Hotărârea nr. 558/2016

Hotărârea 558/2016 - Modificarea Hotărârii nr. 470/2014 modificată și completată prin Hotărârile nr. 88/2015, 111/2016 și 353/2016 (aprobarea gestiunii directe a serviciului public de administrare a drumurilor şi străzilor, respectiv a activităţii de reparaţii şi întreţinere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri şi străzilor nemodernizate de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuință unifamilială P+E, str. Liviu Rusu nr. 25C

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -locuință unifamilială P+E, str. Liviu Rusu nr. 25C - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 392276 din 29.11.2013 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - locuință unifamilială P+E, str. Liviu Rusu nr. 25C, beneficiar: Ciortea Ciprian;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 117057/486/11.07.2013, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - locuință unifamilială P+E, str. Liviu Rusu


nr. 25C, beneficiar: Ciortea Ciprian, pentru amplasarea unei locuințe și amenajarea incintei, pe o parcelă proprietate privată.

Planul urbanistic de detaliu reglementează:

  • • amplasarea construcției la distanța de minim 6,0 metri față de drumul deschis din strada Liviu Rusu, respectând ampriza străzii;

  • • amplasarea la distanța de minim 3,0 metri față de limita laterală nord;

  • • accesul auto și cel pietonal, care vor fi făcute direct din drumul care pornește din strada Liviu Rusu, iar parcarea va fi asigurată în incintă, respectând Regulamentul privind asigurarea locurilor de parcare aprobat prin Hotărârea nr. 539/2006;

  • • regimul de înălțime maxim P+E;

  • • indicatorii urbanistici: POT max. = 20% și CUT max. = 0,6 ADC/mp. teren; Anterior obținerii autorizației de construire pentru locuință, se va obține autorizație de construire pentru drumul de acces și acordul notarial pentru lărgirea drumului al proprietarilor de teren cu acces la acesta.

Pe drum va fi permis accesul public nelimitat.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 558 din 11 decembrie 2013 (Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi)