/2016 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire trei locuințe unifamiliale D+P+E(M), str. Voievodul Gelu nr. 22-24

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire trei locuințe unifamiliale D+P+E(M), str. Voievodul Gelu nr. 22-24 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 386616 din 29.11.2013 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire trei locuințe unifamiliale D+P+E(M), str. Voievodul Gelu nr. 22-24, beneficiar: Popa Gavril;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 161248/661/30.08.2013, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire trei locuințe unifamiliale D+P+E(M), str. Voievodul Gelu nr. 22-24, beneficiar: Popa Gavril, pentru amplasarea a trei locuințe și amenajarea incintei, pe o parcelă proprietate privată. Planul urbanistic de detaliu reglementează:

  • •  asigurarea accesului auto și pietonal pe drumul proiectat, cu posibilitate de prelungire (dezvoltat din str. Voievodul Gelu) cu carosabil de 6,0 m. și un trotuar de 1,50 m. (pe latura spre parcela beneficiarului);

  • •  asigurarea parcării auto în incintă, respectând Regulamentul privind asigurarea locurilor de parcare aprobat prin Hotărârea nr. 539/2006.

In vederea autorizării se va reglementa dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de „drum” a suprafeței de teren necesare pentru regularizarea drumului de acces. Pe drum va fi permis accesul public nelimitat.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 559 din 11 decembrie 2013 (Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi)