Hotărârea nr. 503/2016

Hotărârea 503/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși nr. 48-50, respectiv nr. 52-54, identificate prin nr. cad. 322107 și 322101.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși nr. 48-50, respectiv nr. 52-54, identificate prin nr. cad. 322107 și 322101

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși nr. 48-50, respectiv nr. 52-54, identificate prin nr. cad. 322107 și 322101 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 340713/453/18.08.2016 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși nr. 48-50, respectiv nr. 52-54, identificate prin nr. cad. 322107 și 322101;

Reținând prevederile art. 121 alin. (3) și 115 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 562 și 889 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit „a”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă preluarea, în proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren cu suprafața de 82 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși nr. 48-50, identificat prin nr. cad. 322107, înscris în CF nr. 322107 Cluj-Napoca, de la Petruț Cristina și a imobilului-teren cu suprafața de 85 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși nr. 52-54, identificat prin nr. cad. 322101, înscris în CF nr. 322101 Cluj-Napoca, de la S.C. Etro Buildig S.R.L.

Art. 2. (1) Se aprobă trecerea imobilelor identificate la art. 1 din proprietatea privată în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, în vederea asigurării servitutilor de utilitate publică prevăzute prin P.U.G., aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014.

(2) Imobilele vor fi incluse în Anexa 4 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca" la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul 1. Consiliul local Cluj-Napoca, Subcapitolul 1.1. Alte terenuri.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism și Direcția economică.


de ședință,

univ. Dr. Vasile Florin Stamatian


Nr. 503 din 1 septembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)