Hotărârea nr. 462/2016

Hotărârea 462/2016 - Însușirea documentației tehnice de înscriere a suprafeței imobilului teren-curte, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 2.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

construire două locuințe unifamiliale cuplate D+P+M, str. Rozmarinului nr. 15A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire două locuințe unifamiliale cuplate D+P+M, str. Rozmarinului nr. 15 A - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 343437din 27.11.2012 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire două locuințe unifamiliale cuplate D+P+M, str. Rozmarinului nr. 15A, beneficiar: Muntean Ioan;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 215929/681 din 23.08.2012, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire două locuințe unifamiliale


cuplate D+P+M, str. Rozmarinului nr. 15A, beneficiar: Muntean Ioan, pentru stabilirea condițiilor de amplasare a două locuințe cuplate, pe o parcelă proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • • retragerea față de limita posterioară la 3,0 m.;

  • • accesul auto și pietonal pe drum reglementat la 6,0 m. lățime dezvoltat spre nord-est din str. Rozmarinului;

  • • regim de înălțime D+P+M.

Parcarea va fi făcută pe parcela studiată, respectând Regulamentul privind asigurarea locurilor de parcare aprobat prin Hotărârea nr. 539/2006.

Indicii urbanistici vor fi înscriși în prevederile UTR L3c, respectiv: POT max. = 35% și CUT max. = 0,9 m. ADC/mp. teren.

In vederea autorizării va fi reglementată dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de „drum” a suprafeței de teren necesare pentru regularizarea drumului de acces.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la anrnbarf*


Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărâri


Nr. 462 din 14 decembrie 2012 (Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)