Hotărârea nr. 537/2016

Hotărârea 537/2016 - Renunțarea la cumpărarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 4, ap. 1.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind renunțarea Ia cumpărarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 4, ap. 1

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind renunțarea la cumpărarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 4, ap. 1 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali Horvâth Anna, Corina Ecaterina Croitoru, Florin Valentin Gliga, Ovidiu Valeriu Florian, Rareș Petru Ferdean;

Analizând Referatul nr. 363974/453/26.08.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune renunțarea la cumpărarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 4, ap. 1;

Reținând prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă renunțarea la cumpărarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 4, identificat prin nr. topo. 9931/1, înscris în CF nr. 260408-C1-U6 Cluj-Napoca, la prețul de 380.000 euro, imobil pentru care s-a aprobat exercitarea dreptului de preemțiune prin Hotărârea nr. 177/2016.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii, se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.