Hotărârea nr. 459/2016

Hotărârea 459/2016 - Însușirea documentației cadastrale de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 33, ap. 4.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 33, ap. 4

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 33, ap. 4 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 309910/45/14.07.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației cadastrale de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 33, ap. 4;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 și ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și ale Hotărârii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca nr. 226/2008;

Văzând Actul nr. 510/06.07.2016 al Ministerului Culturii, prin Direcția Județeană pentru Cultură Cluj, precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. „c”, al. 5 lit „b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,                     \

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 33, ap. 4, identificat prin nr. topo. 24/1/IV, compus din: un atelier, o pivniță, un wc comun cu ap. 2 și 3, cu suprafața utilă de 36,75 mp., cu părți indivize comune în cotă de 14,12/100 parte, înscris în C.F. nr. 253663-C1-U3 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea operativă a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, astfel:

 • -  Apartamentul 4A, la parter, cu nr. topo. 24/1/IV/a, compus din: un atelier cu suprafața utilă de 18.84 mp, cu părți indivize comune în cotă de 7,24/100 parte, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, cu drept de proprietate în favoarea Statului român, în administrarea operativă a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • -  Apartamentul 4B, la parter și subsol, cu nr. topo. 24/1/IV/b, compus din: o pivniță, un wc comun cu ap. 2 și 3, cu suprafața utilă de 17,91 mp, cu părți indivize comune în cotă de 6,88/100 parte, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, cu drept de proprietate în favoarea Statului român. în administrarea operativă a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se însușește documentația cadastrală de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 33, ap. 4, întocmită de PFA Gabor V. Viorel, documentație ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Nr. 459 din 4 august 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREANR. 459/2016

DOCUMENTAȚIE CADASTRALAe Adresa imobil:

UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALA: CLUJ-NAPOCA

Localitate/Sector

Tip artera

Denumire artera

Nr. postai

Cluj-Napoca

Strada

Eroilor

33

Bloc

Scara

Etaj

Apartament

Tarla

Parcela

L_

4

i

® Tip Imobil:

□ Teren        DTeren cu construcție □Condominiu ‘ [B-Unitate individuala

 • *  Proprietari:

Nume : S.C. VALT SPORT SERVICE S.R.L.

 • •  Persoana autorizata GABOR Viorel avand certificatul de autorizare Seria RO-CJ-F Nr. 0047

  Data: 10.09.2015


întocmit: PFA GABOR V. Viorel

FISA PROIECTULUI

DENUMIRE PROIECT:

DOCUMENTAȚIE CADASTRALA

PENTRU HCL PRIVIND DEZLIPIRE U.l. SI . ÎNSCRIERE DEZLIPIRE IN C.F.


CORPUL DE PROPRIETATE DIN: CLUJ-NAPOCA, STR. EROILOR NR. 33,

JUD. CLUJ

BENEFICIAR: S.C. VALT SPORT SERVICE S.R.L.


 • 1. Adresa : Cluj-Napoca, str. Eroilor nr. 33, jud. Cluj.

 • 2. Beneficiarii lucrării: S.C. VALT SPORT SERVICE S.R.L., str. Eroilor nr. 33, jud. Cluj.

 • 3. Persoana fizica autorizata : GABOR Viorel, având certificatul de autorizare Sr. RO-CJ-F Nr. 0047.

 • 4. Numărul lucrării in registru propriu : /2014.

5.Obiectul lucrării: Corp de proprietate situat in intravilanul mun. Cluj-Napoca, str. Eroilor nr. 33, jud. Cluj. Pe teren este edificata o construcție - imobil de locuințe colective - înscrisa in CF253663-C1.

6.Scopul lucrării: HCL privind dezlipire U.l. si înscrierea dezlipirii in CF - apartament 4 care se va dezmembra in doua unitati individuale, 4A compus din atelier, 4B compus din pivnița si wc comun cu ap. 2 si 3.

7. Amplasamentul imobilului: Terenul l-am identificat in Cluj-Napoca, str. Eroilor nr. 33, jud. Cluj.

8, Operațiuni topo-cadastrale efectuate : Măsurătorile s-au efectuat prin tehnologie GPS utilizând metoda REAL TIME KINEMATIC ( metoda cinematica in timp real) , asigurandu-se o precizie pe X ± 0.011 m, pe Y ± 0.012 m si pe Z ± 0.018 m utilizând GPS-ul Hi-Target V30, cu Statia Totala Leica TCR 407, ruleta de 50 m și distomatul Leica Disto A3. Raportarea punctelor s-a realizat cu programul TOPOLT. Calculul punctelor și al suprafeței s-a efectuat pe calculator prin metoda analitica . Erorile de determinare a punctelor de sprijin este de 2cm, iar a celor de pe contur de 5cm, ambele incadrandu-se in toleranta de +10 cm. Suprafața rezultata in urma măsurătorilor este de 339 mp, după cum este redata si de Planul de amplasament si delimitare intocmit la scara 1:500.

Sistemul de proiecție folosit - Stereografic 1970.

Sistem de cote -Marea Neagra 1975.

/

9. Situația juridica a imobilului: Imobilul este înscris in CF 253663-C1 Cluj-Napoca, Nr. top. 24/1-C1EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

Nr. ce re re

106065

Ziua

30

pentru INFORMARE

Luna

06

Anul

2015


ANCPJL Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca rv.wf.iczrrxTț;

 • A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

Unitate individuala                                                                Nr- CF vechi: 128460

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Eroilor, nr. 33, etaj parter, nr. ap. 4

Parti comune: fundațiile, fațadele, podul, acoperișul, gangul de acces in imobil, branșamentele de apă, canal, gaz, electricitate si terenul.'

Nr. Crt.

Nr.cadastral / Nr. topografic

Suprafața construita

(mp)

Suprafața utila (mp)

Cote parti comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 24/1/IV

37,00

1412/ 10000

compus din :1 atelier,1 pivnița, 1 WC comun cu ap 2 si 3, avand SU=36,75 mp cu pic 14,12/100 înscrise in cf col 128459

 • B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

  Observații / Referințe

  2993 / 19.02.1998

  Cerere , doc. tehnică anexată

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al        1

  • 1) CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

  • 2) statului român, în administrarea operativă a

  (provenita din conversia CF 128460)

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

  Observații / Referințe

  NU SUNTAnexa Nr. 1 la Partea I

Unitate individuala

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Eroilor, nr. 33, etaj parter, nr. ap. 4

Parti comune: fundațiile, fațadele, podul, acoperișul, gangul de acces in imobil, branșamentele de apa, canal, gaz, electricitate si terenul.


Nr. Crt.

Nr.cadastral / Nr.topografic

Suprafața (mp)

Suprafața utila (mp)

Nr.

Topografic

Cote parti

comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 24/1/IV

37,00

1412/

10000

compus din :1 atelier,! pivnița, 1 WC comun cu ap 2 si 3, avand SU = 36,75 mp cu pic 14,12/100 înscrise in cf col 128459


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ15C28121/30-06-2015, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,

Data soluționării,

02/07/2015


Data eliberării,


677/20G1.


Pagina 2 di: 2


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

Nr. ce re re

106065

fflf

“ Uf ?

pentru INFORMARE

Ziua

30

gfF

Luna

06

____

Anul

2015


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

f('Kl.jcrr ( IHJ3 IU.+ T.I Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Eroilor, nr. 33                                             CARTE FUNCIARA NR. 253663-C1

Nr. Topo: 24/1-C1 Suprafața: -

Parti comune: fundațiile, fațadele, podul, acoperișul, gangul de acces in                                 Nr. CF vechi: 128459

imobil, branșamentele de apa, canal, gaz, electricitate si terenul.

Observații: -

Unitate individuala Nr: 3

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

2993 / 19.02.1998

Act, Cerere, documentație tehnică anexată

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, drept de proprietate, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

(provenita din conversia CF 128460)

 • 1) statul român, în administrarea operativă a

 • 2) CONSILIUL LOCAL MUN. CLUJ NAPOCA
Nr. tron son

Sca

ra

Nivel

Nr. Ap.

Cod U.I.

Nr. CF individ

Supraf. utila

Cota parti comune

Cota teren

Observații

-

parter

1

1

253663-

Cl-Ul

142,00

54,44/

100

compus din: 1 sala vanzare,1 oficiu,birou,1 wc,3 pivnițe,cu supr. utila de 141,72 mp.

2

2

253663-

C1-U2

36,00

13,99/

100

Apartamentul nr. 2, la parter, compus din 1 atelier, wc. Comun cu apt. 3 si 4, cu suprafața utila de 36,42 mp si părțile indivize comune inscrise in c.f. col. 128459 . Cota din p.i.c. 13,99/100.

P

3

4

253663-

C1-U4

45^Q__

1745/ '10000

Ap nr 3 cu 1 cameră, chicinetă, wc comun cu ap 2 și 4, 1 pivniță, su 45,43 mp, PIC 17,45/100 parte

parter

4

3

253663-z C1-U3

f 37,00

11412/

/10000

compus din :1 atelier,1 pivnița, 1 WC comun cu ap 2 si 3, avand SU=36,75 mp cu pic 14,12/100 inscrise in cf col 128459

TOTAL

260,00

Descriere

CONSTRUCȚIE

B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

NU SUNT

■■ ........ ...... ’ 0.. ..

Unitate individuala Nr: 1

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

137825 / 30.11.2011

Act notarial nr. 6081, din 28.11.2011, emis de E3NP LOSTUN ION

87

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dare în plată, dobândit prin Convenție, cota

Al

actuala 1/1

-

 • 1) ARMENEAN VASILE, și SOția

 • 2) ARMENEAN LACRIMIOARA-CARMEN, bun comun

Unitate individuala Nr: 2

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

44693 / 22.12.2005

Contract de vanzare-cumparare nr. 3248, din 22.12.2005, emis de BNP PETREAN LIVIA

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

(provenita din conversia CF 154690 N)

1) SC ANA COSMETICA MANICHIURA PEDICHIURA SRL CU SEDIUL IN CLUJ

1 31 Intabulare, drept c-: PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala I / 'i

~..

 • 1) CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

 • 2) statului ROMÂN, în administrarea operativă a

(proveni*-;:

128460)

C. Partea III. SARCINI

CONSTRUCȚIE

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / Referințe

NU SUNT

Unitate individuala Nr: 1

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / Referințe

NU SUNT

Unitate individuala Nr: 2

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / Referințe

NU SUNT

Unitate individuala Nr: 3

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / Referințe

NU SUNT

Unitate individuala Nr: 4

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / Referințe

NU SUNT

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ15C28121/30-06-2015, pentru serviciul de publicitate imobiliara 272,

Data soluționării,

02/07/2015

Data eliberării,
Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa irnobiiuiui

227 mp

Cluj-Napoca, str. Eroilor nr. 33

C. F. nr.:

253663

UAT

Cluj-Napoca

Ccd Unitate Individuala:

253663-C1-U3

C. F. Individuala nr.:

253663-C1-U3
Nr. încăpere.

Denumire încăpere

Suprafața utila

(mp)

1

ATELIER

18.84

2

PIVNIȚA

16.83

3

WC COMUN CU AP. 2 SI 3

1.08

Suprafața utila = 36.75 mp

-------...

..•^-■^•^ ^upjăfșta totala = 36.75 mp

Recepționat

PFA--GABQFBA Viorel

Z?                  1

Executant:


Dala: Septembrie 2015.


#■ r:


DataNr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

376 mp

Cluj-Napoca, str. Eroilor nr. 33

C. F. nr.:

253663

UAT

Cluj-Napoca

Cod Unitate Individuala:

253663-C1-U

C. F. Individuala nr.:

253663-C1-U

Nr. încăpere.

Denumire încăpere

Suprafața utila

(mp)

1

ATELIER

18.84

Suprafața utila = 18.84 mp

__

Z^*'       . ,-Siiprafata totala = 18.84 mp

________________________________t—i x? r. ' •-----------------il----------------------------------------

Executant t/.^FA^ABOftVcViqițsJț:.     ț \ h

Recepționat

Ț      IA

V-'       ■-A--

R

Data: Septembrie 2Q1S-.

’vz

Data

l —>

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

376 mp

Cluj-Napoca, str. Eroilor nr. 33

C. F. nr.:

253663

UAT

Cluj-Napoca

Cod Unitate Individuala:

253663-C1-U

C. F. Individuala nr.:

253663-C1-U
Nr. incapere.

Denumire incapere

Suprafața utila (mp)

1

PIVNIȚA

16.83

2

WC COMUN CU AP. 2 SI 3

1.08

-

Suprafața utila = 17.91 mp

vSypr;afata totala = 17.91 mp

Recepționat

----—r-

Executant^ PFĂ'GABOR-Xyiorel V\ !L

1 '      v'DÎ’-’--

Data: Septembrie 2015

DataTABEL DE MIȘCARE A PARCELELOR

CORPUL DE PROPRIETATE : Cluj-Napoca, str. Eroilor nr. 33, Jud. Cluj

A. SITUAȚIA CONFORM C.F.:

NR. C.F. INI).

NR.

TOP.

DESCRIERE APARTAMENT

SUPRAFAȚA

PROPRIETARI

S. utila mp

Cota

P.I.C. %

253663

-C1-IJ3

24/1/IV

Apartamentul nr. 4, la parter, compus din: 1 atelier, 1 pivnița, 1 wc comun cu ap. 2 si 3, avand suprafața utila de 36.75 mp, cu p.i.c. 14.12/100.

36.75

14.12

Drept de proprietate cu titlu de lege, in favoarea :

Statului Roman in adm. Op. a Consiliului Loeal al mun. Cluj-Napoca.

B. SITUAȚIA PROPUSA - DEZLIPIRE U.I.

NR. C.F. IND.

NR. TOP.

DESCRIERE APARTAMENT

SUPRAFAȚA

PROPRIETARI

S. utila mp

Cota

P.I.C, %

253663

-C.1-U

24/1/IV/

a

Apartamentul nr. 4A, la parter, compus din: 1 atelier, avand suprafața utila de 18.84 mp, cu p.i.c. 7.24/100.

18.84

7.24

Drept de proprietate cu titlu de lege,-in favoarea :

Statului Roman iu adm. Op. a Consiliului Local al mun. Cluj-Napoca.

253663

-CI-LI

24/1/IV/ b

Apartamentul nr. 4B, la parter+subsol, compus din: 1 pivnița, 1 wc comun cu ap. 2 si 3, avand suprafața utila de 17.91 mp, cu p.i.c. 6.88/100.

17.91

6.88

■ Lv.. ' x

Drept de proprietate cu titlu de lege, in favoarea:

Statului Roman in adin. Op. a Consiliului Local al mun. Cluj-Napoca.