Hotărârea nr. 510/2016

Hotărârea 510/2016 - Aprobarea listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.


CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup II”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup II” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 399403/13.12.2012 al Serviciului Investiții și Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup II” în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.2;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă documentația și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup II”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează strategie și dezvoltare locală, management proiecte și Direcția

Președinte de


Nr. 510 din 14 decembrie 2012 (Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

Anexă la Hotărârea nr. 510 /2012


„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 11”

Buget aferent cererii de finanțare 2 Clu j

/Vr. cri

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

CHELTUIE LI NEELIGIB1 LE, inclusiv TVA

CHEL TU1ELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6=4+5

7

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

1.1.

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

5.000,00

1.200,00

6.200,00

6.200.00

1.2.

Proiectare și inginerie

0,00

15.370,00

3.688,80

19.058,80

19.058,80

1.3.

Consultanță

0,00

28.093,77

6.742,50

34.836.27

34.836.27

1.4.

Asistență tehnică

0,00

20.856,26

5.005,50

25.861,76

25.861,76

TOTAL CAPITOL 1

0,00

69.320,03

16.636,80

85.956,83

85.956,83

2

Cap.2 - Cheltuieli pentru investiția de bază

2.1.

Construcții și instalații

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

2.1.1.

Strada Muncitorilor, Nr. 22, Bl. M9

0,00

808.143,39

193.954,41

1.002.097,80

1.002.097.80

2.1.2.

Strada Observatorului, Nr. 142, Bl.

~B

0,00

513.243,71

123.178,49

636.422,20

636.422,20

2.1.3.

Strada Gheorghe Dima, Nr. 28, Bl. 5N

0,00

555.793,77

133.390,50

689.184,27

689.184.27

2.1.4.

Bulevardul Nicolae Titulescu, Nr. 145, Bl. ///

0,00

437.107.88

104.905.89

542.013,77

542.013,77

2.1.4.

Strada Jean Jacques Rousseau, Nr.

5. Bl. S2

0,00

495.088,41

118.821,22

613.909,63

613.909.63

TOTAL CAPITOL 2

0,00

2.809.377,16

674.250,51

3.483.627,67

3.483.627,67

3

Cap.3 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1.

Organizarea de șantier

0,00

30.076,22

7.218,29

37.294,51

37.294,51

3.1.1.

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

0,00

23.147,10

5.555,30

28.702,40

28.702,40

3.1.2.

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,00

6.929,12

1.662,99

8.592,11

8.592,11

3.2.

Cote legale

0,00

36.521,90

0,00

36.521,90

36.521,90

TOTAL CAPITOL 3

0,00

66.598,12

7.218,29

73.816,41

73.816,41

4

Cap.4 - Cheltuieli pentru informare și publicitate

4.1.

Informare și publicitate

0,00

18.500,00

4.440,00

22.940,00

22.940,00

TOTAL CAPITOL 4

0,00

18.500,00

4.440,00

22.940,00

22.940,00

5

Cap. 5 - Alte cheltuieli neeligibile

5.1.

Alte cheltuieli neeligibile, inclusiv diverse și neprevăzute

107.124,71

0,00

107.124,71

TOTAL CAPITOL 5

^107.124,71

0,00

0,00

0,00

107.124,71

TOTAL GENERAL

*^lbSL124,71

2.963.795,31

702.545,60

3.666.340,91

3.773.465,62

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE

I

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :

3.773.465,62

a.

Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent

107.124,71

b.

Valoarea eligibilă

3.666.340,91

11

Contribuția proprie, din care :

1.573.661,07

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile*

1.466.536,36

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent*

107.124,71

III

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

2.199.804,55

*(inclusiv contribuția Asociației de proprietari)

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării investiției :

Lucrări de intervenție in vederea creșterii performantei energetice pentru blocul de locuințe din Municipiul Cluj

Strada Jean Jacques Rousseau, Nr. 5, Bl. S2

In mii lei/ mii euro la cursul

4,5220

09.11.2012

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

MII lei

MII euro

MU lei

MII lei

Mii euro

1

2

3

4

5

7

ului

1.1

Obținerea terenului

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

1 2

Amenajarea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

1 3

Amenajări pentru protecția mediului si aducere la starea inițiala

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

TOTAL Capitol 1

0,00000

0,00000

0,00000

0,000(8)

0.00000

-* r

■ - ■

TOTAL Capitol 2

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Capi

3.1

Studii de teren

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1.00000

0,22114

0,24000

1,24000

0.27421

3.3

Proiectare si inginerie:

3,07400

0,67979

0,73776

3,81176

0,84294

3.3.1 Proiectare inițiala

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.3.2 Proiectare actualizare

3,07400

0,67979

0,73776

3,81176

0.84294

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.4.1. pentru proiectarea lucrărilor de intervenție

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

3.4.2. pentru executarea lucrărilor de intervenție

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.5

Consultanta

4,95088

1,09484

1.18821

6,13909

1.35760

.3.6

Asistenta tehnica:

3,97053

0,87805

0,95293

4,92346

1,08878

3.6.1 Asistenta tehnica - din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor

1,00000

0,22114

0,24000

1,24000

0.27421

3.6.2 Asistenta tehnica - din partea dirigintelui de șantier

2,97053

0,65691

0,71293

3.68346

0,81457

TOTAL Capitol 3

12,99541

2,87382

3,11890

16,11431

3,56353

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

495,08841

109,48438

118.82122

613,90963

135,76063

4.1.1 Lucrări de intervenție comune, eligibile si neeligibile

336,82169

74,48511

80.83721

417.65890

92,36154

4.1.2 Lucrări de intervenție individuale eligibile

158,26672

34,99927

37,98401

196,25073

43,39909

4.1.3 Lucrări de intervenție individuale neeligibile

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5

Dotări

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6

Active necorporale

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 4

495,08841

109,48438

118,82122

613,90963

135,76063

Capitolul 5 Alte cheltuieli:

/ •

Organizare de șantier:

5.1

5.1.1 Lucrări de construcții

4,52122

0,99983

1,08509

5,60631

1,23979

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,11760

0,24715

0,26822

1,38582

0,30647

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

6,43615

1,42330

0,00000

6,43615

1,42330

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

15,24251

3,37075

3,65820

18.90071

4,17973

TOTAL Capitol 5

27,31748

6,04103

5,01151

32,32899

7,14929

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar:

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

TOTAL Capitol 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

In mii lei/ mii euro la cursul

4,5220

09.11.2012

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare

(inclusiv TVA)

MII lei

MII euro

MII lei

MII lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Canitoiui 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea teren

1 • Iii 111

1.1

Obținerea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

1.2

Amenajarea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducere la starea inițiala

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 1

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Capitolul 2 Cheltuieli pentru realizarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL Capitol 2

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1,00000

0,22114

0,24000

1,24000

0,27421

3.3

Proiectare si inginerie:

3,07400

0,67979

0,73776

3,81176

0,84294

3.3.1 Proiectare inițiala

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.3.2 Proiectare actualizare

3,07400

0,67979

0,73776

3,81176

0,84294

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.4.1. pentru proiectarea lucrărilor de intervenție

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.4.2. pentru executarea lucrărilor de intervenție

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

3.5

Consultanta

4,37108

0,96663

1,04906

5,42014

1,19862

3.6

Asistenta tehnica:

3,62265

0,80112

0,86944

4,49209

0,99339

3.6.1 Asistenta tehnica - din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor

1,00000

0,22114

0,24000

1,24000

0,27421

3.6.2 Asistenta tehnica - din partea dirigintelui de șantier

2,62265

0,57998

0,62944

3,25209

0,71918

TOTAL Capitol 3

12,06773

2,66868

2,89626

14,96399

3,30916

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

437,10788

96,66251

104,90589

542,01377

119,86151

4.1.1 Lucrări de intervenție comune, eligibile si neeligibile

382,71007

84,63292

91,85042

474,56049

104,94482

4.1.2 Lucrări de intervenție individuale eligibile

54,39781

12,02959

13,05547

67,45328

14,91669

4.1.3 Lucrări de intervenție individuale neeligibile

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

4.5

Dotări

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

4.6

Active necorporale

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 4

437,10788

96,66251

104,90589

542,01377

119,86151

Capitolul s Ahe cheltuieli:

........ .

5.1

Organizare de șantier:

5.1.1 Lucrări de construcții

4,68217

1,03542

1,12372

5,80589

1,28392

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,11760

0,24715

0,26822

1,38582

0,30647

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5,68240

1,25661

0,00000

5,68240

1,25661

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

13,47527

2,97994

3,23406

16,70933

3,69513

TOTAL Capitol 5

24,95744

5,51912

4,62600

29,58344

6,54213

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar:

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

MFT-VF'V

■KEEKSI

In mii lei/ mii euro la cursul

4,5220

09.11.2012

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

MU lei

Mli euro

MU lei

MU lei

Mii euro

1

3

4

5

6

7

zZ*   <><*.'a'A A A

11

Obținerea terenului

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

1.2

Amenajarea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 3

Amenajări pentru protecția mediului si aducere la starea inițiala

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 1

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

obiectivului

TOTAL Capitol 2

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

; "...

3.1

Studii de teren

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1,00000

0,22114

0,24000

1,24000

0.27421

3.3

Proiectare si inginerie:

3,07400

0,67979

0,73776

3,81176

0,84294

3.3.1 Proiectare inițiala

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.3.2 Proiectare actualizare

3,07400

0,67979

0,73776

3,81176

0,84294

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.4.1. pentru proiectarea lucrărilor de intervenție

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.4.2. pentru executarea lucrărilor de intervenție

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5

Consultanta

5,55794

1,22909

1,33391

6,89185

1,52407

3.6

Asistenta tehnica:

4,33476

0,95859

1,04034

5,37510

1,18865

3.6.1 Asistenta tehnica - din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor

1,00000

0,22114

0,24000

1,24000

0,27421

3.6.2 Asistenta tehnica - din partea dirigintelui de șantier

3,33476

0,73745

0,80034

4,13510

0,91444

TOTAL Capitol 3

13,96670

3,08861

3,35201

1731871

3,82987

Capii

... .. ....... .......

-

4.1

Construcții si instalații

555,79377

122.90884

133,39050

689,18427

152.40696

4.1.1 Lucrări de intervenție comune, eligibile si neeligibile

443,40761

98,05564

106,41783

549,82544

121,58899

4.1.2 Lucrări de intervenție individuale eligibile

112,38616

24,85320

26,97268

139,35884

30,81797

4.1.3 Lucrări de intervenție individuale neeligibile

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

4 3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

44

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5

Dotări

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

4.6

Active necorporale

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 4

555,79377

122,90884

13339050

689,18427

152,40696

Organizare de șantier:

5.1

5.1.1 Lucrări de construcții

4,52122

0,99983

1.08509

5.60631

1,23979

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,89992

0,42015

0,45598

2.35590

0.52099

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

7,22532

1,59782

0,00000

7,22532

1,59782

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

17,09281

3,77992

4,10227

21.19508

4,68710

TOTAL Capitol 5

30,73927

6,79772

5,64334

36,38261

8,04570

Capii

Wfțf a WffWWRWWi’V’ww wwwwwii iui | iiiiw, iiiiwm ’WM; w WfWMHM

-•

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

V.v.-.v x.a>. •

■ OM4W4

DEVIZ GENERAL


Privind cheltuielile necesare realizării investiției :

Lucrări de intervenție in vederea creșterii performantei energetice pentru blocul de locuințe din Municipiul Cluj Napoca Strada Observatorului, Nr. 142, Bl. 7B


In mii lei/ mii euro la cursul

4,5220

09.11.2012

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

MU lei

MII euro

MU lei

MII lei

Mii euro

1

2

3

4

5

7

Capitol

ol 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenul

ui

1.1

Obținerea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

1 2

Amenajarea terenului

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducere la starea inițiala

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 1

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

O.OOO(H)

riectiv uliii

TOTAL Capitol 2

0,00000

0,000(8)

0,00000

0,00000

0,00000

Capitol

«ii 1 Cheitmeli rw»ntni nrnÎM'tarr «i          tihniră

ui   vnntuicii pcniru prviCKiarr si jtsratciiut iruutva.....

3.1

Studii de teren

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1,00000

0,22114

0,24000

1,24000

0,27421

3.3

Proiectare si inginerie:

3,07400

0,67979

0.73776

3,81176

0.84294

3.3.1 Proiectare inițiala

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

3.3.2 Proiectare actualizare

3,07400

0,67979

0.73776

3,81176

0.84294

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție:

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

3.4.1. pentru proiectarea lucrărilor de intervenție

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.4.2. pentru executarea lucrărilor de intervenție

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5

Consultanta

5,13244

1,13499

1.23179

6,36423

1.40739

3.6

Asistenta tehnica.

4.07946

0,90214

0.97907

5,05853

1.11865

3.6.1 Asistenta tehnica - din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor

1,00000

0,22114

0,24000

1,24000

0.27421

3.6.2 Asistenta tehnica - din partea dirigintelui de șantier

3,07946

0,68100

0,73907

3,81853

0,84444

TOTAL Capitol 3

13,28590

2,93806

3,18862

16,47452

3,64319

ui 4 Cbdtuidi pentru investiția de baza

--

4.1

Construcții si instalații

513,24371

113,49927

123.17849

636,42220

140.73909

4.1.1 Lucrări de intervenție comune, eligibile si neeligibile

423,22234

93,59185

101,57336

524.79570

116.05389

4.1.2 Lucrări de intervenție individuale eligibile

90,02137

19,90742

21,60513

111.62650

24.68520

4.1.3 Lucrări de intervenție individuale neeligibile

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

4.5

Dotări

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

4 6

Active necorporale

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

TOTAL Capitol 4

513,24371

113,49927

123,17849

636,42220

140,73909

Capitol

«ISAhtcbetaHI:

Organizare de șantier:

5.1

5.1.1 Lucrări de construcții

4,68217

1,03542

1.12372

5,80589

1.28392

5.1 2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.11760

0,24715

0,26822

1.38582

0,30647

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

6,67217

1.47549

0.00000

6.67217

1.47549

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

15,79589

3,49312

3,79101

19.58690

4.33147

TOTAL Capitol 5

28,26783

6,25118

5,18295

33,45078

7,39735

Capitol

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

TOTAL Capitol 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ieszbi

BWnSES]

In mii lei/ mii euro la cursul

4,5220

09.11.2012

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Ml! lei

MII euro

MII lei

MII lei

Mii euro

2

3

4

6

7

C apitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2

Amenajarea terenului

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducere la starea inițiala

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 1

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

( apitoiul 2 Cheltuieli pentru realizarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL Capitol 2

0,000001 0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1,00000

0,22114

0,24000

1,24000

0,27421

3.3

Proiectare si inginerie:

3,07400

0,67979

0,73776

3,81176

0,84294

3.3.1 Proiectare inițiala

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.3.2 Proiectare actualizare

3,07400

0,67979

0,73776

3,81176

0,84294

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

3.4.1. pentru proiectarea lucrărilor de intervenție

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.4.2. pentru executarea lucrărilor de intervenție

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

3.5

Consultanta

8,08143

1,78714

1,93954

10,02097

2,21605

3.6

Asistenta tehnica:

5,84886

1,29342

1,40373

7,25259

1,60384

3.6.1 Asistenta tehnica - din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor

1,00000

0,22114

0,24000

1,24000

0,27421

3.6.2 Asistenta tehnica - din partea dirigintelui de șantier

4,84886

1,07228

1,16373

6,01259

1.32963

TOTAL Capitol 3

18,00429

3,98149

4,32103

22,32532

4,93704

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4 1

Construcții si instalații

808,14339

178,71371

193.95441

1.002,09780

221,60500

4.1.1 Lucrări de intervenție comune, eligibile si neeligibile

643,28407

142,25654

154,38818

797,67225

176,39811

4.1.2 Lucrări de intervenție individuale eligibile

164,85932

36,45717

39,56624

204,42556

45,20689

4 1.3 Lucrări de intervenție individuale neeligibile

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5

Dotări

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

4.6

Active necorporale

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 4

808,14339

178,71371

193,95441

1.002,09780

221,60500

Capitolul 5 Alte cheltuieli:

Organizare de șantier:

5.1

5.1.1 Lucrări de construcții

4,74032

1,04828

1,13768

5,87800

1,29987

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,67640

0,37072

0,40234

2,07874

0.45969

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

10,50586

2,32328

0,00000

10,50586

2.32328

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

24,78443

5,48086

5,94826

30,73269

6,79627

TOTAL Capitol 5

41,70701

9,22314

7,48828

49,19529

10,87911

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare Ia beneficiar:

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

TOTAL Capitol 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

.«—CM__________________]

L...........

------1.00757580

------27250487

 • 1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. -total,

din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. investiția specifică (C+M/aria utilă a blocului) inclusiv

*2‘ T.V.A.

1073,61841 Mii lei

1007,97580 Mii lei

0,4092 Mii lei/m2 (a.u.)


 • 2. Indicatori fizici:

  2.1.

  durata de execuție a lucrărilor de intervenție

  5

  luni

  2.2.

  durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani

  ani

  de la data recepției la terminarea lucrărilor)

  2.3.

  durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică

  7,9

  ani

  2.4.

  consumul anual specific de energie pentru încălzire

  84,9

  kWh/m2 (a.u.)

  corespunzător blocului izolat termic

  si an

  2.5.

  economia anuală de energie :

  716.641

  kWh/an

  în tone echivalent petrol

  58,69

  tep

  2.6.

  reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2

  147.187,93

  kg CO2/an

  2.7.

  numărul de apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice

  30

  apartamente

 • 3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M in lei:

  • 3.1.  Anul 1

  • 3.2.  Anul 2

   1073,61841 Mii lei


   Mii lei • 1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. -total,

din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.

. ? investiția specifică (C+M/aria utilă a blocului) inclusiv T.V.A.

686,34750 Mii lei

642,22809 Mii lei

0,4296 Mii lei/m2 (a.u.)


 • 2. Indicatori fizici:

  2.1.

  durata de execuție a lucrărilor de intervenție

  5

  luni

  2.2.

  durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani

  "2

  ani

  de la data recepției la terminarea lucrărilor)

  2.3.

  durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică

  9,7

  ani

  2.4.

  consumul anual specific de energie pentru încălzire

  64,92

  kWh/m2 (a.u.)

  corespunzător blocului izolat termic

  si an

  2.5.

  economia anuală de energie :

  378.212

  kWh/an

  în tone echivalent petrol

  30,98

  tep

  2.6.

  reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2

  77.568,41

  kg CO2/an

  2.7.

  numărul de apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice

  20

  apartamente

 • 3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M in lei:

  • 3.1.  Anul 1

  • 3.2.  Anul 2

   686,34750 Mii lei


   Mii lei   1.1.

   valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. -total,

   742,88559

   Mii lei

   din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.

   694,79058

   Mii lei

   1.2.

   investiția specifică (C+M/aria utilă a blocului) inclusiv T.V.A.

   0,3066

   Mii lei/m2 (a.u.)

   2. Indicatori fizici:

   2.1.

   durata de execuție a lucrărilor de intervenție

   5

   luni

   2.2.

   durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani

   ani

   de la data recepției la terminarea lucrărilor)

   2.3.

   durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică

   7,2

   ani

   2.4.

   consumul anual specific de energie pentru încălzire

   72,27

   kWh/m2 (a.u.)

   corespunzător blocului izolat termic

   si an

   2.5.

   economia anuală de energie :

   641.054

   kWh/an

   în tone echivalent petrol

   52,50

   tep

   2.6.

   reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2

   131.256,76

   kg CO2/an

   2.7.

   numărul de apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice

   34

   apartamente

3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M in lei:

3.1.

Anul 1

742,88559 Mii lei

3.2.

Anul 2

Mii lei

1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. -total,

din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. investiția specifică (C+M/aria utilă a blocului) inclusiv T.V.A.


586,56120 Mii lei

547,81966 Mii lei

0,3626 Mii lei/m2 (a.u.)


2. Indicatori fizici:


2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție

2 ? durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)

2.3. durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică

2 consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic

2.5. economia anuală de energie :

în tone echivalent petrol

_ , reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2

2 numărul de apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice


5

3

9,4


54,95

346.880

28,41

71.195,29

20


luni

ani

ani

kWh/m2 (a.u.)

si an

kWh/an

tep

kg CO?/an

apartamente


3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M in lei:

 • 3.1.  Anul 1

 • 3.2.  Anul 2


586,56120 Mii lei


Mii lei • 1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. -total,

  662,35293 Mii lei

  619,51594 Mii lei

  0,4087 Mii lei/m2 (a.u.)


din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.

? investiția specifică (C+M/aria utilă a blocului) inclusiv •2’ T.V.A.

 • 2. Indicatori fizici:

  2.1.

  durata de execuție a lucrărilor de intervenție

  5

  luni

  2.2.

  durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani

  'j

  ani

  de la data recepției la terminarea lucrărilor)

  2.3.

  durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică

  11,2

  ani

  2.4.

  consumul anual specific de energie pentru încălzire

  63,94

  kWh/m2 (a.u.)

  corespunzător blocului izolat termic

  si an

  2.5.

  economia anuală de energie :

  344.428

  kWh/an

  în tone echivalent petrol

  28,21

  tep

  2.6.

  reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2

  70.569,66

  kg CO2/an

  2.7.

  numărul de apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice

  20

  apartamente

 • 3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M in lei:

  • 3.1.  Anull

   662,35293 Mii lei


   Mii lei


  • 3.2.  Anul 2