Hotărârea nr. 470/2016

Hotărârea 470/2016 - Aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă S+P+E, str. Nicolae Drăganu nr. 30; beneficiari: Tasnadi Janos Robert, Tasnadi Ioan și Tasnadi Maria.


Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință semicolectivă S+P+E, str. Nicolae Drăganu nr. 30

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință semicolectivă S+P+E, str. Nicolae Drăganu nr. 30 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 261493 din 13.07.2016 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință semicolectivă S+P+E, str. Nicolae Drăganu nr. 30, beneficiari: Tasnadi Janos Robert, Tasnadi Ioan și Tasnadi Maria;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 369 din 28.04.2016, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință semicolectivă S+P+E, str. Nicolae Drăganu nr. 30, beneficiari: Tasnadi Janos Robert, Tasnadi Ioan și Tasnadi Maria, pentru construire locuință semicolectivă, pe o parcelă de teren proprietate particulară. Documentația reglementează:

  • - retrageri față de limitele laterale: minim 3 m;

  • - retrageri față de limita posterioară: minim 3 m;

  • - circulații și accese: din str. Nicolae Drăganu;

  • - echipare tehnico-edilitară: existentă pe str. Nicolae Drăganu.

Art 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației doi ani.

Art 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 470 din 4 august 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)