Hotărârea nr. 495/2016

Hotărârea 495/2016 - Punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a unui teren în suprafață de 500 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în vederea executării unei sentințe civile.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a unui teren în suprafață de 500 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în vederea executării unei sentințe civile

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a unui teren în suprafață de 500 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în vederea executării unei sentințe civile - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 339518/04.08.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a unui teren în suprafață de 500 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în vederea executării unei sentințe civile;

Reținând prevederile Sentinței civile nr. 14800/2009, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca, în dosarul nr. 24471/211/2009, rămasă definitivă și irevocabilă prin Decizia civilă nr. 277/R/01.03.2010, pronunțată de Tribunalul Cluj, în dosarul nr. 24471/211/2009, precum și ale Legii nr. 44/1994, actualizată și republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a lotului de teren în suprafață de 500 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Zona Lomb, identificat prin nr. cadastral 306344, înscris în CF nr. 306344 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în vederea executării Sentinței civile nr. 14800/2009, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca, în dosarul nr. 24471/211/2009, rămasă definitivă și irevocabilă prin Decizia civilă nr. 277/R/01.03.2010, pronunțată de Tribunalul Cluj, în dosarul nr. 24471/211/2009, beneficiari fiind succesorii defunctului Rarău Teodor.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Serviciul revendicări, fond funciar și registru agricol.


Nr. 495 din 1 septembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)