Hotărârea nr. 478/2016

Hotărârea 478/2016 - Stabilirea limitei maxime de consum lunar de carburanți pentru autoturisme la Cantina de ajutor social și pensiune.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOC A

HOTĂRÂRE privind stabilirea limitei maxime de consum lunar de carburanți pentru autoturisme la Cantina de ajutor social și pensiune

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind stabilirea limitei maxime de consum lunar de carburanți pentru autoturisme la Cantina de ajutor social și pensiune - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 16170/30.03.2016 al Cantinei de ajutor social și pensiune prin care se propune stabilirea limitei maxime de consum lunar de carburanți pentru autoturismele de la Cantina de ajutor social și pensiune, aflată în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Potrivit prevederilor Legii nr. 258/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă limita maximă de consum de 125 1 carburanți/lună/vehicul, pentru autoturismele de la Cantina de ajutor social și pensiune, aflată în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Cantina de ajutor social și pensiune Cluj-Napoca.Nr. 478 din 4 august 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)