Hotărârea nr. 491/2016

Hotărârea 491/2016 - Repartizarea și numirea consilierilor locali în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

HOTĂRÂRE

privind repartizarea și numirea consilierilor locali în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca convocat de îndată,

Examinând proiectul de hotărâre privind repartizarea și numirea consilierilor locali în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 343686/424/9.08.2016 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune repartizarea și numirea consilierilor locali în comisiile pentru evaluarea și asigurarea aalității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca;

Reținând prevederile art. 11 pct. 4 lit. (e) din Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației și prevederile art. 7 alin. (4) lit. a); b) și c) din O.M.E.N. nr. 4619 din 22 septembrie 2014 privind Metodologici-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar\

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 4 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘT E:

Art. 1. Se aprobă repartizarea și numirea consilierilor local în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu data prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 333/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 408/2012, nr. 27/2013, nr. 535/2013, nr. 10/2014, nr. 233/2014, nr. 367/2014, nr. 61/2015, nr. 48/2016 și nr. 243/2016 (repartizarea consilierilor locali în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca).

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Biroul învățământ, cultură, culte, sport, societate.

bir. 491 din 11 august 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 491/2016


Tabel nominal cu numirea reprezentanților consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în școlile de stat și particulare de pc raza municipiului Cluj-Napoca


1. Unități de învățământ preuniversitar de stat

Nr. crt.

Denumirea unității școlare și adresa

Numele și prenumele reprezentantului Consiliului local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în Educație

1

Liceul Teoretic „Lucian Blaga” str. Băișoara nr. 2-4

Murcșan Adrian - consilier local

2

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” B-dul21 Decembrie 1989 nr. 94-96

Jurja Marius Sorel - consilier local

3

Liceul de Arte Plastice „Romulus Ladea” Calea Dorobanților nr. 56

Croitorii Corina Ecaterina - consilier local

4

Școala Gimnazială „Ioan Bob” str. Episcop Ioan Bob nr. 10

Nasra Gabricl Horia - consilier local

5

Liceul de Muzică „Sigismund Toduță” str. Paris ni'. 60

Tothfalusi Andras - consilier local

6

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Raluca Ripan” str. Bistriței nr. 21

Moldovan Gabriela Iuliana - consilier local

7

Liceul Teoretic „Eugen Pora” str. Mogoșoaia nr. 6

Molliem Mohammad-Bachar - consilier local

8

Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”

str. Moldoveanu nr. 1

Tothfalusi Andras - consilier local

9

Colegiul Tehnic “Napoca” str. Taberei nr. 3

Racz Levente Zsolt - consilier local

10

Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” str. Horticultorilor nr. 1

Jurja Marius Sorel - consilier local

11

Colegiul Tehnic de Construcții „Angliei Saligny” B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 128-130

Ferdean Rarcș Petru - consilier local

12

Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Aleea Herculane nr. 1

Tomoș Constantin Ioan - consilier local

13

Liceul Tehnologic nr. 1 str. Maramureșului nr. 165/A

“Z 0 ------\

Gliga Florin-Valentin - consilier lopaL Z'     v\ * A

A       \

14

Școala Gimnazială “Nicolac Iorga”

Rațiu Radu Florin - consilier local:                 $ ’<str. Războieni nr. 67

15

Seminarul Teologic Liceal Ortodox

P-ța Avram Iancu nr. 18

Gliga Florin-Valentin - consilier local

16

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” str. Bistriței nr. 21

Croitorii Colina Ecatcrina - consilier local

17

Liceul Teoretic „Bathory Istvan” str. M. Kogălniceanu nr. 2

Gergely Balazs - consilier local

18

Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” str. Grădinarilor nr. 1

Ferdean Rareș Petru - consilier local

19

Colegiul Național „Emil Racoviță” str. M. Kogălniceanu nr. 9-11

Pop Lorcdana - consilier local

20

Școala Gimnazială „Ion Creangă” str. Peana nr. 2-4

Florian Ovidiu Valeriu - consilier local

21

Colegiul Tehnic de Comunicații „Augustin Maior” str. Moților nr. 78-80

Dreoni Giacomo - consilier local

22

Școala Gimnazială “Traian Dârjan” (fostă nr. 12) str. Traian Vuia nr. 76

Florian Ovidiu Valeriu - consilier local

23

Colegiul Național „Georgc Barițiu”

str. Emil Isac nr. 10

Morar Dan loan - consilier local

24

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” str. Al. Vlahuță nr. 12-14

Moldovan Gabriela Iuliana - consilier local

25

Școala Gimnazială „ Waldorf “

Olah Emese - consilier local

str. Sergiu Celibidache nr. 8-12

26

Liceul Teoretic „Brassai Samuel”

B-dul21 Decembrie 1989 nr. 7

Csoma Botond - consilier local

27

Liceul „Janos Zsigmond”

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 9

Gergely Balazs - consilier local

28

Colegiul Economic „Iulian Pop” str. Emil Isac nr. 19

Stamatian Vasile Florin - consilier local

29

Școala Gimnazială „Horea” str. Horea nr. 19/A

Jurja Marius Sorel - consilier local

30

Colegiul Tehnic „Ana Aslan” str. Decebal nr. 41

Suciu Mihaela Rodica - consilier local

31

Școala Gimnazială dc Muzică „Augustin Bena” str. Horea nr. 19/B

Croitorii Corina Ecatcrina - consilier local

32

Școala Gimnazială „Emil Isac” str. G. Bruno nr. 46

Tomoș Constantin loan - consilier local

33

Liceul Tehnologic

Dreoni Giacomo - consilier local

„Alexandru Borza”

str. Al. Vaida-Voevod nr. 57

34

Liceul Teoretic „Nicolac Bălccscu” str. Constanța nr. 6

loan Sabin Sărmaș - consilier local

35

Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” str. Câmpului nr. II/2

Mureșan Adrian - consilier local

36

Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” str. Al. Vaida-Voevod nr. 55

Pop loan - consilier local

37

Liceul Teologic Baptist „Emanuel” str. 11 Octombrie nr. 3

Pop loan - consilier local

38

Liceul Teologic Adventist „Maranatha” str. Câmpului II/2

Constantea Radu Mihai - consilier local

39

Școala Gimnazială „Al. Vaida-Voevod” str. Oltului nr. 83

Pop Loredana - consilier local

40

Colegiul Tehnic Energetic str. Pascaly nr. 2-4

Moisin Radu Marin - consilier local

41

Liceul Teologic Reformat str. M. Kogălniceanu nr. 16

Olah Emese - consilier local

42

Liceul Teoretic „Apaczai Csere Janos” str. I. C. Brătianu nr. 26

Horvath Anna - consilier local

43

Liceul Teoretic „Victor Babeș”

str. Meseriilor nr. 20

loan Sabin Sărmaș - consilier local

44

Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micu” str. Moților nr. 24

Moisin Radu Marin - consilier local

45

Școala Gimnazială “Iuliu Hațieganu” str. Grigore Alexandrescu nr. 16

Racz Levente Zsolt- consilier local

46

Liceul Teoretic „Gheorghe Șincai” str. Avram Iancu nr. 3

Pop loan - consilier local

47

Liceul de Coregrafie și Artă

Dramatică „Octavian Stroia”

Calea Turzii nr. 2

Jurja Marius Sorel - consilier local

48

Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” Calea Turzii nr. 140-142

Rațiu Radu Florin - consilier local

49

Liceul cu Program Sportiv

str. Arinilor nr. 9

Morar Dan loan - consilier local

50

Școala Gimnazială „Octavian Goga”

str. Peana nr. 16

Stamatian Vasile Florin - consilier local

51

Colegiul Național „George Coșbuc” str. Avram Iancu nr. 70-72

Sărmaș loan Sabin - consilier local

52

Liceul Teoretic „Avram lancu” str. Onisifor Ghibu nr. 25

Nasra Gabriel Horia - consilier local

53

Licul Tehnologic „Aurel Vlaicu” B-dul Muncii nr. 199-201

Suciu Mihaela Rodica - consilier local

2. Unități de învățământ preuniversitar particulare

Nr. crt.

Denumirea unității școlare și adresa

Numele și prenumele reprezentantului Consiliului local desemnat în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în Educație

1

Școala Gimnazială „ELF”

(fosta Școala „ELF”) str. Pascaly nr. 2-4, tel. 0264/440811

Tomoș Constantin Ioan - consilier local

2

Școala Internațională Cluj/Transylvania College. The Cambridge School in Cluj (fosta Școala Internațională Cluj) str. Băișoara nr. 2/A, tel. 0264/418991

Moldovan Gabriela Iuliana - consilier local

3

Școala Gimnazială Reformată

„ Talent um”

(fosta Școala Elementară Reformată

„Montessori”)

str. Victor Deleu nr. 2,

tel. 0264/437473

Gergely Balazs - consilier local

4

Școala Primară Internațională „Spectrum”

Florian Ovidiu Valeriu - consilier local

(fostă Școala Internațională

„Spectrum”) str. Zorilor nr. 27, tel. 0264/438351

5

Liceul Teoretic Creștin „Pro Deo” (fostul Liceu Creștin „Pro Deo”) str. Al. Vaida-Vocvod ni-. 55/A, tel. 0264/414974

Sărmaș Ioan Sabin - consilier local

6

Liceul Tehnologic

„ Virgil Madgearu”

(fostul Grup Școlar de Management Economic și Drept Administrativ „Virgil Madgearu”) str. Meseriilor nr. 18-20, tel. 0264/426111

Ferdcan Rareș Petru - consilier local

7

Liceul Tehnologic „Didactica Nova” (fostul Grup Școlar „Didactica Nova”) str. Horea nr. 19/A,

Drconi Giacomo - consilier local

tel. 0264/591475

8

Liceul Tehnologic UCECOM „Spira Haret”

(fostul Liceu UCECOM „Spiru Haret”)

str. Al. Vaida-Voevod nr. 55,

tel. 0264/541948

Nasra Gabriel I Ioria - consilier local

9

Liceul Tehnologic „Horea, Cloșca și Crișan” (fostul Liceu Economic „Horea, Cloșca și Crișan”) str. Emil Isac nr. 10, tel. 0264/596697

Mureșan Adrian - consilier local

10

Școala Gimnazială „Christiana”

Aleea Moldoveanu nr. 3

tel. 0723/537819

Constantea Radu Mihai - consilier local

11

Școala Primară „Kinderland” str. Aron Dcnusianau nr. 42, 0364/104617

Croitorii Corina Ecaterina- consilier local