Hotărârea nr. 517/2016

Hotărârea 517/2016 - Aprobarea P.U.Z. str. Borhanciului (str. Recoltei), pentru construire ansamblu rezidențial; beneficiari: Coteț Liliana și Coteț Dorel Viorel, Spătaru Mihai și Spătaru Mariana, Bano Nicoleta Mihaela, Corfar Ștefan și Corfar Aurora Tereza, Corbureanu Flaviu și Corbureanu Anca Daniela, Pop Aurel și Pop Ana Maria, Moldovan Alexandru și Moldovan Marieta Adriana, Carmanu Lilia, Brie Ioan și Brie Angela-Maria, Zeicu Camelia-Andreia, Mauch Tunde-Eniko.

Consiliul Local al Municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Borhanciului (str. Recoltei), pentru construire ansamblu rezidențial

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Borhanciului (str. Recoltei), pentru construire ansamblu rezidențial - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 279349 din 17.08.2016 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Borhanciului (str. Recoltei), pentru construire ansamblu rezidențial, beneficiari: Coteț Liliana și Coteț Dorel Viorel, Spătaru Mihai și Spătaru Mariana, Bano Nicoleta Mihaela, Corfar Ștefan și Corfar Aurora Tereza, Corbureanu Flaviu și Corbureanu Anca Daniela, Pop Aurel și Pop Ana Maria, Moldovan Alexandru și Moldovan Marieta Adriana, Carmanu Lilia, Brie Ioan și Brie Angela-Maria, Zeicu Camei ia-Andreia, Mauch Tunde-Eniko;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 85787 din 12.03.2015, Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 370 din 13.04.2016, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - str. Borhanciului (str. Recoltei), pentru construire ansamblu rezidențial, beneficiari: Coteț Liliana și Coteț Dorel Viorel, Spătaru Mihai și Spătaru Mariana, Bano Nicoleta Mihaela, Corfar Ștefan și Corfar Aurora Tereza, Corbureanu Flaviu și Corbureanu Anca Daniela, Pop Aurel și Pop Ana Maria, Moldovan Alexandru și Moldovan Marieta Adriana, Carmanu Lilia, Brie Ioan și Brie Angela-Maria, Zeicu Camelia-Andreia, Mauch Tunde-Eniko, întocmit în scopul stabilirii de reglementări și indici urbanistici, după cum urmează: -UTR - Zc (Liu) = Locuințe cu regim redus de înălțime, dispuse pe un parcelar de tip urban;

-funcțiune predominantă', locuințe cu regim redus de înălțime;

-regim de construire: izolat și cuplat;

- principiu de dezvoltare: conform prevederilor PUG;

-înălțimea maximă admisă', totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+l+M, (S)+P+l+R, D+P+M, D+P+R (S -subsol, D - demisol, P - parter, M - mansardă, R - nivel retras); înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m;

-indici urbanistici'. POT maxim = 35%CUT maxim = 0,9;

-retragere min. față de aliniament: 6 m (pe aliniament pergole pentru acoperirea parcării);

-retragere min. față de limitele laterale: minim trei m; -retragere min. față de limitele posterioare: minim 6 m;

-amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă: între fațadele interioare paralele va fi asigurată o distanță minimă egală cu jumătate din înălțimea acestora, dar nu mai puțin de trei m;

-circulații, accese: accesul auto se realizează din str. Recoltei;

-staționarea autovehiculelor’, se va organiza în interiorul parcelei;

-echipare tehnico-edilitară: prezentă la str. Borhanciului și propusă spre extindere pe str. Recoltei;

-UTR - S - Va - Spații verzi pentru protecția pârâului și spațiu de joacă pentru copii.

Art. 2. -        (1) Conform Planșei de Reglementări Urbanistice - Unități Teritoriale de

Referință, aferentă PUG 2014, servitutea de utilitate publică la str. Borhanciului este reglementată la profil tip III.B - 18 m și grevează parcela studiată; terenul dezmembrat va fi transferat în proprietate publică, cf. art. 25 al Regulamentului Local de Urbanism.

(2) în vederea autorizării investițiilor propuse, va fi reglementată dezmembrarea topografică și înscrierea cu titlu de „drum” a suprafeței de teren necesare pentru asigurarea amprizei str. Recoltei la 12 m; autorizațiile de construire pentru aceste investiții vor fi emise numai după realizarea rețelelor tehnico-edilitare pe str. Recoltei și aceasta va fi executată la nivel de strat de piatră cilindrată, iar până la recepție, aceasta va fi la strat de uzură; toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 3. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de cinci ani.

Art. 4. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr.517 din 1 septembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)