Hotărârea nr. 5/2016

Hotărârea 5/2016 - Aprobarea P.U.D. construire locuinţă unifamilială P+E, str. Haller Karoly nr. 35 provizoriu; beneficiar: Bunea Marius.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință unifamilială P+E, str. Haller Karoly nr. 35 provizoriu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire locuință unifamilială P+E, str. Haller Karoly nr. 35 provizoriu - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 460113 din 04.01.2016 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială P+E, str. Haller Karoly nr. 35 provizoriu, beneficiar: Bunea Marius;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 287788/817 din 05.11.2015, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, art. 31 - Reglementarea dispozițiilor tranzitorii, alin (8), așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială P+E, str. Haller Karoly nr. 35 provizoriu, beneficiar: Bunea Marius, pentru amplasarea unei locuințe unifamiliale, pe o parcelă de teren proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • •  retragerea față de aleea de acces, min. 5 m;

  • •  retragerea față de limita nordică, min. 3 m;

  • •  retragerea față de limita sudică, min. 4 m;

  • •  retragerea față de limita posterioară, min. 7,50 m;

  • •  regimul de înălțime P +E, din max. P+E+M;

  • •  accesul auto și cel pietonal. din aleea de acces.

Art. 2. - In vederea autorizării, va fi reglementată dezmembrarea topografică și înscrierea cu titlu de „drum" a suprafeței de teren necesare pentru asigurarea amprizei str. Haller Karoly de 9 m și a aleii de acces de 6 m. Terenul dezmembrat pentru asigurarea amprizei str. Haller Karoly va avea acces public nelimitat, iar în acest sens va fi prezentată o declarație autentică a proprietarilor terenului, anterior eliberării autorizației de construire.

Art. 3. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de 18 luni de la aprobarea noului P.U.G.

Nr. 5 din 11 ianuarie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)