Hotărârea nr. 509/2016

Hotărârea 509/2016 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 157/2016 (aprobarea Listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 157/2016

(aprobarea Listei de repartizare, în vederea atribuirii,

pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 157/2016 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvăth Anna și Ioan Sabin Sărmaș;

Analizând Referatul nr. 347745/451/11.08.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune modificarea Anexei la Hotărârea nr. 157/2016;

Reținând prevederile Legii nr. 152/1998, republicată, actualizată, cu completările și modificările ulterioare, ale H.G. nr. 962/2001, actualizată și Actul înregistrat sub nr. 251269/07.06.2016 de către doamna Boboș Oana-Larisa;

Văzând avizul Comisiei de analiză a dosarelor A.N.L.;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. c, al. 5 lit. b, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea poziției 2 din Anexa la Hotărârea nr. 157/2016, în sensul că se anulează repartiția doamnei Boboș Oana-Larisa, ca urmare a refuzului acesteia de preluare a imobilului, manifestat prin Actul înregistrat sub nr. 251269/07.06.2016.

Art.II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul

municipiului și evidența proprietății.


Nr. 509 din 1 septembrie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)