Hotărârea nr. 497/2016

Hotărârea 497/2016 - Modificarea Hotărârii nr. 150/2014 (darea în folosință gratuită, Direcției de Asistență Socială și Medicală, a unui spațiu din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108, ap. 25).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 150/2014 (darea în folosință gratuită, Direcției de asistență socială și medicală, a unui spațiu din imobilul situat în municipiul CIuj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108, ap. 25)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 150/2014 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Dan Ștefan Tarcea, Horvâth Anna, Mihaela Rodica Suciu și Florin Valentin Gliga;

Analizând Referatul nr. 353602/18.08.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 150/2014;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și ale art. 874-875 NCC;

Văzând avizul comisiei mixte pentru spații cu altă destinație și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂR ĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 1 alin (2) al Hotărârii nr. 150/2014 (darea în folosință gratuită, Direcției de asistență socială și medicală, a unui spațiu din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108, ap. 25), care va avea următorul conținut:

„Art. 1(2) Spațiul se dă în folosință gratuită, Direcției de asistență socială și medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru funcționarea Serviciului asistența persoanelor vârstnice, pe perioada desfășurării activității specifice”.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 150/2014 rămân neschimbate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția de asistență socială și medicală și Direcția economică.

zReședințe de ședință,

»f. univ. Dr. Vasile Florin Stamatian

\ l                v 1

\ 4X>S^r^f^C%trasemnează:

X^uVv%ecretar

--Jr. Auro:

municipiului, Roșea


Nr. 497 din 1 septembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)