Hotărârea nr. 468/2016

Hotărârea 468/2016 - Aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, P+E, str. Iugoslaviei nr. 42 A; beneficiari: Cioflică Ioan și Mureșan Carmen Delia.


Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință unifamilială, P+E, str. Iugoslaviei nr. 42 A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială, P+E, str. Iugoslaviei nr. 42 A - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 279654 din 19.07.2016 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială, P+E, str. Iugoslaviei nr. 42 A, beneficiari: Ciotlică loan și Mureșan Carmen Delia;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 452833/1057 din 24.02.2016, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială, P+E, str. Iugoslaviei nr. 42 A, beneficiari: Cioflică loan și Mureșan Carmen Delia, pentru construire locuință unifamilială, pe o parcelă de teren proprietate particulară. Documentația reglementează:

  • •  amplasarea construcției, pe limita laterală estică, prin alipire la calcanul existent pe parcela alăturată, la min. 3 m. față de limita laterală vestică și min. 6 m. față de limita posterioară a parcelei;

  • •  staționarea autovehiculelor, în interiorul parcelei, necesarul de parcaje fiind calculat conform Anexei 2 din R.L.U aferent P.U.G;

  • •  accesul pietonal, direct din str. Iugoslaviei, iar cel auto din str. Arieșului pe un drum de servitute de 4 m lățime.

Art 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației doi ani.

Art 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Președinte de ședință,

Prof. univ. Dr. loan Pop

municipiului,

Jr. Auroradftoșca

Nr. 468 din 4 august 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)