Hotărârea nr. 489/2016

Hotărârea 489/2016 - Repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca convocat de îndată,

Examinând proiectul de hotărâre privind repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 343683/424/9.08.2016 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca;

Reținând prevederile art. 96 alin. (2) lit. a, b și c și alin. (5) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, ale art. 3 și 4 (1) lit. (a), (b) și (c) din O.M.E.N. nr. 4619/2014 privind Metodologia-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar de stat;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 4 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu data prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 331/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 406/2012, nr. 30/2013, nr. 536/2013, nr. 13/2014, nr. 231/2014, nr. 365/2014, nr. 525/2014, nr. 40/2015, nr. 375/2015, nr. 46/2016, nr. 166/2016 și nr. 241/2016 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Biroul învățământ, cultură, culte,

sport, societate.
Nr. 489 din 11 august 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea iir. 489/2016


Tabel nominal privind repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului CIuj-Napoca


1. Unități de învățământ preuniversitar de stat

Nr. ort.

Denumirea unității școlare și adresa

Numele și prenumele reprezentanților consiliului local desemnați în consiliile de administrație

1.

Liceul Teoretic „Lucian Blaga” str. Băișoara nr. 2-4

1. Rațiu Radu Florin - consilier local

2. Molhem Mohammad-Bachar- consilier local

3. Popa Sorana

2.

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 94-96

1. Gliga Florin-Valentin - consilier local

2. Demostene Șotron -jurnalist, Făclia

3. Valentin Petcr

3.

Liceul de Arte Vizuale

„Romulus Ladca”

Calea Dorobanților nr. 56

1. Moldovan Gabriela luliana - consilier local

2. Toșa Ecaterina - conf. dr., Universitatea de Arte și Design

3. Tiberiu Groza

4.

Școala Gimnazială „Ioan Bob ” str. Episcop Ioan Bob nr. 10

1. Stamatian Vasile Florin - consilier local

2. Bărbos Ioan

3. Gliga Florin-Valentin - consilier local

5.

Colegiul de Muzică

1. Stamatian Vasile Florin - consilier local

„Sigismund Toduță"

str. Paris nr 60

2. Szep Iuliu - Opera Maghiară de Stat

3. Alexandru Marc - prof. univ. dr., Academia de Muzică „Gheorghe Dima”

6.

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Rahica Ripan ” str. Bistriței nr. 21

1. Nasra Gabriel Horia - consilier local

2. David Adriana - cadru didactic USAMV

7.

Liceul Teoretic „Eugen Pora” str. Mogoșoaia nr. 6

1. Marius Sorel Jurja - consilier local

2. Giurgiuman Tunde Ildiko - cadru univ., Facultatea de Medicină Veterinară, USAMV

3. dr. Maloș Cristian Valeriu - cadru didactic la Facultatea de Știința Mediului

8.

Școala Gimnazială „Liviii Rebreanu” str. Moldoveana nr. 1

1. Morar Dan Ioan - consilier local

  • 2. Frcnț Rodica - Centrul Bugetar de administrare

Ă

c 5

  • 3. Suciu Mihaela-Rodica - consilier lpdal / kjțMw '

9

Colegiul Tehnic "Napoca”

1. Ferdean Rares Petru - consilier local c;\ kACM

-------——str. Taberei nr. 3

2. Mândru Brândușa - S.C. Univers T

3. Marchiș Angela - Grand Hotel Italia

10.

Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” str. Horticultorilor nr. 1

1. Gliga Florin-Valentin - consilier local

2. Szocs Viorica - reprezentant al Exclusive Car

Detalind

11.

Colegiul Tehnic de Construcți/ „Angliei Saligny ” B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 128-130

1. Croitorii Corina Ecaterina - consilier local

2. Moga Cătălin - asist, dr. ing., Facultatea de

Construcții, Universitatea Tehnică

3. Așchilean Cristina, jurist - S.C. ACI Cluj S.A.

12.

Școala Gimnazială

„ Nicolae Titnlescn ”

Aleea Herculane nr. 1

1. Gliga Florin-Valentin - consilier local

2. Berar Oana - S.C. Gco Consulting S.R.L.

3. Tothfalusi Andras - consilier local

13.

Liceul Tehnologic nr. 1 str. Maramureșului nr. 165/A

1. Tomoș Constantin loan - consilier local

2. Ciupan Cornel - prof. dr. ing., Universitatea Tehnică

14.

Școala Gimnazială “Nicolae Iorga”

str. Războieni ni*. 67

1. Tomoș Constantin loan - consilier local

2. Boca Ambrozie - preotul parohial

15.

Seminarul Teologic Ortodox

P-ța Avram Iancu nr. 18

1. Suciu Mihacla-Rodica - consilier local

2. Chirilă loan - prof. univ. dr., Facultatea de

Teologie Ortodoxă

3. Ștefan Iloaic - conf. univ. dr., Facultatea de

Teologie Ortodoxă

16.

Colegiul Tehnic de Transporturi

„Transilvania” str. Bistriței nr. 21

1. Nasra Gabriel-Horia - consilier local

2. Carmen Misaroș - Serviciul management obiective culturale

3. Adina Ioana Pop - Serviciul management obiective culturale

17.

Liceul Teoretic „ Bathory Istvan " str. M. Kogălniceanu nr. 2

1. Racz Levente Zsolt - consilier local

2. Deăk Ferenc

3. ICovăcs Săndor

18.

Școala Gimnazială „ Ion Agârbiceanii ” str. Grădinarilor nr. 1

1. Pop Loredana - consilier local

2. Ghiță Nica - Nemar Catering Cluj

3. Pop loan - consilier local

19.

Colegiul Național

„ Emil Racovițiî ” str. M. Kogălniceanu nr. 9-11

1. Moisin Radu Marin - consilier local

2. Tiberiu Cerghi - președintele Asociației Absolvenților Colegiului Național „Emil Racoviță”

3. Gheorghe Coman- prof. univ. dr., Facultatea de

Matematică și Informatică, UBB

20.

Școala Gimnazială „Ion Creangă” str. Peana nr. 2-4

1. Rațiu Radu Florin - consilier local

2. Băcilă Gabriela - asistent univ., Universitatea

Tehnică

3. Ferdean Rareș Petru - consilier local

21.

Colegiul Tehnic de Comunicații „Augustin Maior” str. Moților nr. 78-80

1. Florian Oviditi Valeriu - consilier local

2. Duca Dorel - prof. dr., Facultatea de Matematică și

Informatică, UBB

3. Marina Țopa - prof. dr. ing., decan, Facultatea de

Electronică, Telecomunicații și Tehnologia

Informației, Universitatea Tehnică

22.

Școala Gimnazială “Traian Dârjan ” str. Traian Vuia nr. 76

1. Pop Loredana - consilier local

2. Avram Ioan - preot, Asociația „Down”

23.

Colegiul Național „ George

Barițiu ”

str. Emil Isac nr. 10

1. Jurja Marius Sorel - consilier local

2. Vasile Zotic - conf. univ. dr., Facultatea de

Geografie, UBB

3. Mi hai Păunescu - reprezentant al Prinț Art

24.

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” str. Al. Vlahuță nr. 12-14

1. Moisin Radu Marin - consilier local

2. Varga Marius - preot paroh

3. Gergely Balazs - consilier local

25.

Școala Gimnazială „Waldorf”

1. Olah Emese - consilier local

str. Sergiu Celibidache nr. 8-12

2. Pop Alexandrina - președinte al Fundației „Educație pentru Libertate”

26.

Liceul Teoretic „Brassai Sainuel”

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 7

1. Csoma Botond - consilier local

2. Grabăn Zsolt

27.

Liceul „Janos Zsigmond”

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 9

1. Rezi Elek

2. Hegedus Csilla

3. Horvâth Anna - consilier local

28.

Colegiul Economic „Iulian Pop” str. Emil Isac nr. 19

1. Ioan Sabin Sărmaș - consilier local

2. Roib Voichița - asist, dr. ing., Facultatea de

Construcții, Universitatea Tehnică

3. Carmen Nicula

29.

Școala Gimnazială „ Horea " str. I Iorea nr. 19/A

1. Ferdean Rareș Petru - consilier local

2. Ispas Silviu Traian - Institutul de Formare

Economică și Socială

3. Loredana Pop - consilier local

30.

Colegiul Tehnic „Ana Aslan” str. Decebal nr. 41

1. Mureșan Adrian - consilier local

2. Dărăbanțu Mircea - prof. dr. ing., Facultatea de

Chimie și Inginerie Chimică, UBB

3. ing. Pripon Vasile - S.C. Farmec S.A.

31.

Școala Gimnazială de Muzică „Augustin Bena” str. Horea nr. 19/B

1. Mureșan Adrian - consilier local

2. Elena Chircev - conf. univ. dr., Academia de

Muzică „Gheorghe Dima”

32.

Școala Gimnazială „ Emil Isac” str. G. Bruno nr. 46

1. Dreoni Giacomo - consilier local

2. Ciui Alexandru - preot

33.

Liceul Tehnologic „Alexandru Borza” str. Al. Vaida-Voevod nr. 57

1. Mureșan Adrian- consilier local

2. Emil Luca - prof. univ. dr., USAMV

3. drd. Simona Niște - Universitatea Tehnică

34.

Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”

str. Constanța nr. 6

1. Loredana Pop - consilier local

2. Mera Mircea - conf. dr. ing., Universitatea Tehnică

3. Bcrințan Dănuț Ioan - Praktiker Cluj

35.

Colegiul Tehnic

„ Edmond Ni col au ” str. Câmpului nr. II/2

1. Marius Sorel Jurja - consilier local

2. Viorica Pop - inspector de specialitate, Centrul de

Cultură Urbană - Casino Cluj

36.

Colegiul Național Pedagogic „Glieorghe Lazăr” str. Al. Vaida-Voevod nr. 55

1. Pop Ioan - consilier local

2. Mircea Borcilă - prof. univ. dr., Facultatea de

Litere, Universitatea „Babeș-Bolyai”

3. Ioan Chirilă - prof. dr., Facultatea de Teologie

Ortodoxă, Univ. „Babeș-Bolyai”

37.

Liceul Teologic Baptist

„Emailuri”

str. 11 Octombrie nr. 3

1. Tothfalusi Andras - consilier focal

2. Cioflica Liviu - pastor baptist

3. Pandre Daniela - medic

38.

Liceul Teologic Adventist „ Maranatha ” str. Câmpului II/2

1. Tothfalusi Andras - consilier local

2. Asanache Romeo - reprezentantul Bisericii

Adventiste din România

39.

Școala Gimnazială

„Al. Vaida-Voevod”

str. Oltului nr. 83

1. Moldovan Gabriela Iuliana - consilier local

2. Ilea Octavian - dr. ing., Universitatea Tehnică

3. Nasra Gabriel Horia - consilier local

40.

Colegiul Tehnic Energetic str. Pascaly nr. 2-4

1. Suciu Mihaela-Rodica - consilier focal

2. Fărcaș Vasile - director S.C. Electrica Distribuție

Transilvania Nord S.A.

41.

Liceul Teologic Reformat str. M. Kogălniceanu nr. 16

1. Gergely Balazs - consilier local

2. Somogyi Gyula

3. Duy Erika

42.

Liceul Teoretic „Apaczai Csere Janos” str. I. C. Brătianu nr. 26

1. Horvăth Alina - consilier local

2. Kinizsi Zoltan

3. Dane Tibor Kalman

43.

Liceul Teoretic „Victor Babeș”

str. Meseriilor nr. 20

1. Pop Ioan - consilier local

2. Monica Costin - economist, Spitalul Clinic Județean

3. Negean Vasile - conf. dr., Spitalul CFR Cluj

44.

Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micu” str. Moților nr. 24

1. Constantea Radu Mihai - consilier local

2. prof. Furtună Marius - preot, consilier eparhial

45.

Școala Gimnazială “Iuliu Hațieganu” str. Grigore Alexandrescu nr. 16

1. Marius Sorel Jurja - consilier local

2. Gligor Gheorghe - conf. dr. ing., Universitatea Tehnică

3. Morar Dan loan - consilier local

46.

Liceul Teoretic „Gheorghe Șincai”

str. Avram Iancu nr. 3

1. Dreoni Giacomo - consilier local

2. Adriana Bonda - șef lucrări, USAMV

3. Loredana Pop - consilier local

47.

Liceul de Coregrafie și Artă

Dramatică „Octavian Stroia ”

Calea Turzii nr. 2

1. Molhcm Mohammad-Bachar - consilier local

2. Trifan Rareș

3. Solomon Vasile - maestru de balet, Opera Română

48.

Liceul de Informatică

1. Suciu Mihaela-Rodica - consilier local

„ liberia Popoviciii

Calea Turzii nr. 140-142

2. Pop Ovidiu - conf. dr. ing., Facultatea de

Electronică, Telecomunicații și Tehnologia

Informației, Universitatea Tehnică

3. Marcel Anghel - consultant manager

49.

Liceul cu Program Sportiv

str. Arinilor nr. 9

1. Ferdean Rareș Petru - consilier local

2. Iustina Perța - inspector la Sala Polivalentă Cluj-Napoca

3. Ilea Bonda Violeta - Asociația Județeană a Părinților din învățământul Preuniversitar Cluj

50.

Școala Gimnazială „ Octavian Goga ” str. Peana nr. 16

1. Rațiu Radu Florin - consilier local

2. Molhem Mohammad-Bachar - consilier local

3. Csoma Botond - consilier local

51.

Colegiul Național „ George Coșbuc ” str. Avram Iancu nr. 70-72

1. Stamatian Vasile Florin - consilier local

2. Buzdugan Gheorghe - S. C. Bimet S.R.L.

3. Vaida Ovidiu - cadru didactic, UBB

52.

Liceul Teoretic         Iancu "

str. Onisifor Ghibu nr. 25

1. Sărmaș Ioan Sabin - consilier local

2. Jurja Marius Sorel - consilier local

3. Ferdean Rareș Petru - consilier local

53.

Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”

B-dul Muncii nr. 199-201

1. Florian Ovidiu Valeriu - consilier local

2. Incze Adrian Lucian - reprezentant al S.C. Stelco Servicii S.R.L.

2. Unități dc învățământ prcuniversitar particulare

Nr. crt.

Denumirea unității școlare și adresa

Numele și prenumele reprezentanților consiliului local desemnați în consiliile de administrație

1.

Școala Gimnazială „ELF” str. Pascaly nr. 2-4, tel. 0264/440811

Jurja Marius Sorel - consilier local

2

Școala Internațională Cluj/Transylvania Col lege. The Cambridge School in Cluj (fosta Școala Internațională Cluj} str. Băișoara nr. 2/A, tel. 0264/418991

  • 1. Moisin Radu Marin - consilier local

  • 2. Radu Mihai Constantea - consilier local

3

Școala Gimnazială Reformată „Talent um”

(fosta Școala Elementară Reformată

„Montessori”)

str. Victor Deleu nr. 2,

tel. 0264/437473

Olah Emese- consilier local

4

Școala Primară Internațională

Croitorii Corina Ecaterina - consilier local

„Spectriim”

(fostă Școala Internațională

„Spectrum”) str. Zorilor nr. 27, tel. 0264/438351

5

Liceul Teoretic Creștin „Pro Deo” (fostul Liceu Creștin „Pro Deo”) str. Al. Vaida-Voevod nr. 55/A, tel. 0264/414974

  • 1. Pop Ioan - consilier local

  • 2. Croitorii Corina Ecaterina - consilier local

6

Liceul Tehnologic

„ Pirgil Madgearu”

(fostul Grup Școlar de Management Economic și Drept Administrativ „Virgil Madgearu”) str. Meseriilor nr. 18-20, tel. 0264/426111

Nasra Gabriel floria - consilier local

7

Liceul Tehnologic „Didactica Nova” (fostul Grup Școlar „Didactica Nova”) str. Horea nr. 19/A,

Moldovan Gabriela Iuliana - consilier local

tel. 0264/591475

8

Liceul Tehnologic U CEC OM „Spini Haret” (fostul Liceu UCECOM „Spiru Haret”)

str. Al. Vai da-Voe voci nr. 55, tel. 0264/541948

  • 1. Morar Dan loan - consilier local

  • 2. Florin-Valentin Gliga - consilier local

9

Liceul Tehnologic „Horea, Cloșca și Crișan” (fostul Liceu Economic „Horea, Cloșca și Crișan”) str. Emil Isac nr. 10, tel. 0264/596697

Stamatian Vasile Florin - consilier local

10

Școala Gimnazială „Christiana”

Aleea Moldoveanu nr. 3

te. 0723/537819

Constantea Radu Mihai - consilier local

11

Școala Primară „Kinderland”

str. Aron Denusianau nr. 42 0364/104617

Croitoru Corina Ecaterina - consilier local