Hotărârea nr. 465/2016

Hotărârea 465/2016 - Aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, D+P+M, str. Vlădeasa nr. 27; beneficiari: și Hațegan Cosmina-Elisabeta.


Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință unifamilială, D+P+M, str. Vlădeasa nr. 27

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială, D+P+M, str. Vlădeasa nr. 27 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 253373 din 19.07.2016 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială, D+P+M, str. Vlădeasa nr. 27, beneficiari: Hațegan Cosmina-Elisabeta;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 45979/ 919 din 14.12.2015, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială, D+P+M, str. Vlădeasa nr. 27, beneficiară: Hațegan Cosmina-Elisabeta, pentru construire locuință unifamilială, pe o parcelă de teren proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • •  retragerea față de limita de est de min. 1 m;

  • •  retragerea față de limita de vest de min. 3 m;

  • •  retragerea față de limita de sud de min. 6 m;

  • •  accesul auto și cel pietonal din Strada Vlădeasa;

  • •  staționarea autovehiculelor va fi făcută în incintă, respectând Anexa 2 din PUG 2014.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației doi ani.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 465 din 4 august 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)