Hotărârea nr. 542/2016

Hotărârea 542/2016 - Dezmembrarea, concesionarea prin încredințare directă și însușirea documentației cadastrale pentru dezmembrare, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 8, în suprafață de 20 mp., în vederea extinderii și supraetajării locuinței existente.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind dezmembrarea, concesionarea prin încredințare directă și însușirea documentației cadastrale

pentru dezmembrare, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 8.

în suprafață de 20 mp., în vederea extinderii și supraetajării locuinței existente

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind dezmembrarea, concesionarea prin încredințare directă și însușirea documentației cadastrale pentru dezmembrare, a terenului situat în municipiul Cluj-Napcca, str. I.C. Brătianu nr. 8, în suprafață de 20 mp.. în vederea extinderii și supraetajării locuinței existente - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 363215 din 26.08.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune dezmembrarea, concesionarea prin încredințare directă și însușirea documentație: cadastrale pentru dezmembrare, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 8, în suprafață de 20 mp.. îr. vederea extinderii și supraetajării locuinței existente;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițianilor art. 36, 39 ai. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă dezmembrarea parcelei înscrise în C.F. nr. 309481 Cluj-Napoca, (nr. C.F. Vechi 8395 Cluj-Napoca, nr. topo. 525/2), cu nr. cad. 309481, teren situat în municipiul Cluj-Napoca. str. I.C. Brătianu nr. 8, în suprafață dc 266 mp. în două parcele, respectiv:

 • - parcela nr. 1, teren în suprafață de 246 mp., urmând a fi înscris în C.F. NOU, drept de proprietate Stalul Român, în folosința Sfatului popular al orașului Cluj;

 • - parcela nr. 2, teren în suprafață dc 20 mp., urmând a fi înscris în C.F. NOU, drept dc proprietate Statul Român, în folosința Sfatului popular al orașului Cluj.

Art.2. (1) Se aprobă concesionarea, prin încredințare directă, a parcelei nr. 2, teren în suprafață de 20 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. l.C. Brătianu nr. 8, în favoarea domnului Legman Marcel, având C.N.P                , în vederea extinderii și supraetajării locuinței existente.

(2) Asupra parcelei nr. 2, teren în suprafață de 20 mp., înscrisă în C.F. NOU, drept de proprietate Statul Româr., în folosința Sfatului popular al orașului Cluj - se aprobă înscrierea dreptului de concesiune în favoarea domnului Legman Marcel, având C.N.P

Art3. Perioada concesionări: este de 49 ani, iar taxa de concesionare se stabilește la suma de 1350 Ici/mp.

Art.4. Se însușește Documentația cadastrală pentru dezmembrare teren concesionat, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. I.C. Brătianu nr. 8, întocmită de P.F.A. Tcrebesy Alexandru Ioan, ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 542 din 23 septembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 542/2016

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

DEZMEMBRARE IN 2 PARCELE

PENTRU CONCESIONARE TEREN

AMPLASAMENT:

STR. IC. Bratianu NR. 8

MUN. CLUJ - NAPOCA JUD. CLUJ

C.F. NR. 309481

NR. cad. 309481

(CF vechi 8395, nr.topo. 525/2)

BENEFICIAR:

Statul Roman in folosința sfatului popular al orașului Cluj - drept de concesionare in favoarea lui

Legman Marcel


EXECUTANT:P.F.A. Terebesy Alexandru loan

Certifica: de autorizare: Ro-Cj-F nr. 0057/2010

CLUJ-NAPOCA Iulie 2016CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI

PARTEA SCRISĂ:

Fișa proiectului

1 pag-

Conținutul documentației

lpag.

Memoriul tehnic

îpag.

Extras C.F. 309481 Cluj-Napoca

3 pag.

Tabel de mișcare a parcelelor

lpag.

PARTEA DESENATĂ:

 • ■ Plan de încadrare în zonă

 • ■ Plan de amplasament și delimitare a imobilului

» >

MEMORIU TEHNIC

 • 1.  Adresa imobilului : Cluj-Napoca, str. I.C. Bratianu nr. 8

 • 2. Beneficiarul lucrării: Municipiul Cluj-Napoca

 • 3. Persoana fizica autorizata: Tcrcbcsy /Alexandru. Ro-Cj-F nr. 0057/2010

 • 4. Numărul lucrării in registrul propriu: -

 • 5. Obiectul lucrării: Situat in Cluj-Napoca, I C. Bratianu nr. 8.

 • 6. Scopul lucrării: Dezmembrarea corpului de proprietate in 2 parcele. Drept de concesionare in favoarea: Legman Marcel, a terenului cu S“20 mp.

 • 7. Amplasamentul imobilului:

UAT Cluj Napoca, str. I.C. Bratianu nr. 8. delimitat astfel:

 • - Nord -nr.cad. 2560C2

 • - Est - nr.cad. 256002

 • - Sud - nr.cad. 256002

 • - Vest - nr.cad. 256002, Nr. topo. 520, Nr. topo. 526

 • 8. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Lucrările topografice au fost realizate in sistem dc proiecție Stereografic 1970 cu static totala TRMRLE M3, folosind punctele noi 1001, 1002, 1003 determinate prin sistemul de poziționare globala, datele fiind anexate ir. raportul GP.S Txica 900 (RTK).

Datele observate au fost descurcate in calculator din stafia totala Trirable M3, iar calculele s-au făcut cu programul Terramodel.

Suprafața a fost determinară din coordonatele punctelor dc pe ccnturul corpului de proprietare si este de 20.002 mp.

 • 9. Situația juridica a imobilului:

Este inscris in CF nr. 309481, nr. cad. 309481 cu suprafața dc 266 mp.

Proprietari: Statul Roman in folosința sfatului popular al orașului Cluj.

Sc propune dezlipire conform tabel de mișcare parcelara.

Data întocmirii


Iulie 2016

ANCPI

«UI Vfl • NAimx.U.» 11 * CI» l« (1 l' vf •| '1

CARTE FUNCIARA NR. 309481

COPIE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

k. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREN intravilan                                                            Nr. CF vechi :8395 Cluj - Napoca

Adresa; Cluj-Napoca, Strada I. C. Bratianu, nr. 8_______________________________________________Nr. topografic:525/2

Nr crt

Nr. cadastral Nr.topog rafie

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

1 A1

309*81

266

teren - curte

B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

4415 / 02.12.1955

____________________________________________________________1

Decret nr. 92/1950

31

Irtabulare, dreot de PROPRIETATE, naționalizare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1, cota imtia.'a 1/1

Al        1

(provenita din conve'Sia CF 8395 Cluj - Napoca)

 • 1) statul român, îr fclcslnța

 • 2) SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

5961 / 04.04.1997

Ac:, documentație tehnică

B2

imobilul de sub AL este folos t in comun cu proprietarii imobilului cu numă'ul topografic 525/1

Al        |

(provenita din conversia CF 8395 Cluj - Napoca)

114884 / 30.06.2016

Act administrativ nr. 73, din 11.03.2016, emis ce Consiliul Local al Nun. Cluj-Napoca, act administrativ nr. 84534/11-05-2016 emis de BCPI Cluj-Napoca;

83

Se notează modificarea suprafeței imobilului de sub AL de la 277 mo 'a 266 mp conform dccumanta;iei avizate

Al        |

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / Referințe

| .NU SUNT

Anexa Nr. 1 la Partea I

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, St-ada I. C. Bratianu, nr. 8

Nr. cadastral

Suprafața masurata

(mp)*

Observații / Referințe

3C9481

266

teren - curte

Date referitoare la teren

Nr crt

Categoric folosința

Intra vilan

Supraf (mp)

Nr. tarla

Nr.

parcela

Nr.

fopografit

Observații / Referințe

1

curci corsfuctil

DA

266

525/2

Teren - cu te. Imobil irr.prejmu.lt.

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție ir plan.

Punct inceput

Punct sfarsit

Lungime segment (m)

13

14

0,33

14

15

3,547

15

16

0,33

16

17

8,356

17

18

1,886

18

19

5,655

19

20

2,944

20

1

4,534

♦* Lungimile segmentelor sunt determinate in planul do proiecție Stereo 70 si sunt rotunjite la milimetru. *** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Cclculul analitic al suprcfetei înainte de dezlipire

Parcela (1)

Nr. Pct.

Coordonate pct.ce contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y|m]

46

586365.835

392659.584

3.362

61

586368.992

392658.428

4.534

34

586373.250

392656.870

2.944

33

586376.015

392655.858

5.655

100

586378.114

392661.109

1.886

31

586379.896

392660.490

8.356

30

586282.905

392668.285

0.330

53

586383.214

392668.169

3.547

52

586384.491

392671.478

0.330

51

586384.179

392671.585

4.099

37

586380.327

392672.986

2.882

41

586379.310

392670.289

16.801

42

586363.543

392676.092

10.148

59

586359.737

392665.685

3.120

60

586362.634

392665.526

0.579

58

585363.172

392665.311

2.550

43

585364.119

392667.679

3.067

44

583366.967

392566.540

2 224

57

586366.141

392664.475

1.409

45

586367.449

392663.952

4.657

S(1)=265.64mp P=82.481m

dupc dezlipire

Parcolafl)

Nr. Fel.

Coordonata petele contur

Lungim: laturi ,

Op.itl)

Xpn|

Y(m|

63

568362.634

382635.526

2.579 |

65

586363.5)2

392667,921

5.423

64

586363.832

382635.319

2.709

63

586367 632

392663,401

3.100

62

586373.513

392682.256

4.119

61

586363 992

362658 426

4 534

24

586373 253

392656.37C

2.644

33

536373.015

392655 356

5.655

100

566373.114

392661 10E

1.8M

31

586373.893

392660 495

3.356

30

5863B2.9G5

392666.285

0.330

53

586383.214

392680.165

3.547

52

586384.451

3626’1.478

0.330

51

5E8384.1’9

3626’1.585

4.039

3?

586380.327

3628’2.926

2.832

41

586379.310

3S2670.289

16 831

42

586363.543

382676.092

10.146

586355 737

3S2366 t-85

3.120

S(1)=245.04n-.3 P»82.534ni

Parcela (2;

Nr.

PCI

Coordonate pct.de conttr

Lungiri lâtun O;i.i-»1)

X(ml '

Y[m]

60

585362.834

392665.528

0.579

58

585363 172

392665311

2.550

43

583364.119

392667.673

3.367

44

583360.957

392656.543

2 224

57

563368.141

392884.475

1.4.6»

45

5633677-49

392663.952

4.557

40

563365.835

39265G.584

3.362

ei

586308,992

332658.423

4.119

62

566370.513

392682.256

3. ICO

63

536387.632 332663.401

2.709

64

M6368 632

3326G5 919

5.423

65

586363.692

392667 92:

2.579

S(2)=23.C0mp P=35.780ir.

Sistem de proiecție:


"Stereogrcric


1970”


ntocmit: Terebesy Alexandru locn ^cta: Iulie 2016iOMl


360.                .A. DATE REFER

19ARE LA TEREN

Hr. parcela

Categorie de folosința

Suprafata(mp)

Mențiuni

1

CC

266

Teren - curte. Imobil imprejmut.

Otll

265

i. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

r.onstr.

Destinația

Suprafața txnsmita la sol (mp)

Mențiuni

-

IOUI

Siptcfața tataia mâ&jrati a imobilului = 2tt> mp Suprafețe oin aci = 27? mo

executam iereoasy Atexanau loan Canri'nivxtHUM eu -iSiuracrfcc U teren, -/xcclluiirea înlocuirii :<xumr.vjjm cadMlrsie ți coresponder^a jac.» o ruitiHea dh teren

nsper.tY

Ctnfim rtmiuterett im.ihluM In Mza de date rlccratf. nimatulj cadastral

Semribtjiir j.jisnr;<a

ScrrnatLU și piraft

fl*al*«* ■>€

C’.A'O

Dala ..............

„•"VuT^t/v

ȘUrrpI» 3Cf}ț,-

•...f *

* 7

• H v ' ’ • '11 • .... vUl; ■ '


Sistem de proieette: "Stereogrofic 1970* întocmit Terebesy Altxond’j toan

Dotu: Iunie 2516


M6.-MQ596400


>390


iJWr.JC
Situnjin actualii

(îr.aintcdc dezlipire

)

Situai iu vii (după d:zl.

oare Pi»e)

Nr. cad.

Suprafața (m*)

Categoria de folorinț»

înscrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafa|a <"0

Categoria de foloeinja

Descrierea imobilului

20948)

266

Curii Constrectii

Tcrcn-curtc.

246

Curți Construirii

Lot I - Tertn-curte. Imobil împrejmuit

Imobil împrejmuit.

Curii

Construcții

Total

266

-

-

266

InspectorCrmfirm executarea mAsurfttorilw la teren, xntaitudinea întocmirii documentației cadastrale ți corespondența loertein cu realitatea riin teren


Sia:«n-i do preiei: s: "âlereoiira'ic 197j’ întocmit: "erebesy Alexandru loor

Do’.o Iulie 2015PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CE REZULTA DN DEZLIPIRE

SCARA 1:200■

MM»


r--'


Sistem de pioicctic: 'Ste.'tcgraf s 1S73‘

Inlncmi': Teieacsy Aiexandiu lor.n

Goto: Ibiie 2016TABEL de mișcare parcelara

________a imobilului situat in T JAT: Clnj-Napoca, str. I.C. Bratianu nr. 8       ___________


SITUAȚIE ACTUALA                                     SITUAȚIE PROPUSA

Nr. C.F.

Nr. cad.

S./mp

Categoria de folosința

Proprietar

Descrierea imobilului

Nr. cad.

S./ mp

Categoria de folosința

Proprietar

Descrierea imobilului

f

309-481

309481

266

Curți construcții

Statul

Roman in folosința sfatului popular al orașului

Cluj

Teren-curte. I mobil imprejmuit.

NOU

Lot 1:

246

Curți construcții

Statul Roman in folosința sfatului popular al orașului Cluj

Lot 1. Teren-curte.

Imobil împrejmuit

NOU

' -Lot.’:

Curți construcții

Statul Roman in folosința sfatului popular al orașului Cluj -drept de concesionare in favoarea:

Legman .Marcel

Teren +

' concesiune.

''iniprejinuit

TOTAL

266

266

Recepționat

Simatia juridica a imobilului