Hotărârea nr. 474/2016

Hotărârea 474/2016 - Aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Universitatea ”Babeș-Bolyai”, a primei ediții a Conferinței Naționale a Istoricilor Români, în perioada 25-28 august 2016.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPTULU

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Universitatea „Babeș-Bolyai”, a primei ediții a

Conferinței Naționale a Istoricilor Români, în perioada 25-28 august 2016

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Universitatea „Babeș-Bolyai”, a primei ediții a Conferinței Naționale a Istoricilor Români, în perioada 25-28 august 2016 - proiect din inițiativa viceprimarului Dan Tarcea;

Analizând Referatul nr. 321360/42/22.07.2016 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Universitatea „Babeș-Bolyai”, a primei ediții a Conferinței Naționale a Istoricilor Români, în perioada 25-28 august 2016, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Având în vedere cererea Universității „Babeș-Bolyai”, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 316292/1/19.07.2016;

In conformitate cu prevederile O.G. 80/2001 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 36 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 27.500 de lei de la bugetul local pe anul 2016, în vederea organizării, în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Universitatea „Babeș-Bolyai”, a primei ediții a Conferinței Naționale a Istoricilor Români, în perioada 25-28 august 2016.

Art.2, Se împuternicește Primarul municipiului Cluj-Napoca să semneze protocolul de colaborare cu Universitatea „Babeș-Bolyai”, care se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr. 474 din 4 august 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)


Anexă Ia Hotărârea nr. 474/2016

între Municipiul Cluj-Napoca și Universitatea „Babeș-Bolyai”,

în vederea organizării, în municipiul Cluj-Napoca, a primei ediții a Conferinței Naționale a Istoricilor Români, în perioada 25-28 august 2016

Prezentul protocol stabilește cadrul general al colaborării între municipiul Cluj-Napoca și Universitatea „Babeș-Bolyai”, în vederea organizării în municipiul Cluj-Napoca a primei ediții a Conferinței Naționale a Istoricilor Români, în perioada 25-28 august 2016, cu sprijinul Consiliului local Cluj-Napoca.

ART. I. PĂRȚILE PROTOCOLULUI

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, județul Cuj, reprezentat prin Primar, domnul EMIL BOC, CIF 4305857, cont R006TREZ2I624510220XXXXX, deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, tel. +40 264 592301, fax +40 264 599329, e-mail: cabinet@primariaclujnapoca.ro.

Și

UNIVERSITATEA „BABEȘ-BOLYAI”, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, județul Cluj, reprezentat prin Rector, domnul IOAN AUREL POP, CIF . 4305849, cont R075TREZ21620F332000XXXX, deschis la Trezoreria Cluj, tel. 0264/405300, fax 0264/590592, e-mail: euro@euro.ubbcluj.ro.

ART, II. TEMEI LEGAL

- O.G. 80/2001 cu modificările și completările ulterioare.

-Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, art. 36 alin. (2) lit. d) și art. 36 alin. (6) lit. a), republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ART. III. OBIECTUL PROTOCOLULUI

Obiectul protocolului îl constituie colaborarea municipiului Cluj-Napoca cu Universitatea „Babeș-Bolyai”, în vederea organizării în municipiul Cluj-Napoca a primei ediții a Conferinței Naționale a Istoricilor Români, în perioada 25-28 august 2016.

Contribuția financiară a municipalității, în baza acestui protocol, conform Hotărârii nr. 474/2016, este de 27.500 de lei.

Art. IV. DURATA PROTOCOLULUI

Prezentul Protocol intră în vigoare la data semnării lui de către părți și se încheie la data de 15.09.2016.

Părțile pot denunța unilateral prezentul Protocol de Parteneriat, comunicând manifestarea lor de voință în acest sens celeilalte părți, prin scrisoare cu confirmare de primire.

Art. V. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

  • 1. Municipiul Cluj-Napoca va aloca suma de 27.500 de lei, reprezentând contribuția acestuia la organizarea primei ediții a Conferinței Naționale a Istoricilor Români, în perioada 25-28 august 2016, sumă care va fi utilizată de către municipiul Cluj-Napoca în condițiile O.G. 80/2001 cu modificările și completările ulterioare.

  • 2. Municipiul Cluj-Napoca va oferi tot sprijinul Universității „Babeș-Bolyai”, în vederea organizării, în municipiul Cluj-Napoca, a Conferinței Naționale a Istoricilor Români.

  • 3. Municipiul Cluj-Napoca va pune la dispoziția Universității „Babeș-Bolyai”, materiale de prezentare a municipiului Cluj - Napoca ce se vor distribui tuturor participanților.

  • 4. Universitatea „Babeș-Bolyai” va organiza, în parteneriat cu Municipiul Cluj-Napoca, Conferința Națională a Istoricilor Români, în perioada 25-28 august 2016 și va menționa sprijinul Primăriei și al Consiliului local Cluj-Napoca, atât anterior cât și ulterior desfășurării acestuia, în toate materialele de promovare și în comunicatele mass-media, precum și pe tot parcursul desfășurării conferinței.

  • 5. Universitatea „Babeș-Bolyai”, va distribui către toți participanții materialele puse la dispoziție de către Municipiul Cluj-Napoca, conform protocolului.

  • 6.  Ambii parteneri vor asigura o colaborare eficientă și constantă între părți, în vederea desfășurării în bune condiții a activităților anterior menționate.

Art. VI. DISPOZIȚII FINALE

Completarea și/sau modificarea prezentului protocol poate fî făcută numai cu acordul scris al ambelor părți, prin act adițional.

Părțile convin ca eventualele litigii care pot apărea în legătură cu prezentul protocol să fie soluționate pe cale amiabilă, în caz contrar, competența de soluționare revenind instanțelor judecătorești, potrivit legii.

Toate comunicările referitoare la punerea în practică a protocolului vor fi făcute în scris prin e-mail, fax sau prin poștă.

Prezentul protocol s-a încheiat astăzi________________, în două exemplare, câte unul pentru

fiecare parte și a fost înregistrat la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr.

și la Universitatea „Babeș-Bolyai”, sub nr._________________.

Municipiul Cluj-Napoca

Emil Boc

Primarul Municipiului Cluj-Napoca


Universitatea „Babeș-Bolyai”

Prof. univ. dr. IOAN AUREL POP,

Rector


Olimpia Moigrădan,

Director, Direcția Economică

Alina Rus

Șef, Serviciul Contencios

Ștefania Ferencz,

Director general,

Direcția Generală Comunicare Dezvoltare și Management Proiecte

Călin Foma,

Director Adjunct,

Direcția Evenimente Publice și Informare Cetățeni

Dan Macovei,


Șef Serviciu,

Evenimente Publice