Hotărârea nr. 499/2016

Hotărârea 499/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320592.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C LUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 10.400 Iei de la bugetul pe anul 2012 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în vederea achiziționării de produse alimentare (dulciuri) și acordarea acestora cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou 2013

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 10.400 Iei de la bugetul pe anul 2012 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în vederea achiziționării de produse alimentare (dulciuri) și acordarea acestora cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou 2013 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 341.420 din 30.10.2012 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, prin care se propune alocarea sumei de 10.400 lei de la bugetul pe anul 2012 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în vederea achiziționării de produse alimentare (dulciuri) pentru acordarea a 104 pachete, la prețul de maxim 100,00 lei/pachet (inclusiv TVA), care să fie distribuite copiilor din familiile beneficiare aflate în evidențele serviciilor de specialitate ale Direcției de Asistență Socială și Medicală, cuprinse în Anexa la prezenta hotărâre;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă alocarea sumei de 10.400 Iei de la bugetul pe anul 2012 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în vederea achiziționării de produse alimentare (dulciuri) pentru acordarea a 104 pachete, la prețul de maxim 100,00 lei/pachet (inclusiv TVA), care să fie distribuite copiilor din familiile beneficiare aflate în evidențele serviciilor de specialitate ale Direcției de Asistență Socială și Medicală, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou 2013, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Nr. 499 din 14 decembrie 2012 (Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexă la Hotărârea nr. 499/ 2012


CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA ȘI MEDICALĂ

Lista

privind repartizarea pachetelor cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou 2013

Nr. crt.

Instituția

Adresa

Persoana de contact

Nr. pachete

Direcția de Asistență Socială și Medicală                                             104

1

Centrul de Zi “Țara Minunilor”

str. înfrățirii, nr. 15

Dana Istic

34

2

Centrul de Servicii Social Medicale

str. Aviator Bădescu nr. 32

Alin Vlădescu

60

3

Centrul Social de Urgență

str. Dragoș Vodă nr.

36-38

10

TOTAL GENERAL

104