Hotărârea nr. 475/2016

Hotărârea 475/2016 - Aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Platforma Unionistă Acțiunea 2012, a proiectului CUNOAȘTE-ȚI ȚARA, în perioada 12 august –13 octombrie 2016.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Platforma Unionistă Acțiunea 2012, a proiectului CUNOAȘTE-ȚI ȚARA, în perioada

12 august-13 octombrie 2016

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea, în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Platforma Unionistă Acțiunea 2012, a proiectului CUNOAȘTE-ȚI ȚARA, în perioada 12 august-13 octombrie 2016-proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 325572/42/26.07.2016 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune aprobarea cheltuielilor pentru organizarea, în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Platforma Unionistă Acțiunea 2012, a proiectului CUNOAȘTE-ȚI ȚARA, în perioada 12 august-13 octombrie 2016, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Având în vedere cererea Platformei Unioniste Acțiunea 2012, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 325475/1/26.07.2016;

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.G. nr. 80/2001 cu modificările și completările ulterioare, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 40.000 de lei de la bugetul local pe anul 2016, în vederea organizării, în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Platforma Unionistă Acțiunea

2012, a proiectului CUNOAȘTE-ȚI ȚARA, în perioada 12 august-13 octombrie 2016.

Art.2. Se împuternicește Primarul municipiului Cluj-Napoca să semneze protocolul de colaborare cu Platforma Unionistă Acțiunea 2012, care se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr. 475 din 4 august 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)


Anexă la Hotărârea nr. 475/2016

DE COLABORARE între Municipiul Cluj-Napoca și Platforma Unionistă Acțiunea 2012 a proiectului CUNOAȘTE-ȚI ȚARA, în perioada 12 august - 13 octombrie 2016.

Prezentul protocol stabilește cadrul general al colaborării între municipiul Cluj-Napoca și Platforma Unionistă Acțiunea 2012 a proiectului CUNOAȘTE-ȚI ȚARA, în perioada 12 august - 13 octombrie 2016, cu sprijinul Consiliului local Cluj-Napoca.

ART. I. PĂRȚILE PROTOCOLULUI

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, județul Cuj, reprezentat prin Primar, domnul EMIL BOC, CIF 4305857, cont R006TREZ21624510220XXXXX, deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, tel. +40 264 592301, fax +40 264 599329, e-mail: cabinet@,primariacluj napoca.ro.

Și

PLATFORMA UNIONISTĂ ACȚIUNEA 2012, cu sediul în municipiul București, str. Academiei nr. 35-37, reprezentat prin Președinte, domnul George Simion, CIF 33542482, cont R075TREZ21620F332000XXXX, deschis la BCR, tel. 0213137949, e-mail: contact@actiunea2012.ro.

ART. II. TEMEI LEGAL

-Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, art. 36 alin. (2) lit. d) și art. 36 alin. (6) lit. a), republicată, cu modificările și completările ulterioare.

-Ordonanța 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice.

ART. III. OBIECTUL PROTOCOLULUI

Obiectul protocolului îl constituie colaborarea municipiului Cluj-Napoca cu Platforma Unionistă Acțiunea 2012 pentru realizarea proiectului CUNOAȘTE-ȚI ȚARA, în perioada 12 august -13 octombrie 2016.

Contribuția financiară a municipalității, în baza acestui protocol, conform Hotărârii nr. 475/2016, este de 40.000 de lei.

Art. IV. DURATA PROTOCOLULUI

Prezentul Protocol intră în vigoare la data semnării lui de către părți și se încheie la data de 13.11.2016.

Părțile pot denunța unilateral prezentul Protocol de Parteneriat, comunicând manifestarea lor de voință în acest sens celeilalte părți, prin scrisoare cu confirmare de primire.

Art. V. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

  • 1. Municipiul Cluj-Napoca va aloca suma de 40.000 de lei, reprezentând contribuția acesteia acestuia la organizarea proiectului CUNOAȘTE-ȚI ȚARA, în perioada 12 august - 13 octombrie 2016, sumă care va fi utilizată de către municipiul Cluj-Napoca în condițiile O.G. 80/2001 cu modificările și completările ulterioare.

  • 2. Municipiul Cluj-Napoca va oferi tot sprijinul Platforma Unionistă Acțiunea 2012, în vederea organizării, în municipiul Cluj-Napoca, a proiectului CUNOAȘTE-ȚI ȚARA.

  • 3. Municipiul Cluj-Napoca va pune la dispoziția Platformei Unioniste Acțiunea 2012, materiale de prezentare a municipiului Cluj-Napoca ce se vor distribui tuturor participanților.

  • 4. Platforma Unionistă Acțiunea 2012 va organiza, în parteneriat cu Municipiul Cluj-Napoca, proiectul CUNOAȘTE-ȚI ȚARA, în perioada 12 august - 13 octombrie 2016 și va menționa sprijinul Primăriei și al Consiliului local Cluj-Napoca, atât anterior cât și ulterior desfășurării acestuia, în toate materialele de promovare și în comunicatele mass-media, precum și pe tot parcursul desfășurării proiectului.

  • 5. Platforma Unionistă Acțiunea 2012, va distribui către toți participanții materialele puse la dispoziție de către Municipiul Cluj-Napoca, conform protocolului.

  • 6. Ambii parteneri vor asigura o colaborare eficientă și constantă între părți, în vederea desfășurării în bune condițiuni a activităților anterior menționate.

Art. VI. DISPOZIȚII FINALE

Completarea și/sau modificarea prezentului protocol poate fi făcută numai cu acordul scris al ambelor părți, prin act adițional.

Părțile convin ca eventualele litigii care pot apărea în legătură cu prezentul protocol să fie soluționate pe cale amiabilă, în caz contrar, competența de soluționare revenind instanțelor judecătorești, potrivit legii.

Toate comunicările referitoare la punerea în practică a protocolului vor fi făcute în scris prin e-mail, fax sau prin poștă.

Prezentul protocol s-a încheiat astăzi___________________, în două exemplare, câte unul pentru

fiecare parte și a fost înregistrat la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. _______________________și

la Platforma Unionistă Acțiunea 2012, sub nr._________________.


Municipiul Cluj-Napoca


Platforma Unionistă Acțiunea 2012


EMIL BOC,


GEORGE SIMION,


Primar


Președinte


Olimpia Moigrădan,

Director Executiv, Direcția Economică


Alina Rus

Șef Serviciu, Serviciul Contecios

Ștefania Ferencz,

Director general,

Direcția Generală Comunicare Dezvoltare și Management Proiecte


Călin Forna,

Director Adjunct, Direcția Evenimente Publice și Informare Cetățeni


Dan Macovei,

Șef, Serviciul Evenimente Publice