Hotărârea nr. 557/2016

Hotărârea 557/2016 - Numirea de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al Societății Sala Polivalentă S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+2E+2R, str. Septimiu Albini nr. 19-21

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+2E+2R, str. Septimiu Albini nr. 19-21 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 402571 din 29.11.2013 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+2E+2R, str. Septimiu Albini nr. 19-21, beneficiară: S.C. Repro Invest S.R.L.;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 166214/732/16.10.2013, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+2E+2R, str. Septimiu Albini nr. 19-21, beneficiară: S.C. Repro Invest S.R.L., pentru amplasarea unei clădiri ce va conține comerț, servicii și locuințe, și amenajării incintei, pe o parcelă proprietate privată.

Documentația PUD reglementează:

  • •    accesul auto și pietonal din str. Septimiu Albini;

  • •    regimul de înălțime D+P+2E+2 etaje retrase;

  • •     staționarea autovehiculelor în incintă, în subsolul construcției și la sol, respectând Regulamentul privind asigurarea locurilor de parcare, aprobat prin Hotărârea nr. 539/2006.

Față de blocul de locuințe P+4E situat în partea posterioară a lotului studiat se va asigura min. 12,0 m.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Nr. 557 din 11 decembrie 2013 (Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi)