Hotărârea nr. 504/2016

Hotărârea 504/2016 - Darea în folosință gratuită, Direcției de Asistență Socială și Medicală, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 25.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind darea în folosință gratuită, Direcției de asistență socială și medicală, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 25

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită, Direcției de asistență socială și medicală, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 25 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Dan Ștefan Tarcea, Horvâth Anna, Mihaela Rodica Suciu și Florin Valentin Gliga;

Analizând Referatul nr. 352725/17.08.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune darea în folosință gratuită, Direcției de asistență socială și medicală, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 25;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și ale art. 867-870 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂR ĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă darea în folosință gratuită, Direcției de asistență socială și medicală, a imobiluluil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 25, compus din teren în suprafață de 319 mp., cu nr. cadastral 274239 și construcția cu nr. cadastral 274239-C1, Corp 4 - clădire cu fundații din beton, pereți din zidărie de cărămidă, acoperită cu tablă, compusă din: cinci ateliere, birou, vestiar, baie, culoar acoperit, cu suprafața utilă dc 305,5 mp., magazine lemn, șopron metalic, imobil înscris în CF nr. 274239 Cluj-Napoca, în proprietatea municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca,

(2) Imobilul se dă în folosință gratuită în baza unui protocol de predare-primire, în vederea și pe perioada desfășurării activității Direcției de asistență socială și medicală.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția de asistență socială și medicală și Direcția economică.


Nr. 504 din 1 septembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)