Hotărârea nr. 464/2016

Hotărârea 464/2016 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei de 10/187 parte din terenul în suprafață de 187 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Episcop Ioan Bob (fostă str. Prahova) nr. 9, înscris în C.F. nr. 319365 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 1393), sub nr. topo. 411/2.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei de 10/187 parte din terenul în suprafață de 187 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Episcop Ioan Bob (fostă str. Prahova) r.r. 9, înscris în

C.F. nr. 319365 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 1393), sub nr. topo. 411/2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului do concesiune asupra cotei dc 10/187 parte din terenul în suprafață de 187 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Episcop Ioan Bob (l'ostă str. Prahova) nr. 9. înscris în C.F. nr. 319365 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 1393), sub nr. topo. 411/2 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 308112 din 14.07.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și cv’dența proprietății prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei de 10/187 parte din terenul în suprafață dc 187 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Episcop Ioan Bob (fostă str. Prahova) nr. 9, înscris în C.F. nr. 319365 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 1393), sub nr. topo. 411/2, în favoarea noului proprietar al construcției;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată, a dispozițiilor Hotărârii nr. 139/2002;

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se transmite dreptul de concesiune asupra cotei de 10/187 parte din terenul în suprafață dc 187 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Episcop Ioan Bob (fostă str. Prahova) nr. 9, înscris în C.F. nr. 319365 Cluj-Napoca (Nr. C.F. vechi 1393), sub nr. topo. 411/2, în favoarea doamnei Gomart Alexia Helene Laure, având C.N.P.                , începând cu data de

29.06.2015. urmare dobândirii în proprietate a imobilului-eonsiructie, în baza contractului dc vânzare-cumpărare, autentificat prin încheierea nr. 2737 din 23.06.2015 și a Declarației autentificată prin încheierea nr. 2850 din 29.06.2015.

(2) Asupra cotei de 10/187 parte din terenul în suprafață de 187 mp., situat în

municipiul Cluj-Napoca, str. Episcop loan Bob (fostă str. Prahova) nr. 9. înscris în C.F. nr. 319365 Cluj-Napoca (Nr. C.F. vechi 1393), sub nr. topo. 411/2, drept de proprietate STATUL ROMÂN, în administrarea Sfatului Popular al orașului Cluj - se aprobă înscrierea dreptului de concesiune. în favoarea doamnei Gomart Alexia llelene Laure, având C.N.P.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Președinte de ședință, Prof. univ. dr. loan PotNr. 464 din 4 august 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)